The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Wen Gao 0001" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Wen_Gao_0001 )

URL (Homepage):  http://www.jdl.ac.cn/htm-gaowen/index_en.htm  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Wen Gao 0001 in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1995-1998 (15) 1999-2000 (28) 2001 (22) 2002 (32) 2003 (45) 2004 (73) 2005 (70) 2006 (91) 2007 (66) 2008 (66) 2009 (65) 2010 (70) 2011 (52) 2012 (58) 2013 (62) 2014 (76) 2015 (63) 2016 (57) 2017 (38)
Publication types (Num. hits)
article(314) book(2) incollection(5) inproceedings(725) proceedings(3)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 206 occurrences of 149 keywords

Results
Found 1050 publication records. Showing 1049 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Wen Gao 0001, Yupu Hu, Baocang Wang, Jia Xie Improved identification protocol in the quantum random oracle model.. Search on Bibsonomy Int. Arab J. Inf. Technol. The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuxin Peng, Wen-wu Zhu, Yao Zhao, Changsheng Xu, Qingming Huang, Hanqing Lu, Qing-Hua Zheng, Tiejun Huang, Wen Gao 0001 Cross-media analysis and reasoning: advances and directions. Search on Bibsonomy Frontiers of IT & EE The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1YongHong Tian, Xilin Chen, Hongkai Xiong, Hong-liang Li, Li-Rong Dai, Jing Chen 0002, Junliang Xing, Jing Chen 0003, Xihong Wu, Weiming Hu, Yu Hu, Tiejun Huang, Wen Gao 0001 Towards human-like and transhuman perception in AI 2.0: a review. Search on Bibsonomy Frontiers of IT & EE The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Honggang Qi, Qingming Huang, Wen Gao 0001 A Bit-Plane Decomposition Matrix-Based VLSI Integer Transform Architecture for HEVC. Search on Bibsonomy IEEE Trans. on Circuits and Systems The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yutao Liu, Ke Gu, Guangtao Zhai, Xianming Liu, Debin Zhao, Wen Gao 0001 Quality assessment for real out-of-focus blurred images. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Zhang 0004, Siwei Ma, Shiqi Wang, Xinfeng Zhang, Huifang Sun, Wen Gao 0001 A Joint Compression Scheme of Video Feature Descriptors and Visual Content. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruiqin Xiong, Jian Zhang, Feng Wu, Jizheng Xu, Wen Gao 0001 Power Distortion Optimization for Uncoded Linear Transformed Transmission of Images and Videos. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Cui, Shanshe Wang, Shiqi Wang, Xinfeng Zhang, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Hybrid Laplace Distribution-Based Low Complexity Rate-Distortion Optimized Quantization. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Zhao, Ronggang Wang, Weisheng Dong, Wei Jia, Jianchao Yang, Xiaoping Liu, Wen Gao 0001 GUN: Gradual Upsampling Network for single image super-resolution. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jinzhuo Wang, Wenmin Wang, Ronggang Wang, Wen Gao 0001 Beyond Monte Carlo Tree Search: Playing Go with Deep Alternative Neural Network and Long-Term Evaluation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Rui Chen, Huizhu Jia, Xiaodong Xie, Wen Gao 0001 Learning a collaborative multiscale dictionary based on robust empirical mode decomposition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Zefan Li, Bingbing Ni, Wenjun Zhang 0001, Xiaokang Yang, Wen Gao 0001 Performance Guaranteed Network Acceleration via High-Order Residual Quantization. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Lingyu Duan, Wei Sun, Xinfeng Zhang, Jie Chen, Jianxiong Yin, Simon See, Tiejun Huang, Alex C. Kot, Wen Gao 0001 Fast MPEG-CDVS Encoder with GPU-CPU Hybrid Computing. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yang Zhao, Ronggang Wang, Wei Jia, Jianchao Yang, Wenmin Wang, Wen Gao 0001 Local Patch Classification Based Framework for Single Image Super-Resolution. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Ling-Yu Duan, Vijay Chandrasekhar, Shiqi Wang, Yihang Lou, Jie Lin, Yan Bai, Tiejun Huang, Alex ChiChung Kot, Wen Gao 0001 Compact Descriptors for Video Analysis: the Emerging MPEG Standard. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Xinfeng Zhang, Shiqi Wang, Ke Gu, Weisi Lin, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Just-Noticeable Difference-Based Perceptual Optimization for JPEG Compression. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Lett. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinfeng Zhang, Shiqi Wang, Yabin Zhang, Weisi Lin, Siwei Ma, Wen Gao 0001 High-Efficiency Image Coding via Near-Optimal Filtering. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Lett. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Zhao, Ronggang Wang, Wei Jia, Wenmin Wang, Wen Gao 0001 Iterative projection reconstruction for fast and efficient image upsampling. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ronggang Wang, Jiajia Luo, Xiubao Jiang, Zhenyu Wang, Wenmin Wang, Ge Li, Wen Gao 0001 Accelerating Image-Domain-Warping Virtual View Synthesis on GPGPU. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shiqi Wang, Xinfeng Zhang, Xianming Liu, Jian Zhang, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Utility-Driven Adaptive Preprocessing for Screen Content Video Compression. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Lin, Ling-Yu Duan, Shiqi Wang, Yan Bai, Yihang Lou, Vijay Chandrasekhar, Tiejun Huang, Alex ChiChung Kot, Wen Gao 0001 HNIP: Compact Deep Invariant Representations for Video Matching, Localization, and Retrieval. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenyu Wang, Ronggang Wang, Kui Fan, Huifang Sun, Wen Gao 0001 uAVS2 - Fast encoder for the 2nd generation IEEE 1857 video coding standard. Search on Bibsonomy Sig. Proc.: Image Comm. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chen Zhao, Siwei Ma, Jian Zhang, Ruiqin Xiong, Wen Gao 0001 Video Compressive Sensing Reconstruction via Reweighted Residual Sparsity. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Zhang, Ming-Ting Sun, Debin Zhao, Wen Gao 0001 Fast Intra-Mode and CU Size Decision for HEVC. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianbo Jiao, Ronggang Wang, Wenmin Wang, Dagang Li, Wen Gao 0001 Color Image-Guided Boundary-Inconsistent Region Refinement for Stereo Matching. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Siwei Ma, Xiang Zhang 0004, Shiqi Wang, Jian Zhang, Huifang Sun, Wen Gao 0001 Entropy of Primitive: From Sparse Representation to Visual Information Evaluation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Songchao Tan, Siwei Ma, Shanshe Wang, Shiqi Wang, Wen Gao 0001 Inter-View Dependency-Based Rate Control for 3D-HEVC. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hangfan Liu, Ruiqin Xiong, Xinfeng Zhang, Yongbing Zhang, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Nonlocal Gradient Sparsity Regularization for Image Restoration. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chi Su, Shiliang Zhang, Fan Yang, Guangxiao Zhang, Qi Tian, Wen Gao 0001, Larry S. Davis Attributes driven tracklet-to-tracklet person re-identification using latent prototypes space mapping. Search on Bibsonomy Pattern Recognition The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Chen, Huizhu Jia, Xiaodong Xie, Wen Gao 0001 Blind restoration for nonuniform aerial images using nonlocal Retinex model and shearlet-based higher-order regularization. Search on Bibsonomy J. Electronic Imaging The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinzhuo Wang, Wenmin Wang, Ronggang Wang, Wen Gao 0001 Beyond Monte Carlo Tree Search: Playing Go with Deep Alternative Neural Network and Long-Term Evaluation. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Kui Fan, Ronggang Wang, Ge Li, Wen Gao 0001, Yufan Deng, Shensian Syu, Ming-Jong Jou Enhanced intra prediction for inter pictures. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhao, Xiang Zhang 0004, Xinfeng Zhang, Shiqi Wang, Shanshe Wang, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Intelligent analysis oriented surveillance video coding. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meng Wang, Xiaodong Xie, Junru Li, Huizhu Jia, Wen Gao 0001 Fast Rate Distortion Optimized Quantization Method Based on Early Detection of Zero Block for HEVC. Search on Bibsonomy BigMM The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Zhang 0004, Siwei Ma, Zhouchen Lin, Jian Zhang, Shiqi Wang, Wen Gao 0001 Globally Variance-Constrained Sparse Representation for Rate-Distortion Optimized Image Representation. Search on Bibsonomy DCC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yihang Lou, Yan Bai, Jie Lin, Shiqi Wang, Jie Chen 0006, Vijay Chandrasekhar, Ling-Yu Duan, Tiejun Huang, Alex ChiChung Kot, Wen Gao 0001 Compact Deep Invariant Descriptors for Video Retrieval. Search on Bibsonomy DCC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hangfan Liu, Ruiqin Xiong, Xiaopeng Fan, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Wireless Image SoftCast Using Compressive Gradient. Search on Bibsonomy DCC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meng Li, Huizhu Jia, Xiaodong Xie, Jason Cong, Wen Gao 0001 A cache-based bandwidth optimized motion compensation architecture for video decoder. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jia Xie, Yupu Hu, Juntao Gao, Wen Gao 0001 Efficient identity-based signature over NTRU lattice. Search on Bibsonomy Frontiers of IT & EE The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanhua Zhang, Yupu Hu, Wen Gao 0001, Mingming Jiang Simpler Efficient Group Signature Scheme with Verifier-Local Revocation from Lattices. Search on Bibsonomy TIIS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jia Xie, Yupu Hu, Juntao Gao, Wen Gao 0001, Mingming Jiang Efficient Certificateless Signature Scheme on NTRU Lattice. Search on Bibsonomy TIIS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinxin Zhang, Ronggang Wang, Xiubao Jiang, Wenmin Wang, Wen Gao 0001 Spatially variant defocus blur map estimation and deblurring from a single image. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shanshe Wang, Falei Luo, Siwei Ma, Xiang Zhang 0004, Shiqi Wang, Debin Zhao, Wen Gao 0001 Low complexity encoder optimization for HEVC. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Gao, Qiang Wang, Debin Zhao, Wen Gao 0001 Arithmetic coding using hierarchical dependency context model for H.264/AVC video coding. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ronggang Wang, Tiejun Huang, Sanghyo Park, Jae-Gon Kim, Euee S. Jang, Cliff Reader, Wen Gao 0001 The MPEG Internet Video-Coding Standard [Standards in a Nutshell]. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Mag. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Xin, Yizhou Wang 0001, Wen Gao 0001, David P. Wipf Exploring Algorithmic Limits of Matrix Rank Minimization Under Affine Constraints. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Signal Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaofeng Huang, Huizhu Jia, Binbin Cai, Chuang Zhu, Jie Liu, Mingyuan Yang, Don Xie, Wen Gao 0001 Fast algorithms and VLSI architecture design for HEVC intra-mode decision. Search on Bibsonomy J. Real-Time Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shiqi Wang, Ke Gu, Xiang Zhang 0004, Weisi Lin, Li Zhang, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Subjective and Objective Quality Assessment of Compressed Screen Content Images. Search on Bibsonomy IEEE J. Emerg. Sel. Topics Circuits Syst. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ling-Yu Duan, Vijay Chandrasekhar, Jie Chen 0006, Jie Lin, Zhe Wang, Tiejun Huang, Bernd Girod, Wen Gao 0001 Overview of the MPEG-CDVS Standard. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Ruiqin Xiong, Chen Zhao, Yongbing Zhang, Siwei Ma, Wen Gao 0001 CONCOLOR: Constrained Non-Convex Low-Rank Model for Image Deblocking. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruiqin Xiong, Hangfan Liu, Xinfeng Zhang, Jian Zhang, Siwei Ma, Feng Wu, Wen Gao 0001 Image Denoising via Bandwise Adaptive Modeling and Regularization Exploiting Nonlocal Similarity. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruiqin Xiong, Feng Wu, Jizheng Xu, Xiaopeng Fan, Chong Luo, Wen Gao 0001 Analysis of Decorrelation Transform Gain for Uncoded Wireless Image and Video Communication. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shiqi Wang, Lin Ma, Yuming Fang, Weisi Lin, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Just Noticeable Difference Estimation for Screen Content Images. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xianming Liu, Deming Zhai, Jiantao Zhou, Xinfeng Zhang, Debin Zhao, Wen Gao 0001 Compressive Sampling-Based Image Coding for Resource-Deficient Visual Communication. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinfeng Zhang, Weisi Lin, Ruiqin Xiong, Xianming Liu, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Low-Rank Decomposition-Based Restoration of Compressed Images via Adaptive Noise Estimation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Siwei Ma, Xinfeng Zhang, Jian Zhang, Chuanmin Jia, Shiqi Wang, Wen Gao 0001 Nonlocal In-Loop Filter: The Way Toward Next-Generation Video Coding? Search on Bibsonomy IEEE MultiMedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Chen, Huizhu Jia, Xiaodong Xie, Wen Gao 0001 Correlation Preserving Sparse Coding Over Multi-level Dictionaries for Image Denoising. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunzhu Li, Benyuan Sun, Tianfu Wu, Yizhou Wang 0001, Wen Gao 0001 Face Detection with End-to-End Integration of a ConvNet and a 3D Model. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiang Zhang 0004, Jiarui Sun, Siwei Ma, Zhouchen Lin, Jian Zhang, Shiqi Wang, Wen Gao 0001 Globally Variance-Constrained Sparse Representation for Image Set Compression. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Chi Su, Shiliang Zhang, Junliang Xing, Wen Gao 0001, Qi Tian Deep Attributes Driven Multi-Camera Person Re-identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Rui Chen, Huizhu Jia, Xiaodong Xie, Wen Gao 0001 Blind restoration for non-uniform aerial images using non-local Retinex model and shearlet-based higher-order regularization. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Diqi Chen, Yizhou Wang 0001, Tianfu Wu, Wen Gao 0001 Recurrent Attentional Model for No-Reference Image Quality Assessment. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Bo Xin, Yizhou Wang 0001, Wen Gao 0001, David P. Wipf Maximal Sparsity with Deep Networks? Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Bo Xin, Yoshinobu Kawahara, Yizhou Wang 0001, Lingjing Hu, Wen Gao 0001 Efficient Generalized Fused Lasso and Its Applications. Search on Bibsonomy ACM TIST The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Zhao, Ronggang Wang, Wenmin Wang, Wen Gao 0001 Local Quantization Code histogram for texture classification. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shiqi Wang, Ke Gu, Siwei Ma, Weisi Lin, Xianming Liu, Wen Gao 0001 Guided Image Contrast Enhancement Based on Retrieved Images in Cloud. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongfei Fan, Ronggang Wang, Lin Ding, Xiaodong Xie, Huizhu Jia, Wen Gao 0001 Hybrid Zero Block Detection for High Efficiency Video Coding. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ke Gu, Shiqi Wang, Guangtao Zhai, Siwei Ma, Xiaokang Yang, Weisi Lin, Wenjun Zhang 0001, Wen Gao 0001 Blind Quality Assessment of Tone-Mapped Images Via Analysis of Information, Naturalness, and Structure. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinzhuo Wang, Wenmin Wang, Ronggang Wang, Wen Gao 0001 CSPS: An Adaptive Pooling Method for Image Classification. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Gao, Xiaopeng Fan, Debin Zhao, Wen Gao 0001 An enhanced entropy coding scheme for HEVC. Search on Bibsonomy Sig. Proc.: Image Comm. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shiqi Wang, Ke Gu, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Joint Chroma Downsampling and Upsampling for Screen Content Image. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Zhao, Ronggang Wang, Wenmin Wang, Wen Gao 0001 Multilevel Modified Finite Radon Transform Network for Image Upsampling. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shiqing Zhang, Shiliang Zhang, Tiejun Huang, Wen Gao 0001 Multimodal Deep Convolutional Neural Network for Audio-Visual Emotion Recognition. Search on Bibsonomy ICMR The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiubao Jiang, Ronggang Wang, Jiajia Luo, Zhenyu Wang, Wen Gao 0001 Robust view interpolation with mesh cutting. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shurun Wang, Zhenghui Zhao, Xiang Zhang 0004, Jian Zhang, Shiqi Wang, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Improved entropy of primitive for visual information estimation. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Chen, Huizhu Jia, Xiaodong Xie, Wen Gao 0001 A structure-preserving image restoration method with high-level ensemble constraints. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Falei Luo, Shanshe Wang, Nan Zhang, Siwei Ma, Wen Gao 0001 GPU based sample adaptive offset parameter decision and perceptual optimization for HEVC. Search on Bibsonomy ISCAS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wen Gao 0001, Yupu Hu, Baocang Wang, Jia Xie Identity-Based Blind Signature from Lattices in Standard Model. Search on Bibsonomy Inscrypt The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Wang, Xiaopeng Fan, Debin Zhao, Wen Gao 0001 Mode dependent intra smoothing filter for HEVC. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhao, Jian Zhang, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Mode-dependent pixel-wise motion refinement for HEVC. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Yang, Don Xie, Huizhu Jia, Rui Chen, Guoqing Xiang, Wen Gao 0001 Structure preserving single image super-resolution. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhe Wang, Ling-Yu Duan, Tiejun Huang, Wen Gao 0001 Affinity Preserving Quantization for Hashing: A Vector Quantization Approach to Compact Learn Binary Codes. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Tao Lu, Chuang Zhu, Huizhu Jia, Lingyu Duan, Li Tao, Jiawen Song, Xiaodong Xie, Wen Gao 0001 Smart query expansion scheme for CDVS based on illumination and key features. Search on Bibsonomy ICPR The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Xin, Yizhou Wang 0001, Wen Gao 0001, David P. Wipf, Baoyuan Wang Maximal Sparsity with Deep Networks? Search on Bibsonomy NIPS The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Jinzhuo Wang, Wenmin Wang, Xiongtao Chen, Ronggang Wang, Wen Gao 0001 Deep Alternative Neural Network: Exploring Contexts as Early as Possible for Action Recognition. Search on Bibsonomy NIPS The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Chi Su, Shiliang Zhang, Junliang Xing, Wen Gao 0001, Qi Tian Deep Attributes Driven Multi-camera Person Re-identification. Search on Bibsonomy ECCV (2) The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Zhang, Xiaopeng Fan, Debin Zhao, Wen Gao 0001 Improving chroma intra prediction for HEVC. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Mu, Xinfeng Zhang, Ruiqin Xiong, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Adaptive multi-dimension sparsity based coefficient estimation for compression artifact reduction. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kaili Yao, Ronggang Wang, Zhenyu Wang, Wenmin Wang, Wen Gao 0001 A Fast and Lossless IDCT Design for AVS2 Codec. Search on Bibsonomy BigMM The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Zhang 0004, Siwei Ma, Shiqi Wang, Shanshe Wang, Xinfeng Zhang, Wen Gao 0001 From Visual Search to Video Compression: A Compact Representation Framework for Video Feature Descriptors. Search on Bibsonomy DCC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chen Zhao, Jian Zhang, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Compressive-Sensed Image Coding via Stripe-based DPCM. Search on Bibsonomy DCC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chen Zhao, Jian Zhang, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Nonconvex Lp Nuclear Norm based ADMM Framework for Compressed Sensing. Search on Bibsonomy DCC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Chuanmin Jia, Nan Zhang, Siwei Ma, Wen Gao 0001 Structure-driven Adaptive Non-local Filter for High Efficiency Video Coding (HEVC). Search on Bibsonomy DCC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingyu Li, Xiang E. Wen, Huizhu Jia, Xiaodong Xie, Wen Gao 0001 AnalogCast: Full linear coding and pseudo analog transmission for satellite remote-sensing images. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhe Wang, Ling-Yu Duan, Junsong Yuan, Tiejun Huang, Wen Gao 0001 To Project More or to Quantize More: Minimize Reconstruction Bias for Learning Compact Binary Codes. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Shiliang Zhang, Qi Tian, Qingming Huang, Wen Gao 0001, Yong Rui Multi-order visual phrase for scalable partial-duplicate visual search. Search on Bibsonomy Multimedia Syst. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinfeng Zhang, Ruiqin Xiong, Siwei Ma, Ge Li, Wen Gao 0001 Video super-resolution with registration-reliability regulation and adaptive total variation. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenyu Wang, Shengfu Dong, Ronggang Wang, Wenmin Wang, Wen Gao 0001 Dynamic macroblock wavefront parallelism for parallel video coding. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Siwei Ma, Tiejun Huang, Cliff Reader, Wen Gao 0001 AVS2 ? Making Video Coding Smarter [Standards in a Nutshell]. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Mag. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing Li, Ling-Yu Duan, Chia-Wen Lin, Tiejun Huang, Wen Gao 0001 Depth-Preserving Warping for Stereo Image Retargeting. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 1049 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license