The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications at "ACM Multimedia"( http://dblp.L3S.de/Venues/ACM_Multimedia )

URL (DBLP): http://dblp.uni-trier.de/db/conf/mm

Publication years (Num. hits)
1993 (55) 1994 (63) 1995 (79) 1996 (37) 1997 (43) 1998 (59) 1999-2000 (102) 2001 (111) 2002 (120) 2003 (123) 2004 (212) 2005 (207) 2006 (203) 2007 (201) 2008 (227) 2009 (249) 2010 (375) 2011 (351) 2012 (323) 2013 (232) 2014 (252) 2015 (273) 2016 (272) 2017 (274) 2018 (314)
Publication types (Num. hits)
inproceedings(4729) proceedings(28)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 4900 occurrences of 2064 keywords

Results
Found 4757 publication records. Showing 4757 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Shuai Zheng, Fan Yang, M. Hadi Kiapour, Robinson Piramuthu ModaNet: A Large-scale Street Fashion Dataset with Polygon Annotations. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jichao Zhang, Yezhi Shu, Songhua Xu, Gongze Cao, Fan Zhong, Meng Liu, Xueying Qin Sparsely Grouped Multi-Task Generative Adversarial Networks for Facial Attribute Manipulation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yaman Kumar, Mayank Aggarwal, Pratham Nawal, Shin'ichi Satoh, Rajiv Ratn Shah, Roger Zimmermann Harnessing AI for Speech Reconstruction using Multi-view Silent Video Feed. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wen-Huang Cheng Session details: FF-4. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Praveen Tirupattur, Yogesh Singh Rawat, Concetto Spampinato, Mubarak Shah ThoughtViz: Visualizing Human Thoughts Using Generative Adversarial Network. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Cui Session details: FF-2. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Deqiang Ouyang, Jie Shao, Yonghui Zhang, Yang Yang 0002, Heng Tao Shen Video-based Person Re-identification via Self-Paced Learning and Deep Reinforcement Learning Framework. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jia-Xing Zhong, Nannan Li, Weijie Kong, Tao Zhang, Thomas H. Li, Ge Li Step-by-step Erasion, One-by-one Collection: A Weakly Supervised Temporal Action Detector. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Songyou Peng, Le Zhang, Stefan Winkler, Marianne Winslett Give Me One Portrait Image, I Will Tell You Your Emotion and Personality. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Yan, Jinhui Tang, Xiangbo Shu, Zechao Li, Qi Tian 0001 Participation-Contributed Temporal Dynamic Model for Group Activity Recognition. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuhui Wang, Yangyu Chen, Junbao Zhuo, Qingming Huang, Qi Tian 0001 Joint Global and Co-Attentive Representation Learning for Image-Sentence Retrieval. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Marcel Worring Session details: Vision-4 (Representation Learning). Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Mengbai Xiao, Shuoqian Wang, Chao Zhou, Li Liu, Zhenhua Li 0001, Yao Liu 0001, Songqing Chen MiniView Layout for Bandwidth-Efficient 360-Degree Video. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peiqin Zhuang, Yali Wang, Yu Qiao WildFish: A Large Benchmark for Fish Recognition in the Wild. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zongpu Zhang, Yang Hua, Tao Song, Zhengui Xue, Ruhui Ma, Neil Martin Robertson, Haibing Guan Tracking-assisted Weakly Supervised Online Visual Object Segmentation in Unconstrained Videos. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuan-Xiang Li, Zhen-Duo Chen, Peng-Fei Zhang, Xin Luo, Liqiang Nie, Wei Zhang, Xin-Shun Xu SCRATCH: A Scalable Discrete Matrix Factorization Hashing for Cross-Modal Retrieval. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenbin Che, Xiaopeng Fan, Ruiqin Xiong, Debin Zhao Paragraph Generation Network with Visual Relationship Detection. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiwei Yang, Xu Shen, Xinmei Tian, Houqiang Li, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua 0001 Local Convolutional Neural Networks for Person Re-Identification. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhengyu Zhao, Martha Larson From Volcano to Toyshop: Adaptive Discriminative Region Discovery for Scene Recognition. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xusong Chen, Dong Liu, Zheng-Jun Zha, Wengang Zhou, Zhiwei Xiong, Yan Li Temporal Hierarchical Attention at Category- and Item-Level for Micro-Video Click-Through Prediction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yifang Yin, Rajiv Ratn Shah, Roger Zimmermann Learning and Fusing Multimodal Deep Features for Acoustic Scene Categorization. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bowen Pan, Shangfei Wang Facial Expression Recognition Enhanced by Thermal Images through Adversarial Learning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Daqing Liu, Zheng-Jun Zha, Hanwang Zhang, Yongdong Zhang, Feng Wu Context-Aware Visual Policy Network for Sequence-Level Image Captioning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cigdem Beyan, Muhammad Shahid, Vittorio Murino Investigation of Small Group Social Interactions Using Deep Visual Activity-Based Nonverbal Features. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bin Liu 0035, Yue Cao 0001, Mingsheng Long, Jianmin Wang 0001, Jingdong Wang Deep Triplet Quantization. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Song, Fan Tang, Weiming Dong, Xiaopeng Zhang 0001, Oliver Deussen, Tong-Yee Lee Photo Squarization by Deep Multi-Operator Retargeting. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pu Zhao, Sijia Liu 0001, Yanzhi Wang, Xue Lin An ADMM-Based Universal Framework for Adversarial Attacks on Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xian-Sheng Hua Challenges and Practices of Large Scale Visual Intelligence in the Real-World. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Teemu Kämäräinen, Matti Siekkinen, Jukka Eerikäinen, Antti Ylä-Jääski CloudVR: Cloud Accelerated Interactive Mobile Virtual Reality. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hong Liu 0009, Mingbao Lin, Shengchuan Zhang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji Dense Auto-Encoder Hashing for Robust Cross-Modality Retrieval. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhangjie Cao, Ziping Sun, Mingsheng Long, Jianmin Wang 0001, Philip S. Yu Deep Priority Hashing. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cunjun Zhang, Kehua Lei, Jia Jia, Yihui Ma, Zhiyuan Hu AI Painting: An Aesthetic Painting Generation System. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianshu Li, Jian Zhao 0006, Yunpeng Chen, Sujoy Roy, Shuicheng Yan, Jiashi Feng, Terence Sim Multi-Human Parsing Machines. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hyocheol Ro, Inhwan Kim, Junghyun Byun, Yoonsik Yang, Yoonjung Park, Seungho Chae, Tack-Don Han PAMI: Projection Augmented Meeting Interface for Video Conferencing. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Teresa Chambel, Francesca De Simone, Rene Kaiser, Nimesha Ranasinghe, Wendy Van den Broeck AltMM 2018 - 3rd International Workshop on Multimedia Alternate Realities. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yue Gu, Xinyu Li, Kaixiang Huang, Shiyu Fu, Kangning Yang, Shuhong Chen, Moliang Zhou, Ivan Marsic Human Conversation Analysis Using Attentive Multimodal Networks with Hierarchical Encoder-Decoder. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chih-Chung Hsu, Chia-Yen Lee, Ting-Xuan Liao, Jun-Yi Lee, Tsai-Yne Hou, Ying-Chu Kuo, Jing-Wen Lin, Ching-Yi Hsueh, Zhong-Xuan Zhang, Hsiang-Chin Chien An Iterative Refinement Approach for Social Media Headline Prediction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianli Gao, Pengpeng Zeng, Jingkuan Song, Xianglong Liu, Heng Tao Shen Examine before You Answer: Multi-task Learning with Adaptive-attentions for Multiple-choice VQA. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Taoran Tang, Jia Jia, Hanyang Mao Dance with Melody: An LSTM-autoencoder Approach to Music-oriented Dance Synthesis. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shota Horiguchi, Naoyuki Kanda, Kenji Nagamatsu Face-Voice Matching using Cross-modal Embeddings. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuo Wang, Dan Guo, Wen-gang Zhou, Zheng-Jun Zha, Meng Wang Connectionist Temporal Fusion for Sign Language Translation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Joseph P. Robinson, Ming Shao, Yun Fu 0001 To Recognize Families In the Wild: A Machine Vision Tutorial. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunchao Wei, Xiaodan Liang, Si Liu, Liang Lin Structured Deep Learning for Pixel-level Understanding. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jitao Sang Session details: Multimedia -3 (Multimedia Search). Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Divyashri Bhat, Rajvardhan Somraj Deshmukh, Michael Zink Improving QoE of ABR Streaming Sessions through QUIC Retransmissions. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ana Garcia del Molino, Joo-Hwee Lim, Ah-Hwee Tan Predicting Visual Context for Unsupervised Event Segmentation in Continuous Photo-streams. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenyu Tang, Nicolás Morales, Dinesh Manocha Dynamic Sound Field Synthesis for Speech and Music Optimization. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qing Zhang, Ganzhao Yuan, Chunxia Xiao, Lei Zhu, Wei-Shi Zheng High-Quality Exposure Correction of Underexposed Photos. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meng Wang Session details: Doctoral Symposium. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Min-Chun Hu Session details: Open Source Software Competition. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Wenwu Zhu 0001 Session details: Keynote 5. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ziqing Huang, Shiguang Liu Robustness and Discrimination Oriented Hashing Combining Texture and Invariant Vector Distance. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xusong Chen, Rui Zhao, Shengjie Ma, Dong Liu, Zheng-Jun Zha Content-Based Video Relevance Prediction with Second-Order Relevance and Attention Modeling. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaojing Ma 0002, Changming Liu, Sixing Cao, Bin Zhu JPEG Decompression in the Homomorphic Encryption Domain. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lu Pang, Yaowei Wang, Yi-Zhe Song, Tiejun Huang, Yonghong Tian 0001 Cross-Domain Adversarial Feature Learning for Sketch Re-identification. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheyan Shen, Peng Cui 0001, Kun Kuang, Bo Li 0064, Peixuan Chen Causally Regularized Learning with Agnostic Data Selection Bias. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingbo Liu, Ruimao Zhang, Jiefeng Peng, Guanbin Li, Bowen Du, Liang Lin Attentive Crowd Flow Machines. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gang Yang, Jinlu Liu, Jieping Xu, Xirong Li Dissimilarity Representation Learning for Generalized Zero-Shot Recognition. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng-Jun Zha Session details: Vision-3 (Applications in Multimedia). Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jinxing Li, Bob Zhang, Guangming Lu, David Zhang Shared Linear Encoder-based Gaussian Process Latent Variable Model for Visual Classification. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haolin Ren, Benjamin Renoust, Guy Melançon, Marie-Luce Viaud, Shin'ichi Satoh Exploring Temporal Communities in Mass Media Archives. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhu Li Session details: FF-3. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Lizi Liao, Yunshan Ma, Xiangnan He 0001, Richang Hong, Tat-Seng Chua Knowledge-aware Multimodal Dialogue Systems. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng-Jun Zha Session details: Vision-2 (Object & Scene Understanding). Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Chaojun Han, Fumin Shen, Li Liu 0004, Yang Yang 0002, Heng Tao Shen Visual Spatial Attention Network for Relationship Detection. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junbo Wang, Wei Wang 0115, Yan Huang 0008, Liang Wang 0001, Tieniu Tan Hierarchical Memory Modelling for Video Captioning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Quan Chen, Tiezheng Ge, Yanyu Xu, Zhiqiang Zhang, Xinxin Yang, Kun Gai Semantic Human Matting. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Diep Thi Ngoc Nguyen, Hideki Nakayama, Naoaki Okazaki, Tatsuya Sakaeda PoB: Toward Reasoning Patterns of Beauty in Image Data. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guoxiang Qu, Wenwei Zhang, Zhe Wang, Xing Dai, Jianping Shi, Junjun He, Fei Li, Xiulan Zhang, Yu Qiao StripNet: Towards Topology Consistent Strip Structure Segmentation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jungseock Joo, Zachary C. Steinert-Threlkeld, Jiebo Luo Social and Political Event Analysis based on Rich Media. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yubin Deng, Chen Change Loy, Xiaoou Tang Aesthetic-Driven Image Enhancement by Adversarial Learning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Kato 0001, Masa Ogata, Takahiro Inoue, Masataka Goto Songle Sync: A Large-Scale Web-based Platform for Controlling Various Devices in Synchronization with Music. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Risheng Liu, Yi He, Shichao Cheng, Xin Fan, Zhongxuan Luo Learning Collaborative Generation Correction Modules for Blind Image Deblurring and Beyond. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Marianna Obrist Don't just Look - Smell, Taste, and Feel the Interaction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sheng Liu, Zhou Ren, Junsong Yuan SibNet: Sibling Convolutional Encoder for Video Captioning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Susanne Boll Session details: Keynote 1. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Tsung-Wei Huang, Chun-Xun Lin, Guannan Guo, Martin D. F. Wong A General-purpose Distributed Programming System using Data-parallel Streams. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Can Wang, Shangfei Wang Personalized Multiple Facial Action Unit Recognition through Generative Adversarial Recognition Network. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Taoran Tang, Hanyang Mao, Jia Jia AniDance: Real-Time Dance Motion Synthesize to the Song. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhen Cui, Chunyan Xu, Wenming Zheng, Jian Yang Context-Dependent Diffusion Network for Visual Relationship Detection. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guangxing Han, Xuan Zhang, Chongrong Li Semi-Supervised DFF: Decoupling Detection and Feature Flow for Video Object Detectors. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yangyang Guo, Zhiyong Cheng, Liqiang Nie, Xin-Shun Xu, Mohan S. Kankanhalli Multi-modal Preference Modeling for Product Search. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Na Zhao End2End Semantic Segmentation for 3D Indoor Scenes. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Siyu Huang, Xi Li, Zhiqi Cheng, Zhongfei Zhang, Alexander G. Hauptmann GNAS: A Greedy Neural Architecture Search Method for Multi-Attribute Learning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nicu Sebe Session details: Deep-1 (Image Translation). Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Samuel Albanie, Arsha Nagrani, Andrea Vedaldi, Andrew Zisserman Emotion Recognition in Speech using Cross-Modal Transfer in the Wild. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Mei Session details: Keynote 2. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jun Hu, Shengsheng Qian, Quan Fang, Changsheng Xu Attentive Interactive Convolutional Matching for Community Question Answering in Social Multimedia. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nitish Nag, Vaibhav Pandey, Preston J. Putzel, Hari Bhimaraju, Srikanth Krishnan, Ramesh Jain Cross-Modal Health State Estimation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuanyi Dong, Linchao Zhu, De Zhang, Yi Yang, Fei Wu Fast Parameter Adaptation for Few-shot Image Captioning and Visual Question Answering. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huiyun Wang, Youjiang Xu, Yahong Han Spotting and Aggregating Salient Regions for Video Captioning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ibrahim Ben Mustafa, Tamer Nadeem, Emir Halepovic FlexStream: Towards Flexible Adaptive Video Streaming on End Devices using Extreme SDN. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kuan-Ting Lai, Chia-Chih Lin, Chun-Yao Kang, Mei-Enn Liao, Ming-Syan Chen VIVID: Virtual Environment for Visual Deep Learning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lizi Liao, You Zhou, Yunshan Ma, Richang Hong, Tat-Seng Chua Knowledge-aware Multimodal Fashion Chatbot. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pei Lv, Meng Wang, Yongbo Xu, Ze Peng, Junyi Sun, Shi-Mei Su, Bing Zhou, Mingliang Xu USAR: An Interactive User-specific Aesthetic Ranking Framework for Images. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xu Gao, Tingting Jiang OSMO: Online Specific Models for Occlusion in Multiple Object Tracking under Surveillance Scene. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Paula Gómez Duran, Eva Mohedano, Kevin McGuinness, Xavier Giró i Nieto, Noel E. O'Connor Demonstration of an Open Source Framework for Qualitative Evaluation of CBIR Systems. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junyu Gao, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu Watch, Think and Attend: End-to-End Video Classification via Dynamic Knowledge Evolution Modeling. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhengzhe Liu, Xiaojuan Qi, Lei Pang Self-boosted Gesture Interactive System with ST-Net. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuqiang Jiang Session details: Grand Challenge-2. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 4757 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license