The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications at "ACM Multimedia"( http://dblp.L3S.de/Venues/ACM_Multimedia )

URL (DBLP): http://dblp.uni-trier.de/db/conf/mm

Publication years (Num. hits)
1993 (55) 1994 (63) 1995 (79) 1996 (37) 1997 (43) 1998 (59) 1999-2000 (102) 2001 (111) 2002 (120) 2003 (123) 2004 (212) 2005 (207) 2006 (203) 2007 (201) 2008 (227) 2009 (249) 2010 (375) 2011 (351) 2012 (323) 2013 (232) 2014 (252) 2015 (273) 2016 (272) 2017 (274) 2018 (314)
Publication types (Num. hits)
inproceedings(4729) proceedings(28)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 4900 occurrences of 2064 keywords

Results
Found 4757 publication records. Showing 4757 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Mengbai Xiao, Shuoqian Wang, Chao Zhou, Li Liu, Zhenhua Li 0001, Yao Liu 0001, Songqing Chen MiniView Layout for Bandwidth-Efficient 360-Degree Video. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianshu Li, Jian Zhao 0006, Yunpeng Chen, Sujoy Roy, Shuicheng Yan, Jiashi Feng, Terence Sim Multi-Human Parsing Machines. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jufeng Yang, Liyi Chen, Le Zhang, Xiaoxiao Sun, Dongyu She, Shao-Ping Lu, Ming-Ming Cheng Historical Context-based Style Classification of Painting Images via Label Distribution Learning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Zhu, Yi Fang 0006 Learning Local Descriptors with Adversarial Enhancer from Volumetric Geometry Patches. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xusong Chen, Dong Liu 0002, Zheng-Jun Zha, Wengang Zhou, Zhiwei Xiong, Yan Li Temporal Hierarchical Attention at Category- and Item-Level for Micro-Video Click-Through Prediction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingjia Huang, Nannan Li, Jia-Xing Zhong, Thomas H. Li, Ge Li Online Action Tube Detection via Resolving the Spatio-temporal Context Pattern. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liuwu Li, Sihong Huang, Ziliang He, Wenyin Liu An Effective Text-based Characterization Combined with Numerical Features for Social Media Headline Prediction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Siyu Huang, Xi Li, Zhiqi Cheng, Zhongfei Zhang, Alexander G. Hauptmann GNAS: A Greedy Neural Architecture Search Method for Multi-Attribute Learning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Joseph P. Robinson, Ming Shao, Yun Fu 0001 To Recognize Families In the Wild: A Machine Vision Tutorial. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mengyang Pu, Yaping Huang, Qingji Guan, Qi Zou GraphNet: Learning Image Pseudo Annotations for Weakly-Supervised Semantic Segmentation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng-Jun Zha Session details: Vision-2 (Object & Scene Understanding). Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhiwen Fan, Huafeng Wu, Xueyang Fu, Yue Huang 0001, Xinghao Ding Residual-Guide Network for Single Image Deraining. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Litong Feng, Ziyin Li, Zhanghui Kuang, Wei Zhang Extractive Video Summarizer with Memory Augmented Neural Networks. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jatin Garg, Skand Vishwanath Peri, Himanshu Tolani, Narayanan C. Krishnan Deep Cross Modal Learning for Caricature Verification and Identification (CaVINet). Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingxiao Song, Zhihe Lu, Ran He, Zhenan Sun, Tieniu Tan Geometry Guided Adversarial Facial Expression Synthesis. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feiran Huang, Xiaoming Zhang, Zhoujun Li Learning Joint Multimodal Representation with Adversarial Attention Networks. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Samuel Albanie, Arsha Nagrani, Andrea Vedaldi, Andrew Zisserman Emotion Recognition in Speech using Cross-Modal Transfer in the Wild. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenxue Cui, Feng Jiang 0001, Xinwei Gao, Shengping Zhang, Debin Zhao An Efficient Deep Quantized Compressed Sensing Coding Framework of Natural Images. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingkuan Song Session details: Vision-1 (Machine Learning). Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Peng Cui Session details: FF-2. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhaoda Ye, Yuxin Peng Multi-Scale Correlation for Sequential Cross-modal Hashing Learning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jan Sedmidubský, Pavel Zezula Similarity-Based Processing of Motion Capture Data. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xian-Sheng Hua Session details: Multimodal-2 (Cross-Modal Translation). Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Sheng Liu, Zhou Ren, Junsong Yuan SibNet: Sibling Convolutional Encoder for Video Captioning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Jitao, Yu Sang Session details: Panel-1. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xingyu Liu, Jingfan Guo, Tongwei Ren, Yahong Han, Lei Huang 0004, Gangshan Wu HeterStyle: A Heterogeneous Video Style Transfer Application. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nakamasa Inoue, Koichi Shinoda Few-Shot Adaptation for Multimedia Semantic Indexing. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kuan-Ting Lai, Chia-Chih Lin, Chun-Yao Kang, Mei-Enn Liao, Ming-Syan Chen VIVID: Virtual Environment for Visual Deep Learning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Anahita Mahzari, Afshin Taghavi Nasrabadi, Aliehsan Samiei, Ravi Prakash FoV-Aware Edge Caching for Adaptive 360° Video Streaming. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xingbo Liu, Xiushan Nie, Wenjun Zeng, Chaoran Cui, Lei Zhu 0002, Yilong Yin Fast Discrete Cross-modal Hashing With Regressing From Semantic Labels. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianfeng Dong, Xirong Li, Chaoxi Xu, Gang Yang 0001, Xun Wang Feature Re-Learning with Data Augmentation for Content-based Video Recommendation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiling Wu, Shuhui Wang, Qingming Huang Learning Semantic Structure-preserved Embeddings for Cross-modal Retrieval. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chenfei Wu, Jinlai Liu, Xiaojie Wang, Xuan Dong Object-Difference Attention: A Simple Relational Attention for Visual Question Answering. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nan Xu, Yanqing Guo, Xin Zheng, Qianyu Wang, Xiangyang Luo Partial Multi-view Subspace Clustering. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhi-Qi Cheng, Xiao Wu 0001, Siyu Huang, Jun-Xiu Li, Alexander G. Hauptmann, Qiang Peng Learning to Transfer: Generalizable Attribute Learning with Multitask Neural Model Search. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qi Wang, Jingxiang Lai, Kai Xu 0010, Wenyin Liu, Liang Lei Beauty Product Image Retrieval Based on Multi-Feature Fusion and Feature Aggregation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tsung-Wei Huang, Chun-Xun Lin, Guannan Guo, Martin D. F. Wong A General-purpose Distributed Programming System using Data-parallel Streams. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bei Liu, Jianlong Fu, Makoto P. Kato, Masatoshi Yoshikawa Beyond Narrative Description: Generating Poetry from Images by Multi-Adversarial Training. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shota Horiguchi, Naoyuki Kanda, Kenji Nagamatsu Face-Voice Matching using Cross-modal Embeddings. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongcheng Liu, Lu Sheng, Jing Shao, Junjie Yan, Shiming Xiang, Chunhong Pan Multi-Label Image Classification via Knowledge Distillation from Weakly-Supervised Detection. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Qi, Xiaoshan Yang, Changsheng Xu A Unified Framework for Multimodal Domain Adaptation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shancheng Fang, Hongtao Xie, Zheng-Jun Zha, Nannan Sun, Jianlong Tan, Yongdong Zhang Attention and Language Ensemble for Scene Text Recognition with Convolutional Sequence Modeling. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ziqian Chen, Shiqi Wang, Dapeng Oliver Wu, Tiejun Huang, Ling-Yu Duan From Data to Knowledge: Deep Learning Model Compression, Transmission and Communication. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yun-Gyung Cheong, Woo-Hyun Park, Hye-Yeon Yu A Demonstration of an Intelligent Storytelling System. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingbo Liu, Ruimao Zhang, Jiefeng Peng, Guanbin Li, Bowen Du, Liang Lin Attentive Crowd Flow Machines. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wen-Huang Cheng, Jiaying Liu 0001, Mohan S. Kankanhalli, Abdulmotaleb El-Saddik, Benoit Huet AI + Multimedia Make Better Life? Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaoyang Zhang, Zhanghui Kuang, Ping Luo, Litong Feng, Wei Zhang Temporal Sequence Distillation: Towards Few-Frame Action Recognition in Videos. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yaoyu Li, Tianzhu Zhang, Lingyu Duan, Changsheng Xu A Unified Generative Adversarial Framework for Image Generation and Person Re-identification. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Marcel Worring Session details: Vision-4 (Representation Learning). Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qin Jin Session details: Deep-2 (Recognition). Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yibing Zhan, Jun Yu 0002, Zhou Yu, Rong Zhang, Dacheng Tao, Qi Tian 0001 Comprehensive Distance-Preserving Autoencoders for Cross-Modal Retrieval. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gary Geunbae Lee Living with AI in Connected Devices for valuable Experience. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhu Li Session details: FF-3. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Lizi Liao, You Zhou, Yunshan Ma, Richang Hong, Tat-Seng Chua Knowledge-aware Multimodal Fashion Chatbot. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jitao Sang Session details: Multimedia -3 (Multimedia Search). Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Tingting Li, Ruihe Qian, Chao Dong, Si Liu, Qiong Yan, Wenwu Zhu 0001, Liang Lin BeautyGAN: Instance-level Facial Makeup Transfer with Deep Generative Adversarial Network. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jungseock Joo, Zachary C. Steinert-Threlkeld, Jiebo Luo Social and Political Event Analysis based on Rich Media. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Abdelhak Bentaleb, Ali C. Begen, Saad Harous, Roger Zimmermann A Distributed Approach for Bitrate Selection in HTTP Adaptive Streaming. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feitao Huang, Junhong Chen, Zehang Lin, Peipei Kang, Zhenguo Yang Random Forest Exploiting Post-related and User-related Features for Social Media Popularity Prediction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Tang 0005, Wei Wang 0108, Dan Xu 0002, Yan Yan 0002, Nicu Sebe GestureGAN for Hand Gesture-to-Gesture Translation in the Wild. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yihang Lou, Yan Bai, Shiqi Wang, Ling-Yu Duan Multi-Scale Context Attention Network for Image Retrieval. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jitao Sang, Jun Yu, Ramesh Jain, Rainer Lienhart, Peng Cui, Jiashi Feng Deep Learning for Multimedia: Science or Technology? Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Luca Lovagnini, Wenxiao Zhang, Farshid Hassani Bijarbooneh, Pan Hui CIRCE: Real-Time Caching for Instance Recognition on Cloud Environments and Multi-Core Architectures. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pu Zhao, Sijia Liu 0001, Yanzhi Wang, Xue Lin An ADMM-Based Universal Framework for Adversarial Attacks on Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gong Chen, Yan Liu 0004, Sheng-hua Zhong, Xiang Zhang Musicality-Novelty Generative Adversarial Nets for Algorithmic Composition. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jochen Meyer 0001, Susanne Boll, Noel E. O'Connor, Ramesh Jain, Troy L. McDaniel HealthMedia 2018: Third International Workshop on Multimedia for Personal Health and Health Care. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kecheng Zheng, Zheng-Jun Zha, Yang Cao 0010, Xuejin Chen, Feng Wu LA-Net: Layout-Aware Dense Network for Monocular Depth Estimation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huiyun Wang, Youjiang Xu, Yahong Han Spotting and Aggregating Salient Regions for Video Captioning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Deqiang Ouyang, Jie Shao, Yonghui Zhang, Yang Yang 0002, Heng Tao Shen Video-based Person Re-identification via Self-Paced Learning and Deep Reinforcement Learning Framework. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhendong Mao, Quan Wang, Yongdong Zhang, Bin Wang Post Tuned Hashing: A New Approach to Indexing High-dimensional Data. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meng Liu, Xiang Wang, Liqiang Nie, Qi Tian 0001, Baoquan Chen, Tat-Seng Chua Cross-modal Moment Localization in Videos. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bin Liu 0035, Yue Cao 0001, Mingsheng Long, Jianmin Wang 0001, Jingdong Wang Deep Triplet Quantization. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuxiao Chen, Jianbo Yuan, Quanzeng You, Jiebo Luo Twitter Sentiment Analysis via Bi-sense Emoji Embedding and Attention-based LSTM. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanjie Liang, Qiangqiang Wu, Yi Liu, Yan Yan 0001, Hanzi Wang Robust Correlation Filter Tracking with Shepherded Instance-Aware Proposals. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gang Yang 0001, Jinlu Liu, Jieping Xu, Xirong Li Dissimilarity Representation Learning for Generalized Zero-Shot Recognition. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shintami Chusnul Hidayati, Cheng-Chun Hsu, Yu-Ting Chang, Kai-Lung Hua, Jianlong Fu, Wen-Huang Cheng What Dress Fits Me Best?: Fashion Recommendation on the Clothing Style for Personal Body Shape. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ibrahim Ben Mustafa, Tamer Nadeem, Emir Halepovic FlexStream: Towards Flexible Adaptive Video Streaming on End Devices using Extreme SDN. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianli Zhao, Xiangyu He, Jian Cheng 0001, Jing Hu BitStream: Efficient Computing Architecture for Real-Time Low-Power Inference of Binary Neural Networks on CPUs. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chaojun Han, Fumin Shen, Li Liu 0004, Yang Yang 0002, Heng Tao Shen Visual Spatial Attention Network for Relationship Detection. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huarong Chen, Bin Wang, Tianxiang Pan, Liwang Zhou, Hua Zeng CropNet: Real-Time Thumbnailing. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Marianna Obrist Don't just Look - Smell, Taste, and Feel the Interaction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Wu, Zhengxing Sun, Weihang Yuan Direction-aware Neural Style Transfer. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiting Shao, Qi Zhang, Ge Li, Zhu Li, Li Li Hybrid Point Cloud Attribute Compression Using Slice-based Layered Structure and Block-based Intra Prediction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaojing Ma 0002, Changming Liu, Sixing Cao, Bin Zhu JPEG Decompression in the Homomorphic Encryption Domain. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qianli Xu, Vigneshwaran Subbaraju, Chee How Cheong, Aijing Wang, Kathleen Kang, Munirah Bashir, Yanhong Dong, Liyuan Li, Joo-Hwee Lim Personalized Serious Games for Cognitive Intervention with Lifelog Visual Analytics. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Minghao Yin, Yongbing Zhang, Xiu Li, Shiqi Wang When Deep Fool Meets Deep Prior: Adversarial Attack on Super-Resolution Network. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huy V. Vo, Ngoc Q. K. Duong, Patrick Pérez Structural inpainting. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianli Gao, Pengpeng Zeng, Jingkuan Song, Xianglong Liu, Heng Tao Shen Examine before You Answer: Multi-task Learning with Adaptive-attentions for Multiple-choice VQA. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huaiwen Zhang, Quan Fang, Shengsheng Qian, Changsheng Xu Learning Multimodal Taxonomy via Variational Deep Graph Embedding and Clustering. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenwu Zhu 0001 Session details: Keynote 5. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Nitish Nag, Vaibhav Pandey, Preston J. Putzel, Hari Bhimaraju, Srikanth Krishnan, Ramesh Jain Cross-Modal Health State Estimation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pei Lv, Meng Wang, Yongbo Xu, Ze Peng, Junyi Sun, Shi-Mei Su, Bing Zhou, Mingliang Xu USAR: An Interactive User-specific Aesthetic Ranking Framework for Images. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhihang Fu, Zhongming Jin, Guo-Jun Qi, Chen Shen, Rongxin Jiang, Yaowu Chen, Xian-Sheng Hua 0001 Previewer for Multi-Scale Object Detector. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xianghui Luo, Zhuo Su, Jiaming Guo, Gengwei Zhang, Xiangjian He Trusted Guidance Pyramid Network for Human Parsing. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sabrina Kletz On Reducing Effort in Evaluating Laparoscopic Skills. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rainer Lienhart, Thomas B. Moeslund, Hideo Saito 1st ACM International Workshop on Multimedia Content Analysis in Sports. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhen Cui, Chunyan Xu, Wenming Zheng, Jian Yang Context-Dependent Diffusion Network for Visual Relationship Detection. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mingkuan Yuan, Yuxin Peng Text-to-image Synthesis via Symmetrical Distillation Networks. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chang-Uk Kwak, Minho Han, Sun-Joong Kim, Gyeong-June Hahm Interactive Story Maker: Tagged Video Retrieval System for Video Re-creation Service. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Wu, Linchao Zhu, Lu Jiang, Yi Yang 0001 Decoupled Novel Object Captioner. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 4757 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license