The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications at "ACM Multimedia"( http://dblp.L3S.de/Venues/ACM_Multimedia )

URL (DBLP): http://dblp.uni-trier.de/db/conf/mm

Publication years (Num. hits)
1993 (55) 1994 (63) 1995 (79) 1996 (37) 1997 (43) 1998 (59) 1999-2000 (102) 2001 (111) 2002 (120) 2003 (123) 2004 (212) 2005 (207) 2006 (203) 2007 (201) 2008 (227) 2009 (249) 2010 (375) 2011 (351) 2012 (323) 2013 (232) 2014 (252) 2015 (273) 2016 (272) 2017 (274) 2018 (314) 2019 (372)
Publication types (Num. hits)
inproceedings(5100) proceedings(29)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 4900 occurrences of 2064 keywords

Results
Found 5129 publication records. Showing 5129 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Zitai Wang, Qianqian Xu, Ke Ma 0001, Yangbangyan Jiang, Xiaochun Cao, Qingming Huang Adversarial Preference Learning with Pairwise Comparisons. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pernille Bjørn, María Menéndez Blanco FemTech: Broadening Participation to Digital Technology Development. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Guan, Xinggong Zhang, Zongming Guo CACA: Learning-based Content-aware Cache Admission for Video Content in Edge Caching. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Takumi Kiriu, Mohit Mittal, Panote Siriaraya, Yukiko Kawai, Shinsuke Nakajima Development of an Acoustic AR Gamification System to Support Physical Exercise. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiheng Zhang, Yongkang Wong, Mohan S. Kankanhalli, Weidong Geng Unsupervised Domain Adaptation for 3D Human Pose Estimation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xingbo Liu, Xiushan Nie, Quan Zhou, Yilong Yin Supervised Discrete Hashing With Mutual Linear Regression. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yin Zhao, Qi-Wei Shen, Wei Li, Tong Xu, Wei-Hua Niu, Si-Ran Xu Latency Aware Adaptive Video Streaming using Ensemble Deep Reinforcement Learning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangxi Shi, Jianfei Cai, Shafiq R. Joty, Jiuxiang Gu Watch It Twice: Video Captioning with a Refocused Video Encoder. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Souad Chaabouni, Frédéric Precioso Impact of Saliency and Gaze Features on Visual Control: Gaze-Saliency Interest Estimator. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bowen Yang, Chun Yang, Qi Liu, Xu-Cheng Yin Joint Rotation-Invariance Face Detection and Alignment with Angle-Sensitivity Cascaded Networks. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Hui, Xinbo Gao, Yunchu Yang, Xiumei Wang Lightweight Image Super-Resolution with Information Multi-distillation Network. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhanzhan Cheng, Jing Lu, Yi Niu, Shiliang Pu, Fei Wu 0001, Shuigeng Zhou You Only Recognize Once: Towards Fast Video Text Spotting. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weijiang Yu, Zhe Huang, Wayne Zhang, Litong Feng, Nong Xiao Gradual Network for Single Image De-raining. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Winston H. Hsu Learning from 3D (Point Cloud) Data. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Leonardo Galteri, Lorenzo Seidenari, Marco Bertini, Tiberio Uricchio, Alberto Del Bimbo Fast Video Quality Enhancement using GANs. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Juncheng Li 0006, Siliang Tang, Fei Wu 0001, Yueting Zhuang Walking with MIND: Mental Imagery eNhanceD Embodied QA. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sipeng Zheng, Xiangyu Chen, Shizhe Chen, Qin Jin Relation Understanding in Videos. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Michael Kerr On-Camera Digital Watermarking and its Application for Law Enforcement and Public Safety. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuejing Liu, Liang Li 0003, Shuhui Wang, Zheng-Jun Zha, Li Su, Qingming Huang Knowledge-guided Pairwise Reconstruction Network for Weakly Supervised Referring Expression Grounding. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kele Xu, Yuxiang Wu, Zhifeng Gao Ultrasound-Based Silent Speech Interface using Sequential Convolutional Auto-encoder. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunze Man, Xinshuo Weng, Xi Li 0001, Kris Kitani GroundNet: Monocular Ground Plane Normal Estimation with Geometric Consistency. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Naoki Sugimoto, Yuko Iinuma, Kiyoharu Aizawa Walker's Movie Map: Route Vies Synthesis Using Omni-directional Videos. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Wu 0018, Wen-Huang Cheng, Peiye Liu, Bei Liu, Zhaoyang Zeng, Jiebo Luo SMP Challenge: An Overview of Social Media Prediction Challenge 2019. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hangyu Lin, Yanwei Fu, Peng Lu, Shaogang Gong, Xiangyang Xue, Yu-Gang Jiang TC-Net for iSBIR: Triplet Classification Network for Instance-level Sketch Based Image Retrieval. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhipeng Luo, Xiaowei Wang, Zhenyu Xu, Xue Li, Jiadong Li Adaptive Ensemble: Solution to the Biomedia ACM MM GrandChallenge 2019. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongqi Li, Meng Liu, Jianhua Yin, Chaoran Cui, Xin-Shun Xu, Liqiang Nie Routing Micro-videos via A Temporal Graph-guided Recommendation System. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaolin Qiu, Yufan Ren, Canchen Li, Hongfu Liu, Yifan Huang, Yiheng Yang, Songruoyao Wu, Hanjia Zheng, Juntao Ji, Jianjia Yu, Kejun Zhang Mind Band: A Crossmedia AI Music Composing Platform. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1MeiYu Liang, Junping Du, Wu Liu, Zhe Xue, Yue Geng, Cong-Xian Yang Fine-grained Cross-media Representation Learning with Deep Quantization Attention Network. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Refik Anadol Latent History. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuo Yang, Wei Yu 0004, Ying Zheng, Hongxun Yao, Tao Mei 0001 Adaptive Semantic-Visual Tree for Hierarchical Embeddings. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yaosi Hu, Zhenzhong Chen, Zheng-Jun Zha, Feng Wu Hierarchical Global-Local Temporal Modeling for Video Captioning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zixuan Huang, Yuan Chang, Weizhao Chen, Qiwei Shen, Jianxin Liao ResidualDenseNetwork: A Simple Approach for Video Person Identification. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guangyao Shen, Wenbing Huang, Chuang Gan, Mingkui Tan, Junzhou Huang, Wenwu Zhu 0001, Boqing Gong Facial Image-to-Video Translation by a Hidden Affine Transformation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Huang, Zhiwei Xiong, Xueyang Fu, Dong Liu, Zheng-Jun Zha Hybrid Image Enhancement With Progressive Laplacian Enhancing Unit. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiao Sun, Zhouhui Lian, Jianguo Xiao SRINet: Learning Strictly Rotation-Invariant Representations for Point Cloud Classification and Segmentation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kun Liu, Huadong Ma Exploring Background-bias for Anomaly Detection in Surveillance Videos. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingyi Zhang, Zhen Wei, Ionut Cosmin Duta, Fumin Shen, Li Liu 0004, Fan Zhu 0001, Xing Xu, Ling Shao 0001, Heng Tao Shen Generative Reconstructive Hashing for Incomplete Video Analysis. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunxiao Liu, Zhendong Mao, An-An Liu, Tianzhu Zhang, Bin Wang, Yongdong Zhang Focus Your Attention: A Bidirectional Focal Attention Network for Image-Text Matching. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Keyan Ding, Kede Ma, Shiqi Wang Intrinsic Image Popularity Assessment. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Zhou, Chongyang Zhang, Chuanping Hu Visual Relationship Detection with Relative Location Mining. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Tan, Chun Tao, Tongwei Ren, Jinhui Tang, Gangshan Wu Crowd Counting via Multi-layer Regression. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenfang Chen, Zhanghui Kuang, Wayne Zhang, Kwan-Yee K. Wong Learning Local Similarity with Spatial Relations for Object Retrieval. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1David Semedo, João Magalhães Diachronic Cross-modal Embeddings. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Laurent Amsaleg, Benoit Huet, Martha Larson, Guillaume Gravier, Hayley Hung, Chong-Wah Ngo, Wei Tsang Ooi (eds.) Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia, MM 2019, Nice, France, October 21-25, 2019 Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lian Gao, Di Huang 0001, Yuanfang Guo, Yunhong Wang Pedestrian Attribute Recognition via Hierarchical Multi-task Learning and Relationship Attention. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Songyang Zhang, Jinsong Su, Jiebo Luo Exploiting Temporal Relationships in Video Moment Localization with Natural Language. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Benjamin Renoust, Matheus Oliveira Franca, Jacob Chan, Van Le, Ayaka Uesaka, Yuta Nakashima, Hajime Nagahara, Jueren Wang, Yutaka Fujioka BUDA.ART: A Multimodal Content Based Analysis and Retrieval System for Buddha Statues. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pengfei Wang, Chengquan Zhang, Fei Qi, Zuming Huang, Mengyi En, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Guangming Shi A Single-Shot Arbitrarily-Shaped Text Detector based on Context Attended Multi-Task Learning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cong Wang, Yanru Xiao, Xing Gao, Li Li, Jun Wang Close the Gap between Deep Learning and Mobile Intelligence by Incorporating Training in the Loop. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Na Zheng, Xuemeng Song, Zhaozheng Chen, Linmei Hu, Da Cao, Liqiang Nie Virtually Trying on New Clothing with Arbitrary Poses. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Chen, Tam V. Nguyen, Zhiqi Shen, Mohan S. Kankanhalli LiveSense: Contextual Advertising in Live Streaming Videos. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Liu, Mengxi Guo, Jian Zhang, Yuesheng Zhu, Xiaodong Xie A Novel Two-stage Separable Deep Learning Framework for Practical Blind Watermarking. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peipei Kang, Zehang Lin, Shaohua Teng, Guipeng Zhang, Lingni Guo, Wei Zhang 0005 Catboost-based Framework with Additional User Information for Social Media Popularity Prediction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jean-Marc Chomaz, Laurent Karst, Gregory Louis Unresolved Sun / Soleil Irrésolu: An Art-Science Installation on the Origin of Time. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Wang 0015, Yang Cao 0010, Zheng-Jun Zha, Jing Zhang, Zhiwei Xiong, Wei Zhang, Feng Wu Progressive Retinex: Mutually Reinforced Illumination-Noise Perception Network for Low-Light Image Enhancement. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liyi Chen, Jufeng Yang Recognizing the Style of Visual Arts via Adaptive Cross-layer Correlation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianxin Huang, Yong Liu 3D Point Cloud Geometry Compression on Deep Learning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gerald Friedland Reproducibility and Experimental Design for Machine Learning on Audio and Multimedia Data. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiao Liu, Lin Zhang 0014, Ying Shen, Shaoming Zhang, Shengjie Zhao Online Camera Pose Optimization for the Surround-view System. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tian Gan, Shaokun Wang, Meng Liu, Xuemeng Song, Yiyang Yao, Liqiang Nie Seeking Micro-influencers for Brand Promotion. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shijie Yang, Liang Li 0003, Shuhui Wang, Dechao Meng, Qingming Huang, Qi Tian 0001 Structured Stochastic Recurrent Network for Linguistic Video Prediction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ziliang He, Zijian He, Jiahong Wu, Zhenguo Yang Feature Construction for Posts and Users Combined with LightGBM for Social Media Popularity Prediction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Susanne Boll, Jeannie S. Lee, Jochen Meyer 0001, Nitish Nag, Noel E. O'Connor HealthMedia'19: 4th International Workshop on Multimedia for Personal Health and Health Care. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haoze Wu 0003, Zheng-Jun Zha, Xin Wen, Zhenzhong Chen, Dong Liu, Xuejin Chen Cross-Fiber Spatial-Temporal Co-enhanced Networks for Video Action Recognition. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuyu Guo, Lianli Gao, Jingkuan Song, Peng Wang, Wuyuan Xie, Heng Tao Shen Adaptive Multi-Path Aggregation for Human DensePose Estimation in the Wild. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Yu 0001, Guochen Xie, Mengyan Li, Haonian Xie, Lingyun Yu Beauty Product Retrieval Based on Regional Maximum Activation of Convolutions with Generalized Attention. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingjing Li, Mengmeng Jing, Ke Lu, Lei Zhu 0002, Yang Yang 0002, Zi Huang Alleviating Feature Confusion for Generative Zero-shot Learning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jia-Xin Ma, Hao Tang, Wei-Long Zheng, Bao-Liang Lu Emotion Recognition using Multimodal Residual LSTM Network. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dong Li, Ting Yao, Zhaofan Qiu, Houqiang Li, Tao Mei 0001 Long Short-Term Relation Networks for Video Action Detection. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yitian Yuan, Lin Ma, Wenwu Zhu 0001 Sentence Specified Dynamic Video Thumbnail Generation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Hu, Shengsheng Qian, Quan Fang, Changsheng Xu Hierarchical Graph Semantic Pooling Network for Multi-modal Community Question Answer Matching. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaowen Huang, Quan Fang, Shengsheng Qian, Jitao Sang, Yan Li, Changsheng Xu Explainable Interaction-driven User Modeling over Knowledge Graph for Sequential Recommendation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanru Xu, Jian Yu, Zhenjiang Miao, Lili Wan, Qiang Ji Prediction-CGAN: Human Action Prediction with Conditional Generative Adversarial Networks. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangteng He, Yuxin Peng, Liu Xie A New Benchmark and Approach for Fine-grained Cross-media Retrieval. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang John Gao, Jia-Yu Tim Pan MULEA'19: The First International Workshop on Multimodal Understanding and Learning for Embodied Applications. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiawei Liu, Zheng-Jun Zha, Richang Hong, Meng Wang, Yongdong Zhang Deep Adversarial Graph Attention Convolution Network for Text-Based Person Search. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wen Su, Haifeng Zhang, Jia Li, Wenzhen Yang, Zengfu Wang Monocular Depth Estimation as Regression of Classification using Piled Residual Networks. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bowen Pan, Shangfei Wang, Bin Xia Occluded Facial Expression Recognition Enhanced through Privileged Information. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongqing Zhu, Shuqiang Jiang Attention-based Densely Connected LSTM for Video Captioning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mireille Hildebrandt EU Data Protection Law: An Ally for Scientific Reproducibility? Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuqing Song 0003, Shizhe Chen, Yida Zhao, Qin Jin Unpaired Cross-lingual Image Caption Generation with Self-Supervised Rewards. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Liu, Zhiyong Cheng, Changchang Sun, Yinglong Wang, Liqiang Nie, Mohan S. Kankanhalli User Diverse Preference Modeling by Multimodal Attentive Metric Learning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Arun Asokan Nair, Austin Reiter, Changxi Zheng, Shree K. Nayar Audiovisual Zooming: What You See Is What You Hear. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Chen, Yingwei Pan, Ting Yao, Xinmei Tian, Tao Mei 0001 Mocycle-GAN: Unpaired Video-to-Video Translation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Scott Carter, Laurent Denoue, Daniel Avrahami Documenting Physical Objects with Live Video and Object Detection. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lyn Chao-ling Chen The One: An Interactive Installation for Visualizing the Cognition of Mind State by Capturing Face Expression, Body Shape, Wearing Cloth and Talking Voice. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shih-Fu Chang, Louis-Philippe Morency, Alexander G. Hauptmann, Alberto Del Bimbo, Cathal Gurrin, Hayley Hung, Heng Ji, Alan F. Smeaton PANEL: Challenges for Multimedia/Multimodal Research in the Next Decade. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sheng Yang, Qiuping Jiang, Weisi Lin, Yongtao Wang SGDNet: An End-to-End Saliency-Guided Deep Neural Network for No-Reference Image Quality Assessment. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiacheng Li, Haizhou Shi, Siliang Tang, Fei Wu 0001, Yueting Zhuang Informative Visual Storytelling with Cross-modal Rules. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Silas L. Fong, Salma Emara, Baochun Li, Ashish Khisti, Wai-Tian Tan, Xiaoqing Zhu, John G. Apostolopoulos Low-Latency Network-Adaptive Error Control for Interactive Streaming. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yinwei Wei, Zhiyong Cheng, Xuzheng Yu, Zhou Zhao, Lei Zhu 0002, Liqiang Nie Personalized Hashtag Recommendation for Micro-videos. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Zhuo, Zhiyong Cheng, Peng Zhang 0005, Yongkang Wong, Mohan S. Kankanhalli Explainable Video Action Reasoning via Prior Knowledge and State Transitions. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenwu Zhu 0001, Xin Wang, Wenpeng Zhang 0003 AutoML and Meta-learning for Multimedia. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Han, Zhaozheng Yin, Zhurong Xia, Li Guo, Mingqian Tang, Rong Jin Vision-based Price Suggestion for Online Second-hand Items. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Alexandra Covaci, Ramona Trestian, Estêvão Bissoli Saleme, Ioan-Sorin Comsa, Gebremariam Assres, Celso A. S. Santos, Gheorghita Ghinea 360° Mulsemedia: A Way to Improve Subjective QoE in 360° Videos. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qidi Xu, Haocheng Xu, Weilong Chen, Chaojun Han, Haoyang Li, Wenxin Tan, Fumin Shen, Heng Tao Shen Time-aware Session Embedding for Click-Through-Rate Prediction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zan Gao, Li-Shuai Gao, Hua Zhang 0003, Zhiyong Cheng, Richang Hong Deep Spatial Pyramid Features Collaborative Reconstruction for Partial Person ReID. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Juntong Cheng, Yi-Ping Phoebe Chen, Minjun Li, Yu-Gang Jiang TC-GAN: Triangle Cycle-Consistent GANs for Face Frontalization with Facial Features Preserved. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zeyuan Chen, Kai Xu, Wei Zhang Content-Based Video Relevance Prediction with Multi-view Multi-level Deep Interest Network. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mohammad Amin Arab, Kiana Calagari, Mohamed Hefeeda Band and Quality Selection for Efficient Transmission of Hyperspectral Images. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 5129 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license