The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications at "APWeb/WAIM (1)"( http://dblp.L3S.de/Venues/APWeb/WAIM_(1) )

URL (DBLP): http://dblp.uni-trier.de/db/conf/apweb

Publication years (Num. hits)
2017 (50) 2018 (43) 2019 (31)
Publication types (Num. hits)
inproceedings(121) proceedings(3)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 124 publication records. Showing 124 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Lin Cheng, Yongjian Ren, Kun Zhang, Yuliang Shi Medical Treatment Migration Prediction in Healthcare via Attention-Based Bidirectional GRU. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junhao Li, Mizuho Iwaihara Two-Encoder Pointer-Generator Network for Summarizing Segments of Long Articles. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Renjun Chi, Bin Wu, Linmei Hu, Yunlei Zhang Enhancing Joint Entity and Relation Extraction with Language Modeling and Hierarchical Attention. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongpan Sheng, Zenglin Xu Coherence and Salience-Based Multi-Document Relationship Mining. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaokun Zhang, Ning Yang 0001, Philip S. Yu How to Reach: Discovering Multi-resolution Paths on Large Scale Networks. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongnan Liu, Jianzhong Li Drawing CoCo Core-Sets from Incomplete Relational Data. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kaiqiang Yu, Yu Gu, Shuo Yao, Zhen Song, Ge Yu Iterative Hypergraph Computation Based on Hyperedge-Connected Graphs. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zihao Wang, Yong Zhang, Chunxiao Xing Reducing Wrong Labels for Distant Supervision Relation Extraction with Selective Capsule Network. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Shao, Man Lung Yiu, Masashi Toyoda, Dongxiang Zhang, Wei Wang 0059, Bin Cui 0001 (eds.) Web and Big Data - Third International Joint Conference, APWeb-WAIM 2019, Chengdu, China, August 1-3, 2019, Proceedings, Part I Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rong Yan, Guanglai Gao Pseudo Topic Analysis for Boosting Pseudo Relevance Feedback. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Liu, Zitu Liu, Shengnan Xie, Xiaokun Li Time Optimal Profit Maximization in a Social Network. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongyue Sun, Qingyun Wang, Hongyan Li AERIAL: An Efficient Randomized Incentive-Based Influence Maximization Algorithm. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mingdao Li, Peng Peng 0001, Yang Xu, Hao Xia, Zheng Qin Distributed Landmark Selection for Lower Bound Estimation of Distances in Large Graphs. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhabiz Gharibshah, Xingquan Zhu, Arthur Hainline, Michael Conway Deep Learning for Online Display Advertising User Clicks and Interests Prediction. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yangtao Wang, Yu Liu, Yifei Liu, Ke Zhou 0001, Yujuan Yang, Jiangfeng Zeng, Xiaodong Xu, Zhili Xiao Analysis and Management to Hash-Based Graph and Rank. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shan Tian, Ping Zhang, Songsong Mo, Liwei Wang 0011, Zhiyong Peng A Learning Approach for Topic-Aware Influence Maximization. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peihao Tong, Junjie Yao, Linzi He, Liang Xu Leveraging Domain Context for Question Answering over Knowledge Graph. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuangli Shan, Zhixu Li, Yang Qiang, An Liu 0002, Jiajie Xu, Zhigang Chen DeepAM: Deep Semantic Address Representation for Address Matching. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingxin Xu, Kai Han, Pingping Song, Chaoting Xu, Fei Gui PrivBUD-Wise: Differentially Private Frequent Itemsets Mining in High-Dimensional Databases. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongjian Ren, Kun Zhang, Yuliang Shi A Survival Certification Model Based on Active Learning over Medical Insurance Data. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tong Liu 0005, Weijian Ni, Qingtian Zeng, Nengfu Xie Predictive Role Discovery of Research Teams Using Ordinal Factorization Machines. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Yangtao Wang, Ke Zhou 0001, Yujuan Yang, Yifei Liu, Jingkuan Song, Zhili Xiao A Framework for Image Dark Data Assessment. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yashen Wang, Yifeng Liu, Huanhuan Zhang, Haiyong Xie 0001 Leveraging Lexical Semantic Information for Learning Concept-Based Multiple Embedding Representations for Knowledge Graph Completion. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Ge, Aoli Zhou, Junling Liu, Hang Li A Novel Approach for Air Quality Inference and Prediction Based on DBU-LSTM. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Maolong Li, Qiang Yang, Fuzhen He, Zhixu Li, Pengpeng Zhao, Lei Zhao 0001, Zhigang Chen An Unsupervised Learning Approach for NER Based on Online Encyclopedia. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yadi Chen, Wen Bai, Runyuan Chen, Di Wu, Guoqiao Ye, Zhichuan Huang Cider: Highly Efficient Processing of Densely Overlapped Communities in Big Graphs. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianan Zhao, Ding Xiao, Linmei Hu, Chuan Shi Coupled Semi-supervised Clustering: Exploring Attribute Correlations in Heterogeneous Information Networks. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qian Chen, Hongyi Su, Jiamou Liu, Bo Yan, Hong Zheng, He Zhao In Pursuit of Social Capital: Upgrading Social Circle Through Edge Rewiring. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuecan Liu, Kun Zhang, Shuai Zhen, Yongming Guan, Yuliang Shi WRL: A Combined Model for Short-Term Load Forecasting. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nan Hu, Jianyun Zhou, Xiaojun Wan 0001 DeepDial: Passage Completion on Dialogs. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lele Chai, Xin Wang, Baozhu Liu, Yajun Yang Efficient Distributed Knowledge Representation Learning for Large Knowledge Graphs. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuanyan Zhang, Xiaoguang Hong, Zhaohui Peng Social Image Recommendation Based on Path Relevance. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Anzhen Zhang, Jinbao Wang, Jianzhong Li, Hong Gao Aggregate Query Processing on Incomplete Data. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guozheng Rao, Bo Zhao, Xiaowang Zhang, Zhiyong Feng, Guohui Xiao 0001 PRSPR: An Adaptive Framework for Massive RDF Stream Reasoning. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bofang Li, Tao Liu 0001, Zhe Zhao, Xiaoyong Du Attention-Based Recurrent Neural Network for Sequence Labeling. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongjian You, Shaohua Zhang, Jiong Lou, Xinsong Zhang, Weijia Jia Neural Typing Entities in Chinese-Pedia. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Menghao Zhang, Binbin Hu, Chuan Shi, Bin Wu 0001, Bai Wang 0001 Matrix Factorization Meets Social Network Embedding for Rating Prediction. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming Liu, Bo Lang, Zepeng Gu Similarity Calculations of Academic Articles Using Topic Events and Domain Knowledge. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Ding, Yuanliang Zhang, Lu Chen 0001, Yunjun Gao, Baihua Zheng Distributed k-Nearest Neighbor Queries in Metric Spaces. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Song, Yu Gu 0002, Ge Yu 0001 LIDH: An Efficient Filtering Method for Approximate k Nearest Neighbor Queries Based on Local Intrinsic Dimension. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Cai, Yoshiharu Ishikawa, Jianliang Xu (eds.) Web and Big Data - Second International Joint Conference, APWeb-WAIM 2018, Macau, China, July 23-25, 2018, Proceedings, Part I Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zichao Huang, Bo Li, Jian Yin Knowledge Graph Embedding by Learning to Connect Entity with Relation. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guowang Du, Lihua Zhou, Lizhen Wang, Hongmei Chen Multivariate Time Series Clustering via Multi-relational Community Detection in Networks. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoli Wang, Chuchu Gao, Jiangjiang Cao, Kunhui Lin, Wenyuan Du, Zixiang Yang ALTAS: An Intelligent Text Analysis System Based on Knowledge Graphs. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Xu 0001, Xiaoyi Fu, Liming Tu, Ming Luo 0007, Ming Xu 0001, Ning Zheng 0001 Personalized Top-n Influential Community Search over Large Social Networks. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cairong Yan, Yan Huang, Qinglong Zhang, Yan Wan NSPD: An N-stage Purchase Decision Model for E-commerce Recommendation. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhen Zhang, Ruixuan Li, Yuhua Li, Xiwu Gu Rank-Integrated Topic Modeling: A General Framework. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaotian Han, Chuan Shi, Lei Zheng, Philip S. Yu, Jianxin Li, Yuanfu Lu Representation Learning with Depth and Breadth for Recommendation Using Multi-view Data. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yan Fan, Xinyu Liu, Shuni Gao, Zhaohua Zhang, Xiaoguang Liu, Gang Wang 0001 Efficient Grammar Generation for Inverted Indexes. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming Liu, Yang Chen, Bo Lang, Li Zhang, Hongting Niu Identifying Scholarly Communities from Unstructured Texts. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chaozhou Yang, Xin Wang, Qiang Xu, Weixi Li SPARQLVis: An Interactive Visualization Tool for Knowledge Graphs. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mohammad Hossein Namaki, Yinghui Wu, Xin Zhang Diversified Keyword Expansion on Multi-labeled Graphs. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongxin Shen, Zhixu Li, Wenling Zhang, An Liu 0002, Xiaofang Zhou DAVE: Extracting Domain Attributes and Values from Text Corpus. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Linlin Gao, Haiwei Pan, Fujun Liu, Xiaoqin Xie, Zhiqiang Zhang 0010, Jinming Han Brain Disease Diagnosis Using Deep Learning Features from Longitudinal MR Images. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feifei Li 0002, Hongyan Liu, Jun He 0008, Xiaoyong Du Attentive and Collaborative Deep Learning for Recommendation. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiang Xu, Xin Wang, Jianxin Li, Ying Gan, Lele Chai, Junhu Wang StarMR: An Efficient Star-Decomposition Based Query Processor for SPARQL Basic Graph Patterns Using MapReduce. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yangbin Chen, Yun Ma, Xudong Mao, Qing Li 0001 Abstractive Summarization with the Aid of Extractive Summarization. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zenan Xu, Yetao Fu, Xingming Chen, Yanghui Rao, Haoran Xie, Fu Lee Wang, Yang Peng Sentiment Classification via Supplementary Information Modeling. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yajie Zhu, Feng Xiong, Qing Xie 0002, Lin Li 0001, Yongjian Liu PBR: A Personalized Book Resource Recommendation System. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuewen Shi, Heyan Huang, Ping Jian, Yi-Kun Tang Training Set Similarity Based Parameter Selection for Statistical Machine Translation. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peizhong Yang, Tao Zhang, Lizhen Wang TSRS: Trip Service Recommended System Based on Summarized Co-location Patterns. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zherong Zhang, Wenge Rong, Yuanxin Ouyang, Zhang Xiong Importance-Weighted Distance Aware Stocks Trend Prediction. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Feng, Jikai Wu, Wei Sun, Yushuang Wu, HuaKang Li, Xingguo Chen Haze Forecasting via Deep LSTM. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gang Chen, Yue Peng, Chongjun Wang Multi-label Classification via Label-Topic Pairs. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhijian Zhang, Ling Liu, Kun Yue, Weiyi Liu An Estimation Framework of Node Contribution Based on Diffusion Information. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianjun Cheng, Longjie Li, Haijuan Yang, Qi Li, Xiaoyun Chen A Hybrid Spectral Method for Network Community Detection. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenjing Wei, Xiaoyi Jia, Yang Liu 0008, Xiaohui Yu 0001 Travel Time Forecasting with Combination of Spatial-Temporal and Time Shifting Correlation in CNN-LSTM Neural Network. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenhua Huang, Chang Yu, Jiujun Cheng, Zhixiao Wang UIContextListRank: A Listwise Recommendation Model with Social Contextual Information. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zichen Wang, Tian Li, Yingxia Shao, Bin Cui 0001 CUTE: Querying Knowledge Graphs by Tabular Examples. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuan Fang, Lizhen Wang, Teng Hu, Xiaoxuan Wang DFCPM: A Dominant Feature Co-location Pattern Miner. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongzhi Liu, Yingpeng Du, Zhonghai Wu Collaborative Probability Metric Learning. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianhui Ding, Shiheng Ma, Weijia Jia, Minyi Guo Jointly Modeling Structural and Textual Representation for Knowledge Graph Completion in Zero-Shot Scenario. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhongmin Zhang, Jiawei Chen, Shengli Wu Query Performance Prediction and Classification for Information Search Systems. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Zhao, Yong Huang, Yanyan Shen DMDP^2 D M D P 2 : A Dynamic Multi-source Based Default Probability Prediction Framework. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shengluan Hou, Yu Huang, Chaoqun Fei, Shuhan Zhang, Ruqian Lu Holographic Lexical Chain and Its Application in Chinese Text Summarization. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunfeng Chen, Lei Zhang 0060, Xin Li, Yu Zong, Guiquan Liu, Enhong Chen Incorporating User Preferences Across Multiple Topics into Collaborative Filtering for Personalized Merchant Recommendation. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiong Li, Xiaowang Zhang, Zhiyong Feng An Adaptive Framework for RDF Stream Processing. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dawei Gao, Yongxin Tong, Yudian Ji, Ke Xu 0001 Team-Oriented Task Planning in Spatial Crowdsourcing. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Linjing Wei, Heyan Huang, Yang Gao 0016, Xiaochi Wei, Chong Feng Aligning Gaussian-Topic with Embedding Network for Summarization Ranking. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Wu, Cheng Long, Ada Wai-Chee Fu, Zitong Chen Counting Edges and Triangles in Online Social Networks via Random Walk. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Chen 0002, Christian S. Jensen, Cyrus Shahabi, Xiaochun Yang 0001, Xiang Lian (eds.) Web and Big Data - First International Joint Conference, APWeb-WAIM 2017, Beijing, China, July 7-9, 2017, Proceedings, Part I Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guohua Li, Weixiong Rao, Zhongxiao Jin Efficient Compression on Real World Directed Graphs. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming Chen, Lin Li 0001, Qing Xie 0002 Translation Language Model Enhancement for Community Question Retrieval Using User Adoption Answer. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qun Liao, Lei Sun, He Du, Yulu Yang An Incremental Algorithm for Estimating Average Clustering Coefficient Based on Random Walk. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianchen Zhu, Zhaohui Peng, Xinghua Wang, Xiaoguang Hong Measuring the Similarity of Nodes in Signed Social Networks with Positive and Negative Links. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kento Sugiura, Yoshiharu Ishikawa Top-k Pattern Matching Using an Information-Theoretic Criterion over Probabilistic Data Streams. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuxu Zhang, Chuang Liu 0001, Lu Yu 0006, Zi-Ke Zhang, Tao Zhou 0001 Identifying the Academic Rising Stars via Pairwise Citation Increment Ranking. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuxu Zhang, Lu Yu 0006, Chuang Liu 0001, Zi-Ke Zhang, Tao Zhou 0001 A Community-Aware Approach to Minimizing Dissemination in Graphs. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jerry Chun-Wei Lin, Jiexiong Zhang, Philippe Fournier-Viger High-Utility Sequential Pattern Mining with Multiple Minimum Utility Thresholds. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhigang Zhang, Cheqing Jin, Jiali Mao, Xiaolin Yang, Aoying Zhou TrajSpark: A Scalable and Efficient In-Memory Management System for Big Trajectory Data. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenyu Zhao, Guozheng Rao, Zhiyong Feng DFDS: A Domain-Independent Framework for Document-Level Sentiment Analysis Based on RST. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuan Tian, Peiquan Jin, Shouhong Wan, Lihua Yue Group Preference Queries for Location-Based Social Networks. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhijin Lv, Ben Chen, Xiaohui Yu 0001 Sliding Window Top-K Monitoring over Distributed Data Streams. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiutao Shi, Liqiang Wang, Shijun Liu, Yafang Wang, Li Pan, Lei Wu 0002 Investigating Microstructure Patterns of Enterprise Network in Perspective of Ego Network. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hui Wen, Minglan Li, Zhili Ye Neural Architecture for Negative Opinion Expressions Extraction. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Qiao, Jun Wu, Lei Zhang 0086, Chongjun Wang Viral Marketing for Digital Goods in Social Networks. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Naoki Kito, Xiangmin Zhou, Dong Qin, Yongli Ren, Xiuzhen Zhang, James A. Thom Change Detection from Media Sharing Community. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Siwei Qiang, Yongkun Wang, Yaohui Jin A Local-Global LDA Model for Discovering Geographical Topics from Social Media. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zepeng Fang, Chen Lin, Yun Liang 0003 A Formal Product Search Model with Ensembled Proximity. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shushu Liu, An Liu 0002, Zhixu Li, Guanfeng Liu 0001, Jiajie Xu, Lei Zhao 0001, Kai Zheng 0001 Privacy-Preserving Collaborative Web Services QoS Prediction via Differential Privacy. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 124 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license