The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Baoquan Chen" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Baoquan_Chen )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Baoquan Chen in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1997-2004 (20) 2005-2007 (17) 2008-2011 (16) 2012-2013 (15) 2014-2015 (17) 2016 (15) 2017-2018 (49) 2019-2020 (15)
Publication types (Num. hits)
article(108) incollection(1) inproceedings(51) proceedings(4)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 33 occurrences of 26 keywords

Results
Found 165 publication records. Showing 164 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Yinwei Wei, Xiang Wang, Weili Guan, Liqiang Nie, Zhouchen Lin, Baoquan Chen Neural Multimodal Cooperative Learning Toward Micro-Video Understanding. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2020 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Baoquan Chen, Qiong Zeng, Zhanglin Cheng Quasi-holography computational model for urban computing. Search on Bibsonomy Visual Informatics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunhai Wang, Yanyan Wang, Haifeng Zhang, Yinqi Sun, Chi-Wing Fu, Michael Sedlmair, Baoquan Chen, Oliver Deussen Structure-aware Fisheye Views for Efficient Large Graph Exploration. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunhai Wang, Xin Chen, Tong Ge, Chen Bao, Michael Sedlmair, Chi-Wing Fu, Oliver Deussen, Baoquan Chen Optimizing Color Assignment for Perception of Class Separability in Multiclass Scatterplots. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingnan Fan, Dongdong Chen, Lu Yuan, Gang Hua 0001, Nenghai Yu, Baoquan Chen A General Decoupled Learning Framework for Parameterized Image Operators. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Kfir Aberman, Rundi Wu, Dani Lischinski, Baoquan Chen, Daniel Cohen-Or Learning Character-Agnostic Motion for Motion Retargeting in 2D. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Bin Wang, Paul G. Kry, Yuanmin Deng, Uri M. Ascher, Hui Huang 0004, Baoquan Chen Learning Elastic Constitutive Material and Damping Models. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Xuelin Chen, Baoquan Chen, Niloy J. Mitra Unpaired Point Cloud Completion on Real Scans using Adversarial Training. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Hao Peng, Lin Lu, Lin Liu, Andrei Sharf, Baoquan Chen Fabricating QR codes on 3D objects using self-shadows. Search on Bibsonomy Computer-Aided Design The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kfir Aberman, Mingyi Shi, Jing Liao, Dani Lischinski, Baoquan Chen, Daniel Cohen-Or Deep Video-Based Performance Cloning. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Siyan Dong, Kai Xu 0004, Qiang Zhou, Andrea Tagliasacchi, Shiqing Xin, Matthias Nießner, Baoquan Chen Multi-robot collaborative dense scene reconstruction. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kfir Aberman, Rundi Wu, Dani Lischinski, Baoquan Chen, Daniel Cohen-Or Learning character-agnostic motion for motion retargeting in 2D. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ziyin Qu, Xinxin Zhang, Ming Gao, Chenfanfu Jiang, Baoquan Chen Efficient and conservative fluids using bidirectional mapping. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Manyi Li, Akshay Gadi Patil, Kai Xu 0004, Siddhartha Chaudhuri, Owais Khan, Ariel Shamir, Changhe Tu, Baoquan Chen, Daniel Cohen-Or, Hao (Richard) Zhang GRAINS: Generative Recursive Autoencoders for INdoor Scenes. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meng Liu 0006, Liqiang Nie, Xiang Wang, Qi Tian 0001, Baoquan Chen Online Data Organizer: Micro-Video Categorization by Structure-Guided Multimodal Dictionary Learning. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuxin Mao, Lifang Wu, Dong-Ming Yan, Jianwei Guo, Chang Wen Chen, Baoquan Chen Generating hybrid interior structure for 3D printing. Search on Bibsonomy Computer Aided Geometric Design The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianming Ying, Lin Lu, Lihao Tian, Xin Yan, Baoquan Chen Anisotropic porous structure modeling for 3D printed objects. Search on Bibsonomy Computers & Graphics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiong Zeng, Wenzheng Chen, Zhuo Han, Mingyi Shi, Yanir Kleiman, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen, Yangyan Li Group optimization for multi-attribute visual embedding. Search on Bibsonomy Visual Informatics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunhai Wang, Xiaowei Chu, Chen Bao, Lifeng Zhu, Oliver Deussen, Baoquan Chen, Michael Sedlmair EdWordle: Consistency-Preserving Word Cloud Editing. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunhai Wang, Yanyan Wang, Yinqi Sun, Lifeng Zhu, Kecheng Lu, Chi-Wing Fu, Michael Sedlmair, Oliver Deussen, Baoquan Chen Revisiting Stress Majorization as a Unified Framework for Interactive Constrained Graph Visualization. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunhai Wang, Fubo Han, Lifeng Zhu, Oliver Deussen, Baoquan Chen Line Graph or Scatter Plot? Automatic Selection of Methods for Visualizing Trends in Time Series. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunhai Wang, Zeyu Wang 0005, Lifeng Zhu, Jian Zhang, Chi-Wing Fu, Zhanglin Cheng, Changhe Tu, Baoquan Chen Is There a Robust Technique for Selecting Aspect Ratios in Line Charts? Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunhai Wang, Kang Feng, Xiaowei Chu, Jian Zhang, Chi-Wing Fu, Michael Sedlmair, Xiaohui Yu 0001, Baoquan Chen A Perception-Driven Approach to Supervised Dimensionality Reduction for Visualization. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Jiang, Zhiyi Pan, Nuno Vasconcelos, Baoquan Chen, Jingliang Peng Super Diffusion for Salient Object Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Kfir Aberman, Mingyi Shi, Jing Liao, Dani Lischinski, Baoquan Chen, Daniel Cohen-Or Deep Video-Based Performance Cloning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Peng Jiang, Fanglin Gu, Changhe Tu, Baoquan Chen DifNet: Semantic Segmentation by Diffusion Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Bin Wang, Paul G. Kry, Yuanmin Deng, Uri M. Ascher, Hui Huang 0004, Baoquan Chen Neural Material: Learning Elastic Constitutive Material and Damping Models from Sparse Data. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Manyi Li, Akshay Gadi Patil, Kai Xu 0004, Siddhartha Chaudhuri, Owais Khan, Ariel Shamir, Changhe Tu, Baoquan Chen, Daniel Cohen-Or, Hao (Richard) Zhang GRAINS: Generative Recursive Autoencoders for INdoor Scenes. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jian Liu, Shiqing Xin, Zengfu Gao, Kai Xu 0004, Changhe Tu, Baoquan Chen Caging Loops in Shape Embedding Space: Theory and Computation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Changqing Zou, Qian Yu, Ruofei Du, Haoran Mo, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Chengying Gao, Baoquan Chen, Hao Zhang 0002 SketchyScene: Richly-Annotated Scene Sketches. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingnan Fan, Jiaolong Yang, David P. Wipf, Baoquan Chen, Xin Tong Image Smoothing via Unsupervised Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingnan Fan, Dongdong Chen, Lu Yuan, Gang Hua 0001, Nenghai Yu, Baoquan Chen Decouple Learning for Parameterized Image Operators. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yangyan Li, Rui Bu, Mingchao Sun, Baoquan Chen PointCNN. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Kfir Aberman, Jing Liao, Mingyi Shi, Dani Lischinski, Baoquan Chen, Daniel Cohen-Or Neural Best-Buddies: Sparse Cross-Domain Correspondence. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Manyi Li, Noa Fish, Lili Cheng, Changhe Tu, Daniel Cohen-Or, Hao (Richard) Zhang, Baoquan Chen Class-sensitive shape dissimilarity metric. Search on Bibsonomy Graphical Models The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kang Feng, Yunhai Wang, Ying Zhao 0001, Chi-Wing Fu, Zhanglin Cheng, Baoquan Chen Cluster aware Star Coordinates. Search on Bibsonomy J. Vis. Lang. Comput. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoke Bao, Yunhai Wang, Zhanglin Cheng, Changhe Tu, Fangfang Zhou, Baoquan Chen Analogy-based volume exploration using ellipsoidal Gaussian transfer functions. Search on Bibsonomy J. Visualization The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiannan Li, Yafang Wang, Andrei Sharf, Ya Cao, Changhe Tu, Baoquan Chen, Shengyuan Yu Classification of gait anomalies from kinect. Search on Bibsonomy The Visual Computer The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kfir Aberman, Jing Liao, Mingyi Shi, Dani Lischinski, Baoquan Chen, Daniel Cohen-Or Neural best-buddies: sparse cross-domain correspondence. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haisen Zhao, Hao (Richard) Zhang, Shiqing Xin, Yuanmin Deng, Changhe Tu, Wenping Wang, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen DSCarver: decompose-and-spiral-carve for subtractive manufacturing. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingnan Fan, Jiaolong Yang, David P. Wipf, Baoquan Chen, Xin Tong Image smoothing via unsupervised learning. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuelin Chen, Honghua Li, Chi-Wing Fu, Hao Zhang 0002, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen 3D fabrication with universal building blocks and pyramidal shells. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Liu, Shiqing Xin, Zengfu Gao, Kai Xu 0004, Changhe Tu, Baoquan Chen Caging Loops in Shape Embedding Space: Theory and Computation. Search on Bibsonomy ICRA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tonghan Wang, Xueying Qin, Fan Zhong, Xinmeng Tong, Baoquan Chen, Ming C. Lin Compact Object Representation of a Non-Rigid Object for Real-Time Tracking in AR Systems. Search on Bibsonomy ISMAR Adjunct The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meng Liu 0006, Xiang Wang, Liqiang Nie, Qi Tian 0001, Baoquan Chen, Tat-Seng Chua Cross-modal Moment Localization in Videos. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingnan Fan, Jiaolong Yang, Gang Hua 0001, Baoquan Chen, David P. Wipf Revisiting Deep Intrinsic Image Decompositions. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Meng Liu 0006, Xiang Wang, Liqiang Nie, Xiangnan He 0001, Baoquan Chen, Tat-Seng Chua Attentive Moment Retrieval in Videos. Search on Bibsonomy SIGIR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Jiang, Fanglin Gu, Yunhai Wang, Changhe Tu, Baoquan Chen DifNet: Semantic Segmentation by Diffusion Networks. Search on Bibsonomy NeurIPS The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yangyan Li, Rui Bu, Mingchao Sun, Wei Wu, Xinhan Di, Baoquan Chen PointCNN: Convolution On X-Transformed Points. Search on Bibsonomy NeurIPS The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Changqing Zou, Qian Yu, Ruofei Du, Haoran Mo, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Chengying Gao, Baoquan Chen, Hao Zhang 0002 SketchyScene: Richly-Annotated Scene Sketches. Search on Bibsonomy ECCV (15) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingnan Fan, Dongdong Chen, Lu Yuan, Gang Hua 0001, Nenghai Yu, Baoquan Chen Decouple Learning for Parameterized Image Operators. Search on Bibsonomy ECCV (13) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bin Wang 0035, Guofeng Wang, Andrei Sharf, Yangyan Li, Fan Zhong, Xueying Qin, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen Active Assembly Guidance with Online Video Parsing. Search on Bibsonomy VR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiong Zeng, Wenzheng Chen, Zhuo Han, Mingyi Shi, Yanir Kleiman, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen, Yangyan Li Bundle Optimization for Multi-aspect Embedding. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingnan Fan, Jiaolong Yang, Gang Hua 0001, Baoquan Chen, David P. Wipf A Generic Deep Architecture for Single Image Reflection Removal and Image Smoothing. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingnan Fan, David P. Wipf, Gang Hua 0001, Baoquan Chen Revisiting Deep Image Smoothing and Intrinsic Image Decomposition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhenhua Wang, Fanglin Gu, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Changhe Tu, Baoquan Chen Neuron-level Selective Context Aggregation for Scene Segmentation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaopeng Zhang 0001, Guanbo Bao, Weiliang Meng, Marc Jaeger, Hongjun Li, Oliver Deussen, Baoquan Chen Tree Branch Level of Detail Models for Forest Navigation. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Z. Bo, Lin Lu, Andrei Sharf, Y. Xia, Oliver Deussen, Baoquan Chen Printable 3D Trees. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongxing Qin, Yi Chen, Jinlong He, Baoquan Chen Wasserstein Blue Noise Sampling. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kfir Aberman, Oren Katzir, Qiang Zhou, Zegang Luo, Andrei Sharf, Chen Greif, Baoquan Chen, Daniel Cohen-Or Dip transform for 3D shape reconstruction. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingnan Fan, Jiaolong Yang, Gang Hua 0001, Baoquan Chen, David P. Wipf A Generic Deep Architecture for Single Image Reflection Removal and Image Smoothing. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huadong Li, Yafang Wang, Gerard de Melo, Changhe Tu, Baoquan Chen Multimodal Question Answering over Structured Data with Ambiguous Entities. Search on Bibsonomy WWW (Companion Volume) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meng Liu 0001, Liqiang Nie, Meng Wang, Baoquan Chen Towards Micro-video Understanding by Joint Sequential-Sparse Modeling. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Andreas Aristidou, Qiong Zeng, Efstathios Stavrakis, KangKang Yin, Daniel Cohen-Or, Yiorgos Chrysanthou, Baoquan Chen Emotion control of unstructured dance movements. Search on Bibsonomy Symposium on Computer Animation The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ke Xie 0001, Feilong Yan, Andrei Sharf, Oliver Deussen, Hui Huang 0004, Baoquan Chen Tree Modeling with Real Tree-Parts Examples. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huayong Xu, Yangyan Li, Wenzheng Chen, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen A Holistic Approach for Data-Driven Object Cutout. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Wenzheng Chen, Huan Wang, Yangyan Li, Hao Su, Changhe Tu, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen Synthesizing Training Images for Boosting Human 3D Pose Estimation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Hao Li, Guowei Wan, Honghua Li, Andrei Sharf, Kai Xu 0004, Baoquan Chen Mobility Fitting using 4D RANSAC. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haisen Zhao, Lin Lu, Yuan Wei, Dani Lischinski, Andrei Sharf, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen Printed Perforated Lampshades for Continuous Projective Images. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Xu 0004, Yifei Shi, Lintao Zheng, Junyu Zhang, Min Liu, Hui Huang 0004, Hao Su, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen 3D attention-driven depth acquisition for object identification. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Haisen Zhao, Fanglin Gu, Qi-Xing Huang, Jorge A. Garcia Galicia, Yong Chen, Changhe Tu, Bedrich Benes, Hao Zhang 0002, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen Connected fermat spirals for layered fabrication. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fubo Han, Yunhai Wang, Jian Zhang, Oliver Deussen, Baoquan Chen Mathematical foundations of arc length-based aspect ratio selection. Search on Bibsonomy PacificVis The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenzheng Chen, Huan Wang, Yangyan Li, Hao Su, Zhenhua Wang, Changhe Tu, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen Synthesizing Training Images for Boosting Human 3D Pose Estimation. Search on Bibsonomy 3DV The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huayong Xu, Yafang Wang, Kang Feng, Gerard de Melo, Wei Wu, Andrei Sharf, Baoquan Chen ShapeLearner: Towards Shape-Based Visual Knowledge Harvesting. Search on Bibsonomy ECAI The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Manolis Savva, Fisher Yu, Hao Su, Masaki Aono, Baoquan Chen, Daniel Cohen-Or, Weihong Deng, Hang Su, Song Bai, Xiang Bai, Noa Fish, Jiajie Han, Evangelos Kalogerakis, Erik G. Learned-Miller, Yangyan Li, Minghui Liao, Subhransu Maji, Atsushi Tatsuma, Yida Wang, Nanhai Zhang, Zhichao Zhou Large-Scale 3D Shape Retrieval from ShapeNet Core55. Search on Bibsonomy 3DOR The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bedrich Benes, Oliver Deussen, Sören Pirk, Baoquan Chen, Radomír Mech, Takashi Ijiri Modeling plant life in computer graphics. Search on Bibsonomy SIGGRAPH Courses The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huayong Xu, Yangyan Li, Wenzheng Chen, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen A Holistic Approach for Data-Driven Object Cutout. Search on Bibsonomy ACCV (1) The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tong Ge, Yafang Wang, Gerard de Melo, Zengguang Hao, Andrei Sharf, Baoquan Chen ShapeExplorer: Querying and Exploring Shapes using Visual Knowledge. Search on Bibsonomy EDBT The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tong Ge, Yafang Wang, Gerard de Melo, Haofeng Li, Baoquan Chen Visualizing and Curating Knowledge Graphs over Time and Space. Search on Bibsonomy ACL (System Demonstrations) The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoru Yuan, Baoquan Chen, Koji Koyamada, Issei Fujishiro Human-Centered Data Visualization [Guest editors' introduction]. Search on Bibsonomy IEEE Computer Graphics and Applications The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haisen Zhao, Lin Lu, Yuan Wei, Dani Lischinski, Andrei Sharf, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen Printed Perforated Lampshades for Continuous Projective Images. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Guofeng Wang, Bin Wang 0035, Fan Zhong, Xueying Qin, Baoquan Chen Global optimal searching for textureless 3D object tracking. Search on Bibsonomy The Visual Computer The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qian Zheng, Zhuming Hao, Hui Huang 0004, Kai Xu 0004, Hao Zhang 0002, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen Skeleton-Intrinsic Symmetrization of Shapes. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiong Zeng, Wenzheng Chen, Huan Wang, Changhe Tu, Daniel Cohen-Or, Dani Lischinski, Baoquan Chen Hallucinating Stereoscopy from a Single Image. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuelin Chen, Hao Zhang 0002, Jinjie Lin, Ruizhen Hu, Lin Lu, Qi-Xing Huang, Bedrich Benes, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen Dapper: decompose-and-pack for 3D printing. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Xu 0004, Hui Huang 0004, Yifei Shi, Hao Li 0015, Pinxin Long, Jianong Caichen, Wei Sun, Baoquan Chen Autoscanning for coupled scene reconstruction and proactive object analysis. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingnan Fan, Fan Zhong, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen JumpCut: non-successive mask transfer and interpolation for video cutout. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ondrej Stava, Sören Pirk, Julian Kratt, Baoquan Chen, Radomír Mech, Oliver Deussen, Bedrich Benes Inverse Procedural Modelling of Trees. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Andrei Sharf, Hui Huang 0004, Cheng Liang, Jiapei Zhang, Baoquan Chen, Minglun Gong Mobility-Trees for Indoor Scenes Manipulation. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liangliang Nan, Andrei Sharf, Baoquan Chen 2D-D Lifting for Shape Reconstruction. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feilong Yan, Minglun Gong, Daniel Cohen-Or, Oliver Deussen, Baoquan Chen Flower reconstruction from a single photo. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Zhong, Song Yang, Xueying Qin, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen Slippage-free background replacement for hand-held video. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kangxue Yin, Hui Huang 0004, Hao Zhang 0002, Minglun Gong, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen Morfit: interactive surface reconstruction from incomplete point clouds with curve-driven topology and geometry control. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feilong Yan, Andrei Sharf, Wenzhen Lin, Hui Huang 0004, Baoquan Chen Proactive 3D scanning of inaccessible parts. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lin Lu, Andrei Sharf, Haisen Zhao, Yuan Wei, Qingnan Fan, Xuelin Chen, Yann Savoye, Changhe Tu, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen Build-to-last: strength to weight 3D printed objects. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shihao Wu, Wei Sun, Pinxin Long, Hui Huang 0004, Daniel Cohen-Or, Minglun Gong, Oliver Deussen, Baoquan Chen Quality-driven poisson-guided autoscanning. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zizhao Wu, Yunhai Wang, Ruyang Shou, Baoquan Chen, Xinguo Liu Unsupervised co-segmentation of 3D shapes via affinity aggregation spectral clustering. Search on Bibsonomy Computers & Graphics The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaohua Xie, Kai Xu 0004, Niloy J. Mitra, Daniel Cohen-Or, Wenyong Gong, Qi Su, Baoquan Chen Sketch-to-Design: Context-Based Part Assembly. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Zhang 0002, Kai Xu 0004, Wei Jiang, Jinjie Lin, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen Layered analysis of irregular facades via symmetry maximization. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunhai Wang, Minglun Gong, Tianhua Wang, Daniel Cohen-Or, Hao Zhang 0002, Baoquan Chen Projective analysis for 3D shape segmentation. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 164 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license