The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications at "DASFAA (3)"( http://dblp.L3S.de/Venues/DASFAA_(3) )

URL (DBLP): http://dblp.uni-trier.de/db/conf/dasfaa

Publication years (Num. hits)
2019 (77)
Publication types (Num. hits)
inproceedings(77)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 77 publication records. Showing 77 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Masoomeh Zameni, Zahra Ghafoori, Amin Sadri, Christopher Leckie, Kotagiri Ramamohanarao Change Point Detection for Streaming High-Dimensional Time Series. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jin-Tao Gao, Wenjie Liu 0006, Zhanhuai Li, Hong-Tao Du, Ou-Ya Pei A New Statistics Collecting Method with Adaptive Strategy. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hengpeng Xu, Yao Zhang, Jinmao Wei, Zhenglu Yang, Jun Wang 0023 Spatiotemporal-Aware Region Recommendation with Deep Metric Learning. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhihui Wang, Yun Zhu, Xuchen Zhou A Data Publishing System Based on Privacy Preservation. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiaye Liu, Jiali Mao, YunTao Du, Lishen Zhao, Zhao Zhang Dynamic Bus Route Adjustment Based on Hot Bus Stop Pair Extraction. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiangping Huang, Zhong Lin, Xin Liu Episodic Memory Network with Self-attention for Emotion Detection. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lin Cheng, Yongjian Ren, Kun Zhang, Li Pan, Yuliang Shi Hospitalization Behavior Prediction Based on Attention and Time Adjustment Factors in Bidirectional LSTM. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fang Hu, Xiuqi Huang, Xiaofeng Gao, Guihai Chen AGREE: Attention-Based Tour Group Recommendation with Multi-modal Data. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nan Xu, Yanyan Shen, Yanmin Zhu A Multi-task Learning Framework for Automatic Early Detection of Alzheimer's. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhong Zhang, Didi Kang, Chongming Gao, Junming Shao SemiSync: Semi-supervised Clustering by Synchronization. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Song, Yi Cao, Weike Pan, Congfu Xu Modeling Item Categories for Effective Recommendation. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Xu, Zeyu Huang, Jingyi Wu, Yanjie Fu, Na Luo, Weitong Chen, Jianan Wang, Minghao Yin Finding the Key Influences on the House Price by Finite Mixture Model Based on the Real Estate Data in Changchun. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Long Li, Jingzhi Fang, Bowen Du, Weifeng Lv Spatial Bottleneck Minimum Task Assignment with Time-Delay. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lisong Wang, Zhenhai Hu, Liang Liu 0006 Privacy-Preserving and Dynamic Spatial Range Aggregation Query Processing in Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuanzhe Chen, Jun Kuang, Dawei Cheng, Jianbin Zheng, Ming Gao 0001, Aoying Zhou AgriKG: An Agricultural Knowledge Graph and Its Applications. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pingfu Chao, Wen Hua, Xiaofang Zhou An Iterative Map-Trajectory Co-optimisation Framework Based on Map-Matching and Map Update. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hye-Kyung Yang, Hwan-Seung Yong Distributed PARAFAC Decomposition Method Based on In-memory Big Data System. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangrui Cai, Yonghong Luo, Ying Zhang, Xiaojie Yuan On the Impact of the Length of Subword Vectors on Word Embeddings. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lin Yue, Haonan Zhao, Yiqin Yang, Dongyuan Tian, Xiaowei Zhao, Minghao Yin A Mimic Learning Method for Disease Risk Prediction with Incomplete Initial Data. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaocui Li, Hongzhi Yin, Ke Zhou, Hongxu Chen, Shazia W. Sadiq, Xiaofang Zhou Semi-supervised Clustering with Deep Metric Learning. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoya Tang, Tieyun Qian, Zhenni You Generating Behavior Features for Cold-Start Spam Review Detection. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xujian Zhao, Xinnan Dai, Peiquan Jin, Hui Zhang, Chunming Yang, Bo Li 0065 OperaMiner: Extracting Character Relations from Opera Scripts Using Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing Liu, Huan Gao, Guilin Qi, Shangfu Duan, Tianxing Wu, Meng Wang Adversarial Discriminative Denoising for Distant Supervision Relation Extraction. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Piyush Paliwal, Oleksii Renov Gradient Boosting Censored Regression for Winning Price Prediction in Real-Time Bidding. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Cai, Jinwei Guo, Huan Zhou, Weining Qian, Aoying Zhou Fast Raft Replication for Transactional Database Systems over Unreliable Networks. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangying Ran, Yuanyuan Pan, Wei Sun 0025, Chongjun Wang Modeling More Globally: A Hierarchical Attention Network via Multi-Task Learning for Aspect-Based Sentiment Analysis. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haiyun Jiang, Cengguang Zhang, Deqing Yang, Yanghua Xiao, Jingping Liu, Jindong Chen, Chao Wang, Chenguang Li, Jiaqing Liang, Bin Liang, Wei Wang 0009 Hierarchical Conceptual Labeling. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ying Yang, Yu Gu 0002, Chuanwen Li, Changyi Wan, Ge Yu 0001 GPU-Accelerated Dynamic Graph Coloring. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qianhui Lu, Yunlai Xu, Runqi Yang, Ning Li, Chongjun Wang Serial and Parallel Recurrent Convolutional Neural Networks for Biomedical Named Entity Recognition. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huaiyu Wan, Fuchen Li, Shengnan Guo, Zhong Cao, Youfang Lin Learning Time-Aware Distributed Representations of Locations from Spatio-Temporal Trajectories. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ya-Fei Liu, Jinmao Wei Word Sense Disambiguation with Massive Contextual Texts. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaorui Li, Yuanning Gao, Xiaofeng Gao, Guihai Chen LearningTour: A Machine Learning Approach for Tour Recommendation Based on Users' Historical Travel Experience. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yibin Shen, Jiaxun Hua, Cheqing Jin, Dingjiang Huang TCL: Tensor-CNN-LSTM for Travel Time Prediction with Sparse Trajectory Data. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Liu, Xiao Liu, Yongxuan Lai, Fan Yang, Yifeng Zeng Random Decision DAG: An Entropy Based Compression Approach for Random Forest. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weibo Hu, Chuan Chen, Fanghua Ye, Zibin Zheng, Guohui Ling Nonnegative Spectral Clustering for Large-Scale Semi-supervised Learning. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yifang Sun, Shifeng Liu, Yufei Wang, Wei Wang Extracting Definitions and Hypernyms with a Two-Phase Framework. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhiyu Liang, Hongzhi Wang, Jianzhong Li, Hong Gao IMOptimizer: An Online Interactive Parameter Optimization System Based on Big Data. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xingnan Huang, Jiping Zheng Deletion-Robust k-Coverage Queries. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaotong Guo, Bifan Wei, Jun Liu 0002, Bei Wu TF-Miner: Topic-Specific Facet Mining by Label Propagation. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Karim Alami, Sofian Maabout Multidimensional Skylines over Streaming Data. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Luguo Xue, Minnan Luo, Zhen Peng, Jundong Li, Yan Chen, Jun Liu Anomaly Detection in Time-Evolving Attributed Networks. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yeting Li, Chunmei Dong, Xinyu Chu, Haiming Chen Learning DMEs from Positive and Negative Examples. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhongsheng Li, Qiuhong Li, Wei Wang 0009, Yang Wang 0041, Yimin Liu DHDSearch: A Framework for Batch Time Series Searching on MapReduce. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiancheng Xie, Yun Xiong, Philip S. Yu, Kangan Li, Suhua Zhang, Yangyong Zhu Attention-Based Abnormal-Aware Fusion Network for Radiology Report Generation. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuzheng Li, Chuan Chen, Fanghua Ye, Zibin Zheng, Guohui Ling A Semi-supervised Classification Approach for Multiple Time-Varying Networks with Total Variation. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Detian Zhang, An Liu 0002, Gaoming Jin, Qing Li 0001 Edge-Based Shortest Path Caching in Road Networks. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weixin Zeng, Xiang Zhao 0002, Jiuyang Tang, Jinzhi Liao, Chang-Dong Wang Relevance-Based Entity Embedding. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuang Qiu, Zonghao Feng, Qiong Luo 0001 Parallelizing Big De Bruijn Graph Traversal for Genome Assembly on GPU Clusters. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Wang, Qiang Fu, Jianqiang Mei, Jianxin Li, Yajun Yang KGVis: An Interactive Visual Query Language for Knowledge Graphs. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhan, Yan Yang 0008, Pinpin Zhu, Liang He 0001, Zhou Yu Using Dilated Residual Network to Model Distantly Supervised Relation Extraction. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiming Cao, Lizhen Cui, Wei He Value-Oriented Ranking of Online Reviews Based on Reviewer-Influenced Graph. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Taofeng Xue, Beihong Jin, Beibei Li, Kunchi Liu, Qi Zhang, Sihua Tian Spatial-Temporal Recommendation for On-demand Cinemas. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ashish Dandekar, Debabrota Basu, Thomas Kister, Geong Sen Poh, Jia Xu, Stéphane Bressan Privacy as a Service: Publishing Data and Models. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunyang Ruan, Ye Wang, Yanchun Zhang, Yun Yang Exploring Regularity in Traditional Chinese Medicine Clinical Data Using Heterogeneous Weighted Networks Embedding. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing Tian, Yong Zhang, Xinhuan Chen, Chunxiao Xing, Chao Li DRGAN: A GAN-Based Framework for Doctor Recommendation in Chinese On-Line QA Communities. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yile Liang, Tieyun Qian, Huilin Yu Align Reviews with Topics in Attention Network for Rating Prediction. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Yao, Qianzheng Ji, Xiangdong Zhou, Yue Pang, Manliang Cao, Yixuan Wu, Zijing Tan Ancient Chinese Landscape Painting Composition Classification by Using Semantic Variational Autoencoder. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junye Yang, Yong Zhang, Jin Wang, Chunxiao Xing Distributed Query Engine for Multiple-Query Optimization over Data Stream. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chongming Gao, Shuai Yuan, Zhong Zhang, Hongzhi Yin, Junming Shao BLOMA: Explain Collaborative Filtering via Boosted Local Rank-One Matrix Approximation. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhiwei Zhang, Hao Wei, Jianliang Xu, Byron Choi GScan: Exploiting Sequential Scans for Subgraph Matching. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shaoxiong Ji, Guodong Long, Shirui Pan, Tianqing Zhu, Jing Jiang 0002, Sen Wang Detecting Suicidal Ideation with Data Protection in Online Communities. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guenter Hesse, Christoph Matthies, Werner Sinzig, Matthias Uflacker Adding Value by Combining Business and Sensor Data: An Industry 4.0 Use Case. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yilian Xin, Jiali Mao, Simin Yu, Minxi Li, Cheqing Jin Bus Stop Refinement Based on Hot Spot Extraction. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chenlu Shen, Deqing Yang, Yanghua Xiao A Deep Recommendation Model Incorporating Adaptive Knowledge-Based Representations. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhuhe Fang, Zeyu He, Jiajia Chu, Chuliang Weng SIMD Accelerates the Probe Phase of Star Joins in Main Memory Databases. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuewen Shi, Heyan Huang, Shuyang Zhao, Ping Jian, Yi-Kun Tang Tag Recommendation by Word-Level Tag Sequence Modeling. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kefeng Feng, Jiaye Wu, Peng Wang 0027, Ningting Pan, Wei Wang MVS-match: An Efficient Subsequence Matching Approach Based on the Series Synopsis. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mingtao Lei, Xi Zhang 0008, Jincui Yang, Binxing Fang PSMSP: A Parallelized Sampling-Based Approach for Mining Top-k Sequential Patterns in Database Graphs. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianming Zhang, Yunjun Gao, Congzheng Li, Congcong Ge, Wei Guo, Qiang Zhou Distributed Reachability Queries on Massive Graphs. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Huang 0009, Chuan Chen, Fanghua Ye, Jiajing Wu, Zibin Zheng, Guohui Ling Hyper2vec: Biased Random Walk for Hyper-network Embedding. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Wang, Yang Xu, Ruocheng Zhao, Junjie Lin, Huayi Zhan GparMiner: A System to Mine Graph Pattern Association Rules. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jixin Wang, Jinwei Guo, Huan Zhou, Peng Cai, Weining Qian Adaptive Transaction Scheduling for Highly Contended Workloads. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xianchen Wang, Hongtao Liu, Peiyi Wang, Fangzhao Wu, Hongyan Xu, Wenjun Wang 0002, Xing Xie 0001 Neural Review Rating Prediction with Hierarchical Attentions and Latent Factors. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenwei Liang, Wei Zhang, Xiaoling Wang Deep Sequential Multi-task Modeling for Next Check-in Time and Location Prediction. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaowang Zhang, Mingyue Zhang, Peng Peng 0001, Jiaming Song, Zhiyong Feng, Lei Zou 0001 A Scalable Sparse Matrix-Based Join for SPARQL Query Processing. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yue Xie, Jingjing Li, Mengmeng Jing, Ke Lu, Zi Huang A Domain Adaptation Approach for Multistream Classification. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangfu Meng, Xiaoyan Zhang, Lin Li 0001, Quangui Zhang, Pan Li Top-k Spatial Keyword Quer with Typicality and Semantics. Search on Bibsonomy DASFAA (3) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #77 of 77 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license