The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Dan Li 0001" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Dan_Li_0001 )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Dan Li 0001 in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2005-2011 (19) 2012-2015 (20) 2016-2019 (15)
Publication types (Num. hits)
article(24) inproceedings(30)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 2 occurrences of 2 keywords

Results
Found 55 publication records. Showing 54 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Xuya Jia, Dan Li 0001, Jing Zhu, Yong Jiang 0001 Metro: An Efficient Traffic Fast Rerouting Scheme With Low Overhead. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Netw. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junfeng Li, Dan Li 0001, Yirong Yu, Yukai Huang, Jing Zhu, Jinkun Geng Towards full virtualization of SDN infrastructure. Search on Bibsonomy Computer Networks The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoqiang Ma, Xiaoyi Fan, Jiangchuan Liu, Dan Li 0001 Dependency-Aware Data Locality for MapReduce. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Cloud Computing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Congjie Chen, Dan Li 0001, Jun Li 0001, Konglin Zhu SVDC: A Highly Scalable Isolation Architecture for Virtualized Layer-2 Data Center Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Cloud Computing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhetao Li, Fei Gui, Jinkun Geng, Dan Li 0001, Zhibo Wang, Junfeng Li, Yang Cheng, Usama Zafar Dante: Enabling FOV-Aware Adaptive FEC Coding for 360-Degree Video Streaming. Search on Bibsonomy APNet The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guo Chen, Youjian Zhao, Hailiang Xu, Dan Pei, Dan Li 0001 2 Tree: Rapid Failure Recovery for Routing in Production Data Center Networks. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Netw. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junfeng Li, Dan Li 0001, Yukai Huang, Yang Cheng, Ruilin Ling Quick NAT: High performance NAT system on commodity platforms. Search on Bibsonomy LANMAN The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruozhou Yu, Guoliang Xue, Xiang Zhang 0005, Dan Li 0001 Survivable and bandwidth-guaranteed embedding of virtual clusters in cloud data centers. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yukai Huang, Jinkun Geng, Du Lin, Bin Wang, Junfeng Li, Ruilin Ling, Dan Li 0001 LOS: A High Performance and Compatible User-level Network Operating System. Search on Bibsonomy APNet The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming Zhu, Dan Li 0001, Fangxin Wang, Anke Li, K. K. Ramakrishnan, Ying Liu 0024, Jianping Wu, Nan Zhu, Xue Liu CCDN: Content-Centric Data Center Networks. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Netw. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Yirong Yu, Junxiao Shi, Beichuan Zhang PALS: Saving Network Power With Low Overhead to ISPs and Applications. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Netw. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Congjie Chen, Junjie Guan, Ying Zhang, Jing Zhu, Ruozhou Yu DCloud: Deadline-Aware Resource Allocation for Cloud Computing Jobs. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruozhou Yu, Guoliang Xue, Xiang Zhang 0005, Dan Li 0001 Survivable and Bandwidth-Guaranteed Embedding of Virtual Clusters in Cloud Data Centers (Extended Version). Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Jianping Wu, Lili Liu, Dan Li 0001 The road towards future Internet. Search on Bibsonomy J. Comm. Inform. Networks The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Syed Shah-e-Mardan Ali Rizvi, Fangxin Wang, Wu He DVMP: Incremental traffic-aware VM placement on heterogeneous servers in data centers. Search on Bibsonomy IWQoS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Jing Zhu, Jianping Wu, Junjie Guan, Ying Zhang Guaranteeing Heterogeneous Bandwidth Demand in Multitenant Data Center Networks. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Netw. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunfei Shang, Dan Li 0001, Jing Zhu, Mingwei Xu On the Network Power Effectiveness of Data Center Architectures. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Computers The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Yirong Yu, Wu He, Kai Zheng 0003, Bingsheng He Willow: Saving Data Center Network Energy for Network-Limited Flows. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fangxin Wang, Ruilin Ling, Jing Zhu, Dan Li 0001 Bandwidth guaranteed virtual network function placement and scaling in datacenter networks. Search on Bibsonomy IPCCC The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guo Chen, Youjian Zhao, Dan Pei, Dan Li 0001 Rewiring 2 Links Is Enough: Accelerating Failure Recovery in Production Data Center Networks. Search on Bibsonomy ICDCS The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yirong Yu, Dan Li 0001, Yukai Huang SVirt: A Substrate-agnostic SDN Virtualization Architecture for Multi-tenant Cloud. Search on Bibsonomy ICNP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming Zhu, Dan Li 0001, Ying Liu 0024, Dan Pei, K. K. Ramakrishnan, Lili Liu, Jianping Wu MIFO: Multi-path Interdomain Forwarding. Search on Bibsonomy ICPP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lili Liu, Dan Li 0001, Jianping Wu TAPS: Software Defined Task-Level Deadline-Aware Preemptive Flow Scheduling in Data Centers. Search on Bibsonomy ICPP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Mingwei Xu, Ying Liu, Xia Xie, Yong Cui 0001, Jingyi Wang, Guihai Chen Reliable Multicast in Data Center Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Computers The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyi Fan, Xiaoqiang Ma, Jiangchuan Liu, Dan Li 0001 Dependency-Aware Data Locality for MapReduce. Search on Bibsonomy IEEE CLOUD The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Yirong Yu, Kang Li SODA: Enhancing the Data Plane Functionality of Software Defined Networking. Search on Bibsonomy ONS The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Ming Zhu, Jun Li, Ying Liu 0024, Dan Li 0001, Jianping Wu TED: Inter-domain traffic engineering via deflection. Search on Bibsonomy IWQoS The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming Zhu, Dan Li 0001, Ying Liu 0024, Jianping Wu CDRDN: Content Driven Routing in Datacenter Network. Search on Bibsonomy ICCCN The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Deke Guo, Tao Chen, Dan Li 0001, Mo Li 0001, Yunhao Liu, Guihai Chen Expandable and Cost-Effective Network Structures for Data Centers Using Dual-Port Servers. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Computers The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Cui 0001, Hongyi Wang, Xiuzhen Cheng, Dan Li 0001, Antti Ylä-Jääski Dynamic Scheduling for Wireless Data Center Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Jiong Chen, Chuanxiong Guo, Yunxin Liu, Jinyu Zhang, Zhi-Li Zhang, Yongguang Zhang IP-Geolocation Mapping for Moderately Connected Internet Regions. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gang Su, Markus Hidell, Henrik Abrahamsson, Bengt Ahlgren, Dan Li 0001, Peter Sjödin, Voravit Tanyingyong, Ke Xu 0002 Resource management in radio access and IP-based core networks for IMT Advanced and Beyond. Search on Bibsonomy SCIENCE CHINA Information Sciences The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Li Erran Li, Vahid Liaghat, Hongze Zhao, MohammadTaghi Hajiaghayi, Dan Li 0001, Gordon T. Wilfong, Yang Richard Yang, Chuanxiong Guo PACE: Policy-Aware Application Cloud Embedding. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Yuanjie Li, Jianping Wu, Sen Su, Jiangwei Yu ESM: Efficient and Scalable Data Center Multicast Routing. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Netw. The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Zhu, Dan Li 0001, Jianping Wu, Hongnan Liu, Ying Zhang, Jingcheng Zhang Towards bandwidth guarantee in multi-tenancy cloud computing networks. Search on Bibsonomy ICNP The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Jianping Wu, Yong Cui 0001, Jiangchuan Liu, Ke Xu 0002 Impact of user selfishness in construction action on the streaming quality of overlay multicast. Search on Bibsonomy Computer Networks The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Jianping Wu, Jiangchuan Liu, Yong Cui 0001, Ke Xu 0002 Defending Against Distance Cheating in Link-Weighted Application-Layer Multicast. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Netw. The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Kun Tan, Yongguang Zhang, Songwu Lu, Jianping Wu Scalable and cost-effective interconnection of data-center servers using dual server ports. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Netw. The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Deke Guo, Tao Chen, Dan Li 0001, Yunhao Liu, Xue Liu 0001, Guihai Chen BCN: Expansible network structures for data centers using hierarchical compound graphs. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Jiangwei Yu, Junbiao Yu, Jianping Wu Exploring efficient and scalable multicast routing in future data center networks. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Mingwei Xu, Ming-Chen Zhao, Chuanxiong Guo, Yongguang Zhang, Min-You Wu RDCM: Reliable data center multicast. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Jianping Wu, Yong Cui 0001 Defending Against Buffer Map Cheating in DONet-Like P2P Streaming. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Dan Li 0001, Haitao Wu, Xuan Zhang, Yunfeng Shi, Chen Tian 0001, Yongguang Zhang, Songwu Lu BCube: a high performance, server-centric network architecture for modular data centers. Search on Bibsonomy SIGCOMM The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF modular data center, server-centric network, multi-path
1Haitao Wu, Guohan Lu, Dan Li 0001, Chuanxiong Guo, Yongguang Zhang MDCube: a high performance network structure for modular data center interconnection. Search on Bibsonomy CoNEXT The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Kun Tan, Songwu Lu FiConn: Using Backup Port for Server Interconnection in Data Centers. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Jianping Wu, Yong Cui 0001 Truthful Streaming in Selfish DONet. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Jianping Wu, Yong Cui 0001, Jiangchuan Liu QoS-Aware Streaming in Overlay Multicast Considering the Selfishness in Construction Action. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Cui 0001, Dan Li 0001, Jianping Wu Impact of Buffer Map Cheating on the Streaming Quality in DONet. Search on Bibsonomy International Conference on Computational Science (4) The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF DONet, Buffer Map Cheating, Selfish
1Jianping Wu, Dan Li 0001, Yong Cui 0001 Stability of ALM Tree with selfish receivers: A simulation study. Search on Bibsonomy Computer Communications The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Yong Cui 0001, Ke Xu 0002, Jianping Wu Segment-sending Schedule in Data-driven Overlay Network. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Jianping Wu, Yong Cui 0001, Jiangchuan Liu, Ke Xu 0002 Trustworthy Distributed Algorithm Design to Defend Distance Cheating in Link-Weighted ALM. Search on Bibsonomy ISCIS The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Yong Cui 0001, Ke Xu 0002, Jianping Wu Impact of receiver cheating on the stability of ALM tree. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2005 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Yong Cui 0001, Ke Xu 0002, Jianping Wu Improvement of Multicast Routing Protocol Using Petri Nets. Search on Bibsonomy RSFDGrC (2) The full citation details ... 2005 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Li 0001, Jianping Wu, Ke Xu 0002, Yong Cui 0001, Ying Liu 0024, Xiaoping Zhang Performance Analysis of Multicast Routing Protocol PIM-SM. Search on Bibsonomy AICT/SAPIR/ELETE The full citation details ... 2005 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #54 of 54 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license