The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Fei Sun" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Fei_Sun )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Fei Sun in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2002-2007 (15) 2008-2013 (20) 2014-2016 (18) 2017-2018 (18) 2019 (21)
Publication types (Num. hits)
article(42) inproceedings(50)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 4 occurrences of 4 keywords

Results
Found 93 publication records. Showing 92 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Fei Sun, Run Wang, Bo Wan, Yanjun Su, Qinghua Guo, Youxin Huang, Xincai Wu Efficiency of Extreme Gradient Boosting for Imbalanced Land Cover Classification Using an Extended Margin and Disagreement Performance. Search on Bibsonomy ISPRS Int. J. Geo-Information The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingrong Zhang, Zihao Wang, Yu Chen, Renmin Han, Zhiyong Liu, Fei Sun, Fa Zhang PIXER: an automated particle-selection method based on segmentation using a deep neural network. Search on Bibsonomy BMC Bioinformatics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Renmin Han, Xiaohua Wan, Lun Li, Albert F. Lawrence, Peng Yang 0010, Yu Li 0006, Sheng Wang, Fei Sun, Zhiyong Liu, Xin Gao 0001, Fa Zhang AuTom-dualx: a toolkit for fully automatic fiducial marker-based alignment of dual-axis tilt series with simultaneous reconstruction. Search on Bibsonomy Bioinformatics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yufei Feng, Fuyu Lv, Weichen Shen, Menghan Wang, Fei Sun, Yu Zhu, Keping Yang Deep Session Interest Network for Click-Through Rate Prediction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Gong, Yu Zhu, Lu Duan, Qingwen Liu, Ziyu Guan, Fei Sun, Wenwu Ou, Kenny Q. Zhu Exact-K Recommendation via Maximal Clique Optimization. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Jun Liu, Jian Wu, Changhua Pei, Xiao Lin, Wenwu Ou, Peng Jiang BERT4Rec: Sequential Recommendation with Bidirectional Encoder Representations from Transformer. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Tianshu Lyu, Fei Sun, Peng Jiang, Wenwu Ou, Yan Zhang Compositional Network Embedding. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Changhua Pei, Yi Zhang, Yongfeng Zhang, Fei Sun, Xiao Lin, Hanxiao Sun, Jian Wu, Peng Jiang, Wenwu Ou, Dan Pei Personalized Context-aware Re-ranking for E-commerce Recommender Systems. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Wen Chen, Pipei Huang, Jiaming Xu, Xin Guo, Cheng Guo, Fei Sun, Chao Li, Andreas Pfadler, Huan Zhao, Binqiang Zhao POG: Personalized Outfit Generation for Fashion Recommendation at Alibaba iFashion. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Changhua Pei, Xinru Yang, Qing Cui, Xiao Lin, Fei Sun, Peng Jiang, Wenwu Ou, Yongfeng Zhang Value-aware Recommendation based on Reinforced Profit Maximization in E-commerce Systems. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Sergei Alyamkin, Matthew Ardi, Alexander C. Berg, Achille Brighton, Bo Chen, Yiran Chen, Hsin-Pai Cheng, Zichen Fan, Chen Feng, Bo Fu, Kent Gauen, Abhinav Goel, Alexander Goncharenko, Xuyang Guo, Soonhoi Ha, Andrew Howard, Xiao Hu, Yuanjun Huang, Donghyun Kang, Jaeyoun Kim, Jong-gook Ko, Alexander Kondratyev, Junhyeok Lee, Seungjae Lee, Suwoong Lee, Zichao Li, Zhiyu Liang, Juzheng Liu, Xin Liu, Yang Lu, Yung-Hsiang Lu, Deeptanshu Malik, Hong Hanh Nguyen, Eunbyung Park, Denis Repin, Liang Shen, Tao Sheng, Fei Sun, David Svitov, George K. Thiruvathukal, Baiwu Zhang, Jingchi Zhang, Xiaopeng Zhang, Shaojie Zhuo Low-Power Computer Vision: Status, Challenges, Opportunities. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Hui Su, Xiaoyu Shen, Rongzhi Zhang, Fei Sun, Pengwei Hu, Cheng Niu, Jie Zhou Improving Multi-turn Dialogue Modelling with Utterance ReWriter. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Sergei Alyamkin, Matthew Ardi, Alexander C. Berg, Achille Brighton, Bo Chen, Yiran Chen, Hsin-Pai Cheng, Zichen Fan, Chen Feng, Bo Fu, Kent Gauen, Abhinav Goel, Alexander Goncharenko, Xuyang Guo, Soonhoi Ha, Andrew Howard, Xiao Hu, Yuanjun Huang, Donghyun Kang, Jaeyoun Kim, Jong-gook Ko, Alexander Kondratyev, Junhyeok Lee, Seungjae Lee, Suwoong Lee, Zichao Li, Zhiyu Liang, Juzheng Liu, Xin Liu, Yang Lu, Yung-Hsiang Lu, Deeptanshu Malik, Hong Hanh Nguyen, Eunbyung Park, Denis Repin, Liang Shen, Tao Sheng, Fei Sun, David Svitov, George K. Thiruvathukal, Baiwu Zhang, Jingchi Zhang, Xiaopeng Zhang, Shaojie Zhuo Low-Power Computer Vision: Status, Challenges, and Opportunities. Search on Bibsonomy IEEE J. Emerg. Sel. Topics Circuits Syst. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Carole-Jean Wu, David Brooks 0001, Kevin Chen, Douglas Chen, Sy Choudhury, Marat Dukhan, Kim M. Hazelwood, Eldad Isaac, Yangqing Jia, Bill Jia, Tommer Leyvand, Hao Lu, Yang Lu, Lin Qiao, Brandon Reagen, Joe Spisak, Fei Sun, Andrew Tulloch, Peter Vajda, Xiaodong Wang, Yanghan Wang, Bram Wasti, Yiming Wu, Ran Xian, Sungjoo Yoo, Peizhao Zhang Machine Learning at Facebook: Understanding Inference at the Edge. Search on Bibsonomy HPCA The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Changhua Pei, Xinru Yang, Qing Cui, Xiao Lin, Fei Sun, Peng Jiang, Wenwu Ou, Yongfeng Zhang Value-aware Recommendation based on Reinforcement Profit Maximization. Search on Bibsonomy WWW The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Gong, Yu Zhu, Lu Duan, Qingwen Liu, Ziyu Guan, Fei Sun, Wenwu Ou, Kenny Q. Zhu Exact-K Recommendation via Maximal Clique Optimization. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wen Chen, Pipei Huang, Jiaming Xu, Xin Guo, Cheng Guo, Fei Sun, Chao Li, Andreas Pfadler, Huan Zhao, Binqiang Zhao POG: Personalized Outfit Generation for Fashion Recommendation at Alibaba iFashion. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Matthew Ardi, Alexander C. Berg, Bo Chen, Yen-Kuang Chen, Yiran Chen, Donghyun Kang, Junhyeok Lee, Seungjae Lee, Yang Lu, Yung-Hsiang Lu, Fei Sun Special Session: 2018 Low-Power Image Recognition Challenge and Beyond. Search on Bibsonomy AICAS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yun Wang, Lun Du, Guojie Song, Xiaojun Ma, Lichen Jin, Wei Lin, Fei Sun Tag2Gauss: Learning Tag Representations via Gaussian Distribution in Tagged Networks. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yufei Feng, Fuyu Lv, Weichen Shen, Menghan Wang, Fei Sun, Yu Zhu, Keping Yang Deep Session Interest Network for Click-Through Rate Prediction. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hui Su, Xiaoyu Shen, Rongzhi Zhang, Fei Sun, Pengwei Hu, Cheng Niu, Jie Zhou Improving Multi-turn Dialogue Modelling with Utterance ReWriter. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Fen Hou, Haibo Zhou, Bo Liu 0001, Jiacheng Chen, Lin Gui 0001 Equilibriums in the Mobile-Virtual-Network-Operator-Oriented Data Offloading. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vehicular Technology The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Fen Hou, Nan Cheng, Miao Wang 0003, Haibo Zhou, Lin Gui 0001, Xuemin Shen Cooperative Task Scheduling for Computation Offloading in Vehicular Cloud. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vehicular Technology The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dezhi Wang, Bo Wan, Penghua Qiu, Yanjun Su, Qinghua Guo, Run Wang, Fei Sun, Xincai Wu Evaluating the Performance of Sentinel-2, Landsat 8 and Pléiades-1 in Mapping Mangrove Extent and Species. Search on Bibsonomy Remote Sensing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Peng Jiang, Hanxiao Sun, Changhua Pei, Wenwu Ou, Xiaobo Wang Multi-Source Pointer Network for Product Title Summarization. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Bichen Wu, Hongxu Yin, Fei Sun, Yanghan Wang, Marat Dukhan, Yunqing Hu, Yiming Wu, Yangqing Jia, Peter Vajda, Matt Uyttendaele, Niraj K. Jha ChamNet: Towards Efficient Network Design through Platform-Aware Model Adaptation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Bichen Wu, Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Yanghan Wang, Fei Sun, Yiming Wu, Yuandong Tian, Peter Vajda, Yangqing Jia, Kurt Keutzer FBNet: Hardware-Aware Efficient ConvNet Design via Differentiable Neural Architecture Search. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Sergei Alyamkin, Matthew Ardi, Achille Brighton, Alexander C. Berg, Yiran Chen, Hsin-Pai Cheng, Bo Chen, Zichen Fan, Chen Feng, Bo Fu, Kent Gauen, Jongkook Go, Alexander Goncharenko, Xuyang Guo, Hong Hanh Nguyen, Andrew Howard, Yuanjun Huang, Donghyun Kang, Jaeyoun Kim, Alexander Kondratyev, Seungjae Lee, Suwoong Lee, Junhyeok Lee, Zhiyu Liang, Xin Liu, Juzheng Liu, Zichao Li, Yang Lu, Yung-Hsiang Lu, Deeptanshu Malik, Eunbyung Park, Denis Repin, Tao Sheng, Liang Shen, Fei Sun, David Svitov, George K. Thiruvathukal, Baiwu Zhang, Jingchi Zhang, Xiaopeng Zhang, Shaojie Zhuo 2018 Low-Power Image Recognition Challenge. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zihao Wang, Yu Chen, Jingrong Zhang, Lun Li, Xiaohua Wan, Zhiyong Liu, Fei Sun, Fa Zhang ICON-MIC: Implementing a CPU/MIC Collaboration Parallel Framework for ICON on Tianhe-2 Supercomputer. Search on Bibsonomy Journal of Computational Biology The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiaolin Xia, Peng Jiang, Fei Sun, Yi Zhang, Xiaobo Wang, Zhifang Sui Modeling Consumer Buying Decision for Recommendation Based on Multi-Task Deep Learning. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Peng Jiang, Hanxiao Sun, Changhua Pei, Wenwu Ou, Xiaobo Wang Multi-Source Pointer Network for Product Title Summarization. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Nan Cheng, Shan Zhang, Haibo Zhou, Lin Gui 0001, Xuemin Shen Reinforcement Learning Based Computation Migration for Vehicular Cloud Computing. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Luliang Tang, Fei Sun, Zihan Kan, Chang Ren, Luling Cheng Uncovering Distribution Patterns of High Performance Taxis from Big Trace Data. Search on Bibsonomy ISPRS Int. J. Geo-Information The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Danhui Yao, Lin Gui 0001, Fen Hou, Fei Sun, Daihui Mo, Hangguan Shan Load Balancing Oriented Computation Offloading in Mobile Cloudlet. Search on Bibsonomy VTC-Fall The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qi Zhang, Lin Gui 0001, Feng Tian, Fei Sun A caching-based incentive mechanism for cooperative data offloading. Search on Bibsonomy ICC Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Chen, Zihao Wang, Lun Li, Xiaohua Wan, Fei Sun, Fa Zhang A Fully Automatic Geometric Parameters Determining Method for Electron Tomography. Search on Bibsonomy ISBRA The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zihao Wang, Yu Chen, Jingrong Zhang, Lun Li, Xiaohua Wan, Zhiyong Liu, Fei Sun, Fa Zhang Accelerating Electron Tomography Reconstruction Algorithm ICON Using the Intel Xeon Phi Coprocessor on Tianhe-2 Supercomputer. Search on Bibsonomy ISBRA The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Huang, Zhonghe Guo, Xiaohua Song, Fei Sun A cluster-scalable VLIW cryptography processor with high performance and energy efficiency. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Yongzheng Zhang, Sherif Omar Faried, Keaton Wheeler, Mohamed Elsamahy Impact of DFIG-based wind farms on generator distance phase backup protection. Search on Bibsonomy ISGT Europe The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Bo Liu 0001, Fen Hou, Haibo Zhou, Jiacheng Chen, Yun Rui, Lin Gui 0001 A QoE centric distributed caching approach for vehicular video streaming in cellular networks. Search on Bibsonomy Wireless Communications and Mobile Computing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Luliang Tang, Zihan Kan, Xia Zhang, Fei Sun, Xue Yang 0002, Qingquan Li A network Kernel Density Estimation for linear features in space-time analysis of big trace data. Search on Bibsonomy International Journal of Geographical Information Science The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chien-Liang Fok, Fei Sun, Matt Mangum, Aloysius K. Mok, Binghan He, Luis Sentis Web Based Teleoperation of a Humanoid Robot. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu 0001, Xueqi Cheng Semantic Regularities in Document Representations. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Bo Liu 0001, Fen Hou, Haibo Zhou, Lin Gui 0001, Jiacheng Chen Cournot equilibrium in the mobile virtual network operator oriented oligopoly offloading market. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xianglong Cui, Bing Xu, Xin Wang, Fei Sun, Xinyuan Shi, Yanjiang Qiao Using quality by design and quality risk management principles to aid the development of a high shear wet granulation process. Search on Bibsonomy ICIIP The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu 0001, Xueqi Cheng Inside Out: Two Jointly Predictive Models for Word Representations and Phrase Representations. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu 0001, Xueqi Cheng Sparse Word Embeddings Using ℓ1 Regularized Online Learning. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Gaoqi He, Fei Sun, Dong Hu, Xingjian Lu, Yi Guo, Shuhua Lai, Zhigeng Pan ARDock: A Web-AR Based Real-Time Tangible Edugame for Molecular Docking. Search on Bibsonomy Edutainment The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dandan Song, Fei Sun, Lejian Liao A hybrid approach for content extraction with text density and visual importance of DOM nodes. Search on Bibsonomy Knowl. Inf. Syst. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanran Li, Wenjie Li, Fei Sun, Sujian Li Component-Enhanced Chinese Character Embeddings. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiacheng Chen, Bo Liu 0001, Lin Gui 0001, Fei Sun, Haibo Zhou Engineering Link Utilization in Cellular Offloading Oriented VANETs. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing Xu, Fei Sun, Jianyu Li, Xianglong Cui, Xinyuan Shi, Yanjiang Qiao Application of TOPO to the Multistage Batch Process Optimization of Gardenia Extracts. Search on Bibsonomy IScIDE (2) The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanran Li, Wenjie Li, Fei Sun, Sujian Li Component-Enhanced Chinese Character Embeddings. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu 0001, Xueqi Cheng Learning Word Representations by Jointly Modeling Syntagmatic and Paradigmatic Relations. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Kostyantyn Lolenko, Joachim Rudolph Nonlinear observer design for state estimation during antilock braking. Search on Bibsonomy J. Systems & Control Engineering The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Necmiye Ozay, Eric M. Wolff, Jun Liu 0015, Richard M. Murray Efficient control synthesis for augmented finite transition systems with an application to switching protocols. Search on Bibsonomy ACC The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Bo Liu 0001, Haibo Zhou, Lin Gui 0001, Jiacheng Chen A QoE supportive distributed caching management for vehicular video streaming in cellular networks. Search on Bibsonomy ICCC The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qi Wu, Fei Sun, Wei Xu, Tong Zhang 0002 Using Multilevel Phase Change Memory to Build Data Storage: A Time-Aware System Design Perspective. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Computers The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gongming Wang, Fa Zhang, Qi Chu, Liya Fan, Fei Sun, Zhiyong Liu A fast calculation strategy of density function in ISAF reconstruction algorithm. Search on Bibsonomy SCIENCE CHINA Information Sciences The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanlong Zhang, Fei Sun, Weidong Chen Optimum Quantization for Binary Hypothesis Testing. Search on Bibsonomy IEEE Communications Letters The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Yanlong Zhang, Huarui Yin, Weidong Wang A Low Complexity UWB Localization Algorithm Using Finite-Resolution Quantization. Search on Bibsonomy VTC Spring The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Huarui Yin, Weidong Wang Bounds on performance of UWB TOA estimation using finite resolution quantization. Search on Bibsonomy WCNC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Jun Zhang 0014, Lai Tu, Benxiong Huang What We Use to Predict a Mobile-Phone Users' Status in Campus? Search on Bibsonomy CSE The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Pengjun Wang, Haizhen Yu Best polarity searching for ternary FPRM logic circuit area based on whole annealing genetic algorithm. Search on Bibsonomy ASICON The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Duan Hu, Fei Sun, Lai Tu, Benxiong Huang We Know What You Are-A User Classification Based on Mobile Data. Search on Bibsonomy GreenCom/iThings/CPScom The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gregory Hackmann, Fei Sun, Nestor Castaneda, Chenyang Lu, Shirley Dyke A holistic approach to decentralized structural damage localization using wireless sensor networks. Search on Bibsonomy Computer Communications The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gongming Wang, Fa Zhang, Fei Sun, Zhiyong Liu An Accelerated ISAF Algorithm with the Fast Mapping Strategy. Search on Bibsonomy JCP The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Huarui Yin, Weidong Wang Finite-Resolution Digital Receiver for UWB TOA Estimation. Search on Bibsonomy IEEE Communications Letters The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun Automatic generation of functional models for embedded processor extensions. Search on Bibsonomy DATE The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hanqi Guo, Xiaoru Yuan, Jie Liu, Guihua Shan, Xuebin Chi, Fei Sun Interference microscopy volume illustration for biomedical data. Search on Bibsonomy PacificVis The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanlong Zhang, Fei Sun, Weidong Chen A nonparametric IR-UWB TOA estimator based on conditional tests. Search on Bibsonomy ICUWB The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, He Hua Ju, Ping Yuan Cui A new 12 DOF biped robot's mechanical design and kinematic analysis. Search on Bibsonomy EMEIT The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Huarui Yin, Weidong Wang Ranging Implementation Using Finite-Resolution Digital Receiver for IEEE 802.15.4a Systems. Search on Bibsonomy VTC Fall The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gongming Wang, Fa Zhang, Qi Chu, Fei Sun, Zhiyong Liu A fast mapping method in the ISAF reconstruction algorithm. Search on Bibsonomy EMBC The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Dandan Song, Lejian Liao DOM based content extraction via text density. Search on Bibsonomy SIGIR The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gregory Hackmann, Fei Sun, Nestor Castaneda, Chenyang Lu, Shirley Dyke A Holistic Approach to Decentralized Structural Damage Localization Using Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy RTSS The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Liu 0016, Fei Sun, Tong Zhang 0002 Energy-efficient soft-output trellis decoder design using trellis quasi-reduction and importance-aware clock skew scheduling. Search on Bibsonomy ISCAS The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Siddharth Devarajan, Kenneth Rose, Tong Zhang 0002 Design of on-chip error correction systems for multilevel NOR and NAND flash memories. Search on Bibsonomy IET Circuits, Devices & Systems The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Srivaths Ravi 0001, Anand Raghunathan, Niraj K. Jha A Synthesis Methodology for Hybrid Custom Instruction and Coprocessor Generation for Extensible Processors. Search on Bibsonomy IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Tong Zhang 0002 Low-Power State-Parallel Relaxed Adaptive Viterbi Decoder. Search on Bibsonomy IEEE Trans. on Circuits and Systems The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Chien-Liang Fok, Gruia-Catalin Roman sChat: a group communication service over wireless sensor networks. Search on Bibsonomy IPSN The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF wireless sensor network, multicast, group communication, mobile user
1Fei Sun, Srivaths Ravi 0001, Anand Raghunathan, Niraj K. Jha A Scalable Synthesis Methodology for Application-Specific Processors. Search on Bibsonomy IEEE Trans. VLSI Syst. The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Srivaths Ravi 0001, Anand Raghunathan, Niraj K. Jha Application-specific heterogeneous multiprocessor synthesis using extensible processors. Search on Bibsonomy IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sizhong Chen, Fei Sun, Tong Zhang 0002 Nonlinear Soft-Output Signal Detector Design and Implementation for MIMO Communication Systems with High Spectral Efficiency. Search on Bibsonomy CICC The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Siddharth Devarajan, Kenneth Rose, Tong Zhang 0002 Multilevel flash memory on-chip error correction based on trellis coded modulation. Search on Bibsonomy ISCAS The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Tong Zhang 0002 Low power state-parallel relaxed adaptive Viterbi decoder design and implementation. Search on Bibsonomy ISCAS The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Srivaths Ravi 0001, Anand Raghunathan, Niraj K. Jha Hybrid Custom Instruction and Co-Processor Synthesis Methodology for Extensible Processors. Search on Bibsonomy VLSI Design The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Tong Zhang 0002 Parallel high-throughput limited search trellis decoder VLSI design. Search on Bibsonomy IEEE Trans. VLSI Syst. The full citation details ... 2005 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Srivaths Ravi 0001, Anand Raghunathan, Niraj K. Jha Synthesis of Application-Specific Heterogeneous Multiprocessor Architectures Using Extensible Processors. Search on Bibsonomy VLSI Design The full citation details ... 2005 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Srivaths Ravi 0001, Anand Raghunathan, Niraj K. Jha Custom-instruction synthesis for extensible-processor platforms. Search on Bibsonomy IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems The full citation details ... 2004 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Srivaths Ravi 0001, Anand Raghunathan, Niraj K. Jha A Scalable Application-Specific Processor Synthesis Methodology. Search on Bibsonomy ICCAD The full citation details ... 2003 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Sun, Srivaths Ravi 0001, Anand Raghunathan, Niraj K. Jha Synthesis of custom processors based on extensible platforms. Search on Bibsonomy ICCAD The full citation details ... 2002 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #92 of 92 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license