The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "He Qian" ( http://dblp.L3S.de/Authors/He_Qian )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of He Qian in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2005-2017 (20) 2018-2019 (5)
Publication types (Num. hits)
article(10) incollection(1) inproceedings(14)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 26 publication records. Showing 25 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Panni Wang, Feng Xu, Bo Wang, Bin Gao 0006, Huaqiang Wu, He Qian, Shimeng Yu Three-Dimensional nand Flash for Vector-Matrix Multiplication. Search on Bibsonomy IEEE Trans. VLSI Syst. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huaqiang Wu, Meiran Zhao, Yuyi Liu, Peng Yao, Yue Xi, Xinyi Li, Wei Wu, Qingtian Zhang, Jianshi Tang, Bin Gao 0006, He Qian Reliability Perspective on Neuromorphic Computing Based on Analog RRAM. Search on Bibsonomy IRPS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yachun Pang, Bin Gao 0006, Dong Wu, Shengyu Yi, Qi Liu 0010, Wei-Hao Chen, Ting-Wei Chang, Wei-En Lin, Xiaoyu Sun, Shimeng Yu, He Qian, Meng-Fan Chang, Huaqiang Wu A Reconfigurable RRAM Physically Unclonable Function Utilizing Post-Process Randomness Source With <6×10-6 Native Bit Error Rate. Search on Bibsonomy ISSCC The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenqiang Zhang, Xiaochen Peng, Huaqiang Wu, Bin Gao 0006, Hu He, Youhui Zhang, Shimeng Yu, He Qian Design Guidelines of RRAM based Neural-Processing-Unit: A Joint Device-Circuit-Algorithm Analysis. Search on Bibsonomy DAC The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingtian Zhang, Huaqiang Wu, Peng Yao, Wenqiang Zhang, Bin Gao 0006, Ning Deng, He Qian Sign backpropagation: An on-chip learning algorithm for analog RRAM neuromorphic computing systems. Search on Bibsonomy Neural Networks The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Zhu, Lei Zhang 0033, Jinwen Geng, Xizeng Shi, He Qian A micro-array bio detection system based on a GMR sensor with 50-ppm sensitivity. Search on Bibsonomy SCIENCE CHINA Information Sciences The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Wang, Bin Gao 0006, Huaqiang Wu, He Qian New structure with SiO2-gate-dielectric select gates in vertical-channel three-dimensional (3D) NAND flash memory. Search on Bibsonomy Microelectronics Reliability The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huaqiang Wu, Xiao Hu Wang, Bin Gao 0006, Ning Deng, Zhichao Lu, Brent Haukness, Gary Bronner, He Qian Resistive Random Access Memory for Future Information Processing System. Search on Bibsonomy Proceedings of the IEEE The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shan Wang, Huaqiang Wu, Bin Gao 0006, Ning Deng, Dong Wu, He Qian Optimization of writing scheme on 1T1R RRAM to achieve both high speed and good uniformity. Search on Bibsonomy ESSDERC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaowei Han, Qian Jia, Hongbin Sun 0001, Longfei Wang, Huaqiang Wu, Yimao Cai, Feng Zhang 0014, Yongyi Xie, Fangxu Dong, Xiaoguang Wang, Xiaofei Xue, Li Pang, Xiaoqing Zhao, Mengnan Wu, Pu Bai, Qi Liu 0010, Hangbing Lv, Bing Yu, Chao Zhao, He Qian, Ru Huang, Ming Liu 0022, Yumei Zhou, Nanning Zheng, Qiwei Ren A 0.13μm 64Mb HfOx ReRAM using configurable ramped voltage write and low read-disturb sensing techniques for reliability improvement. Search on Bibsonomy CICC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Liu 0005, Huaqiang Wu, Yachun Pang, He Qian, Shimeng Yu Extending 1kb RRAM array from weak PUF to strong PUF by employment of SHA module. Search on Bibsonomy AsianHOST The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zixuan Chen, Huaqiang Wu, Bin Gao 0006, Peng Yao, Xinyi Li, He Qian Neuromorphic Computing based on Resistive RAM. Search on Bibsonomy ACM Great Lakes Symposium on VLSI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huaqiang Wu, Yan Liao, Bin Gao 0006, Debanjan Jana, He Qian RRAM Cross-Point Arrays. Search on Bibsonomy 3D Flash Memories The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Liu 0005, Huaqiang Wu, Yachun Pang, He Qian, Shimeng Yu A highly reliable and tamper-resistant RRAM PUF: Design and experimental validation. Search on Bibsonomy HOST The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinyi Li, Huaqiang Wu, Ning Deng, He Qian 1S1R device with self-compliance property for high density cross-point memory applications. Search on Bibsonomy NVMTS The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Yao, Huaqiang Wu, Bin Gao 0006, Guo Zhang, He Qian The effect of variation on neuromorphic network based on 1T1R memristor array. Search on Bibsonomy NVMTS The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangchao Ma, Huaqiang Wu, Dong Wu, He Qian A 16 Mb RRAM test chip based on analog power system with tunable write pulses. Search on Bibsonomy NVMTS The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongbin Chen, Fangfang Zhou, Jun Cai, Zhao Feng, He Qian Geometric projection-based switching policy for multiple energy harvesting transmitters. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Huaqiang Wu, Xinyi Li, Yue Bai, Ye Zhang, Minghao Wu, Zhiping Yu, He Qian Stack engineering for ReRAM devices performance improvement. Search on Bibsonomy ISCAS The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Chen 0005, Pui-In Mak, Stefano D'Amico, Li Zhang, He Qian, Yan Wang 0023 A Single-Branch Third-Order Pole-Zero Low-Pass Filter With 0.014-mm2 Die Size and 0.8-kHz (1.25-nW) to 0.94-GHz (3.99-mW) Bandwidth-Power Scalability. Search on Bibsonomy IEEE Trans. on Circuits and Systems The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Chen 0005, Pui-In Mak, Li Zhang, He Qian, Yan Wang 0023 A Fifth-Order 20-MHz Transistorized-LC-Ladder LPF With 58.2-dB SFDR, 68-µW/Pole/MHz Efficiency, and 0.13-mm2 Die Size in 90-nm CMOS. Search on Bibsonomy IEEE Trans. on Circuits and Systems The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunyuan Zhou, Lei Zhang 0033, Li Zhang, Yan Wang 0023, Zhiping Yu, He Qian Injection-Locking-Based Power and Speed Optimization of CML Dividers. Search on Bibsonomy IEEE Trans. on Circuits and Systems The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongrui Wang, Dajie Zeng, Dongxu Yang, Li Zhang, Lei Zhang 0033, Yan Wang 0023, He Qian, Zhiping Yu Understanding dynamic behavior of mm-wave CML divider with injection-locking concept. Search on Bibsonomy ISCAS The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yibing Liu, Zhiyong Ma, He Qian, Peng Lv Early Identification of Machine Fault Based on Kernel Principal Components Analysis. Search on Bibsonomy ICICIC (3) The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoliang Wang, Cuimei Wang, Guoxin Hu, Junxi Wang, Junxue Ran, Cebao Fang, Jianping Li, Yiping Zeng, Jinmin Li, Xinyu Liu, He Qian Growth and characterization of 0.8-µm gate length AlGaN/GaN HEMTs on sapphire substrates. Search on Bibsonomy Science in China Series F: Information Sciences The full citation details ... 2005 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #25 of 25 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license