The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications at "ICCCS (4)"( http://dblp.L3S.de/Venues/ICCCS_(4) )

URL (DBLP): http://dblp.uni-trier.de/db/conf/icccsec

Publication years (Num. hits)
2018 (62)
Publication types (Num. hits)
inproceedings(61) proceedings(1)
Venues (Conferences, Journals, ...)
ICCCS (4)(62)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 62 publication records. Showing 62 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Liping Zhao, Xiaoni Du, Chenhuang Wu Trace Representation of the Sequences Derived from Polynomial Quotient. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Donghui Li, Cong Shen, Xiaopeng Dai, Haiwen Chen A Kind of Agricultural Content Networking Information Fusion Method Based on Ontology. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Langping Tang, Yuren Zhou, Zefeng Chen A Dominance-Based Constrained Optimization Evolutionary Algorithm for the 4-th Tensor Power Problem of Matrix Multiplication. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianming Cui, Rongquan Sui, Xiaojun Zhang, Hengzhong Li, Ning Cao 0002 A Biometrics-Based Remote User Authentication Scheme Using Smart Cards. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rongzhen Bian, Mingfu Xue, Jian Wang 0038 A Novel Golden Models-Free Hardware Trojan Detection Technique Using Unsupervised Clustering Analysis. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shiqin Liu, Minjun Zhao, Jixin Ma, Jiangyuan Yao, Yucong Duan, Xiaoyi Zhou A Novel Watermarking Technology Based on Posterior Probability SVM and Improved GA. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Chen 0008, Hongxia Wang 0001, Hanzhou Wu, Yanli Chen, Yong Liu A Data Hiding Scheme with High Quality for H.264/AVC Video Streams. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Quansheng Gao, Kaixi Wang A Layered Steganography Model Based on User Interactions. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shilin Li, Jing Wu, Taoyun Zhou, Dengzhun Wang, Zhuolin Gao The Phase and Amplitude Errors Frequency Dependence in L-Band Aperture Synthesis Radiometer Using External Noise Sources. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiyuan Liang, Wei Zhang, Kehua Yang Attention-Based Chinese Word Embedding. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huanhuan Hu, Xin Zuo, Weiming Zhang, Nenghai Yu Covert Communication by Exploring Statistical and Linguistical Distortion in Text. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianming Cui, Chen Chen, Xiaojun Zhang, Yihui Liu, Ning Cao 0002 A Three-Factor Remote Authentication Scheme for Multi-server Environment. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Minjun Zhao, Shiqin Liu, Chunjie Cao, Jiangyuan Yao, Xiaoyi Zhou A Secure Blind Watermarking Scheme Based on Dual Frequency Domains and Ergodic Matrix. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hanzhou Wu, Wei Wang 0025, Jing Dong 0003, Yanli Chen, Hongxia Wang 0001, Songyang Wu Reversible Embedding to Covers Full of Boundaries. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoliang Wang, Jianming Jiang, Baowei Wang, Zhihua Xia A VANET Anonymous Authentication Mechanism for Multi-level Application Scenarios. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yazhou Kong, Liancheng Zhang, Zhenxing Wang, Yi Guo, Wen Guo A Covert Communication Model Based on IPv6 Multicast. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoming Zhang, Qian Qiang, Weisheng Wang, Zhanfeng Wang, Xianglin Wei IPFRA: An Online Protocol Reverse Analysis Mechanism. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Puyang, Zhaoxia Yin, Xinpeng Zhang Reversible Data Embedding and Scrambling Method Based on JPEG Images. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Yang 0006, Xiang yang Gong, Xuesong Qiu, Zhipeng Gao, Haitao Yu A Mixed Mobile Charging Strategy in Rechargeable Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Niandong Liao, Caixia Sun, Lingyun Xiang, Feng Li A Multiple Watermarking Scheme for Content Authentication of OOXML Format Documents. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhiqiang Li 0001, Gaoman Zhang, Wei Zhang, Hanwu Chen, Marek A. Perkowski Synthesis of Quantum Barrel Shifters. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenxing Qian, Lin Pan, Sheng Li 0006, Xinpeng Zhang Steganography by Constructing Marbling Texture. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinlong Chen, Mengke Jiang, Kun Xie, Zhen Guo, Hang Pan, Xianjun Chen A Method for Energy Consumption Audit and Intelligent Decision of Green Buildings. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xu Yang, Yongbin Zhao, Ranran Li, Fengfeng Li, Xiaolin Qi Tracing System of Meat Supply Based on RFID and Two-Dimensional Code Technology. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jialing Liu, Jingbing Li, Jing Chen, Xiangxi Zou, Jieren Cheng, Jing Liu Medical Image Watermarking Based on SIFT-DCT Perceptual Hashing. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoli He, Hong Jiang, Yu Song, He Xiao Optimal Resource Allocation for Underlay Cognitive Radio Networks. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Wang 0009, Tianze Shu, Min Xie, Qingqi Pei Adaptive Robust Reversible Watermarking Scheme. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shiyu Li, Dengpan Ye, Shunzhi Jiang, Changrui Liu, Xiaoguang Niu, Xiangyang Luo Attack on Deep Steganalysis Neural Networks. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kun Yang, Mingzhe Liu, Yaming Yang, Xin Jiang A Design of Mobile Phone Privacy Protection Based on Block Chain. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xi Chen, Yun Liu, Yong Li 0002, Changlu Lin Threshold Proxy Re-encryption and Its Application in Blockchain. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yue Li, Hong-Xia Wang Robust H.264/AVC Video Watermarking Without Intra Distortion Drift. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bin Ma, Xiaoyu Wang, Bing Li 0014, Yunqing Shi A Multiple Linear Regression Based High-Performance Error Prediction Method for Reversible Data Hiding. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hui-Ran Li, Mingxing Luo, Hong Lai Unified Quantum No-Go Theorems of Pure States. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liangbo Xie, Wei Nie, Xiaolong Yang, Yong Wang 0004, Mu Zhou A BLF Generation Scheme with Clock Variance-Tolerance for Baseband Processor of EPC Gen2 UHF RFID Tag. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhicheng Zhao, Yaqun Zhao, Fengmei Liu The Research of Cryptosystem Recognition Based on Randomness Test's Return Value. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Long, Yuling Liu Text Coverless Information Hiding Based on Word2vec. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sijin Cheng, Fangjun Huang Reversible Data Hiding in JPEG Images Based on Two-Dimensional Histogram Modification. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruowu Wu, Sen Wang, Hui Han, Xiang Chen 0013, Xuhong Yin, Yun Lin The Assessment Research of Communication Jamming Effect Based on Grey Relational Analysis. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guojiang Xin, Xitong Qi, Changsong Ding An Improved Tamper Detection and Location Scheme for DOCX Format Documents. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhongmiao Kang, Wenting Jiang, Yan Chen A Lightweight Graph-Based Model for Inter-networking Access Control. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dong Li, Yingnan Zhang, Ke Niu, Xiaoyuan Yang 0002 Reversible Data Hiding for Video. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianjun Zhang 0005, Yicheng Xie, Jun Shen, Lucai Wang, HaiJun Lin Text Information Hiding Method Using the Custom Components. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yitong Meng, Jin-long Fei, Yan Chen, Yuefei Zhu A Domain Name Model of Anonymous Network Hidden Service. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guangxin Fu, Qingbao Li, Zhifeng Chen, Guangyu Zeng, Juanjuan Gu Network Storage Covert Channel Detection Based on Data Joint Analysis. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xianglei Hu, Haishan Chen, Jiangqun Ni, Wenkang Su A Novel Steganography Scheme Based on Asymmetric Embedding Model. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jin Shi, Li Zhang, Shuijun Yin, Weiwei Liu 0002, Jiangtao Zhai, Guangjie Liu, Yuewei Dai A Comprehensive Analysis of Interval Based Network Flow Watermarking. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fang Cao, Yalei Zhang, Bowen An, Heng Yao, Zhenjun Tang An Improved Reversible Data Hiding Scheme with Large Payload Based on Image Local-Complexity. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Puyang, Zhenxing Qian, Zhaoxia Yin, Xinpeng Zhang Style Transferring Based Data Hiding for Color Images. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wen-chao Xie, Yi-yuan Yang, Zhao-hong Li, Jin-wei Wang, Min Zhang An Information Hiding Algorithm for HEVC Videos Based on PU Partitioning Modes. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sohaib Manzoor, Xiaojun Hei, Wenqing Cheng A Multi-controller Load Balancing Strategy for Software Defined WiFi Networks. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Andy Wang, Chen Wang, Meng Bi, Jian Xu 0004 A Review of Privacy-Preserving Machine Learning Classification. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jielin Jiang, Yan Cui, Yadang Chen, Guangwei Gao A Novel Nonlocal Low Rank Technique for Fabric Defect Detection. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yifeng Sun, Xiaoyu Xu, Haitao Song, Guangming Tang, Shunxiang Yang Improving Testing Accuracy of Convolutional Neural Network for Steganalysis Using Segmented Subimages. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Wang, Wenbo Wan, Mingsheng Zhang, Liming Zou, Jiande Sun A Blind Quantization Watermarking Scheme for Screen Content Image. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ye Zhou, Jiabin Yuan, Xuwei Tang A Novel Part-Based Model for Fine-Grained Vehicle Recognition. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jielin Jiang, Yan Cui, Zilong Jin, Chunnian Fan Fast Three-Phase Fabric Defect Detection. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaodong Liu, Qi Liu, Yanyun Zou, Guizhi Wang A Self-organizing LSTM-Based Approach to PM2.5 Forecast. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mingda Liu, Jing Shang, Peng Liu 0029, Yijuan Shi, Mian Wang VideoChain: Trusted Video Surveillance Based on Blockchain for Campus. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhe Wang 0011, Weidong Yi, Yongrui Chen, Ming Li A Novel Photovoltaic Cell Simulator for Green Internet of Things. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xingming Sun, Zhaoqing Pan, Elisa Bertino (eds.) Cloud Computing and Security - 4th International Conference, ICCCS 2018, Haikou, China, June 8-10, 2018, Revised Selected Papers, Part IV Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Li Li 0014, Xin Li 0048, Tong Qiao, Xiaoyu Xu, Shanqing Zhang, Chin-Chen Chang 0001 A Novel Framework of Robust Video Watermarking Based on Statistical Model. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Zuo, Huanhuan Hu, Weiming Zhang, Nenghai Yu Text Semantic Steganalysis Based on Word Embedding. Search on Bibsonomy ICCCS (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #62 of 62 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license