The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications at "J. Visual Communication and Image Representation"( http://dblp.L3S.de/Venues/J._Visual_Communication_and_Image_Representation )

URL (DBLP): http://dblp.uni-trier.de/db/journals/jvcir

Publication years (Num. hits)
1990 (18) 1991 (34) 1992 (36) 1993 (33) 1994 (36) 1995 (32) 1996 (34) 1997 (32) 1998 (33) 1999 (21) 2000 (26) 2001 (24) 2002 (29) 2003 (27) 2004 (29) 2005 (37) 2006 (74) 2007 (44) 2008 (47) 2009 (54) 2010 (89) 2011 (68) 2012 (113) 2013 (133) 2014 (174) 2015 (187) 2016 (276) 2017 (191) 2018 (250) 2019 (274)
Publication types (Num. hits)
article(2455)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 2455 publication records. Showing 2455 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Biao Shi, Huaijuan Zang, Rongsheng Zheng, Shu Zhan An efficient 3D face recognition approach using Frenet feature of iso-geodesic curves. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dongdong Li, Gongjian Wen, Yangliu Kuai, Jingjing Xiao, Fatih Porikli Learning target-aware correlation filters for visual tracking. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenjie Zhang, Yiyang Yao, Jinxiong Wang, Xinyu Xiang, Peng Shu Image quality tendency modeling by fusing multiple visual cues. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1M. Saad Shakeel, Kin-Man Lam, Shun-Cheung Lai Learning sparse discriminant low-rank features for low-resolution face recognition. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiangtao Li, Baoshan Jia, Chunhua Zhang, Wei Wang Seepage mechanism technical practice of hydraulic fracturing of coal seam and auxiliary image simulation technology. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Romuere R. V. e Silva, Flávio H. D. Araújo, Daniela Mayumi Ushizima, Andrea G. C. Bianchi, Claudia M. Carneiro, Fátima N. S. de Medeiros Radial feature descriptors for cell classification and recommendation. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Naila Hayat, Muhammad Imran 0003 Ghost-free multi exposure image fusion technique using dense SIFT descriptor and guided filter. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fenghua Huang, Ying Yu, Tinghao Feng Hyperspectral remote sensing image change detection based on tensor and deep learning. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ge Zhang, Jianlin Wang, Chaokun Yan, Sheng Wang Application research of image compression and wireless network traffic video streaming. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Soumya Prakash Rana, Maitreyee Dey, Patrick Siarry Boosting content based image retrieval performance through integration of parametric & nonparametric approaches. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongzhi Xue, Hongwei Cui Research on image restoration algorithms based on BP neural network. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Cai 0005, Xiaodong Wen, Qiu Tu, Xiujuan Guo Research on image processing of intelligent building environment based on pattern recognition technology. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yimeng Li, Jun Xiao 0001, Di Xie, Jian Shao, Jinlong Wang Adversarial learning for viewpoints invariant 3D human pose estimation. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sheng Tian, Lian Zou, Cian Fan, Liqiong Chen Weighted correlation filters guidance with spatial-temporal attention for online multi-object tracking. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mohammad Hossein Khosravi, Hamid Hassanpour Image quality assessment using a novel region smoothness measure. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1C.-C. Jay Kuo, Min Zhang, Siyang Li, Jiali Duan, Yueru Chen Interpretable convolutional neural networks via feedforward design. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yeyao Chen, Mei Yu 0001, Gangyi Jiang, Zongju Peng, Fen Chen End-to-end single image enhancement based on a dual network cascade model. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xialin Zhang, Zaiquan Shen Copyright protection method for 3D model of geological body based on digital watermarking technology. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kuo-Min Ko, Po-Chang Ko, Shih-Yang Lin, Zhen Hong Quality-guided image classification toward information management applications. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yaoqi Sun, Liang Li 0003, Liang Zheng, Ji Hu 0002, Wenchao Li, Yatong Jiang, Chenggang Yan Image classification base on PCA of multi-view deep representation. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinjian Wu, Jichen Zeng, Weisheng Dong, Guangming Shi, Weisi Lin Blind image quality assessment with hierarchy: Degradation from local structure to deep semantics. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuming Fang, Jiebin Yan, Xuelin Liu, Jiheng Wang Stereoscopic image quality assessment by deep convolutional neural network. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fenghua Huang, Ying Yu, Tinghao Feng Automatic extraction of urban impervious surfaces based on deep learning and multi-source remote sensing data. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuehu Yan, Yuliang Lu Generalized general access structure in secret image sharing. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Zhang, Changhui Hu, Xiaobo Lu IL-GAN: Illumination-invariant representation learning for single sample face recognition. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lijun Zhao, Huihui Bai, Anhong Wang, Yao Zhao Learning a virtual codec based on deep convolutional neural network to compress image. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Liu 0024, Yanju Zhou, Zongrun Wang Recognition and extraction of named entities in online medical diagnosis data based on a deep neural network. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dusan Stosic, Darko Stosic, Teresa Bernarda Ludermir, Tsang Ing Ren Natural image segmentation with non-extensive mixture models. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weilin Zhong, Tao Zhang 0027, Linfeng Jiang, Jinsheng Ji, Zenghui Zhang, Huilin Xiong Discriminative representation learning for person re-identification via multi-loss training. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoming Chen, Zhibo Chen 0001, Ye Li, Tianyu He, Junhui Hou, Sen Liu, Ying He 0001 ImmerTai: Immersive Motion Learning in VR Environments. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenyu Lu, Bingjian Lu, Hengde Zhang, You Fu, Yunan Qiu, Tianming Zhan A method of visibility forecast based on hierarchical sparse representation. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiuli Liu, Lu Jin, Zechao Li, Jinhui Tang Multimedia retrieval by deep hashing with multilevel similarity learning. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bin Wang, Sheng Tang, Jun-Bin Xiao, Quan-Feng Yan, Yong-Dong Zhang Detection and tracking based tubelet generation for video object detection. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiahong Xu, Cheng Cai, Jifeng Ning, Yunsong Li Robust correlation filter tracking via context fusion and subspace constraint. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Na Li, Yun Zhang 0002, Linwei Zhu, Wenhan Luo, Sam Kwong Reinforcement learning based coding unit early termination algorithm for high efficiency video coding. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaobin Zhu, Xinming Zhang, Xiaoyu Zhang, Ziyu Xue, Lei Wang 0101 A novel framework for semantic segmentation with generative adversarial network. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haibo Xu, Ge Zhang, Qingming Zhang An iterative propagation based co-saliency framework for RGBD images. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Yang, Cindy Cappelle, Yassine Ruichek, Mohammed El Bagdouri Online multi-object tracking combining optical flow and compressive tracking in Markov decision process. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mo Wang, Xin'an Wang, Zhuochen Fan, Fei Chen, Sixu Zhang, Chen Peng Research on feature extraction algorithm for plantar pressure image and gait analysis in stroke patients. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chih-Hsuan Yeh, Jie-Ru Lin, Mei-Juan Chen, Chia-Hung Yeh, Cheng-An Lee, Kuang-Han Tai Fast prediction for quality scalability of High Efficiency Video Coding Scalable Extension. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Carlos Caetano, Victor Hugo Cunha de Melo, François Brémond, Jefersson A. dos Santos, William Robson Schwartz Magnitude-Orientation Stream network and depth information applied to activity recognition. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhao Xie, Tianfu Wu, Xingming Yang, Luming Zhang, Kewei Wu Jointly social grouping and identification in visual dynamics with causality-induced hierarchical Bayesian model. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cher-Min Fong, Hui-Wen Wang, Chien-Hung Kuo, Pei-Chun Hsieh Image quality assessment for advertising applications based on neural network. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Man-Wen Tian, Shu-Rong Yan, Xiao-Xiao Tian, Jing-Ai Liu Research on image recognition method of bank financing bill based on binary tree decision. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Hong 0006, Yaniv Romano, Michael Elad Acceleration of RED via vector extrapolation. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yasar Abbas Ur Rehman, Lai-Man Po, Mengyang Liu, Zijie Zou, Weifeng Ou, Yuzhi Zhao Face liveness detection using convolutional-features fusion of real and deep network generated face images. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zexiu Ai Quantitative CT study of martial arts sports injuries based on image quality. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Suguo Zhu, Zhenying Fang, Yi Wang, Jun Yu 0002, Junping Du Multimodal activity recognition with local block CNN and attention-based spatial weighted CNN. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ying Zou 0004, Ge Zhang, Leian Liu Research on image steganography analysis based on deep learning. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1I. Michael Revina, W. R. Sam Emmanuel Face Expression Recognition with the Optimization based Multi-SVNN Classifier and the Modified LDP Features. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Hu, Haowen Wang, Xiaohua Wang, Juan Yang, Ronggui Wang Video facial emotion recognition based on local enhanced motion history image and CNN-CTSLSTM networks. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dongyun He, Li Liu, Sheng Miao, Xiaoli Tong, Minjia Sheng Probabilistic guided polycystic ovary syndrome recognition using learned quality kernel. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang-yang Wang, Si-yu Zhang, Li Wang, Hong-Ying Yang, Pan-Pan Niu Locally optimum image watermark decoder by modeling NSCT domain difference coefficients with vector based Cauchy distribution. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huimei Xiao, Wei Lu 0001, Ruipeng Li, Nan Zhong, Yuileong Yeung, Junjia Chen, Fei Xue, Wei Sun 0007 Defocus blur detection based on multiscale SVD fusion in gradient domain. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuren Zhou, Maolin Ke, Peng Luo Multi-camera transfer GAN for person re-identification. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junwon Mun, Yuneseok Jang, Yoojun Nam, Jaeseok Kim Edge-enhancing bi-histogram equalisation using guided image filter. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1A. A. Afiq, M. A. Zakariya, M. N. Saad, A. A. Nurfarzana, Mohd Haris M. Khir, A. F. Fadzil, A. Jale, W. Gunawan, Z. A. A. Izuddin, M. Faizari A review on classifying abnormal behavior in crowd scene. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Maryam Asadzadeh Kaljahi, Palaiahnakote Shivakumara, Mohd Yamani Idna Idris, Mohammad Hossein Anisi, Michael Blumenstein A new image size reduction model for an efficient visual sensor network. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nikolai Zakharov, Hang Su, Jun Zhu, Jan Gläscher Towards controllable image descriptions with semi-supervised VAE. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing Tu, Wenlan Kuang, Yongheng Shang, Danbing He, Lin Zhao A multi-view object tracking using triplet model. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaobing Ding, Zhigang Liu, Haibo Xu The passenger flow status identification based on image and WiFi detection for urban rail transit stations. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Chang 0001, Luming Zhang, Naijie Gu, Xiaoci Zhang, Minquan Ye, Rongzhang Yin, Qianqian Meng A mix-pooling CNN architecture with FCRF for brain tumor segmentation. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuyun Yuan, Jianbo Hu Research on image compression technology based on Huffman coding. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuang Zhang, Hua Wang, Jin-gang Gao, Chun-qi Xing Frequency domain point cloud registration based on the Fourier transform. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yingsheng Ye, Xingming Zhang 0001, Yubei Lin, Haoxiang Wang Facial expression recognition via region-based convolutional fusion network. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nathanael L. Baisa, Andrew M. Wallace Development of a N-type GM-PHD filter for multiple target, multiple type visual tracking. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weiping Ji, Jinjian Wu, Guangming Shi, Wenfei Wan, Xuemei Xie Blind image quality assessment with semantic information. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Liu, Tiejian Luo The optimization of sum-product network structure learning. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Chen, Fei Zhao, Changshui Yang, Yuan Li, Tiejun Huang Robust estimation for image noise based on eigenvalue distributions of large sample covariance matrices. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haihua Liang, Xinpeng Zhang, Hang Cheng Huffman-code based retrieval for encrypted JPEG images. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ye Wang, Lan Huang, Shuyu Guo, Leiguang Gong, Tian Bai A novel MEDLINE topic indexing method using image presentation. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiao Li, Min Fang, Dazheng Feng, Haikun Li, Jin-Qiao Wu Zero shot learning by partial transfer from source domain with L2, 1 norm constraint. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Yao, Ying Jiang, Wenda Lu, Jun Chen, Linchao Xie Deeply fusing multimodal features in hypergraph. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Khanh-Duy Nguyen, Khang Nguyen, Duy-Dinh Le, Duc Anh Duong, Tam V. Nguyen You always look again: Learning to detect the unseen objects. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fujiang Chen Three dimensional image of stress space geotechnical constitutive model. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chang Duan, Shuai Wang, Qi Hong Huang, Tao Wen, Ce Zhu, Yuanyuan Xu Feature level MRI fusion based on 3D dual tree compactly supported Shearlet transform. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Juan Wen, Xuejing Zhou, Mengdi Li, Ping Zhong, Yiming Xue A novel natural language steganographic framework based on image description neural network. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinjiang Tang, Weijie Qian, Zhijun Zhao, Weiliang Liu, Ping He Multi-view non-negative matrix factorization for scene recognition. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaopeng Xu, Wei Lu 0001, Qin Zhang, Yuileong Yeung, Xin Chen Gait recognition based on capsule network. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng Liu, Weibin Liu, Weiwei Xing A weighted edge-based level set method based on multi-local statistical information for noisy image segmentation. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peijia Yu, Yong Zhao, Jing Zhang, Xiaoyao Xie Pedestrian detection using multi-channel visual feature fusion by learning deep quality model. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Masud Ibn Afjal, Md. Al Mamun, Md. Palash Uddin Band reordering heuristics for lossless satellite image compression with 3D-CALIC and CCSDS. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Chen, Minfan He, Taishan Zeng A multiscale Galerkin method for second-order boundary value problems of Fredholm integro-differential equation II: Efficient algorithm for the discrete linear system. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Hua, Chunhua Zhang, Jinda Wei, Xingjun Hu, Hongliang Wei Wind turbine bionic blade design and performance analysis. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng-Ta Huang, Li-Chiun Lin, Cheng-Hsing Yang, Shiuh-Jeng Wang Dynamic embedding strategy of VQ-based information hiding approach. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1CuiBin Ji, Guijiang Duan, HanYong Ma, Long Zhang, HuanYun Xu Modeling of image, video and text fusion quality data packet system for aerospace complex products based on business intelligence. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yue Zhang, Yaping Lin Quantitative similarity calculation method for trajectory-directed line using sketch retrieval. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Perumalla Srinivasa Rao, Kamatham Yedukondalu Hardware implementation of digital image skeletonization algorithm using FPGA for computer vision applications. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaohua Wang, Muzi Peng, Lijuan Pan, Min Hu, Chunhua Jin, Fuji Ren Two-level attention with two-stage multi-task learning for facial emotion recognition. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yildiray Anagün, Sahin Isik, Erol Seke SRLibrary: Comparing different loss functions for super-resolution over various convolutional architectures. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weidong Huang 0001, Seungwon Kim, Mark Billinghurst, Leila Alem Sharing hand gesture and sketch cues in remote collaboration. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hidehiko Shishido, Aoi Harazaki, Yoshinari Kameda, Itaru Kitahara Smooth switching method for asynchronous multiple viewpoint videos using frame interpolation. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Krishan Kumar 0003 EVS-DK: Event video skimming using deep keyframe. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kunrong Zhao, Tingting He, Shuang Wu, Songling Wang, Bilan Dai, Qifan Yang, Yutao Lei Research on video classification method of key pollution sources based on deep learning. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kun Wang, Wei Zhao, Junjie Cui, Yanpeng Cui, Jianwei Hu A K-anonymous clustering algorithm based on the analytic hierarchy process. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ning Xu, An-An Liu, Jing Liu 0002, Weizhi Nie, Yuting Su Scene graph captioner: Image captioning based on structural visual representation. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Michael Halstead, Simon Denman, Sridha Sridharan, Yingli Tian, Clinton Fookes Multimodal clothing recognition for semantic search in unconstrained surveillance imagery. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lin-Wei Ge, Jun Zhang 0011, Yi Xia, Peng Chen 0001, Bing Wang 0004, Chun-Hou Zheng Deep spatial attention hashing network for image retrieval. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sagenela Vijaya Kumar, C. Nagaraju T2FCS filter: Type 2 fuzzy and cuckoo search-based filter design for image restoration. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yandong Wang, Tao Zhang, Yuanchao Wang, Jingwei Ma, Yanhui Li, Jingzhuang Han Compass aided visual-inertial odometry. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 2455 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license