The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Jian Zhang" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Jian_Zhang )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Jian Zhang in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1995-2001 (15) 2002-2003 (15) 2004-2005 (24) 2006 (25) 2007 (25) 2008 (23) 2009 (34) 2010 (44) 2011 (45) 2012 (47) 2013 (47) 2014 (74) 2015 (54) 2016 (79) 2017 (81) 2018 (51)
Publication types (Num. hits)
article(309) incollection(2) inproceedings(372)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 50 occurrences of 49 keywords

Results
Found 684 publication records. Showing 683 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Han-Sheng Fang, Jian Zhang Representations of Face Images and Collaborative Representation Classification for Face Recognition. Search on Bibsonomy Journal of Circuits, Systems, and Computers The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Chen 0010, Detian Zhang, Jian Zhang, Xiaofeng Wang, Lifang Chen, Yuan Liu, Jiangchuan Liu Distribution-aware cache replication for cooperative road side units in VANETs. Search on Bibsonomy Peer-to-Peer Networking and Applications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pan Wang, Jiasen Wang, Jian Zhang Methodological Research for Modular Neural Networks Based on "an Expert With Other Capabilities". Search on Bibsonomy JGIM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Abdelkader El Kamel Virtual traffic simulation with neural network learned mobility model. Search on Bibsonomy Advances in Engineering Software The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yangming Li, Jian Zhang, Shuai Li STMVO: biologically inspired monocular visual odometry. Search on Bibsonomy Neural Computing and Applications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenju Zhao, Shuanglin Guo, Yun Zhou, Jian Zhang A Quantum-Inspired Genetic Algorithm-Based Optimization Method for Mobile Impact Test Data Integration. Search on Bibsonomy Comp.-Aided Civil and Infrastruct. Engineering The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiawei Tang, Anfeng Liu, Jian Zhang, Neal N. Xiong, Zhiwen Zeng, Tian Wang 0001 A Trust-Based Secure Routing Scheme Using the Traceback Approach for Energy-Harvesting Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shibo Wang, Xinqiang Wang, Zhaoying Chen, Ping Wang, Qi Qi, Xiantong Zheng, Bowen Sheng, Huapeng Liu, Tao Wang, Xin Rong, Mo Li, Jian Zhang, Xuelin Yang, Fujun Xu, Bo Shen Enhanced Hydrogen Detection Based on Mg-Doped InN Epilayer. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Wang, Jiejun Wang, Jian He, Chuangui Wu, Wenbo Luo, Yao Shuai, Wanli Zhang, Xiancai Chen, Jian Zhang, Jia Lin A Comprehensive Study of a Micro-Channel Heat Sink Using Integrated Thin-Film Temperature Sensors. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Zhang 0004, Jiarui Sun, Siwei Ma, Zhouchen Lin, Jian Zhang, Shiqi Wang, Wen Gao 0001 Globally Variance-Constrained Sparse Representation and Its Application in Image Set Coding. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuankai Qi, Lei Qin, Jian Zhang, Shengping Zhang, Qingming Huang, Ming-Hsuan Yang 0001 Structure-Aware Local Sparse Coding for Visual Tracking. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sarah Heckman, Jian Zhang, Manuel A. Pérez-Quiñones, Elizabeth K. Hawthorne SIGCSE 2019 paper length change. Search on Bibsonomy SIGCSE Bulletin The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sarah Heckman, Jian Zhang, Manuel A. Pérez-Quiñones, Elizabeth K. Hawthorne What is a SIGCSE symposium paper? Search on Bibsonomy SIGCSE Bulletin The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Honge Ren, Jian Zhang, Meng Zhu, Mian Liu Particle-Size Analysis of Wood Fiber and Powder Based on Image Processing and Recognition. Search on Bibsonomy JITR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1MacIntosh Cornwell, Mahesh Vangala, Len Taing, Zachary Herbert, Johannes Köster, Bo Li, Hanfei Sun, Taiwen Li, Jian Zhang, Xintao Qiu, Matthew Pun, Rinath Jeselsohn, Myles Brown, X. Shirley Liu, Henry W. Long VIPER: Visualization Pipeline for RNA-seq, a Snakemake workflow for efficient and complete RNA-seq analysis. Search on Bibsonomy BMC Bioinformatics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Christopher De Sa, Megan Leszczynski, Jian Zhang, Alana Marzoev, Christopher R. Aberger, Kunle Olukotun, Christopher Ré High-Accuracy Low-Precision Training. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Cody Coleman, Daniel Kang, Deepak Narayanan, Luigi Nardi, Tian Zhao, Jian Zhang, Peter Bailis, Kunle Olukotun, Christopher Ré, Matei Zaharia Analysis of DAWNBench, a Time-to-Accuracy Machine Learning Performance Benchmark. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Yuxin Peng, Zhaoda Ye Deep Reinforcement Learning for Image Hashing. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Emilio Parisotto, Devendra Singh Chaplot, Jian Zhang, Ruslan Salakhutdinov Global Pose Estimation with an Attention-based Recurrent Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Yuxin Peng, Mingkuan Yuan SCH-GAN: Semi-supervised Cross-modal Hashing by Generative Adversarial Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Guodong Ding, Shanshan Zhang, Salman Khan, Zhenmin Tang, Jian Zhang, Fatih Porikli Feature Affinity based Pseudo Labeling for Semi-supervised Person Re-identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Mario Srouji, Jian Zhang, Ruslan Salakhutdinov Structured Control Nets for Deep Reinforcement Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Dalong Zhang, Jian Zhang, Ying Zhang The influence mechanism of goal content on employees' ethical sensitivity. Search on Bibsonomy IJISCM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chong Wang 0007, Bin Ran, Han Yang, Jian Zhang, Xu Qu A Novel Approach to Estimate Freeway Traffic State: Parallel Computing and Improved Kalman Filter. Search on Bibsonomy IEEE Intell. Transport. Syst. Mag. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rongheng Li, Jian Zhang, Wenfeng Shen Replicas Strategy and Cache Optimization of Video Surveillance Systems Based on Cloud Storage. Search on Bibsonomy Future Internet The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wen Zhang, Jian Zhang, Weijin Jiang Infinitely many solutions for a class of superlinear Dirac-Poisson system. Search on Bibsonomy Appl. Math. Lett. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lina Li, Zhi Liu 0003, Jian Zhang Unsupervised image co-segmentation via guidance of simple images. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Tang 0003, Junfei Qiao, Jian Zhang, Zhiwei Wu, Tianyou Chai, Wen Yu 0001 Combinatorial optimization of input features and learning parameters for decorrelated neural network ensemble-based soft measuring model. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Detian Huang, Weiqin Huang, Zhenguo Yuan, Yanming Lin, Jian Zhang, Lixin Zheng Image Super-Resolution Algorithm Based on an Improved Sparse Autoencoder. Search on Bibsonomy Information The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Xiaowu Mu, Yungang Liu Global regulation for a class of stochastic high-order nonlinear systems with multiple unknown control directions. Search on Bibsonomy Int. J. Control The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunhai Wang, Kang Feng, Xiaowei Chu, Jian Zhang, Chi-Wing Fu, Michael Sedlmair, Xiaohui Yu, Baoquan Chen A Perception-Driven Approach to Supervised Dimensionality Reduction for Visualization. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangli He, Jian Wang, Shirong Guo, Jian Zhang, Bin Wei, Jin Sun, Sheng Shu Ventilation optimization of solar greenhouse with removable back walls based on CFD. Search on Bibsonomy Computers and Electronics in Agriculture The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinghua Feng, Guangming Liu, Jian Zhang, Zhiwei Zhang, Jie Yu 0006, Zhaoning Zhang Workload Characterization and Evolutionary Analyses of Tianhe-1A Supercomputer. Search on Bibsonomy ICCS (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Jianhua Ge, Qiang Ni Joint Relay-and-Antenna Selection in Relay-Based MIMO-NOMA Networks. Search on Bibsonomy VTC Spring The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Wenxu Wang, Liangyi Gong, Zhaojun Gu CloudI: Cloud Security based on Cloud Introspection. Search on Bibsonomy ICMLC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinfeng Li, Xiao Yan, Jian Zhang, An Xu, James Cheng, Jie Liu, Kelvin K. W. Ng, Ti-chung Cheng A General and Efficient Querying Method for Learning to Hash. Search on Bibsonomy SIGMOD Conference The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Max Lam, Stephanie Wang, Paroma Varma, Luigi Nardi, Kunle Olukotun, Christopher Ré Exploring the Utility of Developer Exhaust. Search on Bibsonomy DEEM@SIGMOD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dongyan Guo, Weixuan Zhao, Ying Cui, Zhenhua Wang 0003, Shengyong Chen, Jian Zhang Siamese Network Based Features Fusion for Adaptive Visual Tracking. Search on Bibsonomy PRICAI (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiwei Yan, Linjie Pan, Yaqi Li, Jun Yan, Jian Zhang LAND: a user-friendly and customizable test generation tool for Android apps. Search on Bibsonomy ISSTA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Yuxin Peng, Mingkuan Yuan Unsupervised Generative Adversarial Cross-Modal Hashing. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Wankou Yang, Pu Huang, Zhenmin Tang Discovering and Distinguishing Multiple Visual Senses for Polysemous Words. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Junjie Zhang, Qi Wu, Jian Zhang, Chunhua Shen, Jianfeng Lu Kill Two Birds With One Stone: Weakly-Supervised Neural Network for Image Annotation and Tag Refinement. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Liangyi Gong, Chundong Wang 0002, Likun Zhu, Jian Zhang, Wu Yang 0001, Yiyang Zhao, Chaocan Xiang LAMP: Lightweight and Accurate Malicious Access Points Localization via Channel Phase Information. Search on Bibsonomy WASA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Kimberly Huett, Jonathan Gratch Do I Need an IRB?: Computer Science Education Research and Institutional Review Board (IRB) (Abstract Only). Search on Bibsonomy SIGCSE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Marie-Anne Demuynck, Don Edwards, Mari Tietze Computer Science at the Interdisciplinary/Interprofessional Education Crossroad: Informatics at Texas Woman's University (Abstract Only). Search on Bibsonomy SIGCSE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yingying Tang, Soumya Kundu, Yu Zhang, Daniel James, Yuan Liu, Qiuhua Huang, Jian Zhang, Yulong Xie, Pavel Etingov, David. P. Chassin Generation of composite load protection profiles for reliable system operation. Search on Bibsonomy ISGT The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mario Srouji, Jian Zhang, Ruslan Salakhutdinov Structured Control Nets for Deep Reinforcement Learning. Search on Bibsonomy ICML The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jing Zhao, Gao-Rong Ning, H. L. Lu, Y. B. Wang, Yan Cai, Jian Zhang A weight-based approach to combinatorial test generation. Search on Bibsonomy ICSE (Companion Volume) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Hailong Sun 0001, Yanfei Tian, Xudong Liu Semantically enhanced tag recommendation for software CQAs via deep learning. Search on Bibsonomy ICSE (Companion Volume) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Wankou Yang, Xian-Sheng Hua, Zhenmin Tang Extracting Privileged Information from Untagged Corpora for Classifier Learning. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingxian Wang, Lei Chen, Jian Zhang, Yuan Yuan, Miao Li, WeiHui Zeng CNN Transfer Learning for Automatic Image-Based Classification of Crop Disease. Search on Bibsonomy IGTA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, James J. Xia, Jianfu Li, Xiaobo Zhou 0001 Reconstruction-Based Digital Dental Occlusion of the Partially Edentulous Dentition. Search on Bibsonomy IEEE J. Biomedical and Health Informatics The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yan Yan, Gaowen Liu, Sen Wang, Jian Zhang, Kai Zheng 0001 Graph-based clustering and ranking for diversified image search. Search on Bibsonomy Multimedia Syst. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zhang, Bei Wang, Jin Jing, Jian Zhang, Junzhong Zou, Masatoshi Nakamura A Comparison Study on Multidomain EEG Features for Sleep Stage Classification. Search on Bibsonomy Comp. Int. and Neurosc. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jialin Xu, Shujing Zhang, Jian Zhang, Sujing Wang, Qiang Xu 0003 Simultaneous scheduling of front-end crude transfer and refinery processing. Search on Bibsonomy Computers & Chemical Engineering The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haijun Lei, Zhongwei Huang, Jian Zhang, Zhang Yang, Ee-Leng Tan, Feng Zhou, Bai Ying Lei Joint detection and clinical score prediction in Parkinson's disease via multi-modal sparse learning. Search on Bibsonomy Expert Syst. Appl. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Cao 0001, Xiaoli Liu, Jinzhu Yang, Dazhe Zhao, Min Huang 0001, Jian Zhang, Osmar R. Zaïane Nonlinearity-aware based dimensionality reduction and over-sampling for AD/MCI classification from MRI measures. Search on Bibsonomy Comp. in Bio. and Med. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Long Zhang, Lanfei Yan, Zhenyu Zhang, Jian Zhang, W. K. Chan, Zheng Zheng A theoretical analysis on cloning the failed test cases to improve spectrum-based fault localization. Search on Bibsonomy Journal of Systems and Software The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi-Jun Zhu, Zheng-Guo Sun, Jian-Kang Zhang, Yan-Yu Zhang, Jian Zhang Training Receivers for Repetition-Coded MISO Outdoor Visible Light Communications. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vehicular Technology The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Anqi Miao, Jian Zhang, Tongqian Zhang, B. G. Sampath Aruna Pradeep Threshold Dynamics of a Stochastic SIR Model with Vertical Transmission and Vaccination. Search on Bibsonomy Comp. Math. Methods in Medicine The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wen Zhang, Jian Zhang, Heilong Mi On fractional Schrödinger equation with periodic and asymptotically periodic conditions. Search on Bibsonomy Computers & Mathematics with Applications The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Yanju Ji The existence of nontrivial solutions for the critical Kirchhoff type problem in. Search on Bibsonomy Computers & Mathematics with Applications The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanli Wang, Stephen H. Bryant, Tiejun Cheng, Jiyao Wang, Asta Gindulyte, Benjamin A. Shoemaker, Paul A. Thiessen, Siqian He, Jian Zhang PubChem BioAssay: 2017 update. Search on Bibsonomy Nucleic Acids Research The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Darren A. Natale, Cecilia N. Arighi, Judith A. Blake, Jonathan P. Bona, Chuming Chen, Sheng-Chih Chen, Karen R. Christie, Julie Cowart, Peter D'Eustachio, Alexander D. Diehl, Harold J. Drabkin, William D. Duncan, Hongzhan Huang, Jia Ren, Karen Ross, Alan Ruttenberg, Veronica Shamovsky, Barry Smith 0001, Qinghua Wang, Jian Zhang, Abdelrahman Elsayed, Cathy H. Wu Protein Ontology (PRO): enhancing and scaling up the representation of protein entities. Search on Bibsonomy Nucleic Acids Research The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Xian-Sheng Hua, Wankou Yang, Zhenmin Tang Refining Image Categorization by Exploiting Web Images and General Corpus. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Dongxiang Zhang, Zhenmin Tang, Heng Tao Shen Towards Automatic Construction of Diverse, High-quality Image Dataset. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Junjie Zhang, Qi Wu, Jian Zhang, Chunhua Shen, Jianfeng Lu Kill Two Birds with One Stone: Weakly-Supervised Neural Network for Image Annotation and Tag Refinement. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Thorsten Kurth, Jian Zhang, Nadathur Satish, Ioannis Mitliagkas, Evan Racah, Md. Mostofa Ali Patwary, Tareq M. Malas, Narayanan Sundaram, Wahid Bhimji, Mikhail Smorkalov, Jack Deslippe, Mikhail Shiryaev, Srinivas Sridharan 0002, Prabhat, Pradeep Dubey Deep Learning at 15PF: Supervised and Semi-Supervised Classification for Scientific Data. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Bernard Ghanem ISTA-Net: Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm Inspired Deep Network for Image Compressive Sensing. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yichen Gong, Heng Luo, Jian Zhang Natural Language Inference over Interaction Space. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Yuxin Peng, Mingkuan Yuan Unsupervised Generative Adversarial Cross-modal Hashing. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Junjie Zhang, Qi Wu, Chunhua Shen, Jian Zhang, Jianfeng Lu, Anton van den Hengel Asking the Difficult Questions: Goal-Oriented Visual Question Generation via Intermediate Rewards. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Ioannis Mitliagkas, Christopher Ré YellowFin and the Art of Momentum Tuning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Jian Tang 0003, Tianbao Wang, Fei Chen 0010 Energy-efficient data-gathering rendezvous algorithms with mobile sinks for wireless sensor networks. Search on Bibsonomy IJSNet The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wen Zhang, Jian Zhang, Zhiming Luo Multiple solutions for the fourth-order elliptic equation with vanishing potential. Search on Bibsonomy Appl. Math. Lett. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Juan Huang, Jian Zhang Exact value of cross-constrain problem and strong instability of standing waves in trapped dipolar quantum gases. Search on Bibsonomy Appl. Math. Lett. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Cao 0001, Xiaoli Liu, Jian Zhang, Dazhe Zhao, Min Huang 0001, Osmar R. Zaïane ℓ2, 1 norm regularized multi-kernel based joint nonlinear feature selection and over-sampling for imbalanced data classification. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Xian-Sheng Hua, Jingsong Xu, Zhenmin Tang A new web-supervised method for image dataset constructions. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ying Zhao, Huijun Di, Jian Zhang, Yao Lu 0001, Feng Lv, Yufang Li Region-based Mixture Models for human action recognition in low-resolution videos. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dongyan Guo, Jingsong Xu, Jian Zhang, Min Xu 0001, Ying Cui, Xiangjian He User relationship strength modeling for friend recommendation on Instagram. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Tang 0003, Jian Zhang, Zhiwei Wu, Zhuo Liu, Tianyou Chai, Wen Yu 0001 Modeling collinear data using double-layer GA-based selective ensemble kernel partial least squares algorithm. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Cao 0001, Xiaoli Liu, Jian Zhang, Wei Li, Dazhe Zhao, Min Huang 0001, Osmar R. Zaïane A ℓ2, 1 norm regularized multi-kernel learning for false positive reduction in Lung nodule CAD. Search on Bibsonomy Computer Methods and Programs in Biomedicine The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Chen, Hong Zhao, Jufeng Yang, Jian Zhang, Tao Li, Kai Wang 0001 An intelligent character recognition method to filter spam images on cloud. Search on Bibsonomy Soft Comput. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Xian-Sheng Hua, Jingsong Xu, Zhenmin Tang Exploiting Web Images for Dataset Construction: A Domain Robust Approach. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shangrong Huang, Jian Zhang, Dan Schonfeld, Lei Wang, Xian-Sheng Hua Two-Stage Friend Recommendation Based on Network Alignment and Series Expansion of Probabilistic Topic Model. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yan Wang, Long Cheng 0002, Jian Zhang Affinity Propagation Algorithm Based Multi-Source Localization Method for Binary Detection. Search on Bibsonomy IEICE Transactions The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Minjian Zhao, Jie Zhong, Pei Xiao, Tianhang Yu Optimised index modulation for filter bank multicarrier system. Search on Bibsonomy IET Communications The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Qinglei Hu, Wenbo Xie Integral sliding mode-based attitude coordinated tracking for spacecraft formation with communication delays. Search on Bibsonomy Int. J. Systems Science The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ling-Han Si-Ma, Jian Zhang, Bin-Qiang Wang, Yan-Yu Zhang Hellinger-Distance-Optimal Space Constellations. Search on Bibsonomy IEEE Communications Letters The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenbo Xie, Cheng-Chew Lim, Jian Zhang, Ling Huang New approaches to observer design and stability analysis for T-S fuzzy system with multiplicative noise. Search on Bibsonomy J. Franklin Institute The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Xiaowu Mu, YunGang Liu Global adaptive regulation of stochastic high-order nonlinear systems with unknown control direction. Search on Bibsonomy J. Franklin Institute The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Xinyan Deng Resonance Principle for the Design of Flapping Wing Micro Air Vehicles. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Robotics The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Zhiqiang Zhou, Tony T. Lee, Tong Ye Delay Analysis of Three-State Markov Channels. Search on Bibsonomy QTNA The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huanmei Wu, Jian Zhang, Sunanda Mukherjee, Miaolei Deng A Workflow-Driven Web Inventory Management System for Reprocessing Businesses. Search on Bibsonomy KMO The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yifan Qie, Lihong Qiao, Jian Zhang, Pinxue Rao A Framework for Agile Configuration of Product Structure Data. Search on Bibsonomy ES The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Xin Wang, Xianjun Yang, Hua Zhou Low Density Spreading Signature Vector Extension (LDS-SVE) for Uplink Multiple Access. Search on Bibsonomy VTC-Fall The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Minjian Zhao, Lei Zhang, Jie Zhong, Tianhang Yu Circular Convolution Filter Bank Multicarrier (FBMC) System with Index Modulation. Search on Bibsonomy VTC-Fall The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rongqiang Ma, Jian Zhang, Miao Li, Lei Chen, Jin Gao Hybrid answer selection model for non-factoid question answering. Search on Bibsonomy IALP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Baoyan Wang, Jian Zhang, Fanggui Ding, Yuexian Zou Multi-document news summarization via paragraph embedding and density peak clustering. Search on Bibsonomy IALP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Zhang, Fan Fei, Zhan Tu, Xinyan Deng Design optimization and system integration of robotic hummingbird. Search on Bibsonomy ICRA The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 683 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][6][7][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license