The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Jianfeng Zhan" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Jianfeng_Zhan )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Jianfeng Zhan in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2005-2008 (19) 2009-2010 (20) 2011-2013 (22) 2014-2015 (21) 2016-2017 (22) 2018 (23) 2019 (12)
Publication types (Num. hits)
article(69) inproceedings(67) proceedings(3)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 8 occurrences of 8 keywords

Results
Found 140 publication records. Showing 139 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Zhifei Zhang, Wanling Gao, Fan Zhang, Yunyou Huang, Shaopeng Dai, Fanda Fan, Jianfeng Zhan, Mengjia Du, Silin Yin, Longxin Xiong, Juan Du, Yumei Cheng, Xiexuan Zhou, Rui Ren, Lei Wang 0004, Hainan Ye Landscape of Big Medical Data: A Pragmatic Survey on Prioritized Tasks. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianshu Hao, Yunyou Huang, Xu Wen, Wanling Gao, Fan Zhang, Chen Zheng, Lei Wang 0004, Hainan Ye, Kai Hwang 0003, Zujie Ren, Jianfeng Zhan Edge AIBench: Towards Comprehensive End-to-end Edge Computing Benchmarking. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zihan Jiang, Wanling Gao, Lei Wang 0004, Xingwang Xiong, Yuchen Zhang, Xu Wen, Chunjie Luo, Hainan Ye, Yunquan Zhang, Shengzhong Feng, Kenli Li, Weijia Xu, Jianfeng Zhan HPC AI500: A Benchmark Suite for HPC AI Systems. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Chen Zheng, Lei Wang 0004, Sally A. McKee, Lixin Zhang 0002, Hainan Ye, Jianfeng Zhan XOS: An Application-Defined Operating System for Data Center Servers. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhifei Zhang, Wanling Gao, Fan Zhang, Yunyou Huang, Shaopeng Dai, Fanda Fan, Jianfeng Zhan, Mengjia Du, Silin Yin, Longxin Xiong, Juan Du, Yumei Cheng, Xiexuan Zhou, Rui Ren, Lei Wang 0004, Hainan Ye Landscape of Big Medical Data: A Pragmatic Survey on Prioritized Tasks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunyou Huang, Zhifei Zhang, Nana Wang, Nengquan Li, Mengjia Du, Tianshu Hao, Jianfeng Zhan A new direction to promote the implementation of artificial intelligence in natural clinical settings. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunyou Huang, Nana Wang, Tianshu Hao, Wanling Gao, Cheng Huang, Jianqing Li, Jianfeng Zhan LoadCNN: A Efficient Green Deep Learning Model for Day-ahead Individual Resident Load Forecasting. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Fanda Fan, Yunyou Huang, Lei Wang 0004, Xingwang Xiong, Zihan Jiang, Zhifei Zhang, Jianfeng Zhan A Semantic-based Medical Image Fusion Approach. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Wanling Gao, Fei Tang, Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan, Chunxin Lan, Chunjie Luo, Yunyou Huang, Chen Zheng, Jiahui Dai, Zheng Cao, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Tong Wu, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye AIBench: An Industry Standard Internet Service AI Benchmark Suite. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhen Jia, Wanling Gao, Yingjie Shi, Sally A. McKee, Zhenyan Ji, Jianfeng Zhan, Lei Wang 0004, Lixin Zhang 0002 Understanding Processors Design Decisions for Data Analytics in Homogeneous Data Centers. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Big Data The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyi Lu, Jianfeng Zhan, Dhabaleswar K. Panda Introduction to HPBDC 2019. Search on Bibsonomy IPDPS Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chen Zheng, Jianfeng Zhan (eds.) Benchmarking, Measuring, and Optimizing - First BenchCouncil International Symposium, Bench 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018, Revised Selected Papers Search on Bibsonomy Bench The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Han 0001, Lizy Kurian John, Jianfeng Zhan Benchmarking Big Data Systems: A Review. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Services Computing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinhui Tian, Jianfeng Zhan GraphDuo: A Dual-Model Graph Processing Framework. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanling Gao, Jianfeng Zhan, Lei Wang 0004, Chunjie Luo, Daoyi Zheng, Fei Tang, Biwei Xie, Chen Zheng, Xu Wen, Xiwen He, Hainan Ye, Rui Ren Data Motifs: A Lens Towards Fully Understanding Big Data and AI Workloads. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunyou Huang, Jianfeng Zhan, Chunjie Luo, Lei Wang 0004, Nana Wang, Daoyi Zheng, Fanda Fan, Rui Ren A veracity preserving model for synthesizing scalable electricity load profiles. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Wanling Gao, Jianfeng Zhan, Lei Wang 0004, Chunjie Luo, Zhen Jia, Daoyi Zheng, Chen Zheng, Xiwen He, Hainan Ye, Haibin Wang, Rui Ren Data Motif-based Proxy Benchmarks for Big Data and AI Workloads. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Rui Ren, Jinheng Li, Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan, Zheng Cao Anomaly Analysis for Co-located Datacenter Workloads in the Alibaba Cluster. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunyou Huang, Jianfeng Zhan, Nana Wang, Chunjie Luo, Lei Wang 0004, Rui Ren Clustering Residential Electricity Load Curves via Community Detection in Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Wanling Gao, Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan, Chunjie Luo, Daoyi Zheng, Zhen Jia, Biwei Xie, Chen Zheng, Qiang Yang 0012, Haibin Wang Big Data Dwarfs: Towards Fully Understanding Big Data Analytics Workloads. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan, Wanling Gao, Rui Ren, Xiwen He, Chunjie Luo, Gang Lu, Jingwei Li BOPS, Not FLOPS! A New Metric, Measuring Tool, and Roofline Performance Model For Datacenter Computing. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Wanling Gao, Jianfeng Zhan, Lei Wang 0004, Chunjie Luo, Daoyi Zheng, Rui Ren, Chen Zheng, Gang Lu, Jingwei Li, Zheng Cao, Shujie Zhang, Haoning Tang BigDataBench: A Dwarf-based Big Data and AI Benchmark Suite. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Wanling Gao, Jianfeng Zhan, Lei Wang 0004, Chunjie Luo, Daoyi Zheng, Fei Tang, Biwei Xie, Chen Zheng, Xu Wen, Xiwen He, Hainan Ye, Rui Ren Data motifs: a lens towards fully understanding big data and AI workloads. Search on Bibsonomy PACT The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Biwei Xie, Jianfeng Zhan, Xu Liu 0001, Wanling Gao, Zhen Jia, Xiwen He, Lixin Zhang 0002 CVR: efficient vectorization of SpMV on x86 processors. Search on Bibsonomy CGO The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyi Lu, Jianfeng Zhan, Dhabaleswar K. Panda Introduction to HPBDC 2018. Search on Bibsonomy IPDPS Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Ren, Jiechao Cheng, Yan Yin, Jianfeng Zhan, Lei Wang 0004, Jinheng Li, Chunjie Luo Deep Convolutional Neural Networks for Log Event Classification on Distributed Cluster Systems. Search on Bibsonomy BigData The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chen Zheng, Lei Wang 0004, Sally A. McKee, Lixin Zhang 0002, Hainan Ye, Jianfeng Zhan XOS: An Application-Defined Operating System for Datacenter Computing. Search on Bibsonomy BigData The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Han 0001, Zan Zong, Lydia Y. Chen, Siyi Wang, Jianfeng Zhan AdaptiveConfig: Run-Time Configuration of Cluster Schedulers for Cloud Short-Running Jobs. Search on Bibsonomy ICDCS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanling Gao, Jianfeng Zhan, Lei Wang 0004, Chunjie Luo, Zhen Jia, Daoyi Zheng, Chen Zheng, Xiwen He, Hainan Ye, Haibin Wang, Rui Ren Data Motif-based Proxy Benchmarks for Big Data and AI Workloads. Search on Bibsonomy IISWC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinhui Tian, Biwei Xie, Jianfeng Zhan Cymbalo: An Efficient Graph Processing Framework for Machine Learning. Search on Bibsonomy ISPA/IUCC/BDCloud/SocialCom/SustainCom The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zihan Jiang, Wanling Gao, Lei Wang 0004, Xingwang Xiong, Yuchen Zhang, Xu Wen, Chunjie Luo, Hainan Ye, Xiaoyi Lu, Yunquan Zhang, Shengzhong Feng, Kenli Li, Weijia Xu, Jianfeng Zhan HPC AI500: A Benchmark Suite for HPC AI Systems. Search on Bibsonomy Bench The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianshu Hao, Yunyou Huang, Xu Wen, Wanling Gao, Fan Zhang, Chen Zheng, Lei Wang 0004, Hainan Ye, Kai Hwang 0003, Zujie Ren, Jianfeng Zhan Edge AIBench: Towards Comprehensive End-to-End Edge Computing Benchmarking. Search on Bibsonomy Bench The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanling Gao, Chunjie Luo, Lei Wang 0004, Xingwang Xiong, Jianan Chen, Tianshu Hao, Zihan Jiang, Fanda Fan, Mengjia Du, Yunyou Huang, Fan Zhang, Xu Wen, Chen Zheng, Xiwen He, Jiahui Dai, Hainan Ye, Zheng Cao, Zhen Jia, Kent Zhan, Haoning Tang, Daoyi Zheng, Biwei Xie, Wei Li, Xiaoyu Wang, Jianfeng Zhan AIBench: Towards Scalable and Comprehensive Datacenter AI Benchmarking. Search on Bibsonomy Bench The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunjie Luo, Fan Zhang, Cheng Huang, Xingwang Xiong, Jianan Chen, Lei Wang 0004, Wanling Gao, Hainan Ye, Tong Wu, Runsong Zhou, Jianfeng Zhan AIoT Bench: Towards Comprehensive Benchmarking Mobile and Embedded Device Intelligence. Search on Bibsonomy Bench The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunjie Luo, Jianfeng Zhan, Xiaohe Xue, Lei Wang 0004, Rui Ren, Qiang Yang 0012 Cosine Normalization: Using Cosine Similarity Instead of Dot Product in Neural Networks. Search on Bibsonomy ICANN (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhen Jia, Jianfeng Zhan, Lei Wang 0004, Chunjie Luo, Wanling Gao, Yi Jin, Rui Han 0001, Lixin Zhang 0002 Understanding Big Data Analytics Workloads on Modern Processors. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Han 0001, Siguang Huang, Zhentao Wang, Jianfeng Zhan CLAP: Component-Level Approximate Processing for Low Tail Latency and High Result Accuracy in Cloud Online Services. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Ren, Jiechao Cheng, Xiwen He, Lei Wang 0004, Chunjie Luo, Jianfeng Zhan HybridTune: Spatio-temporal Data and Model Driven Performance Diagnosis for Big Data Systems. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Wanling Gao, Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan, Chunjie Luo, Daoyi Zheng, Zhen Jia, Biwei Xie, Chen Zheng, Qiang Yang 0012, Haibin Wang A Dwarf-based Scalable Big Data Benchmarking Methodology. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Chunjie Luo, Jianfeng Zhan, Lei Wang 0004, Qiang Yang 0012 Cosine Normalization: Using Cosine Similarity Instead of Dot Product in Neural Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Xinhui Tian, Shaopeng Dai, Zhihui Du, Wanling Gao, Rui Ren, Yaodong Cheng, Zhifei Zhang, Zhen Jia, Peijian Wang, Jianfeng Zhan BigDataBench-S: An Open-Source Scientific Big Data Benchmark Suite. Search on Bibsonomy IPDPS Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyi Lu, Jianfeng Zhan, Dhabaleswar K. Panda Introduction to HPBDC Workshop. Search on Bibsonomy IPDPS Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Han 0001, Fan Zhang, Lydia Y. Chen, Jianfeng Zhan Work-in-Progress: Maximizing Model Accuracy in Real-time and Iterative Machine Learning. Search on Bibsonomy RTSS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinhui Tian, Yuanqing Guo, Jianfeng Zhan, Lei Wang 0004 Towards memory and computation efficient graph processing on spark. Search on Bibsonomy BigData The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Han 0001, Jianfeng Zhan, José Luis Vázquez-Poletti SARP: Synopsis-Based Approximate Request Processing for Low Latency and Small Correctness Loss in Cloud Online Services. Search on Bibsonomy International Journal of Parallel Programming The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ning Liu, Dengming Zhu, Zhaoqi Wang, Hong Qin, Jianfeng Zhan, Jinzhu Gao Pipelining image compositing in heterogeneous networking environments. Search on Bibsonomy Journal of Visualization and Computer Animation The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gang Lu, Jianfeng Zhan, Xinlong Lin, Chongkang Tan, Lei Wang 0004 On Horizontal Decomposition of the Operating System. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Rui Han 0001, Siguang Huang, Fei Tang, Fu-Gui Chang, Jianfeng Zhan AccuracyTrader: Accuracy-aware Approximate Processing for Low Tail Latency and High Result Accuracy in Cloud Online Services. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Gang Lu, Jianfeng Zhan, Tianshu Hao, Lei Wang 0004 10-millisecond Computing. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhen Jia, Chao Xue, Guancheng Chen, Jianfeng Zhan, Lixin Zhang 0002, Yonghua Lin, Peter Hofstee Auto-tuning Spark Big Data Workloads on POWER8: Prediction-Based Dynamic SMT Threading. Search on Bibsonomy PACT The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chen Zheng, Jianfeng Zhan, Zhen Jia, Lixin Zhang 0002 Characterizing OS Behaviors of Datacenter and Big Data Workloads. Search on Bibsonomy HPCC/SmartCity/DSS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Biwei Xie, Xu Liu 0001, Sally A. McKee, Jianfeng Zhan, Zhen Jia, Lei Wang 0004, Lixin Zhang 0002 Understanding Data Analytics Workloads on Intel(R) Xeon Phi(R). Search on Bibsonomy HPCC/SmartCity/DSS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Wang 0004, Rui Ren, Jianfeng Zhan, Zhen Jia Characterization and architectural implications of big data workloads. Search on Bibsonomy ISPASS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dhabaleswar K. Panda, Jianfeng Zhan, Xiaoyi Lu HPBDC Introduction and Committees. Search on Bibsonomy IPDPS Workshops The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Ren, Zhen Jia, Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan, Tianxu Yi BDTUne: Hierarchical correlation-based performance analysis and rule-based diagnosis for big data systems. Search on Bibsonomy BigData The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Han 0001, Siguang Huang, Fei Tang, Fu-Gui Chang, Jianfeng Zhan AccuracyTrader: Accuracy-Aware Approximate Processing for Low Tail Latency and High Result Accuracy in Cloud Online Services. Search on Bibsonomy ICPP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianfeng Zhan, Rui Han 0001, Roberto V. Zicari (eds.) Big Data Benchmarks, Performance Optimization, and Emerging Hardware - 6th Workshop, BPOE 2015, Kohala, HI, USA, August 31 - September 4, 2015. Revised Selected Papers Search on Bibsonomy BPOE The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gang Lu, Jianfeng Zhan, Haining Wang, Lin Yuan, Yunwei Gao, Chuliang Weng, Yong Qi PowerTracer: Tracing Requests in Multi-Tier Services to Reduce Energy Inefficiency. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Computers The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuliang Weng, Jianfeng Zhan, Yuan Luo 0003 TSAC: Enforcing Isolation ofVirtual Machines in Clouds. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Computers The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanling Gao, Chunjie Luo, Jianfeng Zhan, Hainan Ye, Xiwen He, Lei Wang 0004, Yuqing Zhu 0001, Xinhui Tian Identifying Dwarfs Workloads in Big Data Analytics. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhen Jia, Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan, Lixin Zhang 0002, Chunjie Luo, Ninghui Sun Understanding Big Data Analytic Workloads on Modern Processors. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Rui Han 0001, Junwei Wang, Siguang Huang, Chenrong Shao, Shulin Zhan, Jianfeng Zhan, José Luis Vázquez-Poletti PCS: Predictive Component-level Scheduling for Reducing Tail Latency in Cloud Online Services. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan, Zhen Jia, Rui Han 0001 Characterization and Architectural Implications of Big Data Workloads. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Rui Han 0001, Shulin Zhan, Chenrong Shao, Junwei Wang, Jiangtao Xu, Lizy K. John, Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan BigDataBench-MT: A Benchmark Tool for Generating Realistic Mixed Data Center Workloads. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Rui Han 0001, Junwei Wang, Fengming Ge, José Luis Vázquez-Poletti, Jianfeng Zhan SARP: producing approximate results with small correctness losses for cloud interactive services. Search on Bibsonomy Conf. Computing Frontiers The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Han 0001, Junwei Wang, Siguang Huang, Chenrong Shao, Shulin Zhan, Jianfeng Zhan, José Luis Vázquez-Poletti Interference-Aware Component Scheduling for Reducing Tail Latency in Cloud Interactive Services. Search on Bibsonomy ICDCS The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Biwei Xie, Xu Liu 0001, Jianfeng Zhan, Zhen Jia, Yuqing Zhu 0001, Lei Wang 0004, Lixin Zhang 0002 Characterizing Data Analytics Workloads on Intel Xeon Phi. Search on Bibsonomy IISWC The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Han 0001, Junwei Wang, Siguang Huang, Chenrong Shao, Shulin Zhan, Jianfeng Zhan, José Luis Vázquez-Poletti PCS: Predictive Component-Level Scheduling for Reducing Tail Latency in Cloud Online Services. Search on Bibsonomy ICPP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pengfei Zheng, Yong Qi, Yangfan Zhou, Pengfei Chen, Jianfeng Zhan, Michael R. Lyu An Automatic Framework for Detecting and Characterizing Performance Degradation of Software Systems. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Reliability The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan, Chunjie Luo, Yuqing Zhu 0001, Qiang Yang 0012, Yongqiang He, Wanling Gao, Zhen Jia, Yingjie Shi, Shujie Zhang, Chen Zheng, Gang Lu, Kent Zhan, Xiaona Li, Bizhu Qiu BigDataBench: a Big Data Benchmark Suite from Internet Services. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhen Jia, Jianfeng Zhan, Lei Wang 0004, Rui Han 0001, Sally A. McKee, Qiang Yang 0012, Chunjie Luo, Jingwei Li Characterizing and Subsetting Big Data Workloads. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuqing Zhu 0001, Jianfeng Zhan, Chuliang Weng, Raghunath Nambiar, Jinchao Zhang, Xingzhen Chen, Lei Wang 0004 BigOP: Generating Comprehensive Big Data Workloads as a Benchmarking Framework. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Zijian Ming, Chunjie Luo, Wanling Gao, Rui Han 0001, Qiang Yang 0012, Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan BDGS: A Scalable Big Data Generator Suite in Big Data Benchmarking. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan, Chunjie Luo, Yuqing Zhu 0001, Qiang Yang 0012, Yongqiang He, Wanling Gao, Zhen Jia, Yingjie Shi, Shujie Zhang, Chen Zheng, Gang Lu, Kent Zhan, Xiaona Li, Bizhu Qiu BigDataBench: A big data benchmark suite from internet services. Search on Bibsonomy HPCA The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuqing Zhu 0001, Jianfeng Zhan, Chuliang Weng, Raghunath Nambiar, Jinchao Zhang, Xingzhen Chen, Lei Wang 0004 BigOP: Generating Comprehensive Big Data Workloads as a Benchmarking Framework. Search on Bibsonomy DASFAA (2) The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhen Jia, Jianfeng Zhan, Lei Wang 0004, Rui Han 0001, Sally A. McKee, Qiang Yang 0012, Chunjie Luo, Jingwei Li Characterizing and subsetting big data workloads. Search on Bibsonomy IISWC The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Fu, Rui Ren, Sally A. McKee, Jianfeng Zhan, Ninghui Sun Digging deeper into cluster system logs for failure prediction and root cause diagnosis. Search on Bibsonomy CLUSTER The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianfeng Zhan, Rui Han 0001, Chuliang Weng (eds.) Big Data Benchmarks, Performance Optimization, and Emerging Hardware - 4th and 5th Workshops, BPOE 2014, Salt Lake City, USA, March 1, 2014 and Hangzhou, China, September 5, 2014, Revised Selected Papers Search on Bibsonomy BPOE@ASPLOS/VLDB The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianfeng Zhan, Lei Wang 0004, Xiaona Li, Weisong Shi, Chuliang Weng, Wenyao Zhang, Xiutao Zang Cost-Aware Cooperative Resource Provisioning for Heterogeneous Workloads in Data Centers. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Computers The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenyao Zhang, Yi Wang, Jianfeng Zhan, Beichen Liu, Jianguo Ning Parallel Streamline Placement for 2D Flow Fields. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanling Gao, Yuqing Zhu 0001, Zhen Jia, Chunjie Luo, Lei Wang 0004, Zhiguo Li, Jianfeng Zhan, Yong Qi, Yongqiang He, Shimin Gong, Xiaona Li, Shujie Zhang, Bizhu Qiu BigDataBench: a Big Data Benchmark Suite from Web Search Engines. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2013 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhen Jia, Runlin Zhou, Chunge Zhu, Lei Wang 0004, Wanling Gao, Yingjie Shi, Jianfeng Zhan, Lixin Zhang 0002 The Implications of Diverse Applications and Scalable Data Sets in Benchmarking Big Data Systems. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2013 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhen Jia, Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan, Lixin Zhang 0002, Chunjie Luo Characterizing Data Analysis Workloads in Data Centers. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2013 DBLP  BibTeX  RDF
1Zijian Ming, Chunjie Luo, Wanling Gao, Rui Han 0001, Qiang Yang 0012, Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan BDGS: A Scalable Big Data Generator Suite in Big Data Benchmarking. Search on Bibsonomy WBDB The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaodong Zhang 0001, Ying Zhang 0012, Xing Chen, Kai Liu, Gang Huang 0001, Jianfeng Zhan A Relationship-Based VM Placement Framework of Cloud Environment. Search on Bibsonomy COMPSAC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pengfei Chen, Yong Qi, Pengfei Zheng, Jianfeng Zhan, Yihan Wu Multi-scale Entropy: One Metric of Software Aging. Search on Bibsonomy SOSE The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhen Jia, Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan, Lixin Zhang 0002, Chunjie Luo Characterizing data analysis workloads in data centers. Search on Bibsonomy IISWC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bibo Tu, Jianping Fan 0002, Jianfeng Zhan, Xiaofang Zhao Performance analysis and optimization of MPI collective operations on multi-core clusters. Search on Bibsonomy The Journal of Supercomputing The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Wang 0004, Jianfeng Zhan, Weisong Shi, Yi Liang In Cloud, Can Scientific Communities Benefit from the Economies of Scale? Search on Bibsonomy IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Sang, Jianfeng Zhan, Gang Lu, Haining Wang, Dongyan Xu, Lei Wang 0004, Zhihong Zhang, Zhen Jia Precise, Scalable, and Online Request Tracing for Multitier Services of Black Boxes. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianfeng Zhan, Lixin Zhang 0002, Ninghui Sun, Lei Wang 0004, Zhen Jia, Chunjie Luo High Volume Throughput Computing: Identifying and Characterizing Throughput Oriented Workloads in Data Centers Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2012 DBLP  BibTeX  RDF
1Chunjie Luo, Jianfeng Zhan, Zhen Jia, Lei Wang 0004, Gang Lu, Lixin Zhang 0002, Cheng-Zhong Xu 0001, Ninghui Sun CloudRank-D: benchmarking and ranking cloud computing systems for data processing applications. Search on Bibsonomy Frontiers Comput. Sci. The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhen Jia, Runlin Zhou, Chunge Zhu, Lei Wang 0004, Wanling Gao, Yingjie Shi, Jianfeng Zhan, Lixin Zhang 0002 The Implications of Diverse Applications and Scalable Data Sets in Benchmarking Big Data Systems. Search on Bibsonomy WBDB The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gang Lu, Jianfeng Zhan, Haining Wang, Lin Yuan, Chuliang Weng PowerTracer: tracing requests in multi-tier services to diagnose energy inefficiency. Search on Bibsonomy ICAC The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianfeng Zhan, Lixin Zhang 0002, Ninghui Sun, Lei Wang 0004, Zhen Jia, Chunjie Luo High Volume Throughput Computing: Identifying and Characterizing Throughput Oriented Workloads in Data Centers. Search on Bibsonomy IPDPS Workshops The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Fu, Rui Ren, Jianfeng Zhan, Wei Zhou, Zhen Jia, Gang Lu LogMaster: Mining Event Correlations in Logs of Large-Scale Cluster Systems. Search on Bibsonomy SRDS The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xu Liu 0001, Jianfeng Zhan, Kunlin Zhan, Weisong Shi, Lin Yuan, Dan Meng, Lei Wang 0004 Automatic performance debugging of SPMD-style parallel programs. Search on Bibsonomy J. Parallel Distrib. Comput. The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xu Liu 0001, Jianfeng Zhan, Kunlin Zhan, Weisong Shi, Lin Yuan, Dan Meng, Lei Wang 0004 Automatic Performance Debugging of SPMD-style Parallel Programs Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2011 DBLP  BibTeX  RDF
1Huafeng Xi, Jianfeng Zhan, Zhen Jia, Xuehai Hong, Lei Wang 0004, Lixin Zhang 0002, Ninghui Sun, Gang Lu Characterization of real workloads of web search engines. Search on Bibsonomy IISWC The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Linping Wu, Hongbing Luo, Jianfeng Zhan, Dan Meng A Runtime Fault Detection Method for HPC Cluster. Search on Bibsonomy PDCAT The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 139 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license