The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Jiang Zhu" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Jiang_Zhu )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Jiang Zhu in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1994-2006 (17) 2007-2010 (17) 2011-2013 (23) 2014-2015 (17) 2016-2017 (16) 2018-2019 (21)
Publication types (Num. hits)
article(63) inproceedings(48)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 10 occurrences of 10 keywords

Results
Found 112 publication records. Showing 111 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Yunyi Yan, Jiang Zhu Saliency detection based on superpixel correlation and cosine window filtering. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shunqing Zhang, Chenlu Xiang, Shan Cao, Shugong Xu, Jiang Zhu Dynamic Carrier and Power Amplifier Mapping for Energy Efficient Multi-Carrier Wireless Communications. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Hui Li, Jiangxing Wu, Kaixuan Xing, Peng Yi, Julong Lan, Xinsheng Ji, Qinrang Liu, Shisheng Chen, Wei Liang, Jinwu Wei, Wei Li, Fusheng Zhu, Kaiyan Tian, Jiang Zhu, Yiqin Lu, Ke Xu, Jiaxing Song, Yijun Liu, Junfeng Ma, Rui Xu, Jianming Que, Weihao Yang, Weihao Miu, Zefeng Zheng, Guohua Wei, Jiuhua Qi, Yongjie Bai, Chonghui Ning, Han Wang, Xinchun Zhang, Xin Yang, Jiansen Huang, Sai Lv, Xinwei Liu, Gengxin Li The Prototype of Decentralized Multilateral Co-Governing Post-IP Internet Architecture and Its Testing on Operator Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Hui Li, Jiangxing Wu, Xin Yang, Han Wang, Julong Lan, Ke Xu, Yunyong Zhang, Jinwu Wei, Shisheng Chen, Wei Liang, Fusheng Zhu, Yiqin Lu, Wai Ho Mow, Wai-Ho Yeung, Zefeng Zheng, Peng Yi, Xinsheng Ji, Qinrang Liu, Wei Li, Kaiyan Tian, Jiang Zhu, Jiaxing Song, Yijun Liu, Junfeng Ma, Jiawei Hu, Rui Xu, Jiansen Huang, Guohua Wei, Jiuhua Qi, Ting Huang, Kaixuan Xing MIN: Co-Governing Multi-Identifier Network Architecture and its Prototype on Operator's Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Chao-Kai Wen, Jun Tong, Chongbin Xu, Shi Jin Gridless Variational Bayesian Channel Estimation for Antenna Array Systems with Low Resolution ADCs. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Maosheng Jiang, Jiansong Zhang, Jiang Zhu, Xijun Yu, Luiz Bevilacqua Characteristic finite element analysis of pattern formation dynamical model in polymerizing actin flocks. Search on Bibsonomy Appl. Math. Lett. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shunqing Zhang, Chenlu Xiang, Shan Cao, Shugong Xu, Jiang Zhu Dynamic Carrier to MCPA Allocation for Energy Efficient Communication: Convex Relaxation Versus Deep Learning. Search on Bibsonomy TGCN The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haocai Huang, Rendong Feng, Jiang Zhu, Peiliang Li 0003 Prediction of pH Value by Multi-Classification in the Weizhou Island Area. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Leandro Batista da Silva, Hayato Yoshioka, Hidenori Shinno, Jiang Zhu Tool Orientation Angle Optimization for a Multi-Axis Robotic Milling System. Search on Bibsonomy IJAT The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chenyao Cao, Jiang Zhu, Tomohisa Tanaka, Fang-Jung Shiou, Shunichi Sawada, Hayato Yoshioka Ball Burnishing of Mg Alloy Using a Newly Developed Burnishing Tool with On-Machine Force Control. Search on Bibsonomy IJAT The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feng Wang, Dingde Jiang, Jiang Zhu, Zuoliang Liu An Intelligent Relay Node Selection Scheme in Space-Air-Ground Integrated Networks. Search on Bibsonomy SimuTools The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Tingting Wang Network Security Situation Prediction Based on Improved WGAN. Search on Bibsonomy SimuTools The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Xie, Jiang Zhu, Jinjun Luo The Simplified REV Method Combined with Hadamard Group Division for Phased Array Calibration. Search on Bibsonomy IEICE Transactions The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xianliang Hu, Danfu Han, Jiang Zhu Spline element methods allowing multiple level hanging nodes. Search on Bibsonomy J. Computational Applied Mathematics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiansong Zhang, Danping Yang, Jiang Zhu Parallel characteristic mixed element method for saltwater intrusion problem. Search on Bibsonomy J. Computational Applied Mathematics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Lingda Wu, Yi Lu, Jiao Jiao, Xiaorui Song Convolutional Neural Networks Based for High Spectral Dimensional Data Classification. Search on Bibsonomy DSC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shunqing Zhang, Chenlu Xiang, Shan Cao, Shugong Xu, Jiang Zhu Dynamic Carrier and Power Amplifier Mapping for Energy Efficient Multi-Carrier Wireless Communications. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Zhai, Jiang Zhu, Yang Cao 0010, Zengfu Wang A Generative Adversarial Network Based Framework for Unsupervised Visual Surface Inspection. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shaoning Xiao, Yimeng Li, Yunan Ye, Zhou Zhao, Jun Xiao 0001, Fei Wu 0001, Jiang Zhu, Yueting Zhuang Video question answering via multi-granularity temporal attention network learning. Search on Bibsonomy ICIMCS The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Muyao Cai, Shujuan Tian, Yanbing Xu, Tingrui Pei A Decomposition-Based Multiobjective Evolutionary Algorithm for Sparse Reconstruction. Search on Bibsonomy ICSI (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Wei Zhai, Yang Cao 0010, Zheng-Jun Zha Co-occurrent Structural Edge Detection for Color-Guided Depth Map Super-Resolution. Search on Bibsonomy MMM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haixia Xu 0001, Wei Zhou 0027, Jiang Zhu, Xia Huang, Wei Wang Vehicle counting based on double virtual lines. Search on Bibsonomy Signal, Image and Video Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Bai Wang 0001, Bin Wu 0001, Weiyu Zhang Emotional Community Detection in Social Network. Search on Bibsonomy IEICE Transactions The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cheng-Cheng Zhu, Jiang Zhu Stability of a reaction-diffusion alcohol model with the impact of tax policy. Search on Bibsonomy Computers & Mathematics with Applications The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yichun Xiong, Yanjun Wei, Yue Gu, Shumei Zhang, Jie Lyu 0002, Bin Zhang, Chuangeng Chen, Jiang Zhu, Yihan Wang, Hongbo Liu, Yan Zhang DiseaseMeth version 2.0: a major expansion and update of the human disease methylation database. Search on Bibsonomy Nucleic Acids Research The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuncheng Li, Liangliang Cao, Jiang Zhu, Jiebo Luo Mining Fashion Outfit Composition Using an End-to-End Deep Learning Approach on Set Data. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Tan, Yaonan Wang, Hongshan Yu, Jiang Zhu Automatic Camera Calibration Using Active Displays of a Virtual Pattern. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiansong Zhang, Jiang Zhu, Rongpei Zhang, Danping Yang, Abimael F. D. Loula A combined discontinuous Galerkin finite element method for miscible displacement problem. Search on Bibsonomy J. Computational Applied Mathematics The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Jing Zhang, Yang Cao 0010, Zengfu Wang Image guided depth enhancement via deep fusion and local linear regularizaron. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Lingda Wu, Hongxing Hao, Xiaorui Song, Yi Lu Auto-Encoder Based for High Spectral Dimensional Data Classification and Visualization. Search on Bibsonomy DSC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuanhua Wen, Wei Du, Jiang Zhu, Guoning Zhang, Shoulin Shen Analysis of CGF Entity's Behavior Based on Personality Characteristics. Search on Bibsonomy CRC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinyu Zhang, Jiang Zhu, Mingyu You Improved Face Verification with Simple Weighted Feature Combination. Search on Bibsonomy CCCV (2) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiansong Zhang, Jiang Zhu, Rongpei Zhang Characteristic splitting mixed finite element analysis of Keller-Segel chemotaxis models. Search on Bibsonomy Applied Mathematics and Computation The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuncheng Li, Liangliang Cao, Jiang Zhu, Jiebo Luo Mining Fashion Outfit Composition Using An End-to-End Deep Learning Approach on Set Data. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Feng Wu, Jiang Zhu, Zhipeng Xi, Kai Gao Capacity of Heterogeneous Mobile Wireless Networks with D-Delay Transmission Strategy. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Zhang, Jiang Zhu Inverse methods of determining the acoustical parameters of porous sound absorbing metallic materials. Search on Bibsonomy Proc. Meetings on Acoustics The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Rick S. Blum, Xiaokang Lin, Yuantao Gu Robust Transmit Beamforming for Parameter Estimation Using Distributed Sensors. Search on Bibsonomy IEEE Communications Letters The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Shengqi Zhu, Guisheng Liao High-Resolution Radar Imaging of Space Debris Based on Sparse Representation. Search on Bibsonomy IEEE Geosci. Remote Sensing Lett. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuck Lindsay, Jiang Zhu, Amy E. Miller, Peter Kirchner, Tammy L. Wilson Deriving Snow Cover Metrics for Alaska from MODIS. Search on Bibsonomy Remote Sensing The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Chung-Horng Lung, Vineet Srivastava 0002 A hybrid clustering technique using quantitative and qualitative data for wireless sensor networks. Search on Bibsonomy Ad Hoc Networks The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feng Wu, Jiang Zhu, Yilong Tian, Zhipeng Xi Capacity of Inhomogeneous Hybrid Wireless Networks in Three-Dimensional Space. Search on Bibsonomy Int. J. Online Eng. The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Xiaokang Lin, Rick S. Blum, Yuantao Gu Parameter Estimation From Quantized Observations in Multiplicative Noise Environments. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Signal Processing The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shiliang Sun, Jing Zhao, Jiang Zhu A review of Nyström methods for large-scale machine learning. Search on Bibsonomy Information Fusion The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenyou Wang, Jiang Zhu, Yanmei Xue, Changxiu Song, Ning Bi Cell recognition based on topological sparse coding for microscopy imaging of focused ultrasound treatment. Search on Bibsonomy BMC Medical Imaging The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Dechang Pi, Pan Xiong, Xuhui Shen Sequential Pattern Mining and Matching Method with Its Application on Earthquakes. Search on Bibsonomy ICCCS The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zihan Wang, Jiang Zhu, Kai Gao Proposal of PAPR reduction method for OFDM signal by optimized PTS combined with interleaving method. Search on Bibsonomy ChinaSIP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ying Wu, Weijia Zhao, Jiang Zhu A numerical approach for analyzing the transverse vibrations of an axially moving viscoelastic string. Search on Bibsonomy IJMSSC The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang-Gui Li, Jiang Zhu, Rongpei Zhang, Shengshan Cao A combined discontinuous Galerkin method for the dipolar Bose-Einstein condensation. Search on Bibsonomy J. Comput. Physics The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Shiliang Sun Sparse Gaussian processes with manifold-preserving graph reduction. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Xiaohan Wang, Xiaokang Lin, Yuantao Gu Maximum Likelihood Estimation From Sign Measurements With Sensing Matrix Perturbation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Signal Processing The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongshan Yu, Jiang Zhu, Yaonan Wang, Wenyan Jia, Mingui Sun, Yandong Tang Obstacle Classification and 3D Measurement in Unstructured Environments Based on ToF Cameras. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming Zeng, Le T. Nguyen, Bo Yu, Ole J. Mengshoel, Jiang Zhu, Pang Wu, Joy Zhang Convolutional Neural Networks for human activity recognition using mobile sensors. Search on Bibsonomy MobiCASE The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Xiaokang Lin Sparse estimation from sign measurements with general sensing matrix perturbation. Search on Bibsonomy DSP The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Shiliang Sun Multi-task Sparse Gaussian Processes with Improved Multi-task Sparsity Regularization. Search on Bibsonomy CCPR (1) The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Jiansong Zhang, Abimael F. D. Loula, Luiz Bevilacqua Mixed Variational Formulation and Numerical Analysis of Thermally Coupled Nonlinear Darcy Flows. Search on Bibsonomy SIAM J. Numerical Analysis The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Juan Du, I. M. Navon, Jiang Zhu, Fangxin Fang, Aleksey K. Alekseev Reduced order modeling based on POD of a parabolized Navier-Stokes equations model II: Trust region POD 4D VAR data assimilation. Search on Bibsonomy Computers & Mathematics with Applications The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Juan Du, Fangxin Fang, Christopher C. Pain, I. M. Navon, Jiang Zhu, David A. Ham POD reduced-order unstructured mesh modeling applied to 2D and 3D fluid flow. Search on Bibsonomy Computers & Mathematics with Applications The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Yuan Wang, Shin Min Kang Common Fixed Point Theorems of New Contractive Conditions in Fuzzy Metric Spaces. Search on Bibsonomy J. Applied Mathematics The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Lei Wei, Cheng-Cheng Zhu Caristi Type Coincidence Point Theorem in Topological Spaces. Search on Bibsonomy J. Applied Mathematics The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Xiaohan Wang, Yuantao Gu Maximum Likelihood Estimation from Sign Measurements with Sensing Matrix Perturbation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2013 DBLP  BibTeX  RDF
1Pang Wu, Jiang Zhu, Joy Ying Zhang MobiSens: A Versatile Mobile Sensing Platform for Real-World Applications. Search on Bibsonomy MONET The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Xiong, Yun Liu 0001, Jiang Zhu Competition of Dynamic Self-Confidence and Inhomogeneous Individual Influence in Voter Models. Search on Bibsonomy Entropy The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Benjamin Draffin, Jiang Zhu, Joy Ying Zhang KeySens: Passive User Authentication through Micro-behavior Modeling of Soft Keyboard Interaction. Search on Bibsonomy MobiCASE The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Pang Wu, Xiao Wang, Joy Zhang SenSec: Mobile security through passive sensing. Search on Bibsonomy ICNC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Chung-Horng Lung, Vineet Srivastava 0002 H-DHAC: A hybrid clustering protocol for Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy IWCMC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Miaoling Chai, Jiang Zhu The Research of Open Conference Resources Organization based on RDA Description. Search on Bibsonomy Dublin Core Conference The full citation details ... 2013 DBLP  BibTeX  RDF
1Keyin Xiao, Yide Zhang, Gang Feng 0004, Xiaoming Duan, Jiang Zhu, Ziyan Liu eCOPE: Energy efficient network coding scheme in multi-rate wireless networks. Search on Bibsonomy WCNC Workshops The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Shiliang Sun Single-task and multitask sparse Gaussian processes. Search on Bibsonomy ICMLC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gwo-Yu Chuang, Jeffrey C. Boyington, M. Gordon Joyce, Jiang Zhu, Gary J. Nabel, Peter D. Kwong, Ivelin Georgiev Computational prediction of N-linked glycosylation incorporating structural properties and patterns. Search on Bibsonomy Bioinformatics The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongshan Yu, Jiang Zhu, Yaonan Wang, Miao Hu, Yuan Zhang Robot Navigation Based on Fuzzy Behavior Controller. Search on Bibsonomy ISNN (2) The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pang Wu, Huan-Kai Peng, Jiang Zhu, Ying Zhang SensCare: Semi-automatic Activity Summarization System for Elderly Care. Search on Bibsonomy MobiCASE The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huan-Kai Peng, Pang Wu, Jiang Zhu, Joy Ying Zhang Helix: Unsupervised Grammar Induction for Structured Activity Recognition. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huan-Kai Peng, Jiang Zhu, Dongzhen Piao, Rong Yan, Ying Zhang Retweet Modeling Using Conditional Random Fields. Search on Bibsonomy ICDM Workshops The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huan Bao, Dongming Zhao 0002, Ziao Fu, Jiang Zhu, Zhan Gao Application of genetic-algorithm improved BP Neural Network in automated deformation monitoring. Search on Bibsonomy ICNC The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Fei Xiong, Dongzhen Piao, Yun Liu 0001, Ying Zhang Statistically Modeling the Effectiveness of Disaster Information in Social Media. Search on Bibsonomy GHTC The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ge Zhang, Yonggang Wen, Jiang Zhu, Qinghua Chen On file delay minimization for content uploading to media cloud via collaborative wireless network. Search on Bibsonomy WCSP The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Ying Zhang Towards Accountable Mobility Model: A Language Approach on User Behavior Modeling in Office WLAN. Search on Bibsonomy ICCCN The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dapeng Wang, Yubin Zhang, Zhang Zhang 0002, Jiang Zhu, Jun Yu 0004 KaKs_Calculator 2.0: A Toolkit Incorporating Gamma-Series Methods and Sliding Window Strategies. Search on Bibsonomy Genomics, Proteomics & Bioinformatics The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yan Zhang 0016, Jie Lv 0001, Hongbo Liu, Jiang Zhu, Jianzhong Su, Qiong Wu, Yunfeng Qi, Fang Wang, Xia Li HHMD: the human histone modification database. Search on Bibsonomy Nucleic Acids Research The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao He, Jun Wang 0005, Jiang Zhu, Shaoqian Li Optimal Policy of Cross-Layer Design for Channel Access and Transmission Rate Adaptation in Cognitive Radio Networks. Search on Bibsonomy EURASIP J. Adv. Sig. Proc. The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Snehal Kumar Chennuru, Peng-Wen Chen, Jiang Zhu, Joy Ying Zhang Mobile Lifelogger - Recording, Indexing, and Understanding a Mobile User's Life. Search on Bibsonomy MobiCASE The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huan Bao, Dongming Zhao 0002, Ziao Fu, Jiang Zhu, Zhan Gao Application of improved neural network algorithm in automated deformation monitoring. Search on Bibsonomy ICNC The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dapeng Wang, Song Zhang, Fuhong He, Jiang Zhu, Songnian Hu, Jun Yu 0004 How Do Variable Substitution Rates Influence Ka and Ks Calculations? Search on Bibsonomy Genomics, Proteomics & Bioinformatics The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Jun Wang 0005, Tao Luo, Shaoqian Li Adaptive transmission scheduling over fading channels for energy-efficient cognitive radio networks by reinforcement learning. Search on Bibsonomy Telecommunication Systems The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF Energy-efficient networks, Reinforcement learning, Cognitive radio, Markov decision process, Cross-layer design
1Yunfeng Qi, Yan Zhang 0016, Jie Lv 0001, Hongbo Liu, Jiang Zhu, Jianzhong Su Deducing Causal Relationships among Different Histone Modifications, DNA Methylation and Gene Expression. Search on Bibsonomy ICNC (6) The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Lv 0001, Yan Zhang 0016, Yunfeng Qi, Hongbo Liu, Jiang Zhu, Jianzhong Su, Ruijie Zhang ChIP-seq Data Plays an Important Role in a Cytosine-Based DNA Methylation Prediction Model. Search on Bibsonomy FSKD (5) The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF tissue-specific, model, DNA, methylation
1Jiang Zhu, Zhengguang Xu, Furong Wang, Benxiong Huang, Bo Zhang Double Threshold Energy Detection of Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio. Search on Bibsonomy CrownCom The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhonghua Wen, Qiwei Yang, Jinhua Zheng, Jiang Zhu Improvements to the Strong Planning Algorithm. Search on Bibsonomy ICNC (6) The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chia-Hui Tai, Jiang Zhu, Nandita Dukkipati Making Large Scale Deployment of RCP Practical for Real Networks. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Wenhua Wang New-Knowledge-View Based Ontology Cloud Model. Search on Bibsonomy CSSE (5) The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Abraham O. Fapojuwo A new call admission control method for providing desired throughput and delay performance in IEEE802.11e wireless LANs. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Wireless Communications The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Suhua Chang, Jiajie Zhang, Xiaoyun Liao, Xinxing Zhu, Dahai Wang, Jiang Zhu, Tao Feng, Baoli Zhu, George F. Gao, Jian Wang, Huanming Yang, Jun Yu 0004, Jing Wang 0003 Influenza Virus Database (IVDB): an integrated information resource and analysis platform for influenza virus research. Search on Bibsonomy Nucleic Acids Research The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feng Liu, Jiang Zhu, Fei Hu, Yuanhang Zhang An optimal weather condition dependent approach for emission planning in urban areas. Search on Bibsonomy Environmental Modelling and Software The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nandita Dukkipati, Glen Gibb, Nick McKeown, Jiang Zhu Building a RCP (Rate Control Protocol) Test Network. Search on Bibsonomy Hot Interconnects The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanhua Cao, Jiang Zhu, Zhendong Luo, I. M. Navon Reduced-Order Modeling of the Upper Tropical Pacific Ocean Model using Proper Orthogonal Decomposition. Search on Bibsonomy Computers & Mathematics with Applications The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Abraham O. Fapojuwo Performance Analysis of IEEE 802.1le WLANs with Throughput and Delay Guarantees. Search on Bibsonomy VTC Spring The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Nafis Ahmad, Hideichi Nakamoto, Nobuto Matsuhira Feature Map Building Based on Shape Similarity for Home Robot ApriAttenda?. Search on Bibsonomy ROBIO The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Haifeng Wang The Effect of Translation Quality in MT-Based Cross-Language Information Retrieval. Search on Bibsonomy ACL The full citation details ... 2006 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiang Zhu, Abraham O. Fapojuwo A Blind Adaptive Technique for Cancelling ICI in OFDM-WPAN Systems. Search on Bibsonomy IJWIN The full citation details ... 2005 DBLP  DOI  BibTeX  RDF CMA, SCS, OFDM, WPAN, ICI
1Jiang Zhu, Abraham O. Fapojuwo A Complementary Code-CDMA-Based MAC Protocol for UWB WPAN System. Search on Bibsonomy EURASIP J. Wireless Comm. and Networking The full citation details ... 2005 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 111 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license