The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Jiawei Han 0001" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Jiawei_Han_0001 )

URL (Homepage):  http://hanj.cs.illinois.edu/  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Jiawei Han 0001 in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1985-1989 (17) 1990-1992 (23) 1993-1994 (23) 1995-1996 (24) 1997-1998 (18) 1999-2000 (29) 2001 (15) 2002 (22) 2003 (19) 2004 (26) 2005 (32) 2006 (36) 2007 (48) 2008 (41) 2009 (42) 2010 (72) 2011 (78) 2012 (54) 2013 (53) 2014 (48) 2015 (41) 2016 (46) 2017 (51) 2018 (65) 2019 (41)
Publication types (Num. hits)
article(261) book(13) incollection(63) inproceedings(624) proceedings(3)
Venues (Conferences, Journals, ...)
KDD(84) CoRR(67) IEEE Trans. Knowl. Data Eng.(51) ICDE(49) ICDM(49) SIGMOD Conference(40) CIKM(39) SDM(32) PVLDB(21) VLDB(21) WWW(21) Data Min. Knowl. Discov.(13) WSDM(13) ASONAM(12) AAAI(10) SIGIR(10) More (+10 of total 233)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 338 occurrences of 209 keywords

Results
Found 965 publication records. Showing 964 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Xuan Wang 0008, Yu Zhang 0044, Xiang Ren, Yuhao Zhang, Marinka Zitnik, Jingbo Shang, Curtis Langlotz, Jiawei Han 0001 Cross-type biomedical named entity recognition with deep multi-task learning. Search on Bibsonomy Bioinformatics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Dai Teng, Siyang Liu, Sayantani Basu, Jieyu Zhang, Jiaming Shen, Chao Zhang, Jingbo Shang, Lance M. Kaplan, Timothy Harratty, Jiawei Han 0001 CubeNet: Multi-Facet Hierarchical Heterogeneous Network Construction, Analysis, and Mining. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuning Mao, Liyuan Liu, Qi Zhu, Xiang Ren, Jiawei Han 0001 Facet-Aware Evaluation for Extractive Text Summarization. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Mengxiong Liu, Frank He, Xikun Zhang, Jian Peng 0001, Jiawei Han 0001 Similarity Modeling on Heterogeneous Networks via Automatic Path Discovery. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Yichen Feng, Pan Li 0005, Yu Shi, Jiawei Han 0001 Meta-Graph Based HIN Spectral Embedding: Methods, Analyses, and Insights. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Lingrui Gan, Zongyi Wang, Jiaming Shen, Jinfeng Xiao, Jiawei Han 0001 Query-Specific Knowledge Summarization with Entity Evolutionary Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Jieyu Zhang, Jiawei Han 0001 Neural Embedding Propagation on Heterogeneous Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiaming Shen, Zeqiu Wu, Dongming Lei, Jingbo Shang, Xiang Ren, Jiawei Han 0001 SetExpan: Corpus-Based Set Expansion via Context Feature Selection and Rank Ensemble. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiaming Shen, Zeqiu Wu, Dongming Lei, Chao Zhang, Xiang Ren, Michelle T. Vanni, Brian M. Sadler, Jiawei Han 0001 HiExpan: Task-Guided Taxonomy Construction by Hierarchical Tree Expansion. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Meng, Jiaxin Huang, Guangyuan Wang, Chao Zhang, Honglei Zhuang, Lance M. Kaplan, Jiawei Han 0001 Spherical Text Embedding. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Chanyoung Park, Donghyun Kim, Qi Zhu, Jiawei Han 0001, Hwanjo Yu Task-Guided Pair Embedding in Heterogeneous Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Xiaolin Shi, Jie Luo, Jiawei Han 0001 I Know You'll Be Back: Interpretable New User Clustering and Churn Prediction on a Mobile Social Application. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuning Mao, Jingjing Tian, Jiawei Han 0001, Xiang Ren Hierarchical Text Classification with Reinforced Label Assignment. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Wanzheng Zhu, Hongyu Gong, Jiaming Shen, Chao Zhang, Jingbo Shang, Suma Bhat, Jiawei Han 0001 FUSE: Multi-Faceted Set Expansion by Coherent Clustering of Skip-grams. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ahmed El-Kishky, Frank F. Xu, Aston Zhang, Jiawei Han 0001 Parsimonious Morpheme Segmentation with an Application to Enriching Word Embeddings. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Do Huy Hoang, Tomas Mikolov, Jiawei Han 0001 Place Deduplication with Embeddings. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Shuochao Yao, Ailing Piao, Wenjun Jiang, Yiran Zhao, Huajie Shao, Shengzhong Liu, Dongxin Liu, Jinyang Li, Tianshi Wang, Shaohan Hu, Lu Su, Jiawei Han 0001, Tarek F. Abdelzaher STFNets: Learning Sensing Signals from the Time-Frequency Perspective with Short-Time Fourier Neural Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Meng, Jiaxin Huang, Guangyuan Wang, Zihan Wang, Chao Zhang, Jiawei Han 0001 CatE: Category-Name GuidedWord Embedding. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Shi, Jiaming Shen, Yuchen Li, Naijing Zhang, Xinwei He, Zhengzhi Lou, Qi Zhu, Matthew Walker, Myunghwan Kim 0002, Jiawei Han 0001 Discovering Hypernymy in Text-Rich Heterogeneous Information Network by Exploiting Context Granularity. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zihan Wang, Jingbo Shang, Liyuan Liu, Lihao Lu, Jiacheng Liu, Jiawei Han 0001 CrossWeigh: Training Named Entity Tagger from Imperfect Annotations. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Zhang 0044, Frank F. Xu, Sha Li, Yu Meng, Xuan Wang 0008, Qi Li, Jiawei Han 0001 HiGitClass: Keyword-Driven Hierarchical Classification of GitHub Repositories. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Liyuan Liu, Zihan Wang, Jingbo Shang, Dandong Yin, Heng Ji, Xiang Ren, Shaowen Wang, Jiawei Han 0001 Raw-to-End Name Entity Recognition in Social Media. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Liyuan Liu, Haoming Jiang, Pengcheng He, Weizhu Chen, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han 0001 On the Variance of the Adaptive Learning Rate and Beyond. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiawei Han 0001, Qing-Xue Li, Hua-Rui Wu 0001, Huaji Zhu, Yu-Ling Song Prediction of cooling efficiency of forced-air precooling systems based on optimized differential evolution and improved BP neural network. Search on Bibsonomy Appl. Soft Comput. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Meng, Jiaxin Huang, Jingbo Shang, Jiawei Han 0001 TextCube: Automated Construction and Multidimensional Exploration. (PDF / PS) Search on Bibsonomy PVLDB The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Zhang 0014, Jiawei Han 0001 Multidimensional Mining of Massive Text Data Search on Bibsonomy 2019   DOI  RDF
1Chanyoung Park, Donghyun Kim, Qi Zhu, Jiawei Han 0001, Hwanjo Yu Task-Guided Pair Embedding in Heterogeneous Network. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Lingrui Gan, Zongyi Wang, Jiaming Shen, Jinfeng Xiao, Jiawei Han 0001 Query-Specific Knowledge Summarization with Entity Evolutionary Networks. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiawei Han 0001 From Unstructured Text to TextCube: Automated Construction and Multidimensional Exploration. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Shi, Jiaming Shen, Yuchen Li, Naijing Zhang, Xinwei He, Zhengzhi Lou, Qi Zhu, Matthew Walker, Myunghwan Kim 0002, Jiawei Han 0001 Discovering Hypernymy in Text-Rich Heterogeneous Information Network by Exploiting Context Granularity. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Do Huy Hoang, Tomas Mikolov, Jiawei Han 0001 Place Deduplication with Embeddings. Search on Bibsonomy WWW The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuochao Yao, Ailing Piao, Wenjun Jiang, Yiran Zhao, Huajie Shao, Shengzhong Liu, Dongxin Liu, Jinyang Li, Tianshi Wang, Shaohan Hu, Lu Su, Jiawei Han 0001, Tarek F. Abdelzaher STFNets: Learning Sensing Signals from the Time-Frequency Perspective with Short-Time Fourier Neural Networks. Search on Bibsonomy WWW The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sha Li, Chao Zhang 0014, Dongming Lei, Ji Li, Jiawei Han 0001 GeoAttn: Localization of Social Media Messages via Attentional Memory Network. Search on Bibsonomy SDM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Diya Li, Lifu Huang, Heng Ji, Jiawei Han 0001 Biomedical Event Extraction based on Knowledge-driven Tree-LSTM. Search on Bibsonomy NAACL-HLT (1) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jingbo Shang, Jiaming Shen, Liyuan Liu, Jiawei Han 0001 Constructing and Mining Heterogeneous Information Networks from Massive Text. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiaming Shen, Ruiliang Lyu, Xiang Ren, Michelle Vanni, Brian M. Sadler, Jiawei Han 0001 Mining Entity Synonyms with Efficient Neural Set Generation. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Meng, Jiaming Shen, Chao Zhang 0014, Jiawei Han 0001 Weakly-Supervised Hierarchical Text Classification. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qi Zhu, Xiang Ren, Jingbo Shang, Yu Zhang 0044, Ahmed El-Kishky, Jiawei Han 0001 Integrating Local Context and Global Cohesiveness for Open Information Extraction. Search on Bibsonomy WSDM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ahmed El-Kishky, Xingyu Fu, Aseel Addawood, Nahil A. Sobh, Clare R. Voss, Jiawei Han 0001 Constrained Sequence-to-sequence Semitic Root Extraction for Enriching Word Embeddings. Search on Bibsonomy WANLP@ACL 2019 The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Liyuan Liu, Jingbo Shang, Jiawei Han 0001 Arabic Named Entity Recognition: What Works and What's Next. Search on Bibsonomy WANLP@ACL 2019 The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ying Lin, Liyuan Liu, Heng Ji, Dong Yu, Jiawei Han 0001 Reliability-aware Dynamic Feature Composition for Name Tagging. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Chi Wang 0001, Jiawei Han 0001 Role Discovery. Search on Bibsonomy Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. 2nd Ed. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yizhou Sun, Jiawei Han 0001 Ranking Methods for Networks. Search on Bibsonomy Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. 2nd Ed. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hong Cheng, Jiawei Han 0001 Frequent Itemsets and Association Rules. Search on Bibsonomy Encyclopedia of Database Systems (2nd ed.) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hong Cheng, Jiawei Han 0001 Pattern-Growth Methods. Search on Bibsonomy Encyclopedia of Database Systems (2nd ed.) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiawei Han 0001, Bolin Ding Stream Mining. Search on Bibsonomy Encyclopedia of Database Systems (2nd ed.) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiawei Han 0001 Data Mining. Search on Bibsonomy Encyclopedia of Database Systems (2nd ed.) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chenguang Wang, Yangqiu Song, Haoran Li, Ming Zhang 0004, Jiawei Han 0001 Unsupervised meta-path selection for text similarity measure based on heterogeneous information networks. Search on Bibsonomy Data Min. Knowl. Discov. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenjun Jiang, Chenglin Miao, Lu Su, Qi Li 0012, Shaohan Hu, Shiguang Wang, Jing Gao 0004, Hengchang Liu, Tarek F. Abdelzaher, Jiawei Han 0001, Xue (Steve) Liu, Yan Gao, Lance M. Kaplan Towards Quality Aware Information Integration in Distributed Sensing Systems. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Zhang 0014, Dongming Lei, Quan Yuan 0001, Honglei Zhuang, Lance M. Kaplan, Shaowen Wang, Jiawei Han 0001 GeoBurst+: Effective and Real-Time Local Event Detection in Geo-Tagged Tweet Streams. Search on Bibsonomy ACM TIST The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Shen 0004, Jiawei Han 0001, Jianyong Wang, Xiaojie Yuan, Zhenglu Yang SHINE+: A General Framework for Domain-Specific Entity Linking with Heterogeneous Information Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingbo Shang, Jialu Liu, Meng Jiang 0001, Xiang Ren, Clare R. Voss, Jiawei Han 0001 Automated Phrase Mining from Massive Text Corpora. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingbo Shang, Meng Jiang 0001, Wenzhu Tong, Jinfeng Xiao, Jian Peng 0001, Jiawei Han 0001 DPPred: An Effective Prediction Framework with Concise Discriminative Patterns. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingbo Shang, Xiyao Shi, Meng Jiang 0001, Liyuan Liu, Timothy P. Hanratty, Jiawei Han 0001 Contrast Subgraph Mining from Coherent Cores. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Meng, Jiaming Shen, Chao Zhang 0014, Jiawei Han 0001 Weakly-Supervised Neural Text Classification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiaming Shen, Ruiliang Lyu, Xiang Ren, Michelle Vanni, Brian M. Sadler, Jiawei Han 0001 Mining Entity Synonyms with Efficient Neural Set Generation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuning Mao, Xiang Ren, Jiaming Shen, Xiaotao Gu, Jiawei Han 0001 End-to-End Reinforcement Learning for Automatic Taxonomy Induction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xuan Wang 0008, Yu Zhang 0044, Xiang Ren, Yuhao Zhang, Marinka Zitnik, Jingbo Shang, Curtis Langlotz, Jiawei Han 0001 Cross-type Biomedical Named Entity Recognition with Deep Multi-Task Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qi Zhu, Xiang Ren, Jingbo Shang, Yu Zhang 0044, Frank F. Xu, Jiawei Han 0001 Integrating Local Context and Global Cohesiveness for Open Information Extraction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Meng, Jiaming Shen, Chao Zhang 0014, Jiawei Han 0001 Weakly-Supervised Hierarchical Text Classification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Chao Zhang 0014, Fangbo Tao, Xiusi Chen, Jiaming Shen, Meng Jiang 0001, Brian M. Sadler, Michelle Vanni, Jiawei Han 0001 TaxoGen: Unsupervised Topic Taxonomy Construction by Adaptive Term Embedding and Clustering. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Liyuan Liu, Xiang Ren, Jingbo Shang, Jian Peng 0001, Jiawei Han 0001 Efficient Contextualized Representation: Language Model Pruning for Sequence Labeling. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Zhang 0044, Frank F. Xu, Tianshu Lyu, Xiang Ren, Jiawei Han 0001 Incorporating Diversity into Influential Node Mining. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Shi, Xinwei He, Naijing Zhang, Carl Yang, Jiawei Han 0001 Higher-Order Clustering in Heterogeneous Information Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Shi, Qi Zhu, Fang Guo, Chao Zhang 0014, Jiawei Han 0001 Easing Embedding Learning by Comprehensive Transcription of Heterogeneous Information Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Shi, Fangqiu Han, Xinran He, Carl Yang, Jie Luo, Jiawei Han 0001 mvn2vec: Preservation and Collaboration in Multi-View Network Embedding. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Huan Gui, Qi Zhu, Liyuan Liu, Aston Zhang, Jiawei Han 0001 Expert Finding in Heterogeneous Bibliographic Networks with Locally-trained Embeddings. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiaming Shen, Jinfeng Xiao, Xinwei He, Jingbo Shang, Saurabh Sinha, Jiawei Han 0001 Entity Set Search of Scientific Literature: An Unsupervised Ranking Approach. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Shi, Huan Gui, Qi Zhu, Lance M. Kaplan, Jiawei Han 0001 AspEm: Embedding Learning by Aspects in Heterogeneous Information Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jingbo Shang, Tianhang Sun, Jiaming Shen, Xingbang Liu, Anja Gruenheid, Flip Korn, Ádám D. Lelkes, Cong Yu 0001, Jiawei Han 0001 Investigating Rumor News Using Agreement-Aware Search. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jingbo Shang, Liyuan Liu, Xiang Ren, Xiaotao Gu, Teng Ren, Jiawei Han 0001 Learning Named Entity Tagger using Domain-Specific Dictionary. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Julie Yixuan Zhu, Chao Zhang 0014, Huichu Zhang, Shi Zhi, Victor O. K. Li, Jiawei Han 0001, Yu Zheng 0004 pg-Causality: Identifying Spatiotemporal Causal Pathways for Air Pollutants with Urban Big Data. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Big Data The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Ren, Jiawei Han 0001 Mining Structures of Factual Knowledge from Text: An Effort-Light Approach Search on Bibsonomy 2018   DOI  RDF
1Sheng Wang, Jianzhu Ma, Michael Ku Yu, Fan Zheng, Edward W. Huang, Jiawei Han 0001, Jian Peng 0001, Trey Ideker Annotating gene sets by mining large literature collections with protein networks. Search on Bibsonomy PSB The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Mengxiong Liu, Frank He, Xikun Zhang, Jian Peng 0001, Jiawei Han 0001 Similarity Modeling on Heterogeneous Networks via Automatic Path Discovery. Search on Bibsonomy ECML/PKDD (2) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Quan Yuan 0001, Xiang Ren, Wenqi He, Chao Zhang 0014, Xinhe Geng, Lifu Huang, Heng Ji, Chin-Yew Lin, Jiawei Han 0001 Open-Schema Event Profiling for Massive News Corpora. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingbo Shang, Jiaming Shen, Tianhang Sun, Xingbang Liu, Anja Gruenheid, Flip Korn, Ádám D. Lelkes, Cong Yu 0001, Jiawei Han 0001 Investigating Rumor News Using Agreement-Aware Search. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Meng, Jiaming Shen, Chao Zhang 0014, Jiawei Han 0001 Weakly-Supervised Neural Text Classification. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shi Zhi, Fan Yang, Zheyi Zhu, Qi Li 0012, Zhaoran Wang, Jiawei Han 0001 Dynamic Truth Discovery on Numerical Data. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fangbo Tao, Chao Zhang 0014, Xiusi Chen, Meng Jiang 0001, Tim Hanratty, Lance M. Kaplan, Jiawei Han 0001 Doc2Cube: Allocating Documents to Text Cube Without Labeled Data. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Doris Xin, Ahmed El-Kishky, De Liao, Brandon Norick, Jiawei Han 0001 Active Learning on Heterogeneous Information Networks: A Multi-armed Bandit Approach. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Yichen Feng, Pan Li 0005, Yu Shi, Jiawei Han 0001 Meta-Graph Based HIN Spectral Embedding: Methods, Analyses, and Insights. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Chao Zhang 0014, Xuewen Chen, Jieping Ye, Jiawei Han 0001 Did You Enjoy the Ride? Understanding Passenger Experience via Heterogeneous Network Embedding. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meng Qu, Xiang Ren, Yu Zhang 0044, Jiawei Han 0001 Weakly-supervised Relation Extraction by Pattern-enhanced Embedding Learning. Search on Bibsonomy WWW The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qi Zhu, Xiang Ren, Jingbo Shang, Yu Zhang 0044, Frank F. Xu, Jiawei Han 0001 Open Information Extraction with Global Structure Constraints. Search on Bibsonomy WWW (Companion Volume) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Shi, Huan Gui, Qi Zhu, Lance M. Kaplan, Jiawei Han 0001 AspEm: Embedding Learning by Aspects in Heterogeneous Information Networks. Search on Bibsonomy SDM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiaming Shen, Zeqiu Wu, Dongming Lei, Chao Zhang 0014, Xiang Ren, Michelle T. Vanni, Brian M. Sadler, Jiawei Han 0001 HiExpan: Task-Guided Taxonomy Construction by Hierarchical Tree Expansion. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qi Li 0012, Meng Jiang 0001, Xikun Zhang, Meng Qu, Timothy P. Hanratty, Jing Gao 0004, Jiawei Han 0001 TruePIE: Discovering Reliable Patterns in Pattern-Based Information Extraction. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Zhang 0014, Fangbo Tao, Xiusi Chen, Jiaming Shen, Meng Jiang 0001, Brian M. Sadler, Michelle Vanni, Jiawei Han 0001 TaxoGen: Unsupervised Topic Taxonomy Construction by Adaptive Term Embedding and Clustering. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Xiaolin Shi, Luo Jie, Jiawei Han 0001 I Know You'll Be Back: Interpretable New User Clustering and Churn Prediction on a Mobile Social Application. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Shi, Qi Zhu, Fang Guo, Chao Zhang 0014, Jiawei Han 0001 Easing Embedding Learning by Comprehensive Transcription of Heterogeneous Information Networks. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanzheng Zhu, Chao Zhang 0014, Shuochao Yao, Xiaobin Gao, Jiawei Han 0001 A Spherical Hidden Markov Model for Semantics-Rich Human Mobility Modeling. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Chao Zhang 0014, Mengxiong Liu, Zhengchao Liu, Carl Yang, Luming Zhang, Jiawei Han 0001 Spatiotemporal Activity Modeling Under Data Scarcity: A Graph-Regularized Cross-Modal Embedding Approach. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Liyuan Liu, Jingbo Shang, Xiang Ren, Frank Fangzheng Xu, Huan Gui, Jian Peng 0001, Jiawei Han 0001 Empower Sequence Labeling with Task-Aware Neural Language Model. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qi Li 0012, Xuan Wang 0008, Yu Zhang 0044, Fei Ling, Cathy H. Wu, Jiawei Han 0001 Pattern Discovery for Wide-Window Open Information Extraction in Biomedical Literature. Search on Bibsonomy BIBM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuan Wang 0008, Yu Zhang 0044, Qi Li 0012, Cathy H. Wu, Jiawei Han 0001 PENNER: Pattern-enhanced Nested Named Entity Recognition in Biomedical Literature. Search on Bibsonomy BIBM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingbo Shang, Liyuan Liu, Xiaotao Gu, Xiang Ren, Teng Ren, Jiawei Han 0001 Learning Named Entity Tagger using Domain-Specific Dictionary. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Liyuan Liu, Xiang Ren, Jingbo Shang, Xiaotao Gu, Jian Peng 0001, Jiawei Han 0001 Efficient Contextualized Representation: Language Model Pruning for Sequence Labeling. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiaming Shen, Jinfeng Xiao, Xinwei He, Jingbo Shang, Saurabh Sinha, Jiawei Han 0001 Entity Set Search of Scientific Literature: An Unsupervised Ranking Approach. Search on Bibsonomy SIGIR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Mengxiong Liu, Vincent W. Zheng, Jiawei Han 0001 Node, Motif and Subgraph: Leveraging Network Functional Blocks Through Structural Convolution. Search on Bibsonomy ASONAM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 964 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license