The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Jie Liu" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Jie_Liu )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Jie Liu in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1991-2003 (15) 2004-2005 (26) 2006-2007 (31) 2008 (17) 2009 (30) 2010 (31) 2011 (39) 2012 (29) 2013 (37) 2014 (57) 2015 (48) 2016 (51) 2017 (66) 2018 (85) 2019 (15)
Publication types (Num. hits)
article(215) incollection(2) inproceedings(353) proceedings(7)
Venues (Conferences, Journals, ...)
CoRR(25) CIS(18) IGARSS(8) IIH-MSP(8) ICC(7) IEEE Access(7) Neurocomputing(7) CCHI(6) EMEIT(6) ICPHM(6) Sensors(5) ICIP(4) ICNC(4) IEEE Trans. Biomed. Engineerin...(4) Int. J. Digital Earth(4) ISCAS(4) More (+10 of total 364)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 76 occurrences of 62 keywords

Results
Found 578 publication records. Showing 577 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Jie Liu, Xiaoming Tao, Jianhua Lu QoE-Oriented Rate Adaptation for DASH With Enhanced Deep Q-Learning. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiuyun Xu, Jie Liu A Profile Clustering Based Event Logs Repairing Approach for Process Mining. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sa Dong, Dayou Liu, Ruochuan Ouyang, Yungang Zhu, Lina Li, Tingting Li, Jie Liu Second-Order Markov Assumption Based Bayes Classifier for Networked Data With Heterophily. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Zhiwei Xu, Fulong Chen 0001, Fang Chen, Lu Zhang 0017 Flood Hazard Mapping and Assessment on the Angkor World Heritage Site, Cambodia. Search on Bibsonomy Remote Sensing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Sheng Li, Faezeh Jahanmiri-Nezhad, William Zev Rymer, Ping Zhou 0002 Motor unit innervation zone localization based on robust linear regression analysis. Search on Bibsonomy Comp. in Bio. and Med. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Deng, Yueqing Wang, Yang Liu 0087, Fang Wang 0004, Sikun Li, Jie Liu A CNN-based vortex identification method. Search on Bibsonomy J. Visualization The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Hongzhi Xie, Shuyang Zhang, Lixu Gu Multi-sequence myocardium segmentation with cross-constrained shape and neural network-based initialization. Search on Bibsonomy Comp. Med. Imag. and Graph. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Junbiao Guan, Zhaosheng Feng Hopf Bifurcation Analysis of KdV-Burgers-Kuramoto Chaotic System with Distributed Delay Feedback. Search on Bibsonomy I. J. Bifurcation and Chaos The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Baoyuan Wu, Weidong Chen, Yanbo Fan, Yong Zhang, Jinlong Hou, Jie Liu, Junzhou Huang, Wei Liu, Tong Zhang Tencent ML-Images: A Large-Scale Multi-Label Image Database for Visual Representation Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhixin Zhang, Xudong Chen, Jie Liu, Kaibo Zhou Rotated Feature Network for multi-orientation object detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Mincan Li, Kenli Li, Jie Liu, Xiangke Liao, Xu Zhou New concept to improve cooperation in dynamic complex network. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhongxu Hu, Youmin Hu, Jie Liu, Bo Wu 0006, Dongmin Han, Thomas Kurfess A CRNN module for hand pose estimation. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Andrew Yung, Stephen Mattucci, Barry Bohnet, Jie Liu, Caron Fournier, Wolfram Tetzlaff, Piotr Kozlowski, Thomas Oxland Diffusion tensor imaging shows mechanism-specific differences in injury pattern and progression in rat models of acute spinal cord injury. Search on Bibsonomy NeuroImage The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenhao Chen, Zhuochen Xie, Lu Ma, Jie Liu, Xuwen Liang A Faster Maximum-Likelihood Modulation Classification in Flat Fading Non-Gaussian Channels. Search on Bibsonomy IEEE Communications Letters The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Jason Cong Dataflow Systolic Array Implementations of Matrix Decomposition Using High Level Synthesis. Search on Bibsonomy FPGA The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiawen Yang, Fengying Xie, Haidi Fan, Zhiguo Jiang, Jie Liu Classification for Dermoscopy Images Using Convolutional Neural Networks Based on Region Average Pooling. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Xu 0005, Jian-Ying Li, Jie Liu A Design of Broadband Circularly Polarized C-Shaped Slot Antenna With Sword-Shaped Radiator and Its Array for L/S-Band Applications. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cong Liu 0011, Jie Liu, Dunlu Peng, Chunxue Wu A General Multiobjective Clustering Approach Based on Multiple Distance Measures. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Longyu Jiang, Runguo He, Jie Liu, Yang Chen 0008, Jiasong Wu, Huazhong Shu, Jean-Louis Coatrieux Phase-Constrained Parallel Magnetic Resonance Imaging Reconstruction Based on Low-Rank Matrix Completion. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guoqing Xiang, Huizhu Jia, Mingyuan Yang, Xinfeng Zhang, Xiaofeng Huang, Jie Liu, Xiaodong Xie A perceptually temporal adaptive quantization algorithm for HEVC. Search on Bibsonomy J. Visual Communication and Image Representation The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianshe Zhou, Narentuya, Sheng Tang, Jie Liu Hierarchical BoW with segmental sparse coding for large scale image classification and retrieval. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinyuan Zhang, Shiqi Wang, Jie Liu, Cui Tao Towards improving diagnosis of skin diseases by combining deep neural network and human knowledge. Search on Bibsonomy BMC Med. Inf. & Decision Making The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Xiahai Zhuang, Hongzhi Xie, Shuyang Zhang, Lixu Gu Myocardium segmentation from DE MRI with guided random walks and sparse shape representation. Search on Bibsonomy Int. J. Computer Assisted Radiology and Surgery The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Shi, Jie Ma, Xiaofeng Li, Jie Liu, Chao Li, Shougang Zhang A Quantum-Based Microwave Magnetic Field Sensor. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peikui Huang, Xiwen Luo, Jian Jin, Liangju Wang, Libo Zhang, Jie Liu, Zhigang Zhang Improving High-Throughput Phenotyping Using Fusion of Close-Range Hyperspectral Camera and Low-Cost Depth Sensor. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Zhang, Wei Yang, Xiaolin Tang, Jie Liu A Fast Learning Method for Accurate and Robust Lane Detection Using Two-Stage Feature Extraction with YOLO v3. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lin Teng, Hang Li, Jie Liu, Shoulin Yin An Efficient and Secure Cipher-Text Retrieval Scheme Based on Mixed Homomorphic Encryption and Multi-Attribute Sorting Method. Search on Bibsonomy I. J. Network Security The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xinbiao Gan, Yikun Hu, Jie Liu, Lihua Chi, Han Xu, Chunye Gong, Shengguo Li, Yihui Yan Customizing the HPL for China accelerator. Search on Bibsonomy SCIENCE CHINA Information Sciences The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhan-Ping Ma, Jie Liu, Jia-Long Yue Spatiotemporal dynamics induced by delay and diffusion in a predator-prey model with mutual interference among the predator. Search on Bibsonomy Computers & Mathematics with Applications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huadong Guo, Jie Liu, Yubao Qiu, Massimo Menenti, Fang Chen, Paul F. Uhlir, Li Zhang, John van Genderen, Dong Liang, Natarajan Ishwaran, Lanwei Zhu, Jiuliang Liu The Digital Belt and Road program in support of regional sustainability. Search on Bibsonomy Int. J. Digital Earth The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Li, Xiaoyu Liu, Yanyun Ma, Yi Wang, Weichen Zhou, Meng Hao, Zhenghong Yuan, Jie Liu, Momiao Xiong, Yin Yao Shugart, Jiucun Wang, Li Jin knnAUC: an open-source R package for detecting nonlinear dependence between one continuous variable and one binary variable. Search on Bibsonomy BMC Bioinformatics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiao Yan, Xinyan Dai, Jie Liu, Kaiwen Zhou, James Cheng Norm-Range Partition: A Univiseral Catalyst for LSH based Maximum Inner Product Search (MIPS). Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X. Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong 0001, Qinquan Gao, Hanwen Liu, Pablo Navarrete Michelini, Dan Zhu, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Thekke Madam Nimisha, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yang Li, Di Wang 0003, Saugata Ghose, Jie Liu, Sriram Govindan, Sean James, Eric Peterson, John Siegler, Rachata Ausavarungnirun, Onur Mutlu Techniques for Efficiently Handling Power Surges in Fuel Cell Powered Data Centers: Modeling, Analysis, Results. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Tingting Chen, Guilin Wen, Qixiang Qing, Ramin Sedaghati, Yi Min Xie On sound insulation of pyramidal lattice sandwich structure. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Guojun Liao, Jie Liu Multi-Block Grid deformation Method in 3D. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Shengguo Li, Jie Liu, Yunfei Du A New High Performance and Scalable SVD algorithm on Distributed Memory Systems. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Hao Zheng MLE-induced Likelihood for Markov Random Fields. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Cheng Sun, Xiang Xu, Baomin Xu, Shuangyuan Yu A Spatial and Temporal Features Mixture Model with Body Parts for Video-based Person Re-Identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Yu Rong, Martin Takác, Junzhou Huang On the Acceleration of L-BFGS with Second-Order Information and Stochastic Batches. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Bin Liu, Yanchi Liu, Huipeng Chen, Lina Feng, Hui Xiong, Yalou Huang Personalized Air Travel Prediction: A Multi-factor Perspective. Search on Bibsonomy ACM TIST The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Yuan Kerou, Jianshe Zhou, Jinsheng Shi Study on Ontology Ranking Models Based on the Ensemble Learning. Search on Bibsonomy Int. J. Semantic Web Inf. Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shengguo Li, François-Henry Rouet, Jie Liu, Chun Huang, Xingyu Gao, Xuebin Chi An efficient hybrid tridiagonal divide-and-conquer algorithm on distributed memory architectures. Search on Bibsonomy J. Computational Applied Mathematics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Hui Tian 0002, Chin-Chen Chang 0001, Tian Wang 0001, Yonghong Chen, Yiqiao Cai Steganalysis of Inactive Voice-Over-IP Frames Based on Poker Test. Search on Bibsonomy Symmetry The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Leonardo B. Oliveira, Fernando Magno Quintão Pereira, Rafael Misoczki, Diego F. Aranha, Fábio Borges, Michele Nogueira, Michelle Wangham, Min Wu, Jie Liu The computer for the 21st century: present security & privacy challenges. Search on Bibsonomy J. Internet Services and Applications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Dejun Lin, Galip Gürkan Yardimci, William Stafford Noble Unsupervised embedding of single-cell Hi-C data. Search on Bibsonomy Bioinformatics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhongxu Hu, Youmin Hu, Jie Liu, Bo Wu 0006, Dongmin Han, Thomas Kurfess 3D separable convolutional neural network for dynamic hand gesture recognition. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yun Li 0001, Jie Liu, Bin Cao 0002, Chonggang Wang Joint Optimization of Radio and Virtual Machine Resources With Uncertain User Demands in Mobile Cloud Computing. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Ziqing He, Zuolong Chen, Lei Shao Tiny and Dim Infrared Target Detection Based on Weighted Local Contrast. Search on Bibsonomy IEEE Geosci. Remote Sensing Lett. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chaopeng Zhang, Weirong Liu, Jie Liu, Chaorong Liu, Changhong Shi Sparse representation and adaptive mixed samples regression for single image super-resolution. Search on Bibsonomy Sig. Proc.: Image Comm. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Zhao Duan Quantitative Assessment of Landslide Susceptibility Comparing Statistical Index, Index of Entropy, and Weights of Evidence in the Shangnan Area, China. Search on Bibsonomy Entropy The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhongxu Hu, Youmin Hu, Bo Wu 0006, Jie Liu, Dongmin Han, Thomas Kurfess Hand pose estimation with multi-scale network. Search on Bibsonomy Appl. Intell. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunsheng Yang, Qingfeng Lou, Jie Liu, Yubin Yang, Qiangqiang Cheng Particle filtering-based methods for time to failure estimation with a real-world prognostic application. Search on Bibsonomy Appl. Intell. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinlin Zhou, Mengyi Li, Leinian Li, Yiyun Zhang, Jiaxin Cui, Jie Liu, Chuansheng Chen The semantic system is involved in mathematical problem solving. Search on Bibsonomy NeuroImage The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guanglei Zhang, Stratis Tzoumas, Kai Cheng, Fei Liu 0005, Jie Liu, Jianwen Luo, Jing Bai 0001, Lei Xing Generalized Adaptive Gaussian Markov Random Field for X-Ray Luminescence Computed Tomography. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Biomed. Engineering The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Tim Dwyer, Kim Marriott, Jeremy Millar, Annette Haworth Understanding the Relationship Between Interactive Optimisation and Visual Analytics in the Context of Prostate Brachytherapy. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hong Chen 0002, Zhe Cao, Shaojie Su, Jie Liu, Zhihua Wang Measurement System for Attitude of Anterior Pelvic Plane and Implantation of Prothesis in THR Surgery. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Instrumentation and Measurement The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xichao Su, Wei Han, Yu Wu, Yong Zhang, Jie Liu A Proactive Robust Scheduling Method for Aircraft Carrier Flight Deck Operations with Stochastic Durations. Search on Bibsonomy Complexity The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Swarup Chandra, Ahsanul Haque, Hemeng Tao, Jie Liu, Latifur Khan, Charu C. Aggarwal Ensemble Direct Density Ratio Estimation for Multistream Classification. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qikun Ma, Shiyang Wang, Jie Liu, Nianlong Li InteractiveSubtitle: Subtitle Interaction for Language Learning. Search on Bibsonomy CCHI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenkun Wei, Tao Gong, Jie Liu, Junjun Fan SmartPen: A multifunction pen based on micro camera and gyroscope. Search on Bibsonomy CCHI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunzhi Li, Yinan Xu, Xiang Li, Jie Liu, Nianlong Li TapFlick: Combining Tap and Flick for Text Entry on Touchscreen Devices. Search on Bibsonomy CCHI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xingcheng Ruan, Qizhuo Wang, Ronghao Liu, Junjun Fan, Jie Liu Air-Ukulele: Finger Movement Detection Based on sEMG for Ukulele playing. Search on Bibsonomy CCHI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huaiyi Zhao, Jie Liu, Jiahao Wu, Kaiyu Yao, Jin Huang Watch-Learning: Using the Smartwatch for Secondary Language Vocabulary Learning. Search on Bibsonomy CCHI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junjun Fan, Run Su, Yuansong Sun, Peiyu Guan, Yujie Chen, Jie Liu, Feng Tian 0001 AccPen: Using Smartphone with Accelerometer to Interact as Pen. Search on Bibsonomy CCHI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu Autonomous Retailing: A Frontier for Cyber-Physical-Human Systems. Search on Bibsonomy Principles of Modeling The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Miao Qu, Hu Jin A Simple Pseudo-Bayesian Backoff Algorithm for Unsaturated Slotted CSMA Systems. Search on Bibsonomy VTC Spring The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianshe Zhou, Tuya Naren, Xianyu Chen, Yike Ma, Jie Liu, Feng Dai Light Field Foreground Matting Based on Defocus and Correspondence. Search on Bibsonomy MMM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinfeng Li, Xiao Yan, Jian Zhang, An Xu, James Cheng, Jie Liu, Kelvin K. W. Ng, Ti-chung Cheng A General and Efficient Querying Method for Learning to Hash. Search on Bibsonomy SIGMOD Conference The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Jianfeng Chen, Zhihong Rao, Zhi Sun, Hui Yang, Rui Xu A massive RDF storage approach based on graph database. Search on Bibsonomy ICGDA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Giulio Gambarota, Huazhong Shu, Longyu Jiang, Benjamin Leporq, Olivier Beuf, Ahmad Karfoul All-in-one approach for constrained all-voxel tri-exponential IVIM model identification: Application to Diffusion-Weighted MR Imaging in the Liver. Search on Bibsonomy ACSSC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruixia Liu, Jie Liu, Zhigang Zhang, Xiaoqing Li Impacts of MHS Data Assimilation of Tibet Plateau on Lower Reaches Rainfall Forecasts. Search on Bibsonomy IGARSS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ailing Xiao, Xiaoming Tao, Li Wang, Jie Liu, Jianhua Lu Two-State Buffer Driven Rate Adaptation Strategy for Improving Video QoE over HTTP. Search on Bibsonomy WCSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gaurav Saraswat, Vikas Singh, Nishchal K. Verma, Al Salour, Jie Liu Prognosis of Diesel Engine (MBT) Using Feature Extraction Techniques: A Comparative Study. Search on Bibsonomy ICPHM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Seetaram Maurya, Vikas Singh, Sonal Dixit, Nishchal K. Verma, Al Salour, Jie Liu Fusion of Low-level Features with Stacked Autoencoder for Condition based Monitoring of Machines. Search on Bibsonomy ICPHM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yan-Fu Li, Jie Liu A Bayesian Network Approach for Imbalanced Fault Detection in High Speed Rail Systems. Search on Bibsonomy ICPHM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qian Yi, Jie Liu, Guixuan Zhang, Shuwu Zhang Aspect-Level Sentiment Classification with Conv-Attention Mechanism. Search on Bibsonomy ICONIP (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Diyu Wu, Jingling Xue TDroid: exposing app switching attacks in Android with control flow specialization. Search on Bibsonomy ASE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ahsanul Haque, Hemeng Tao, Swarup Chandra, Jie Liu, Latifur Khan A Framework for Multistream Regression With Direct Density Ratio Estimation. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jie Liu Improved Sine Cosine Algorithm with Reverse-Learning and Adaptive Tent Chaos Search. Search on Bibsonomy CIS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Li, Fei Liang, Jie Liu CFO Algorithm Using Niche and Opposition-Based Learning. Search on Bibsonomy CIS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaofeng Li, Baoming Qiao, Jie Liu Speech Recognition Method Based on Normalized Simplified Artificial Fish Swarm Algorithm. Search on Bibsonomy CIS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolin Jin, Shuwu Zhang, Jie Liu Word Semantic Similarity Calculation Based on Word2vec. Search on Bibsonomy ICCAIS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shara Feld, Kaitlin M. Woo, Roxana Alexandridis, Yirong Wu, Jie Liu, Peggy L. Peissig, Adedayo A. Onitilo, Jennifer Cox, David Page, Elizabeth S. Burnside Improving breast cancer risk prediction by using demographic risk factors, abnormality features on mammograms and genetic variants. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhenhui Shi, Hongzhi Xie, Jingyang Zhang, Jie Liu, Lixu Gu Vessel Enhancement Based on Length-constrained Hessian Information. Search on Bibsonomy ICPR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Zhicheng He, Lai Wei, Yalou Huang Content to Node: Self-Translation Network Embedding. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinhai Chen, Jie Liu, Shengguo Li, Peizhen Xie, Lihua Chi, Qinglin Wang TAMM: A New Topology-Aware Mapping Method for Parallel Applications on the Tianhe-2A Supercomputer. Search on Bibsonomy ICA3PP (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yue Ding, Jie Liu, Dong Wang Deep Feature Fusion over Multi-field Categorical Data for Rating Prediction. Search on Bibsonomy AICCC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Cheolkon Jung Multiple Connected Residual Network for Image Enhancement on Smartphones. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (5) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X. Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong 0001, Qinquan Gao, Hanwen Liu, Pablo Navarrete Michelini, Dan Zhu, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Thekke Madam Nimisha, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (5) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Tie Qiu, Songwei Zhang, Wenyu Qu, Qianzhen Sun A Three Dimensions Deployment Model for Internet of Things. Search on Bibsonomy CSCWD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Shaowei Chen, Zhicheng He, Huipeng Chen Learning BLSTM-CRF with Multi-channel Attribute Embedding for Medical Information Extraction. Search on Bibsonomy NLPCC (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Junyi Deng, Guanghui Xu, Zhicheng He Hierarchical Attention Based Semi-supervised Network Representation Learning. Search on Bibsonomy NLPCC (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuanxiang Tang, Jiwu Lu, Jie Liu Non-Contact Heart Rate Monitoring by Combining Convolutional Neural Network Skin Detection and Remote Photoplethysmography via a Low-Cost Camera. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Mengting Wan, Di Wang, Jie Liu, Paul Bennett, Julian McAuley Representing and Recommending Shopping Baskets with Complementarity, Compatibility and Loyalty. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guilong Liu, Jie Liu Boundary Region Reduction for Relation Systems. Search on Bibsonomy IJCSR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sinong Geng, Zhaobin Kuang, Jie Liu, Stephen Wright, David Page Stochastic Learning for Sparse Discrete Markov Random Fields with Controlled Gradient Approximation Error. Search on Bibsonomy UAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingwen Han, Jianmei Lei, Lingqiu Zeng, Yunyang Tang, Jie Liu, Lidong Chen EMC Test for Connected Vehicles and Communication Terminals. Search on Bibsonomy Intelligent Vehicles Symposium The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Liu, Zhicheng He, Yalou Huang Hashtag2Vec: Learning Hashtag Representation with Relational Hierarchical Embedding Model. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuedong Song, Fengying Xie, Jie Liu, Chang Shu An Image Retrieval Method Based on Color and Texture Features for Dermoscopy Images. Search on Bibsonomy IGTA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 577 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][6][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license