The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Jieping Ye" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Jieping_Ye )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Jieping Ye in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2000-2004 (17) 2005-2006 (17) 2007-2008 (29) 2009 (25) 2010-2011 (28) 2012 (27) 2013 (33) 2014 (30) 2015 (37) 2016 (27) 2017 (26) 2018 (26) 2019 (31)
Publication types (Num. hits)
article(148) incollection(3) inproceedings(199) proceedings(3)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 85 occurrences of 57 keywords

Results
Found 354 publication records. Showing 353 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Kefei Liu 0001, Jieping Ye, Yang Yang, Li Shen 0001, Hui Jiang 0002 A Unified Model for Joint Normalization and Differential Gene Expression Detection in RNA-Seq Data. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Comput. Biology Bioinform. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yan Li, Lu Wang, Jiayu Zhou, Jieping Ye Multi-task learning based survival analysis for multi-source block-wise missing data. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jintao Ke, Feng Xiao, Hai Yang, Jieping Ye Optimizing Online Matching for Ride-Sourcing Services with Multi-Agent Deep Reinforcement Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yucheng Lin, Xiaoqing Yang, Zang Li, Jieping Ye AHINE: Adaptive Heterogeneous Information Network Embedding. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ming Lin, Shuang Qiu, Jieping Ye, Xiaomin Song, Qi Qian, Liang Sun 0001, Shenghuo Zhu, Rong Jin Which Factorization Machine Modeling is Better: A Theoretical Answer with Optimal Guarantee. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhenyu Shou, Xuan Di, Jieping Ye, Hongtu Zhu, Robert C. Hampshire Where to Find Next Passengers on E-hailing Platforms? - A Markov Decision Process Approach. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Xu Geng, Xiyu Wu, Lingyu Zhang, Qiang Yang, Yan Liu, Jieping Ye Multi-Modal Graph Interaction for Multi-Graph Convolution Network in Urban Spatiotemporal Forecasting. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ning Liu 0007, Xiaolong Ma, Zhiyuan Xu, Yanzhi Wang, Jian Tang 0008, Jieping Ye AutoSlim: An Automatic DNN Structured Pruning Framework for Ultra-High Compression Rates. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Huapeng Wu, Zhengxia Zou, Jie Gui, Wen-Jun Zeng, Jieping Ye, Jun Zhang 0024, Hongyi Liu, Zhihui Wei Multi-grained Attention Networks for Single Image Super-Resolution. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ming Zhou, Jiarui Jin, Weinan Zhang 0001, Zhiwei Qin, Yan Jiao, Chenxi Wang, Guobin Wu, Yong Yu, Jieping Ye Multi-Agent Reinforcement Learning for Order-dispatching via Order-Vehicle Distribution Matching. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiarui Jin, Ming Zhou, Weinan Zhang 0001, Minne Li, Zilong Guo, Zhiwei Qin, Yan Jiao, Xiaocheng Tang, Chenxi Wang, Jun Wang, Guobin Wu, Jieping Ye CoRide: Joint Order Dispatching and Fleet Management for Multi-Scale Ride-Hailing Platforms. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhengping Che, Guangyu Li, Tracy Li, Bo Jiang, Xuefeng Shi, Xinsheng Zhang, Ying Lu, Guobin Wu, Yan Liu 0002, Jieping Ye D2-City: A Large-Scale Dashcam Video Dataset of Diverse Traffic Scenarios. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Wenjie Shang, Yang Yu, Qingyang Li, Zhiwei Qin, Yiping Meng, Jieping Ye Environment Reconstruction with Hidden Confounders for Reinforcement Learning based Recommendation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhengxia Zou, Zhenwei Shi, Yuhong Guo, Jieping Ye Object Detection in 20 Years: A Survey. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Guojun Wu, Yanhua Li, Zhenming Liu, Jie Bao, Yu Zheng, Jieping Ye, Jun Luo Reward Advancement: Transforming Policy under Maximum Causal Entropy Principle. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Shupeng Gui, Xiangliang Zhang 0001, Pan Zhong, Shuang Qiu, Mingrui Wu, Jieping Ye, Zhengdao Wang, Ji Liu PINE: Universal Deep Embedding for Graph Nodes via Partial Permutation Invariant Set Functions. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ji Zhao, Meiyu Yu, Huan Chen, Boning Li, Lingyu Zhang, Qi Song, Li Ma, Hua Chai, Jieping Ye POI Semantic Model with a Deep Convolutional Structure. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Minne Li, Zhiwei Qin, Yan Jiao, Yaodong Yang, Zhichen Gong, Jun Wang, Chenxi Wang, Guobin Wu, Jieping Ye Efficient Ridesharing Order Dispatching with Mean Field Multi-Agent Reinforcement Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Wei Zhang 0090, Jinglei Lv, Xiang Li 0001, Dajiang Zhu, Xi Jiang, Shu Zhang, Yu Zhao 0007, Lei Guo 0002, Jieping Ye, Dewen Hu, Tianming Liu Experimental Comparisons of Sparse Dictionary Learning and Independent Component Analysis for Brain Network Inference From fMRI Data. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Biomed. Engineering The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Milad Makkie, Xiang Li 0001, Shannon Quinn, Binbin Lin, Jieping Ye, Geoffrey Mon, Tianming Liu A Distributed Computing Platform for fMRI Big Data Analytics. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Big Data The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Cheng, Lei Chen 0002, Jieping Ye Cooperation-Aware Task Assignment in Spatial Crowdsourcing. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Minne Li, Zhiwei Qin, Yan Jiao, Yaodong Yang, Jun Wang, Chenxi Wang, Guobin Wu, Jieping Ye Efficient Ridesharing Order Dispatching with Mean Field Multi-Agent Reinforcement Learning. Search on Bibsonomy WWW The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhiwei (Tony) Qin, Jian Tang 0008, Jieping Ye Deep Reinforcement Learning with Applications in Transportation. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunyi Liu, Peng Wang, Jiang Xu, Zang Li, Jieping Ye Automatic Dialogue Summary Generation for Customer Service. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jieping Ye Transportation: A Data Driven Approach. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaocheng Tang, Zhiwei (Tony) Qin, Fan Zhang, Zhaodong Wang, Zhe Xu, Yintai Ma, Hongtu Zhu, Jieping Ye A Deep Value-network Based Approach for Multi-Driver Order Dispatching. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenjie Shang, Yang Yu, Qingyang Li, Zhiwei Qin, Yiping Meng, Jieping Ye Environment Reconstruction with Hidden Confounders for Reinforcement Learning based Recommendation. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ji Zhao, Dan Peng, Chuhan Wu, Huan Chen, Meiyu Yu, Wanji Zheng, Li Ma, Hua Chai, Jieping Ye, Xiaohu Qie Incorporating Semantic Similarity with Geographic Correlation for Query-POI Relevance Learning. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xu Geng, Yaguang Li, Leye Wang, Lingyu Zhang, Qiang Yang, Jieping Ye, Yan Liu Spatiotemporal Multi-Graph Convolution Network for Ride-Hailing Demand Forecasting. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming Lin, Shuang Qiu, Jieping Ye, Xiaomin Song, Qi Qian, Liang Sun 0001, Shenghuo Zhu, Rong Jin Which Factorization Machine Modeling Is Better: A Theoretical Answer with Optimal Guarantee. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pei Yang, Qi Tan, Jieping Ye, Hanghang Tong, Jingrui He Deep Multi-Task Learning with Adversarial-and-Cooperative Nets. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weizhong Zhang, Tingjin Luo, Shuang Qiu, Jieping Ye, Deng Cai, Xiaofei He, Jie Wang 0005 Identifying Genetic Risk Factors for Alzheimer's Disease via Shared Tree-Guided Feature Learning Across Multiple Tasks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lu Lin, Jianxin Li, Feng Chen 0001, Jieping Ye, Jinpeng Huai Road Traffic Speed Prediction: A Probabilistic Model Fusing Multi-Source Data. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shupeng Gui, Xiangliang Zhang 0001, Shuang Qiu, Mingrui Wu, Jieping Ye, Ji Liu GESF: A Universal Discriminative Mapping Mechanism for Graph Representation Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ishan Jindal, Zhiwei (Tony) Qin, Xuewen Chen, Matthew S. Nokleby, Jieping Ye Optimizing Taxi Carpool Policies via Reinforcement Learning and Spatio-Temporal Mining. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Huaxiu Yao, Fei Wu 0007, Jintao Ke, Xianfeng Tang, Yitian Jia, Siyu Lu, Pinghua Gong, Jieping Ye, Zhenhui Li Deep Multi-View Spatial-Temporal Network for Taxi Demand Prediction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yongxin Tong, Yuxiang Zeng, Zimu Zhou, Lei Chen 0002, Jieping Ye, Ke Xu 0001 A Unified Approach to Route Planning for Shared Mobility. (PDF / PS) Search on Bibsonomy PVLDB The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Libin Zheng, Lei Chen 0002, Jieping Ye Order Dispatch in Price-aware Ridesharing. (PDF / PS) Search on Bibsonomy PVLDB The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shaogang Ren, Shuai Huang, Jieping Ye, Xiaoning Qian Safe Feature Screening for Generalized LASSO. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bashar Haddad 0001, Sen Yang, Lina J. Karam, Jieping Ye, Nital S. Patel, Martin W. Braun Multifeature, Sparse-Based Approach for Defects Detection and Classification in Semiconductor Units. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Automation Science and Engineering The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaodong Wang, Zhiwei Qin, Xiaocheng Tang, Jieping Ye, Hongtu Zhu Deep Reinforcement Learning with Knowledge Transfer for Online Rides Order Dispatching. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guojun Wu, Yanhua Li, Jie Bao, Yu Zheng, Jieping Ye, Jun Luo Human-Centric Urban Transit Evaluation and Planning. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Carl Yang, Chao Zhang 0014, Xuewen Chen, Jieping Ye, Jiawei Han 0001 Did You Enjoy the Ride? Understanding Passenger Experience via Heterogeneous Network Embedding. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Zhang, Yanshuai Tu, Qingyang Li, Richard J. Caselli, Paul M. Thompson, Jieping Ye, Yalin Wang 0001 Multi-task sparse screening for predicting future clinical scores using longitudinal cortical thickness measures. Search on Bibsonomy ISBI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yan Li, Tao Yang 0016, Jiayu Zhou, Jieping Ye Multi-Task Learning based Survival Analysis for Predicting Alzheimer's Disease Progression with Multi-Source Block-wise Missing Data. Search on Bibsonomy SDM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yan Li, Jieping Ye Learning Adversarial Networks for Semi-Supervised Text Classification via Policy Gradient. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhe Xu, Zhixin Li, Qingwen Guan, Dingshui Zhang, Qiang Li, Junxiao Nan, Chunyang Liu, Wei Bian, Jieping Ye Large-Scale Order Dispatch in On-Demand Ride-Hailing Platforms: A Learning and Planning Approach. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chen Luo, Zhengzhang Chen, Lu-An Tang, Anshumali Shrivastava, Zhichun Li, Haifeng Chen, Jieping Ye TINET: Learning Invariant Networks via Knowledge Transfer. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Wang, Kun Fu, Jieping Ye Learning to Estimate the Travel Time. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yaguang Li, Kun Fu, Zheng Wang, Cyrus Shahabi, Jieping Ye, Yan Liu 0002 Multi-task Representation Learning for Travel Time Estimation. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhiwei (Tony) Qin, Chengxiang Zhuo, Wei Tan, Jun Xie, Jieping Ye Large-Scale Targeted Marketing by Supervised PageRank with Seeds. Search on Bibsonomy MLDM (2) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongxin Tong, Libin Wang, Zimu Zhou, Lei Chen 0002, Bowen Du, Jieping Ye Dynamic Pricing in Spatial Crowdsourcing: A Matching-Based Approach. Search on Bibsonomy SIGMOD Conference The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huaxiu Yao, Fei Wu 0007, Jintao Ke, Xianfeng Tang, Yitian Jia, Siyu Lu, Pinghua Gong, Jieping Ye, Zhenhui Li Deep Multi-View Spatial-Temporal Network for Taxi Demand Prediction. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Tieliang Gong, Guangtao Wang, Jieping Ye, Zongben Xu, Ming Lin Margin Based PU Learning. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ishan Jindal, Zhiwei (Tony) Qin, Xuewen Chen, Matthew S. Nokleby, Jieping Ye Optimizing Taxi Carpool Policies via Reinforcement Learning and Spatio-Temporal Mining. Search on Bibsonomy BigData The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingyu Zhang, Wei Ai, Chuan Yuan, Yuhui Zhang, Jieping Ye Taxi or Hitchhiking: Predicting Passenger's Preferred Service on Ride Sharing Platforms. Search on Bibsonomy SIGIR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jieping Ye Big Data at Didi Chuxing. Search on Bibsonomy SIGIR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinglei Lv, Binbin Lin, Qingyang Li, Wei Zhang 0090, Yu Zhao 0007, Xi Jiang, Lei Guo 0002, Junwei Han, Xintao Hu, Christine Cong Guo, Jieping Ye, Tianming Liu Task fMRI data analysis based on supervised stochastic coordinate coding. Search on Bibsonomy Medical Image Analysis The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Zhao 0002, Qian Sun, Jieping Ye, Feng Chen 0001, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan Feature Constrained Multi-Task Learning Models for Spatiotemporal Event Forecasting. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hemanth Venkateswara, Prasanth Lade, Jieping Ye, Sethuraman Panchanathan Coupled Support Vector Machines for Supervised Domain Adaptation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jie Zhang 0026, Qingyang Li, Richard J. Caselli, Jieping Ye, Yalin Wang 0001 Multi-task Dictionary Learning based Convolutional Neural Network for Computer aided Diagnosis with Longitudinal Images. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Shuang Qiu, Tingjin Luo, Jieping Ye, Ming Lin Nonconvex One-bit Single-label Multi-label Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Hemanth Venkateswara, Prasanth Lade, Binbin Lin, Jieping Ye, Sethuraman Panchanathan Efficient Approximate Solutions to Mutual Information Based Global Feature Selection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Tao Yang 0016, Paul M. Thompson, Sihai Zhao, Jieping Ye Identifying Genetic Risk Factors via Sparse Group Lasso with Group Graph Structure. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Ishan Jindal, Tony Qin, Xuewen Chen, Matthew S. Nokleby, Jieping Ye A Unified Neural Network Approach for Estimating Travel Time and Distance for a Taxi Trip. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Milad Makkie, Xiang Li 0001, Binbin Lin, Jieping Ye, Mojtaba Sedigh Fazli, Tianming Liu, Shannon Quinn Distributed rank-1 dictionary learning: Towards fast and scalable solutions for fMRI big data analytics. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiang Li 0001, Aoxiao Zhong, Ming Lin, Ning Guo, Mu Sun, Arkadiusz Sitek, Jieping Ye, James Thrall, Quanzheng Li Self-paced Convolutional Neural Network for Computer Aided Detection in Medical Imaging Analysis. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingyang Li, Dajiang Zhu, Jie Zhang 0026, Derrek Paul Hibar, Neda Jahanshad, Yalin Wang 0001, Jieping Ye, Paul M. Thompson, Jie Wang 0005 Large-scale Feature Selection of Risk Genetic Factors for Alzheimer's Disease via Distributed Group Lasso Regression. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yongxin Tong, Libin Wang, Zimu Zhou, Bolin Ding, Lei Chen 0002, Jieping Ye, Ke Xu 0001 Flexible Online Task Assignment in Real-Time Spatial Data. (PDF / PS) Search on Bibsonomy PVLDB The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guangtao Wang, Jiayu Zhou, Jingjie Ni, Tingjin Luo, Wei Long, Hai Zhen, Gao Cong, Jieping Ye Robust Self-Tuning Sparse Subspace Clustering. Search on Bibsonomy ICDM Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lu Wang 0004, Yan Li, Jiayu Zhou, Dongxiao Zhu, Jieping Ye Multi-task Survival Analysis. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dong Wang, Wei Cao, Jian Li 0015, Jieping Ye DeepSD: Supply-Demand Prediction for Online Car-Hailing Services Using Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zhao 0007, Xiang Li 0001, Milad Makkie, Shannon Quinn, Binbin Lin, Jieping Ye, Tianming Liu Template-guided Functional Network Identification via Supervised Dictionary Learning. Search on Bibsonomy ISBI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Zhang, Yonghui Fan, Qingyang Li, Paul M. Thompson, Jieping Ye, Yalin Wang 0001 Empowering cortical thickness measures in clinical diagnosis of Alzheimer's disease with spherical sparse coding. Search on Bibsonomy ISBI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yashu Liu 0001, Shuang Qiu, Ping Zhang 0016, Pinghua Gong, Fei Wang 0001, Guoliang Xue, Jieping Ye Computational Drug Discovery with Dyadic Positive-Unlabeled Learning. Search on Bibsonomy SDM The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhi Nie, Binbin Lin, Shuai Huang, Naren Ramakrishnan, Wei Fan, Jieping Ye Pruning Decision Trees via Max-Heap Projection. Search on Bibsonomy SDM The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingyu Zhang, Tao Hu, Yue Min, Guobin Wu, Junying Zhang, Pengcheng Feng, Pinghua Gong, Jieping Ye A Taxi Order Dispatch Model based On Combinatorial Optimization. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tingjin Luo, Weizhong Zhang, Shang Qiu, Yang Yang, Dongyun Yi, Guangtao Wang, Jieping Ye, Jie Wang 0005 Functional Annotation of Human Protein Coding Isoforms via Non-convex Multi-Instance Learning. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Zhang 0001, Chuanren Liu, Jie Zhang 0012, Hui Xiong, Eric P. Xing, Jieping Ye Randomization or Condensation?: Linear-Cost Matrix Sketching Via Cascaded Compression Sampling. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongxin Tong, Yuqiang Chen, Zimu Zhou, Lei Chen 0002, Jie Wang 0005, Qiang Yang 0001, Jieping Ye, Weifeng Lv The Simpler The Better: A Unified Approach to Predicting Original Taxi Demands based on Large-Scale Online Platforms. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Li 0001, Aoxiao Zhong, Ming Lin, Ning Guo, Mu Sun, Arkadiusz Sitek, Jieping Ye, James Thrall, Quanzheng Li Self-paced Convolutional Neural Network for Computer Aided Detection in Medical Imaging Analysis. Search on Bibsonomy MLMI@MICCAI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Zhang 0026, Qingyang Li, Richard J. Caselli, Paul M. Thompson, Jieping Ye, Yalin Wang 0001 Multi-source Multi-target Dictionary Learning for Prediction of Cognitive Decline. Search on Bibsonomy IPMI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weizhong Zhang, Bin Hong, Wei Liu, Jieping Ye, Deng Cai, Xiaofei He, Jie Wang 0005 Scaling Up Sparse Support Vector Machines by Simultaneous Feature and Sample Reduction. Search on Bibsonomy ICML The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yashu Liu 0001, Jie Wang 0005, Jieping Ye An Efficient Algorithm For Weak Hierarchical Lasso. Search on Bibsonomy TKDD The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pei Yang, Hongxia Yang, Haoda Fu, Dawei Zhou, Jieping Ye, Theodoros Lappas, Jingrui He Jointly Modeling Label and Feature Heterogeneity in Medical Informatics. Search on Bibsonomy TKDD The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenfeng Zhu, Jian Cheng 0001, Yao Zhao, Jieping Ye LSSLP - Local structure sensitive label propagation. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kefei Liu 0001, Lei Huang 0001, Hing-Cheung So, Jieping Ye Multidimensional folding for sinusoidal order selection. Search on Bibsonomy Digital Signal Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kefei Liu 0001, João Paulo C. L. da Costa, Hing-Cheung So, Lei Huang 0001, Jieping Ye Detection of number of components in CANDECOMP/PARAFAC models via minimum description length. Search on Bibsonomy Digital Signal Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Zhang 0001, Chuanren Liu, Jie Zhang 0012, Hui Xiong, Eric P. Xing, Jieping Ye Seeing the Forest from the Trees in Two Looks: Matrix Sketching by Cascaded Bilateral Sampling. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingyang Li, Tao Yang 0016, Liang Zhan, Derrek P. Hibar, Neda Jahanshad, Yalin Wang 0001, Jieping Ye, Paul M. Thompson, Jie Wang 0005 Large-scale Collaborative Imaging Genetics Studies of Risk Genetic Factors for Alzheimer's Disease Across Multiple Institutions. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Weizhong Zhang, Bin Hong, Jieping Ye, Deng Cai, Xiaofei He, Jie Wang 0005 Scaling Up Sparse Support Vector Machine by Simultaneous Feature and Sample Reduction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Ming Lin, Jieping Ye A Non-convex One-Pass Framework for Generalized Factorization Machines and Rank-One Matrix Sensing. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Wang, Ce Zhu, Jieping Ye, Juergen Gall Guest Editors' Introduction: Special issue on deep learning with applications to visual representation and analysis. Search on Bibsonomy Sig. Proc.: Image Comm. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bashar Haddad 0001, Lina J. Karam, Jieping Ye, Nital Patel, Martin Braun Multi-feature sparse-based defect detection and classification in semiconductor units. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yan Li, Lu Wang 0004, Jie Wang 0005, Jieping Ye, Chandan K. Reddy Transfer Learning for Survival Analysis via Efficient L2, 1-Norm Regularized Cox Regression. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dajiang Zhu, Binbin Lin, Joshua Faskowitz, Jieping Ye, Paul M. Thompson Embedded sparse representation of fMRI data via group-wise dictionary optimization. Search on Bibsonomy Medical Imaging: Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Li 0001, Binbin Lin, Jinglei Lv, Jieping Ye, Tianming Liu Modeling functional network dynamics via multi-scale dictionary learning and network continuums. Search on Bibsonomy ISBI The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Zhang 0026, Cynthia M. Stonnington, Qingyang Li, Jie Shi, Robert J. Bauer, Boris A. Gutman, Kewei Chen, Eric M. Reiman, Paul M. Thompson, Jieping Ye, Yalin Wang 0001 Applying sparse coding to surface multivariate tensor-based morphometry to predict future cognitive decline. Search on Bibsonomy ISBI The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Zhao 0002, Jieping Ye, Feng Chen 0001, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan Hierarchical Incomplete Multi-source Feature Learning for Spatiotemporal Event Forecasting. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Li 0001, Milad Makkie, Binbin Lin, Mojtaba Sedigh Fazli, Ian Davidson, Jieping Ye, Tianming Liu, Shannon Quinn Scalable Fast Rank-1 Dictionary Learning for fMRI Big Data Analysis. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 353 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license