The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Jingdong Wang" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Jingdong_Wang )

URL (Homepage):  https://www.microsoft.com/en-us/research/people/jingdw/  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Jingdong Wang in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2003-2008 (25) 2009-2011 (27) 2012 (15) 2013 (18) 2014 (18) 2015 (20) 2016 (28) 2017 (21) 2018 (24) 2019 (22)
Publication types (Num. hits)
article(109) incollection(2) inproceedings(106) proceedings(1)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 15 occurrences of 13 keywords

Results
Found 219 publication records. Showing 218 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Qiurui Wang, Chun Yuan, Jingdong Wang, Wenjun Zeng Learning Attentional Recurrent Neural Network for Visual Tracking. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Wang 0007, Zhixiang Wang, Yang Wu, Jingdong Wang, Shin'ichi Satoh Beyond Intra-modality Discrepancy: A Comprehensive Survey of Heterogeneous Person Re-identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Bin Liu 0035, Yue Cao 0001, Mingsheng Long, Jianmin Wang 0001, Jingdong Wang Deep Triplet Quantization. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jianing Li, Jingdong Wang, Qi Tian 0001, Wen Gao 0001, Shiliang Zhang Global-Local Temporal Representations For Video Person Re-Identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu 0002, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu 0002, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Haibo Qiu, Chunyu Wang, Jingdong Wang, Naiyan Wang, Wenjun Zeng Cross View Fusion for 3D Human Pose Estimation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Lang Huang, Yuhui Yuan, Jianyuan Guo, Chao Zhang, Xilin Chen, Jingdong Wang Interlaced Sparse Self-Attention for Semantic Segmentation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ting Zhang 0002, Jingdong Wang Collaborative Quantization for Cross-Modal Similarity Search. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ke Sun 0009, Yang Zhao, Borui Jiang, Tianheng Cheng, Bin Xiao, Dong Liu 0001, Yadong Mu, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Jingdong Wang High-Resolution Representations for Labeling Pixels and Regions. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Weiyao Lin, Yuxi Li, Hao Xiao, John See, Junni Zou, Hongkai Xiong, Jingdong Wang, Tao Mei Group Re-Identification with Multi-grained Matching and Integration. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ke Sun 0009, Bin Xiao, Dong Liu, Jingdong Wang Deep High-Resolution Representation Learning for Human Pose Estimation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Shengze Yu, Xin Wang, Wenwu Zhu 0001, Peng Cui, Jingdong Wang Disparity-preserved Deep Cross-platform Association for Cross-platform Video Recommendation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jingdong Wang, Ke Sun 0009, Tianheng Cheng, Borui Jiang, Chaorui Deng, Yang Zhao, Dong Liu, Yadong Mu, Mingkui Tan, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Bin Xiao Deep High-Resolution Representation Learning for Visual Recognition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Bowen Cheng, Bin Xiao, Jingdong Wang, Honghui Shi, Thomas S. Huang, Lei Zhang 0001 Bottom-up Higher-Resolution Networks for Multi-Person Pose Estimation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yifan Liu, Ke Chen, Chris Liu, Zengchang Qin, Zhenbo Luo, Jingdong Wang Structured Knowledge Distillation for Semantic Segmentation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaojuan Wang, Ting Zhang 0002, Guo-Jun Qi, Jinhui Tang, Jingdong Wang Supervised Quantization for Similarity Search. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jingdong Wang, Ting Zhang 0002 Composite Quantization. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hong Liu 0009, Rongrong Ji, Jingdong Wang, Chunhua Shen Ordinal Constraint Binary Coding for Approximate Nearest Neighbor Search. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huaizu Jiang, Ming-Ming Cheng, Shi-Jie Li, Ali Borji, Jingdong Wang Joint salient object detection and existence prediction. Search on Bibsonomy Frontiers Comput. Sci. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Song Bai, Zhichao Zhou, Jingdong Wang, Xiang Bai, Longin Jan Latecki, Qi Tian 0001 Automatic Ensemble Diffusion for 3D Shape and Image Retrieval. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Bai, Yi Fang 0006, Yangqing Jia, Meina Kan, Shiguang Shan, Chunhua Shen, Jingdong Wang, Gui-Song Xia, Shuicheng Yan, Zhaoxiang Zhang, Kamal Nasrollahi, Gang Hua 0001, Thomas B. Moeslund, Qiang Ji (eds.) Video Analytics. Face and Facial Expression Recognition - Third International Workshop, FFER 2018, and Second International Workshop, DLPR 2018, Beijing, China, August 20, 2018, Revised Selected Papers Search on Bibsonomy FFER/DLPR@ICPR The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shengze Yu, Xin Wang, Wenwu Zhu 0001, Peng Cui 0001, Jingdong Wang Disparity-preserved Deep Cross-platform Association for Cross-platform Video Recommendation. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruoyu Liu, Shikui Wei, Yao Zhao, Zhenfeng Zhu, Jingdong Wang Multiview Cross-Media Hashing with Semantic Consistency. Search on Bibsonomy IEEE MultiMedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhui Yuan, Jingdong Wang OCNet: Object Context Network for Scene Parsing. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yumin Suh, Jingdong Wang, Siyu Tang, Tao Mei, Kyoung Mu Lee Part-Aligned Bilinear Representations for Person Re-identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Guotian Xie, Jingdong Wang, Ting Zhang 0002, Jianhuang Lai, Richang Hong, Guo-Jun Qi IGCV2: Interleaved Structured Sparse Convolutional Neural Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ke Sun 0009, Mingjie Li, Dong Liu, Jingdong Wang IGCV3: Interleaved Low-Rank Group Convolutions for Efficient Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xuguang Duan, Wen-bing Huang, Chuang Gan, Jingdong Wang, Wenwu Zhu 0001, Junzhou Huang Weakly Supervised Dense Event Captioning in Videos. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Junran Peng, Lingxi Xie, Zhaoxiang Zhang, Tieniu Tan, Jingdong Wang Accelerating Deep Neural Networks with Spatial Bottleneck Modules. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Peng Tang, Chunyu Wang, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Wenjun Zeng, Jingdong Wang Object Detection in Videos by Short and Long Range Object Linking. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Na Qi, Yunhui Shi, Xiaoyan Sun, Jingdong Wang, Baocai Yin, Junbin Gao Multi-Dimensional Sparse Models. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingdong Wang, Ting Zhang 0002, Jingkuan Song, Nicu Sebe, Heng Tao Shen A Survey on Learning to Hash. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Baoguang Shi, Xiang Bai, Wenyu Liu, Jingdong Wang Face Alignment With Deep Regression. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gangming Zhao, Zhaoxiang Zhang, He Guan, Peng Tang, Jingdong Wang Rethinking ReLU to Train Better CNNs. Search on Bibsonomy ICPR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bin Liu 0035, Yue Cao 0001, Mingsheng Long, Jianmin Wang 0001, Jingdong Wang Deep Triplet Quantization. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Xiao, Weiyao Lin, Bin Sheng, Ke Lu, Junchi Yan, Jingdong Wang, Errui Ding, Yihao Zhang, Hongkai Xiong Group Re-Identification: Leveraging and Integrating Multi-Grain Information. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guotian Xie, Ting Zhang 0002, Kuiyuan Yang, Jianhuang Lai, Jingdong Wang Decoupled Convolutions for CNNs. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zilong Huang, Xinggang Wang, Jiasi Wang, Wenyu Liu, Jingdong Wang Weakly-Supervised Semantic Segmentation Network With Deep Seeded Region Growing. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Guotian Xie, Jingdong Wang, Ting Zhang 0002, Jianhuang Lai, Richang Hong, Guo-Jun Qi Interleaved Structured Sparse Convolutional Neural Networks. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Guo-Jun Qi, Liheng Zhang, Hao Hu, Marzieh Edraki, Jingdong Wang, Xian-Sheng Hua Global Versus Localized Generative Adversarial Nets. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xuguang Duan, Wen-bing Huang, Chuang Gan, Jingdong Wang, Wenwu Zhu 0001, Junzhou Huang Weakly Supervised Dense Event Captioning in Videos. Search on Bibsonomy NeurIPS The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Liang Zheng 0001, Yali Zhao, Shengjin Wang, Jingdong Wang, Yi Yang 0001, Qi Tian 0001 On the Large-Scale Transferability of Convolutional Neural Networks. Search on Bibsonomy PAKDD (Workshops) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yumin Suh, Jingdong Wang, Siyu Tang, Tao Mei, Kyoung Mu Lee Part-Aligned Bilinear Representations for Person Re-identification. Search on Bibsonomy ECCV (14) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhui Yuan, Kuiyuan Yang, Jianyuan Guo, Chao Zhang, Jingdong Wang Feature Incay for Representation Regularization. Search on Bibsonomy ICLR (Workshop) The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Liming Zhao, Mingjie Li, Depu Meng, Xi Li, Zhaoxiang Zhang, Yueting Zhuang, Zhuowen Tu, Jingdong Wang Deep Convolutional Neural Networks with Merge-and-Run Mappings. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ke Sun 0009, Mingjie Li, Dong Liu, Jingdong Wang IGCV3: Interleaved Low-Rank Group Convolutions for Efficient Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy BMVC The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Weiyao Lin, Yang Shen, Junchi Yan, Mingliang Xu, Jianxin Wu, Jingdong Wang, Ke Lu Learning Correspondence Structures for Person Re-identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jingdong Wang, Yajie Xing, Kexin Zhang, Cha Zhang Orthogonal and Idempotent Transformations for Learning Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Ting Zhang 0002, Guo-Jun Qi, Bin Xiao 0001, Jingdong Wang Interleaved Group Convolutions for Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jingdong Wang, Ting Zhang 0002 Composite Quantization. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Gangming Zhao, Zhaoxiang Zhang, Jingdong Wang, He Guan Training Better CNNs Requires to Rethink ReLU. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Liming Zhao, Xi Li 0001, Jingdong Wang, Yueting Zhuang Deeply-Learned Part-Aligned Representations for Person Re-Identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Ke Sun 0009, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Dong Liu, Jingdong Wang Human Pose Estimation using Global and Local Normalization. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Dapeng Chen, Zejian Yuan, Gang Hua 0001, Jingdong Wang, Nanning Zheng Multi-Timescale Collaborative Tracking. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingdong Wang, Huaizu Jiang, Zejian Yuan, Ming-Ming Cheng, Xiaowei Hu, Nanning Zheng Salient Object Detection: A Discriminative Regional Feature Integration Approach. Search on Bibsonomy International Journal of Computer Vision The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dapeng Chen, Zejian Yuan, Jingdong Wang, Badong Chen, Gang Hua 0001, Nanning Zheng Exemplar-Guided Similarity Learning on Polynomial Kernel Feature Map for Person Re-identification. Search on Bibsonomy International Journal of Computer Vision The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingxi Xie, Jingdong Wang, Weiyao Lin, Bo Zhang 0010, Qi Tian 0001 Towards Reversal-Invariant Image Representation. Search on Bibsonomy International Journal of Computer Vision The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingdong Wang, Guo-Jun Qi, Nicu Sebe, Charu C. Aggarwal Guest Editorial: Big Media Data: Understanding, Search, and Mining. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Big Data The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weiyao Lin, Yang Shen, Junchi Yan, Mingliang Xu, Jianxin Wu, Jingdong Wang, Ke Lu Learning Correspondence Structures for Person Re-Identification. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wu Liu, Peng Cui, Jukka K. Nurminen, Jingdong Wang Special issue on intelligent urban computing with big data. Search on Bibsonomy Mach. Vis. Appl. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ke Sun 0009, Cuiling Lan, Junliang Xing, Wenjun Zeng, Dong Liu, Jingdong Wang Human Pose Estimation Using Global and Local Normalization. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liming Zhao, Xi Li 0001, Yueting Zhuang, Jingdong Wang Deeply-Learned Part-Aligned Representations for Person Re-identification. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Song Bai, Zhichao Zhou, Jingdong Wang, Xiang Bai, Longin Jan Latecki, Qi Tian 0001 Ensemble Diffusion for Retrieval. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ting Zhang 0002, Guo-Jun Qi, Bin Xiao 0001, Jingdong Wang Interleaved Group Convolutions. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guo-Jun Qi, Jiliang Tang, Jingdong Wang, Jiebo Luo Mixture Factorized Ornstein-Uhlenbeck Processes for Time-Series Forecasting. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lixin Liao, Yao Zhao, Shikui Wei, Jingdong Wang, Ruoyu Liu Finding the Secret of CNN Parameter Layout under Strict Size Constraint. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gangming Zhao, Jingdong Wang, Zhaoxiang Zhang Random Shifting for CNN: a Solution to Reduce Information Loss in Down-Sampling Layers. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinhui Tang, Xiangbo Shu, Zechao Li, Guo-Jun Qi, Jingdong Wang Generalized Deep Transfer Networks for Knowledge Propagation in Heterogeneous Domains. Search on Bibsonomy TOMCCAP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Tan, Baoyuan Wang, Zhaohui Wu 0001, Jingdong Wang, Gang Pan 0001 Weakly Supervised Metric Learning for Traffic Sign Recognition in a LIDAR-Equipped Vehicle. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Intelligent Transportation Systems The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingxi Xie, Jingdong Wang, Bo Zhang 0010, Qi Tian 0001 Incorporating visual adjectives for image classification. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingkuan Song, Heng Tao Shen, Jianfeng Wang, Zi Huang, Nicu Sebe, Jingdong Wang A Distance-Computation-Free Search Scheme for Binary Code Databases. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weiyao Lin, Yang Mi, Weiyue Wang, Jianxin Wu, Jingdong Wang, Tao Mei A diffusion and clustering-based approach for finding coherent motions and understanding crowd scenes. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Lingxi Xie, Qi Tian 0001, John Flynn, Jingdong Wang, Alan L. Yuille Geometric Neural Phrase Pooling: Modeling the Spatial Co-occurrence of Neurons. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Jingdong Wang, Ting Zhang 0002, Jingkuan Song, Nicu Sebe, Heng Tao Shen A Survey on Learning to Hash. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Lingxi Xie, Jingdong Wang, Zhen Wei, Meng Wang 0001, Qi Tian 0001 DisturbLabel: Regularizing CNN on the Loss Layer. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Jingdong Wang, Zhen Wei, Ting Zhang 0002, Wenjun Zeng Deeply-Fused Nets. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Lingxi Xie, Liang Zheng 0001, Jingdong Wang, Alan L. Yuille, Qi Tian 0001 InterActive: Inter-Layer Activeness Propagation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Liming Zhao, Jingdong Wang, Xi Li 0001, Zhuowen Tu, Wenjun Zeng On the Connection of Deep Fusion to Ensembling. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Liang Zheng 0001, Yali Zhao, Shengjin Wang, Jingdong Wang, Qi Tian 0001 Good Practice in CNN Feature Transfer. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Liang Zheng 0001, Shengjin Wang, Jingdong Wang, Qi Tian 0001 Accurate Image Search with Multi-Scale Contextual Evidences. Search on Bibsonomy International Journal of Computer Vision The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dingwen Zhang, Junwei Han, Chao Li, Jingdong Wang, Xuelong Li Detection of Co-salient Objects by Looking Deep and Wide. Search on Bibsonomy International Journal of Computer Vision The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingdong Wang, Guo-Jun Qi, Nicu Sebe, Charu C. Aggarwal Guest Editorial: Big Media Data: Understanding, Search, and Mining. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Big Data The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Congyan Lang, Jiashi Feng, Songhe Feng, Jingdong Wang, Shuicheng Yan Dual Low-Rank Pursuit: Learning Salient Features for Saliency Detection. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xi Li 0001, Liming Zhao, Lina Wei, Ming-Hsuan Yang 0001, Fei Wu 0001, Yueting Zhuang, Haibin Ling, Jingdong Wang DeepSaliency: Multi-Task Deep Neural Network Model for Salient Object Detection. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weiyao Lin, Yang Mi, Weiyue Wang, Jianxin Wu, Jingdong Wang, Tao Mei A Diffusion and Clustering-Based Approach for Finding Coherent Motions and Understanding Crowd Scenes. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xi Li 0001, Xueyi Zhao, Zhongfei Zhang, Fei Wu 0001, Yueting Zhuang, Jingdong Wang, Xuelong Li Joint Multilabel Classification With Community-Aware Label Graph Learning. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qi Dai, Jianguo Li, Jingdong Wang, Yu-Gang Jiang Binary Optimized Hashing. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaojuan Wang, Ting Zhang 0002, Guo-Jun Qi, Jinhui Tang, Jingdong Wang Supervised Quantization for Similarity Search. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ting Zhang 0002, Jingdong Wang Collaborative Quantization for Cross-Modal Similarity Search. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingxi Xie, Jingdong Wang, Zhen Wei, Meng Wang 0001, Qi Tian 0001 DisturbLabel: Regularizing CNN on the Loss Layer. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingxi Xie, Liang Zheng 0001, Jingdong Wang, Alan L. Yuille, Qi Tian 0001 InterActive: Inter-Layer Activeness Propagation. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Liang, Zhihang Li, Dong Cao, Ran He, Jingdong Wang Self-Paced Cross-Modal Subspace Matching. Search on Bibsonomy SIGIR The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhansheng Jiang, Lingxi Xie, Xiaotie Deng, Weiwei Xu, Jingdong Wang Fast Nearest Neighbor Search in the Hamming Space. Search on Bibsonomy MMM (1) The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingxi Xie, Qi Tian 0001, John Flynn, Jingdong Wang, Alan L. Yuille Geometric Neural Phrase Pooling: Modeling the Spatial Co-occurrence of Neurons. Search on Bibsonomy ECCV (1) The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Zheng 0001, Zhi Bie, Yifan Sun, Jingdong Wang, Chi Su, Shengjin Wang, Qi Tian 0001 MARS: A Video Benchmark for Large-Scale Person Re-Identification. Search on Bibsonomy ECCV (6) The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yahong Han, Yi Yang, Jingdong Wang Guest Editorial: Ad Hoc Web Multimedia Analysis with Limited Supervision. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shiyang Lu, Tao Mei, Jingdong Wang, Jian Zhang, Zhiyong Wang, Shipeng Li Exploratory Product Image Search With Circle-to-Search Interaction. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianfeng Wang, Jingdong Wang, Jingkuan Song, Xin-Shun Xu, Heng Tao Shen, Shipeng Li Optimized Cartesian K-Means. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingxi Xie, Jingdong Wang, Bo Zhang 0010, Qi Tian 0001 Fine-Grained Image Search. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianfeng Wang, Shuicheng Yan, Yi Yang, Mohan S. Kankanhalli, Shipeng Li, Jingdong Wang Group $K$-Means. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 218 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license