The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Lei Zhang 0038" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Lei_Zhang_0038 )

URL (Homepage):  http://www.escience.cn/people/lei/index.html  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Lei Zhang 0038 in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2012-2017 (31) 2018-2019 (16)
Publication types (Num. hits)
article(38) book(1) inproceedings(8)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 48 publication records. Showing 47 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Tan Guo, Xiaoheng Tan, Lei Zhang 0038, Qin Liu, Lu Deng, Chaochen Xie Learning Robust Weighted Group Sparse Graph for Discriminant Visual Analysis. Search on Bibsonomy Neural Processing Letters The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guodong Wu, Chao Dong 0001, Aijing Li, Lei Zhang 0038, Qihui Wu, Kun Zhou RV-MAC: A Reliable MAC Protocol for Multi-Hop VANETs. Search on Bibsonomy IEICE Transactions The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, Xuehan Wang, Guang-Bin Huang, Tao Liu, Xiaoheng Tan Taste Recognition in E-Tongue Using Local Discriminant Preservation Projection. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Cybernetics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xichuan Zhou, Nian Liu, Fang Tang, Yingjun Zhao, Kai Qin, Lei Zhang 0038, Dong Li A deep manifold learning approach for spatial-spectral classification with limited labeled training samples. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tan Guo, Lei Zhang 0038, Xiaoheng Tan, Liu Yang 0003, Zhifang Liang Data induced masking representation learning for face data analysis. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xichuan Zhou, Lang Xu, Shujun Liu, Yingcheng Lin, Lei Zhang 0038, Cheng Zhuo An Efficient Compressive Convolutional Network for Unified Object Detection and Image Compression. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Xichuan Zhou, Fan Yang 0021, Yujie Feng, Qin Li 0006, Fang Tang, Shengdong Hu, Zhi Lin, Lei Zhang 0038 A Spatial-Temporal Method to Detect Global Influenza Epidemics Using Heterogeneous Data Collected from the Internet. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Comput. Biology Bioinform. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, David Zhang 0001 Efficient Solutions for Discreteness, Drift, and Disturbance (3D) in Electronic Olfaction. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shi Guo, Zifei Yan, Kai Zhang 0008, Wangmeng Zuo, Lei Zhang 0038 Toward Convolutional Blind Denoising of Real Photographs. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Feng Li, Cheng Tian, Wangmeng Zuo, Lei Zhang 0038, Ming-Hsuan Yang 0001 Learning Spatial-Temporal Regularized Correlation Filters for Visual Tracking. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Dongwei Ren, Wangmeng Zuo, David Zhang, Lei Zhang 0038, Ming-Hsuan Yang 0001 Simultaneous Fidelity and Regularization Learning for Image Restoration. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xichuan Zhou, Shengli Li, Fang Tang, Shengdong Hu, Zhi Lin, Lei Zhang 0038 DANoC: An Efficient Algorithm and Hardware Codesign of Deep Neural Networks on Chip. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, Fengchun Tian, David Zhang 0001 Electronic Nose: Algorithmic Challenges Search on Bibsonomy 2018   DOI  RDF
1Guodong Wu, Chao Dong 0001, Aijing Li, Lei Zhang 0038, Qihui Wu FM-MAC: A Multi-Channel MAC Protocol for FANETs with Directional Antenna. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianshui Chen, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Xiaonan Luo, Lei Zhang 0038 Learning a Wavelet-Like Auto-Encoder to Accelerate Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhenwei He, Lei Zhang 0038 End-to-End Detection and Re-identification Integrated Net for Person Search. Search on Bibsonomy ACCV (2) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, David Zhang 0001, Ming-ming Sun, Fangmei Chen Facial beauty analysis based on geometric feature: Toward attractiveness assessment application. Search on Bibsonomy Expert Syst. Appl. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yan Liu, Lei Zhang 0038, Pingling Deng, Zheng He Common Subspace Learning via Cross-Domain Extreme Learning Machine. Search on Bibsonomy Cognitive Computation The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tan Guo, Lei Zhang 0038, Xiaoheng Tan Neuron Pruning-Based Discriminative Extreme Learning Machine for Pattern Classification. Search on Bibsonomy Cognitive Computation The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, Yan Liu, Pingling Deng Odor Recognition in Multiple E-Nose Systems With Cross-Domain Discriminative Subspace Learning. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Instrumentation and Measurement The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, David Zhang 0001 Evolutionary Cost-Sensitive Discriminative Learning With Application to Vision and Olfaction. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Instrumentation and Measurement The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, Zhenwei He, Yan Liu Deep object recognition across domains based on adaptive extreme learning machine. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Zhang 0008, Wangmeng Zuo, Lei Zhang 0038 FFDNet: Toward a Fast and Flexible Solution for CNN based Image Denoising. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Kai Zhang 0008, Wangmeng Zuo, Shuhang Gu, Lei Zhang 0038 Learning Deep CNN Denoiser Prior for Image Restoration. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Hongwei Yong, Deyu Meng, Wangmeng Zuo, Lei Zhang 0038 Robust Online Matrix Factorization for Dynamic Background Subtraction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Kai Zhang 0008, Wangmeng Zuo, Lei Zhang 0038 Learning a Single Convolutional Super-Resolution Network for Multiple Degradations. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Liang Lin, Keze Wang, Deyu Meng, Wangmeng Zuo, Lei Zhang 0038 Active Self-Paced Learning for Cost-Effective and Progressive Face Identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, Sunil Kr. Jha, Zhixin Yang, Zhenbing Zhao, Bhupendra Nath Tiwari Machine Intelligence in Signal Sensing, Processing, and Recognition. Search on Bibsonomy J. Electrical and Computer Engineering The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tan Guo, Xiaoheng Tan, Lei Zhang 0038, Chaochen Xie, Lu Deng Block-Diagonal Constrained Low-Rank and Sparse Graph for Discriminant Analysis of Image Data. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, David Zhang 0001 Evolutionary Cost-Sensitive Extreme Learning Machine. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Radu Timofte, Eirikur Agustsson, Luc Van Gool, Ming-Hsuan Yang 0001, Lei Zhang 0038, Bee Lim, Sanghyun Son, Heewon Kim, Seungjun Nah, Kyoung Mu Lee, Xintao Wang, Yapeng Tian, Ke Yu, Yulun Zhang, Shixiang Wu, Chao Dong, Liang Lin, Yu Qiao, Chen Change Loy, Woong Bae, Jae Jun Yoo, Yoseob Han, Jong Chul Ye, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Yuchen Fan, Jiahui Yu, Wei Han 0002, Ding Liu, Haichao Yu, Zhangyang Wang, Honghui Shi, Xinchao Wang, Thomas S. Huang, Yunjin Chen, Kai Zhang 0008, Wangmeng Zuo, Zhimin Tang, Linkai Luo, Shaohui Li, Min Fu, Lei Cao, Wen Heng, Giang Bui, Truc Le, Ye Duan, Dacheng Tao, Ruxin Wang, Xu Lin, Jianxin Pang, Jinchang Xu, Yu Zhao, Xiangyu Xu, Jin-shan Pan, Deqing Sun, Yujin Zhang, Xibin Song, Yuchao Dai, Xueying Qin, Xuan-Phung Huynh, Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Tiep Huu Vu, Vishal Monga, Cristóvão Cruz, Karen O. Egiazarian, Vladimir Katkovnik, Rakesh Mehta, Arnav Kumar Jain, Abhinav Agarwalla, Ch V. Sai Praveen, Ruofan Zhou, Hongdiao Wen, Che Zhu, Zhiqiang Xia, Zhengtao Wang, Qi Guo NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Methods and Results. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Zhang 0008, Wangmeng Zuo, Shuhang Gu, Lei Zhang 0038 Learning Deep CNN Denoiser Prior for Image Restoration. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuhang Gu, Wangmeng Zuo, Shi Guo, Yunjin Chen, Chongyu Chen, Lei Zhang 0038 Learning Dynamic Guidance for Depth Image Enhancement. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, David Zhang 0001 Visual Understanding via Multi-Feature Shared Learning With Global Consistency. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zehui Zhan, Lei Zhang 0038, Hu Mei, Patrick S. W. Fong Online Learners' Reading Ability Detection Based on Eye-Tracking Sensors. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, David Zhang 0001 MetricFusion: Generalized metric swarm learning for similarity measure. Search on Bibsonomy Information Fusion The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, David Zhang 0001 Robust Visual Knowledge Transfer via Extreme Learning Machine-Based Domain Adaptation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, Wangmeng Zuo, David Zhang 0001 LSDT: Latent Sparse Domain Transfer Learning for Visual Adaptation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pingling Deng, Lei Zhang 0038 Olfactory target/background odor detection via self-expression model. Search on Bibsonomy SSCI The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, David Zhang 0001 Domain Adaptation Extreme Learning Machines for Drift Compensation in E-Nose Systems. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Instrumentation and Measurement The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, David Zhang 0001 Evolutionary Cost-sensitive Extreme Learning Machine and Subspace Extension. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, David Zhang 0001 Domain Adaptation Extreme Learning Machines for Drift Compensation in E-nose Systems. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, David Zhang 0001 Robust Visual Knowledge Transfer via EDA. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, David Zhang 0001 SVM and ELM: Who Wins? Object Recognition with Deep Convolutional Features from ImageNet. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, David Zhang 0001 Visual Understanding via Multi-Feature Jointly Sharing Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, Fengchun Tian Performance Study of Multilayer Perceptrons in a Low-Cost Electronic Nose. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Instrumentation and Measurement The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0038, Fengchun Tian, Shiyuan Wang A Modified Statistically Optimal Null Filter Method for Recognizing Protein-coding Regions. Search on Bibsonomy Genomics, Proteomics & Bioinformatics The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #47 of 47 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license