The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Liang Lin" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Liang_Lin )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Liang Lin in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2006-2009 (18) 2010-2011 (15) 2012-2013 (22) 2014-2015 (65) 2016 (45) 2017 (45) 2018 (84) 2019 (11)
Publication types (Num. hits)
article(181) inproceedings(124)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 6 occurrences of 6 keywords

Results
Found 306 publication records. Showing 305 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Yukai Shi, Jinghui Qin, Pengxu Wei, Wanli Ouyang, Liang Lin Perceptual Image Enhancement by Relativistic Discriminant Learning With Cross-Scale Aggregated Representation. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Keze Wang, Liang Lin, Xiaopeng Yan, Ziliang Chen, Dongyu Zhang, Lei Zhang 0006 Cost-Effective Object Detection: Active Sample Mining With Switchable Selection Criteria. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guanbin Li, Yukang Gan, Hejun Wu, Nong Xiao, Liang Lin Cross-Modal Attentional Context Learning for RGB-D Object Detection. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianshui Chen, Weihao Yu, Riquan Chen, Liang Lin Knowledge-Embedded Routing Network for Scene Graph Generation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Xipeng Chen, Kwan-Yee Lin, Wentao Liu, Chen Qian, Xiaogang Wang, Liang Lin Weakly-Supervised Discovery of Geometry-Aware Representation for 3D Human Pose Estimation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Keze Wang, Liang Lin, Chenhan Jiang, Chen Qian 0006, Pengxu Wei 3D Human Pose Machines with Self-supervised Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Lin Xu, Qixian Zhou, Ke Gong, Xiaodan Liang, Jianheng Tang, Liang Lin End-to-End Knowledge-Routed Relational Dialogue System for Automatic Diagnosis. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Tianshui Chen, Riquan Chen, Lin Nie, Xiaonan Luo, Xiaobai Liu, Liang Lin Neural Task Planning With AND-OR Graph Representations. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wangmeng Zuo, Xiaohe Wu, Liang Lin, Lei Zhang 0006, Ming-Hsuan Yang 0001 Learning Support Correlation Filters for Visual Tracking. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruimao Zhang, Liang Lin, Guangrun Wang, Meng Wang 0001, Wangmeng Zuo Hierarchical Scene Parsing by Weakly Supervised Learning with Image Descriptions. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaodan Liang, Ke Gong, Xiaohui Shen, Liang Lin Look into Person: Joint Body Parsing & Pose Estimation Network and a New Benchmark. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaohe Wu, Wangmeng Zuo, Liang Lin, Wei Jia 0001, David Zhang 0001 F-SVM: Combination of Feature Transformation and SVM Learning via Convex Relaxation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lili Huang, Jiefeng Peng, Ruimao Zhang, Guanbin Li, Liang Lin Learning deep representations for semantic image parsing: a comprehensive overview. Search on Bibsonomy Frontiers Comput. Sci. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianshui Chen, Liang Lin, Xian Wu, Nong Xiao, Xiaonan Luo Learning to Segment Object Candidates via Recursive Neural Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ke Gong, Xiaodan Liang, Yicheng Li, Yimin Chen, Ming Yang, Liang Lin Instance-level Human Parsing via Part Grouping Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Hanhui Li, Xiangjian He, Hefeng Wu, Saeed Amirgholipour Kasmani, Ruomei Wang, Xiaonan Luo, Liang Lin Structured Inhomogeneous Density Map Learning for Crowd Counting. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Guanbin Li, Xiang He, Wei Zhang 0114, Huiyou Chang, Le Dong, Liang Lin Non-locally Enhanced Encoder-Decoder Network for Single Image De-raining. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuan Yuan, Siyuan Liu, Jiawei Zhang, Yongbing Zhang, Chao Dong, Liang Lin Unsupervised Image Super-Resolution using Cycle-in-Cycle Generative Adversarial Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xu Cai, Yang Wu, Guanbin Li, Ziliang Chen, Liang Lin FRAME Revisited: An Interpretation View Based on Particle Evolution. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Tianshui Chen, Riquan Chen, Lin Nie, Xiaonan Luo, Xiaobai Liu, Liang Lin Neural Task Planning with And-Or Graph Representations. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Keze Wang, Liang Lin, Xiaopeng Yan, Ziliang Chen, Dongyu Zhang, Lei Zhang 0006 Cost-effective Object Detection: Active Sample Mining with Switchable Selection Criteria. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Sirui Xie, Junning Huang, Lanxin Lei, Chunxiao Liu, Zheng Ma, Wei Zhang, Liang Lin NADPEx: An on-policy temporally consistent exploration method for deep reinforcement learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Guanbin Li, Yukang Gan, Hejun Wu, Nong Xiao, Liang Lin Cross-Modal Attentional Context Learning for RGB-D Object Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Guanbin Li, Yuan Xie 0004, Liang Lin Weakly Supervised Salient Object Detection Using Image Labels. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ruimao Zhang, Hongbin Sun, Jingyu Li, Yuying Ge, Liang Lin, Ping Luo 0002, Xiaogang Wang SCAN: Self-and-Collaborative Attention Network for Video Person Re-identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X. Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong 0001, Qinquan Gao, Hanwen Liu, Pablo Navarrete Michelini, Dan Zhu, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Thekke Madam Nimisha, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Bochao Wang, Huabin Zhang, Xiaodan Liang, Yimin Chen, Liang Lin, Meng Yang Toward Characteristic-Preserving Image-based Virtual Try-On Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Sirui Xie, Hehui Zheng, Chunxiao Liu, Liang Lin SNAS: Stochastic Neural Architecture Search. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingxing Cao, Xiaodan Liang, Bailin Li, Liang Lin Interpretable Visual Question Answering by Reasoning on Dependency Trees. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaoming Li, Ming Liu 0018, Yuting Ye, Wangmeng Zuo, Liang Lin, Ruigang Yang Learning Warped Guidance for Blind Face Restoration. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiahao Pang, Wenxiu Sun, Chengxi Yang, Jimmy S. J. Ren, Ruichao Xiao, Jin Zeng, Liang Lin Zoom and Learn: Generalizing Deep Stereo Matching to Novel Domains. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Lingbo Liu, Guanbin Li, Yuan Xie 0004, Yizhou Yu, Qing Wang, Liang Lin Facial Landmark Machines: A Backbone-Branches Architecture with Progressive Representation Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ruijia Xu, Ziliang Chen, Wangmeng Zuo, Junjie Yan, Liang Lin Deep Cocktail Network: Multi-source Unsupervised Domain Adaptation with Category Shift. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Min Wang, Xipeng Chen, Wentao Liu, Chen Qian 0006, Liang Lin, Lizhuang Ma DRPose3D: Depth Ranking in 3D Human Pose Estimation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Lingbo Liu, Hongjun Wang, Guanbin Li, Wanli Ouyang, Liang Lin Crowd Counting using Deep Recurrent Spatial-Aware Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Lili Huang, Jiefeng Peng, Ruimao Zhang, Guanbin Li, Liang Lin Learning Deep Representations for Semantic Image Parsing: a Comprehensive Overview. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Chenhan Jiang, Hang Xu, Xiangdan Liang, Liang Lin Hybrid Knowledge Routed Modules for Large-scale Object Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qixian Zhou, Xiaodan Liang, Ke Gong, Liang Lin Adaptive Temporal Encoding Network for Video Instance-level Human Parsing. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Pengju Liu, Hongzhi Zhang, Kai Zhang 0008, Liang Lin, Wangmeng Zuo Multi-level Wavelet-CNN for Image Restoration. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaodan Liang, Ke Gong, Xiaohui Shen, Liang Lin Look into Person: Joint Body Parsing & Pose Estimation Network and A New Benchmark. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Keze Wang, Xiaopeng Yan, Dongyu Zhang, Lei Zhang 0006, Liang Lin Towards Human-Machine Cooperation: Self-supervised Sample Mining for Object Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yabin Zhu, Chenglong Li 0002, Yijuan Lu, Liang Lin, Bin Luo 0001, Jin Tang FANet: Quality-Aware Feature Aggregation Network for RGB-T Tracking. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Tianshui Chen, Liang Lin, Riquan Chen, Yang Wu, Xiaonan Luo Knowledge-Embedded Representation Learning for Fine-Grained Image Recognition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingxing Cao, Xiaodan Liang, Bailing Li, Guanbin Li, Liang Lin Visual Question Reasoning on General Dependency Tree. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ruijia Xu, Guanbin Li, Jihan Yang, Liang Lin Unsupervised Domain Adaptation: An Adaptive Feature Norm Approach. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhouxia Wang, Tianshui Chen, Jimmy S. J. Ren, Weihao Yu, Hui Cheng, Liang Lin Deep Reasoning with Knowledge Graph for Social Relationship Understanding. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yue Luo, Jimmy S. J. Ren, Mude Lin, Jiahao Pang, Wenxiu Sun, Hongsheng Li, Liang Lin Single View Stereo Matching. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Tianshui Chen, Wenxi Wu, Yuefang Gao, Le Dong, Xiaonan Luo, Liang Lin Fine-Grained Representation Learning and Recognition by Exploiting Hierarchical Semantic Embedding. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ke Yu, Chao Dong, Liang Lin, Chen Change Loy Crafting a Toolchain for Image Restoration by Deep Reinforcement Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Guangrun Wang, Jiefeng Peng, Ping Luo 0002, Xinjiang Wang, Liang Lin Batch Kalman Normalization: Towards Training Deep Neural Networks with Micro-Batches. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Lingbo Liu, Ruimao Zhang, Jiefeng Peng, Guanbin Li, Bowen Du, Liang Lin Attentive Crowd Flow Machines. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaobai Liu, Qian Xu, Yadong Mu, Jiadi Yang, Liang Lin, Shuicheng Yan High-Precision Camera Localization in Scenes with Repetitive Patterns. Search on Bibsonomy ACM TIST The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wangmeng Zuo, Liang Lin, Alan L. Yuille, Horst Bischof, Lei Zhang 0006, Fatih Porikli Guest Editorial Introduction to the Special Issue on Large Scale and Nonlinear Similarity Learning for Intelligent Video Analysis. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ziliang Chen, Keze Wang, Xiao Wang 0014, Pai Peng, Ebroul Izquierdo, Liang Lin Deep Co-Space: Sample Mining Across Feature Transformation for Semi-Supervised Learning. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Lin, Keze Wang, Deyu Meng, Wangmeng Zuo, Lei Zhang 0006 Active Self-Paced Learning for Cost-Effective and Progressive Face Identification. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaodan Liang, Liang Lin, Yunchao Wei, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Shuicheng Yan Proposal-Free Network for Instance-Level Object Segmentation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hui Cheng, Junhao Cai, Quande Liu, Zhanpeng Zhang, Kai Yang, Chen Change Loy, Liang Lin Fusing Object Context to Detect Functional Area for Cognitive Robots. Search on Bibsonomy ICRA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhongchang Liu, Zeyu Jiang, Tianye Xu, Hui Cheng, Zhipeng Xie, Liang Lin Avoidance of High-Speed Obstacles Based on Velocity Obstacles. Search on Bibsonomy ICRA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianshui Chen, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Xiaonan Luo, Lei Zhang 0038 Learning a Wavelet-Like Auto-Encoder to Accelerate Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Tianshui Chen, Zhouxia Wang, Guanbin Li, Liang Lin Recurrent Attentional Reinforcement Learning for Multi-Label Image Recognition. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Guanbin Li, Yuan Xie 0004, Liang Lin Weakly Supervised Salient Object Detection Using Image Labels. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Guangrun Wang, Jiefeng Peng, Ping Luo 0002, Xinjiang Wang, Liang Lin Kalman Normalization: Normalizing Internal Representations Across Network Layers. Search on Bibsonomy NeurIPS The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Chenhan Jiang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Liang Lin Hybrid Knowledge Routed Modules for Large-scale Object Detection. Search on Bibsonomy NeurIPS The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaodan Liang, Zhiting Hu, Hao Zhang, Liang Lin, Eric P. Xing Symbolic Graph Reasoning Meets Convolutions. Search on Bibsonomy NeurIPS The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaodan Liang, Hao Zhang 0025, Liang Lin, Eric Xing Generative Semantic Manipulation with Mask-Contrasting GAN. Search on Bibsonomy ECCV (13) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoming Li, Ming Liu 0018, Yuting Ye, Wangmeng Zuo, Liang Lin, Ruigang Yang Learning Warped Guidance for Blind Face Restoration. Search on Bibsonomy ECCV (13) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bochao Wang, Huabin Zheng, Xiaodan Liang, Yimin Chen, Liang Lin, Meng Yang Toward Characteristic-Preserving Image-Based Virtual Try-On Network. Search on Bibsonomy ECCV (13) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ke Gong, Xiaodan Liang, Yicheng Li, Yimin Chen, Ming Yang, Liang Lin Instance-Level Human Parsing via Part Grouping Network. Search on Bibsonomy ECCV (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yukang Gan, Xiangyu Xu, Wenxiu Sun, Liang Lin Monocular Depth Estimation with Affinity, Vertical Pooling, and Label Enhancement. Search on Bibsonomy ECCV (3) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X. Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong 0001, Qinquan Gao, Hanwen Liu, Pablo Navarrete Michelini, Dan Zhu, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Thekke Madam Nimisha, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (5) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hui Cheng, Zhuoqi Zheng, Jinhao He, Chongyu Chen, Keze Wang, Liang Lin Embedding Temporally Consistent Depth Recovery for Real-time Dense Mapping in Visual-inertial Odometry. Search on Bibsonomy IROS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunchao Wei, Xiaodan Liang, Si Liu, Liang Lin Structured Deep Learning for Pixel-level Understanding. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingbo Liu, Ruimao Zhang, Jiefeng Peng, Guanbin Li, Bowen Du, Liang Lin Attentive Crowd Flow Machines. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guanbin Li, Xiang He, Wei Zhang 0114, Huiyou Chang, Le Dong, Liang Lin Non-locally Enhanced Encoder-Decoder Network for Single Image De-raining. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianshui Chen, Wenxi Wu, Yuefang Gao, Le Dong, Xiaonan Luo, Liang Lin Fine-Grained Representation Learning and Recognition by Exploiting Hierarchical Semantic Embedding. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tingting Li, Ruihe Qian, Chao Dong, Si Liu, Qiong Yan, Wenwu Zhu 0001, Liang Lin BeautyGAN: Instance-level Facial Makeup Transfer with Deep Generative Adversarial Network. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qixian Zhou, Xiaodan Liang, Ke Gong, Liang Lin Adaptive Temporal Encoding Network for Video Instance-level Human Parsing. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Keze Wang, Xiaopeng Yan, Dongyu Zhang, Lei Zhang 0006, Liang Lin Towards Human-Machine Cooperation: Self-Supervised Sample Mining for Object Detection. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xian Wu, Guanbin Li, Qingxing Cao, Qingge Ji, Liang Lin Interpretable Video Captioning via Trajectory Structured Localization. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yue Luo, Jimmy S. J. Ren, Mude Lin, Jiahao Pang, Wenxiu Sun, Hongsheng Li, Liang Lin Single View Stereo Matching. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ruijia Xu, Ziliang Chen, Wangmeng Zuo, Junjie Yan, Liang Lin Deep Cocktail Network: Multi-Source Unsupervised Domain Adaptation With Category Shift. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiahao Pang, Wenxiu Sun, Chengxi Yang, Jimmy S. J. Ren, Ruichao Xiao, Jin Zeng, Liang Lin Zoom and Learn: Generalizing Deep Stereo Matching to Novel Domains. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yue Luo, Jimmy S. J. Ren, Zhouxia Wang, Wenxiu Sun, Jinshan Pan, Jianbo Liu, Jiahao Pang, Liang Lin LSTM Pose Machines. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuan Yuan, Siyuan Liu, Jiawei Zhang, Yongbing Zhang, Chao Dong, Liang Lin Unsupervised Image Super-Resolution Using Cycle-in-Cycle Generative Adversarial Networks. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Guanbin Li, Yuan Xie 0004, Tianhao Wei, Keze Wang, Liang Lin Flow Guided Recurrent Neural Encoder for Video Salient Object Detection. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingxing Cao, Xiaodan Liang, Bailing Li, Guanbin Li, Liang Lin Visual Question Reasoning on General Dependency Tree. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ke Yu, Chao Dong, Liang Lin, Chen Change Loy Crafting a Toolchain for Image Restoration by Deep Reinforcement Learning. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Pengju Liu, Hongzhi Zhang, Kai Zhang 0008, Liang Lin, Wangmeng Zuo Multi-Level Wavelet-CNN for Image Restoration. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Lingbo Liu, Guanbin Li, Yuan Xie 0004, Liang Lin, Yizhou Yu Facial Landmark Localization in the Wild by Backbone-Branches Representation Learning. Search on Bibsonomy BigMM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hui Cheng, Yongheng Hu, Chongyu Chen, Liang Lin Robust Object-Aware Sample Consensus with Application to Lidar Odometry. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingbo Liu, Hongjun Wang, Guanbin Li, Wanli Ouyang, Liang Lin Crowd Counting using Deep Recurrent Spatial-Aware Network. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Keze Wang, Liang Lin, Chuangjie Ren, Wei Zhang, Wenxiu Sun Convolutional Memory Blocks for Depth Data Representation Learning. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianshui Chen, Liang Lin, Riquan Chen, Yang Wu, Xiaonan Luo Knowledge-Embedded Representation Learning for Fine-Grained Image Recognition. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhouxia Wang, Tianshui Chen, Jimmy S. J. Ren, Weihao Yu, Hui Cheng, Liang Lin Deep Reasoning with Knowledge Graph for Social Relationship Understanding. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Wang, Xipeng Chen, Wentao Liu, Chen Qian 0006, Liang Lin, Lizhuang Ma DRPose3D: Depth Ranking in 3D Human Pose Estimation. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Zhang, Meng Wang 0001, Liang Lin, Xun Yang, Jun Gao, Yong Rui Saliency Detection on Light Field: A Multi-Cue Approach. Search on Bibsonomy TOMCCAP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dongyu Zhang, Liang Lin, Tianshui Chen, Xian Wu, Wenwei Tan, Ebroul Izquierdo Content-Adaptive Sketch Portrait Generation by Decompositional Representation Learning. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wangmeng Zuo, Faqiang Wang, David Zhang 0001, Liang Lin, Yuchi Huang, Deyu Meng, Lei Zhang 0006 Distance Metric Learning via Iterated Support Vector Machines. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhouxia Wang, Tianshui Chen, Guanbin Li, Ruijia Xu, Liang Lin Multi-label Image Recognition by Recurrently Discovering Attentional Regions. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingxing Cao, Liang Lin, Yukai Shi, Xiaodan Liang, Guanbin Li Attention-Aware Face Hallucination via Deep Reinforcement Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 305 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license