The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Min Zhang 0005" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Min_Zhang_0005 )

URL (Homepage):  http://minzhang-riic.weebly.com/  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Min Zhang 0005 in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2004-2006 (16) 2007-2008 (21) 2009 (15) 2010 (17) 2011-2012 (23) 2013-2014 (22) 2015 (16) 2016 (18) 2017-2018 (36) 2019 (16)
Publication types (Num. hits)
article(42) inproceedings(146) proceedings(12)
Venues (Conferences, Journals, ...)
EMNLP(18) COLING(17) ACL (1)(15) CoRR(14) ACL(13) NEWS@ACL(11) IJCNLP(9) IEEE/ACM Trans. Audio, Speech ...(8) AAAI(6) COLING (Posters)(5) IWSLT(5) NEWS@IJCNLP(5) ACL/IJCNLP(4) IALP(4) IJCAI(4) ACL (Short Papers)(3) More (+10 of total 55)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 8 occurrences of 8 keywords

Results
Found 201 publication records. Showing 200 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Zhengqiu He, Wenliang Chen, Zhenghua Li, Wei Zhang, Hao Shao, Min Zhang 0005 Syntax-aware entity representations for neural relation extraction. Search on Bibsonomy Artif. Intell. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haitao Wang, Zhengqiu He, Tong Zhu, Hao Shao, Wenliang Chen, Min Zhang 0005 CCKS 2019 Shared Task on Inter-Personal Relationship Extraction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingrong Xia, Zhenghua Li, Min Zhang 0005, Meishan Zhang, Guohong Fu, Rui Wang, Luo Si Syntax-aware Neural Semantic Role Labeling. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Haitao Wang, Zhengqiu He, Jin Ma, Wenliang Chen, Min Zhang 0005 IPRE: a Dataset for Inter-Personal Relationship Extraction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jingjing Wang, Changlong Sun, Shoushan Li, Jiancheng Wang, Luo Si, Min Zhang 0005, Xiaozhong Liu, Guodong Zhou Human-Like Decision Making: Document-level Aspect Sentiment Classification via Hierarchical Reinforcement Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jie Zhu, Junhui Li, Muhua Zhu, Longhua Qian, Min Zhang 0005, Guodong Zhou Modeling Graph Structure in Transformer for Better AMR-to-Text Generation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Meishan Zhang, Zhenghua Li, Guohong Fu, Min Zhang 0005 Syntax-Enhanced Neural Machine Translation with Syntax-Aware Word Representations. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhen Xu 0003, Chengjie Sun, Yinong Long, Bingquan Liu, Baoxun Wang, Mingjiang Wang, Min Zhang 0005, Xiaolong Wang 0001 Dynamic Working Memory for Context-Aware Response Generation. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Audio, Speech & Language Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meishan Zhang, Zhenghua Li, Guohong Fu, Min Zhang 0005 Syntax-Enhanced Neural Machine Translation with Syntax-Aware Word Representations. Search on Bibsonomy NAACL-HLT (1) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingrong Xia, Zhenghua Li, Min Zhang 0005, Meishan Zhang, Guohong Fu, Rui Wang, Luo Si Syntax-Aware Neural Semantic Role Labeling. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huiping Yang, Yan Zhao 0008, Jinfu Xia, Bin Yao 0002, Min Zhang 0005, Kai Zheng 0001 Music Playlist Recommendation with Long Short-Term Memory. Search on Bibsonomy DASFAA (2) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinfu Xia, Yan Zhao 0008, Guanfeng Liu 0001, Jiajie Xu, Min Zhang 0005, Kai Zheng 0001 Profit-driven Task Assignment in Spatial Crowdsourcing. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangyu Duan, Mingming Yin, Min Zhang 0005, Boxing Chen, Weihua Luo Zero-Shot Cross-Lingual Abstractive Sentence Summarization through Teaching Generation and Attention. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jingjing Wang, Changlong Sun, Shoushan Li, Xiaozhong Liu, Luo Si, Min Zhang 0005, Guodong Zhou Aspect Sentiment Classification Towards Question-Answering with Reinforced Bidirectional Attention Network. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Mingming Yang, Rui Wang 0015, Kehai Chen, Masao Utiyama, Eiichiro Sumita, Min Zhang 0005, Tiejun Zhao Sentence-Level Agreement for Neural Machine Translation. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhenghua Li, Xue Peng, Min Zhang 0005, Rui Wang, Luo Si Semi-supervised Domain Adaptation for Dependency Parsing. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Biao Zhang 0002, Deyi Xiong, Jinsong Su, Min Zhang 0005 Learning better discourse representation for implicit discourse relation recognition via attention networks. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhengqiu He, Wenliang Chen, Zhenghua Li, Meishan Zhang, Wei Zhang, Min Zhang 0005 SEE: Syntax-aware Entity Embedding for Neural Relation Extraction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiacheng Zhang, Huanbo Luan, Maosong Sun, Feifei Zhai, Jingfang Xu, Min Zhang 0005, Yang Liu 0005 Improving the Transformer Translation Model with Document-Level Context. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1YaoSheng Yang, Meishan Zhang, Wenliang Chen, Wei Zhang, Haofen Wang, Min Zhang 0005 Adversarial Learning for Chinese NER from Crowd Annotations. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jinsong Su, Biao Zhang 0002, Deyi Xiong, Yang Liu 0005, Min Zhang 0005 Alignment-consistent recursive neural networks for bilingual phrase embeddings. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xing Wang 0007, Zhaopeng Tu, Min Zhang 0005 Incorporating Statistical Machine Translation Word Knowledge Into Neural Machine Translation. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Audio, Speech & Language Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bingquan Liu, Zhen Xu 0003, Chengjie Sun, Baoxun Wang, Xiaolong Wang 0001, Derek F. Wong, Min Zhang 0005 Content-Oriented User Modeling for Personalized Response Ranking in Chatbots. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Audio, Speech & Language Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nancy F. Chen, Xiangyu Duan, Min Zhang 0005, Rafael E. Banchs, Haizhou Li 0001 NEWS 2018 Whitepaper. Search on Bibsonomy NEWS@ACL The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Nancy F. Chen, Rafael E. Banchs, Min Zhang 0005, Xiangyu Duan, Haizhou Li 0001 Report of NEWS 2018 Named Entity Transliteration Shared Task. Search on Bibsonomy NEWS@ACL The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Nancy F. Chen, Rafael E. Banchs, Xiangyu Duan, Min Zhang 0005, Haizhou Li 0001 (eds.) Proceedings of the Seventh Named Entities Workshop, NEWS@ACL 2018, Melbourne, Australia, July 20, 2018 Search on Bibsonomy NEWS@ACL The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1YaoSheng Yang, Meishan Zhang, Wenliang Chen, Wei Zhang, Haofen Wang, Min Zhang 0005 Adversarial Learning for Chinese NER From Crowd Annotations. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhengqiu He, Wenliang Chen, Zhenghua Li, Meishan Zhang, Wei Zhang, Min Zhang 0005 SEE: Syntax-Aware Entity Embedding for Neural Relation Extraction. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1YaoSheng Yang, Wenliang Chen, Zhenghua Li, Zhengqiu He, Min Zhang 0005 Distantly Supervised NER with Partial Annotation Learning and Reinforcement Learning. Search on Bibsonomy COLING The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Lu Wang, Shoushan Li, Changlong Sun, Luo Si, Xiaozhong Liu, Min Zhang 0005, Guodong Zhou One vs. Many QA Matching with both Word-level and Sentence-level Attention Network. Search on Bibsonomy COLING The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yachao Li, Junhui Li, Min Zhang 0005 Adaptive Weighting for Neural Machine Translation. Search on Bibsonomy COLING The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiacheng Zhang, Huanbo Luan, Maosong Sun, Feifei Zhai, Jingfang Xu, Min Zhang 0005, Yang Liu 0005 Improving the Transformer Translation Model with Document-Level Context. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Chenlin Shen, Changlong Sun, Jingjing Wang, Yangyang Kang, Shoushan Li, Xiaozhong Liu, Luo Si, Min Zhang 0005, Guodong Zhou Sentiment Classification towards Question-Answering with Hierarchical Matching Network. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Min Zhang 0005, Vincent Ng, Dongyan Zhao 0001, Sujian Li, Hongying Zan (eds.) Natural Language Processing and Chinese Computing - 7th CCF International Conference, NLPCC 2018, Hohhot, China, August 26-30, 2018, Proceedings, Part I Search on Bibsonomy NLPCC (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaozheng Dong, Yu Hong, Xin Chen, Weikang Li, Min Zhang 0005, Qiaoming Zhu Neural Question Generation with Semantics of Question Type. Search on Bibsonomy NLPCC (2) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingli Zhang, Wenxuan Zhou, Yu Hong, Jianmin Yao, Min Zhang 0005 Using Entity Relation to Improve Event Detection via Attention Mechanism. Search on Bibsonomy NLPCC (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Zhang 0005, Vincent Ng, Dongyan Zhao 0001, Sujian Li, Hongying Zan (eds.) Natural Language Processing and Chinese Computing - 7th CCF International Conference, NLPCC 2018, Hohhot, China, August 26-30, 2018, Proceedings, Part II Search on Bibsonomy NLPCC (2) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingjing Wang, Jie Li, Shoushan Li, Yangyang Kang, Min Zhang 0005, Luo Si, Guodong Zhou Aspect Sentiment Classification with both Word-level and Clause-level Attention Networks. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qi Lu, YaoSheng Yang, Zhenghua Li, Wenliang Chen, Min Zhang 0005 M-CNER: A Corpus for Chinese Named Entity Recognition in Multi-Domains. Search on Bibsonomy LREC The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xinzhou Jiang, Zhenghua Li, Bo Zhang, Min Zhang 0005, Sheng Li, Luo Si Supervised Treebank Conversion: Data and Approaches. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhixu Li, Qiang Yang, An Liu 0002, Guanfeng Liu 0001, Jia Zhu, Jia-Jie Xu, Kai Zheng 0001, Min Zhang 0005 Crowd-Guided Entity Matching with Consolidated Textual Data. Search on Bibsonomy J. Comput. Sci. Technol. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1An Liu 0002, Zhixu Li, Guanfeng Liu 0001, Kai Zheng 0001, Min Zhang 0005, Qing Li, Xiangliang Zhang 0001 Privacy-Preserving Task Assignment in Spatial Crowdsourcing. Search on Bibsonomy J. Comput. Sci. Technol. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xing Wang 0007, Zhaopeng Tu, Deyi Xiong, Min Zhang 0005 Translating Phrases in Neural Machine Translation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Junhui Li, Deyi Xiong, Zhaopeng Tu, Muhua Zhu, Min Zhang 0005, Guodong Zhou Modeling Source Syntax for Neural Machine Translation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Wenliang Chen, Muhua Zhu, Min Zhang 0005, Yue Zhang, Jingbo Zhu Improving Shift-Reduce Phrase-Structure Parsing with Constituent Boundary Information. Search on Bibsonomy Computational Intelligence The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenghua Li, Jiayuan Chao, Min Zhang 0005, Wenliang Chen, Meishan Zhang, Guohong Fu Coupled POS Tagging on Heterogeneous Annotations. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Audio, Speech & Language Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yue Zhang, Zhenghua Li, Jun Lang, Qingrong Xia, Min Zhang 0005 Dependency Parsing with Partial Annotations: An Empirical Comparison. Search on Bibsonomy IJCNLP(1) The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yachao Li, Deyi Xiong, Min Zhang 0005 Neural Machine Translation with Phrasal Attention. Search on Bibsonomy CWMT The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xing Wang 0007, Zhengdong Lu, Zhaopeng Tu, Hang Li 0001, Deyi Xiong, Min Zhang 0005 Neural Machine Translation Advised by Statistical Machine Translation. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Xing Wang 0007, Zhaopeng Tu, Deyi Xiong, Min Zhang 0005 Translating Phrases in Neural Machine Translation. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Chen Gong, Zhenghua Li, Min Zhang 0005, Xinzhou Jiang Multi-Grained Chinese Word Segmentation. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Junhui Li, Deyi Xiong, Zhaopeng Tu, Muhua Zhu, Min Zhang 0005, Guodong Zhou Modeling Source Syntax for Neural Machine Translation. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenliang Chen, Min Zhang 0005, Yue Zhang, Xiangyu Duan Exploiting meta features for dependency parsing and part-of-speech tagging. Search on Bibsonomy Artif. Intell. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenghua Li, Yue Zhang, Jiayuan Chao, Min Zhang 0005 Training Dependency Parsers with Partial Annotation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Qingrong Xia, Zhenghua Li, Jiayuan Chao, Min Zhang 0005 Word Segmentation on Micro-blog Texts with External Lexicon and Heterogeneous Data. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Xing Wang 0007, Zhengdong Lu, Zhaopeng Tu, Hang Li 0001, Deyi Xiong, Min Zhang 0005 Neural Machine Translation Advised by Statistical Machine Translation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiangyu Duan, Rafael E. Banchs, Min Zhang 0005, Haizhou Li 0001, A. Kumaran 0001 Report of NEWS 2016 Machine Transliteration Shared Task. Search on Bibsonomy NEWS@ACM The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangyu Duan, Min Zhang 0005, Haizhou Li 0001, Rafael E. Banchs, A. Kumaran 0001 Whitepaper of NEWS 2016 Shared Task on Machine Transliteration. Search on Bibsonomy NEWS@ACM The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangyu Duan, Rafael E. Banchs, Min Zhang 0005, Haizhou Li 0001, A. Kumaran 0001 (eds.) Proceedings of the Sixth Named Entity Workshop, NEWS@ACL 2016, Berlin, Germany, August 12, 2016 Search on Bibsonomy NEWS@ACM The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Wenliang Chen, Zhenjie Zhang, Zhenghua Li, Min Zhang 0005 Distributed Representations for Building Profiles of Users and Items from Text Reviews. Search on Bibsonomy COLING The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Haiqing Tang, Deyi Xiong, Min Zhang 0005, Zhengxian Gong Improving Statistical Machine Translation with Selectional Preferences. Search on Bibsonomy COLING The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Fangyuan Li, Ruihong Huang, Deyi Xiong, Min Zhang 0005 Learning Event Expressions via Bilingual Structure Projection. Search on Bibsonomy COLING The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Biao Zhang 0002, Deyi Xiong, Jinsong Su, Hong Duan, Min Zhang 0005 Bilingual Autoencoders with Global Descriptors for Modeling Parallel Sentences. Search on Bibsonomy COLING The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Biao Zhang 0002, Deyi Xiong, Jinsong Su, Hong Duan, Min Zhang 0005 Variational Neural Machine Translation. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhenghua Li, Jiayuan Chao, Min Zhang 0005, Jiwen Yang Fast Coupled Sequence Labeling on Heterogeneous Annotations via Context-aware Pruning. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Biao Zhang 0002, Deyi Xiong, Jinsong Su, Qun Liu, Rongrong Ji, Hong Duan, Min Zhang 0005 Variational Neural Discourse Relation Recognizer. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Ziwei Fan, Zhenghua Li, Min Zhang 0005 Finding Arguments as Sequence Labeling in Discourse Parsing. Search on Bibsonomy CoNLL Shared Task The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Junjie Yu, Wenliang Chen, Zhenghua Li, Min Zhang 0005 Building Powerful Dependency Parsers for Resource-Poor Languages. Search on Bibsonomy NLPCC/ICCPOL The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingrong Xia, Zhenghua Li, Jiayuan Chao, Min Zhang 0005 Word Segmentation on Micro-Blog Texts with External Lexicon and Heterogeneous Data. Search on Bibsonomy NLPCC/ICCPOL The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenghua Li, Min Zhang 0005, Yue Zhang, Zhanyi Liu, Wenliang Chen, Hua Wu 0003, Haifeng Wang Active Learning for Dependency Parsing with Partial Annotation. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Guoyu Tang, Yunqing Xia, Jun Sun, Min Zhang 0005, Thomas Fang Zheng Statistical word sense aware topic models. Search on Bibsonomy Soft Comput. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Deyi Xiong, Min Zhang 0005 Backward and trigger-based language models for statistical machine translation. Search on Bibsonomy Natural Language Engineering The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Deyi Xiong, Min Zhang 0005, Xing Wang 0007 Topic-Based Coherence Modeling for Statistical Machine Translation. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Audio, Speech & Language Processing The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenliang Chen, Min Zhang 0005, Yue Zhang Distributed Feature Representations for Dependency Parsing. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Audio, Speech & Language Processing The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangyu Duan, Rafael E. Banchs, Min Zhang 0005, Haizhou Li 0001, A. Kumaran 0001 (eds.) Proceedings of the Fifth Named Entity Workshop, NEWS@ACL 2015, Beijing, China, July 31, 2015 Search on Bibsonomy NEWS@ACL The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Min Zhang 0005, Haizhou Li 0001, Rafael E. Banchs, A. Kumaran 0001 Whitepaper of NEWS 2015 Shared Task on Machine Transliteration. Search on Bibsonomy NEWS@ACL The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rafael E. Banchs, Min Zhang 0005, Xiangyu Duan, Haizhou Li 0001, A. Kumaran 0001 Report of NEWS 2015 Machine Transliteration Shared Task. Search on Bibsonomy NEWS@ACL The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Zhang 0005, Ting Liu 0001, Ailan Li Design and implementation of face recognition system based on Windows. Search on Bibsonomy ICDIP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenliang Chen, Zhenghua Li, Min Zhang 0005 Linear and Non-Linear Models for Purchase Prediction. Search on Bibsonomy RecSys Challenge The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xing Wang 0007, Deyi Xiong, Min Zhang 0005 Learning Semantic Representations for Nonterminals in Hierarchical Phrase-Based Translation. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Jinsong Su, Deyi Xiong, Biao Zhang 0002, Yang Liu 0005, Junfeng Yao, Min Zhang 0005 Bilingual Correspondence Recursive Autoencoder for Statistical Machine Translation. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Maosong Sun, Zhiyuan Liu 0001, Min Zhang 0005, Yang Liu 0005 (eds.) Chinese Computational Linguistics and Natural Language Processing Based on Naturally Annotated Big Data - 14th China National Conference, CCL 2015 and Third International Symposium, NLP-NABD 2015, Guangzhou, China, November 13-14, 2015, Proceedings Search on Bibsonomy CCL The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhengxian Gong, Min Zhang 0005, Guodong Zhou Document-Level Machine Translation Evaluation with Gist Consistency and Text Cohesion. Search on Bibsonomy DiscoMT@EMNLP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiayuan Chao, Zhenghua Li, Wenliang Chen, Min Zhang 0005 Exploiting Heterogeneous Annotations for Weibo Word Segmentation and POS Tagging. Search on Bibsonomy NLPCC The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinsong Su, Deyi Xiong, Yang Liu 0005, Xianpei Han, Hongyu Lin, Junfeng Yao, Min Zhang 0005 A Context-Aware Topic Model for Statistical Machine Translation. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhenghua Li, Jiayuan Chao, Min Zhang 0005, Wenliang Chen Coupled Sequence Labeling on Heterogeneous Annotations: POS Tagging as a Case Study. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Min Zhang 0005, Xiangyu Duan, Wenliang Chen Bayesian Constituent Context Model for Grammar Induction. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Audio, Speech & Language Processing The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenghua Li, Min Zhang 0005, Wanxiang Che, Ting Liu 0001, Wenliang Chen Joint Optimization for Chinese POS Tagging and Dependency Parsing. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Audio, Speech & Language Processing The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangyu Duan, Min Zhang 0005 Chinese-English SMT for cross-language dialogue agent support. Search on Bibsonomy APSIPA The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guoyu Tang, Yunqing Xia, Jun Sun, Min Zhang 0005, Thomas Fang Zheng Topic Models Incorporating Statistical Word Senses. Search on Bibsonomy CICLing (1) The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangyu Duan, Min Zhang 0005, Qiaoming Zhu Synchronous Constituent Context Model for Inducing Bilingual Synchronous Structures. Search on Bibsonomy COLING The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Wenliang Chen, Zhenghua Li, Min Zhang 0005 Dependency Parsing: Past, Present, and Future. Search on Bibsonomy COLING (Tutorials) The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhenghua Li, Min Zhang 0005, Wenliang Chen Soft Cross-lingual Syntax Projection for Dependency Parsing. Search on Bibsonomy COLING The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Wenliang Chen, Yue Zhang, Min Zhang 0005 Feature Embedding for Dependency Parsing. Search on Bibsonomy COLING The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Xing Wang 0007, Deyi Xiong, Min Zhang 0005, Yu Hong, Jianmin Yao A Topic-Based Reordering Model for Statistical Machine Translation. Search on Bibsonomy NLPCC The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Deyi Xiong, Min Zhang 0005 Semantics, Discourse and Statistical Machine Translation. Search on Bibsonomy ACL (Tutorial Abstracts) The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Deyi Xiong, Min Zhang 0005 A Sense-Based Translation Model for Statistical Machine Translation. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhenghua Li, Min Zhang 0005, Wenliang Chen Ambiguity-aware Ensemble Training for Semi-supervised Dependency Parsing. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Min Zhang 0005, Wenliang Chen, Xiangyu Duan, Rong Zhang Improving Graph-Based Dependency Parsing Models With Dependency Language Models. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Audio, Speech & Language Processing The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanxia Qin, Dequan Zheng, Tiejun Zhao, Min Zhang 0005 Chinese Terminology Extraction Using EM-Based Transfer Learning Method. Search on Bibsonomy CICLing (1) The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 200 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license