The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Munchurl Kim" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Munchurl_Kim )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Munchurl Kim in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1993-2005 (16) 2006-2009 (16) 2010-2012 (19) 2013-2014 (15) 2015-2016 (19) 2017-2018 (21) 2019 (13)
Publication types (Num. hits)
article(69) incollection(1) inproceedings(49)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 12 occurrences of 12 keywords

Results
Found 120 publication records. Showing 119 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Jin Jeon, Munchurl Kim Discovering Latent Topics With Saliency-Weighted LDA for Image Scene Understanding. Search on Bibsonomy IEEE MultiMedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim A Real-Time Convolutional Neural Network for Super-Resolution on FPGA With Applications to 4K UHD 60 fps Video Services. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Taimoor Tariq, Juan Luis Gonzalez, Munchurl Kim A HVS-inspired Attention Map to Improve CNN-based Perceptual Losses for Image Restoration. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jae-Seok Choi, Yongwoo Kim, Munchurl Kim S3: A Spectral-Spatial Structure Loss for Pan-Sharpening Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Soo Ye Kim, Jihyong Oh, Munchurl Kim Deep SR-ITM: Joint Learning of Super-resolution and Inverse Tone-Mapping for 4K UHD HDR Applications. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Soo Ye Kim, Jihyong Oh, Munchurl Kim JSI-GAN: GAN-Based Joint Super-Resolution and Inverse Tone-Mapping with Pixel-Wise Task-Specific Filters for UHD HDR Video. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Soomin Seo, Sehwan Ki, Munchurl Kim Deep HVS-IQA Net: Human Visual System Inspired Deep Image Quality Assessment Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Juan Luis Gonzalez Bello, Munchurl Kim Deep 3D Pan via adaptive "t-shaped" convolutions with global and local adaptive dilations. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Woon-Sung Park, Munchurl Kim Deep Predictive Video Compression with Bi-directional Prediction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Juan Luis Gonzalez Bello, Munchurl Kim Deep 3D-Zoom Net: Unsupervised Learning of Photo-Realistic 3D-Zoom. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Juan Luis Gonzalez Bello, Munchurl Kim A Novel Monocular Disparity Estimation Network with Domain Transformation and Ambiguity Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Woon-Sung Park, Bumshik Lee, Munchurl Kim Fast Computation of Integer DCT-V, DCT-VIII, and DST-VII for Video Coding. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hyeonjun Sim, Munchurl Kim A Deep Motion Deblurring Network Based on Per-Pixel Adaptive Kernels With Residual Down-Up and Up-Down Modules. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Soo Ye Kim, Jeongyeon Lim, Taeyoung Na, Munchurl Kim 3DSRnet: Video Super-resolution using 3D Convolutional Neural Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Juan Luis Gonzalez, Muhammad Sarmad, Hyunjoo Jenny Lee, Munchurl Kim Finding Correspondences for Optical Flow and Disparity Estimations using a Sub-pixel Convolution-based Encoder-Decoder Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X. Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong 0001, Qinquan Gao, Hanwen Liu, Pablo Navarrete Michelini, Dan Zhu, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Thekke Madam Nimisha, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Taimoor Tariq, Munchurl Kim A Psychovisual Analysis on Deep CNN Features for Perceptual Metrics and A Novel Psychovisual Loss. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim 2X Super-Resolution Hardware Using Edge-Orientation-Based Linear Mapping for Real-Time 4K UHD 60 fps Video Applications. Search on Bibsonomy IEEE Trans. on Circuits and Systems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sung-Jun Yoon, Hyun-Ho Kim, Munchurl Kim Hierarchical Extended Bilateral Motion Estimation-Based Frame Rate Upconversion Using Learning-Based Linear Mapping. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sehwan Ki, Sung-Ho Bae, Munchurl Kim, Hyunsuk Ko Learning-Based Just-Noticeable-Quantization- Distortion Modeling for Perceptual Video Coding. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hyeonjun Sim, Sehwan Ki, Jae-Seok Choi, Soomin Seo, Saehun Kim, Munchurl Kim High-Resolution Image Dehazing With Respect to Training Losses and Receptive Field Sizes. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Sehwan Ki, Hyeonjun Sim, Jae-Seok Choi, Saehun Kim, Munchurl Kim Fully End-to-End Learning Based Conditional Boundary Equilibrium GAN With Receptive Field Sizes Enlarged for Single Ultra-High Resolution Image Dehazing. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Soo Ye Kim, Dae-Eun Kim, Munchurl Kim ITM-CNN: Learning the Inverse Tone Mapping from Low Dynamic Range Video to High Dynamic Range Displays Using Convolutional Neural Networks. Search on Bibsonomy ACCV (3) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Soo Ye Kim, Munchurl Kim A Multi-purpose Convolutional Neural Network for Simultaneous Super-Resolution and High Dynamic Range Image Reconstruction. Search on Bibsonomy ACCV (3) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jae-Seok Choi, Munchurl Kim Single Image Super-Resolution Using Lightweight CNN with Maxout Units. Search on Bibsonomy ACCV (6) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X. Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong 0001, Qinquan Gao, Hanwen Liu, Pablo Navarrete Michelini, Dan Zhu, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Thekke Madam Nimisha, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (5) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sung-Ho Bae, Munchurl Kim A DCT-Based Total JND Profile for Spatiotemporal and Foveated Masking Effects. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jae-Seok Choi, Munchurl Kim Can Maxout Units Downsize Restoration Networks? - Single Image Super-Resolution Using Lightweight CNN with Maxout Units. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jae-Seok Choi, Munchurl Kim Single Image Super-Resolution Using Global Regression Based on Multiple Local Linear Mappings. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sehwan Ki, Munchurl Kim, Hyunsuk Ko Just-noticeable-quantization-distortion based preprocessing for perceptual video coding. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Radu Timofte, Eirikur Agustsson, Luc Van Gool, Ming-Hsuan Yang 0001, Lei Zhang 0038, Bee Lim, Sanghyun Son, Heewon Kim, Seungjun Nah, Kyoung Mu Lee, Xintao Wang, Yapeng Tian, Ke Yu, Yulun Zhang, Shixiang Wu, Chao Dong, Liang Lin, Yu Qiao, Chen Change Loy, Woong Bae, Jae Jun Yoo, Yoseob Han, Jong Chul Ye, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Yuchen Fan, Jiahui Yu, Wei Han 0002, Ding Liu, Haichao Yu, Zhangyang Wang, Honghui Shi, Xinchao Wang, Thomas S. Huang, Yunjin Chen, Kai Zhang 0008, Wangmeng Zuo, Zhimin Tang, Linkai Luo, Shaohui Li, Min Fu, Lei Cao, Wen Heng, Giang Bui, Truc Le, Ye Duan, Dacheng Tao, Ruxin Wang, Xu Lin, Jianxin Pang, Jinchang Xu, Yu Zhao, Xiangyu Xu, Jin-shan Pan, Deqing Sun, Yujin Zhang, Xibin Song, Yuchao Dai, Xueying Qin, Xuan-Phung Huynh, Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Tiep Huu Vu, Vishal Monga, Cristóvão Cruz, Karen O. Egiazarian, Vladimir Katkovnik, Rakesh Mehta, Arnav Kumar Jain, Abhinav Agarwalla, Ch V. Sai Praveen, Ruofan Zhou, Hongdiao Wen, Che Zhu, Zhiqiang Xia, Zhengtao Wang, Qi Guo NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Methods and Results. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jae-Seok Choi, Munchurl Kim A Deep Convolutional Neural Network with Selection Units for Super-Resolution. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dae-Eun Kim, Munchurl Kim Linear mapping based inverse tone mapping. Search on Bibsonomy Computational Imaging The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hyun-Ho Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim Single Image Super-Interpolation using Adjusted Self-Exemplars. Search on Bibsonomy Computational Imaging The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bumshik Lee, Jaehong Jung, Munchurl Kim An All-Zero Block Detection Scheme for Low-Complexity HEVC Encoders. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Eunhui Kim, Munchurl Kim Topic-tracking-based dynamic user modeling with TV recommendation applications. Search on Bibsonomy Appl. Intell. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sung-Ho Bae, Munchurl Kim A Novel Image Quality Assessment With Globally and Locally Consilient Visual Quality Perception. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jae-Seok Choi, Munchurl Kim Super-Interpolation With Edge-Orientation-Based Mapping Kernels for Low Complex 2× Upscaling. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sung-Ho Bae, Munchurl Kim DCT-QM: A DCT-Based Quality Degradation Metric for Image Quality Optimization Problems. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sung-Ho Bae, Jaeil Kim, Munchurl Kim HEVC-Based Perceptually Adaptive Video Coding Using a DCT-Based Local Distortion Detection Probability Model. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bumshik Lee, Munchurl Kim A CU-Level Rate and Distortion Estimation Scheme for RDO of Hardware-Friendly HEVC Encoders Using Low-Complexity Integer DCTs. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gwang-Young Youm, Sung-Ho Bae, Munchurl Kim Image super-resolution based on convolution neural networks using multi-channel input. Search on Bibsonomy IVMSP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Woon-Sung Park, Munchurl Kim CNN-based in-loop filtering for coding efficiency improvement. Search on Bibsonomy IVMSP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shinjee Pyo, Eunhui Kim, Munchurl Kim LDA-Based Unified Topic Modeling for Similar TV User Grouping and TV Program Recommendation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Cybernetics The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sangsoo Ahn, Bumshik Lee, Munchurl Kim A Novel Fast CU Encoding Scheme Based on Spatiotemporal Encoding Parameters for HEVC Inter Coding. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jae-il Kim, Sung-Ho Bae, Munchurl Kim An HEVC-Compliant Perceptual Video Coding Scheme Based on JND Models for Variable Block-Sized Transform Kernels. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongjun Chang, Munchurl Kim Binocular Suppression-Based Stereoscopic Video Coding by Joint Rate Control With KKT Conditions for a Hybrid Video Codec System. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Seunghyun Cho, Hyunmi Kim, Hui Yong Kim, Munchurl Kim Efficient In-Loop Filtering Across Tile Boundaries for Multi-Core HEVC Hardware Decoders With 4 K/8 K-UHD Video Applications. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jae-Seok Choi, Sung-Ho Bae, Munchurl Kim Single image super-resolution based on self-examples using context-dependent subpatches. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jin Jeon, Munchurl Kim A spatial class LDA model for classification of sports scene images. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sung-Ho Bae, Munchurl Kim A novel SSIM index for image quality assessment using a new luminance adaptation effect model in pixel intensity domain. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sung-Ho Bae, Munchurl Kim A novel image quality assessment based on an adaptive feature for image characteristics and distortion types. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jae-Seok Choi, Sung-Ho Bae, Munchurl Kim A no-reference perceptual blurriness metric based fast super-resolution of still pictures using sparse representation. Search on Bibsonomy Computational Imaging The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bumshik Lee, Munchurl Kim, Hui Yong Kim, Jin Soo Choi Performance analysis of hierarchical transform coding with a large kernel for video codecs. Search on Bibsonomy IET Image Processing The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Taeyoung Na, Munchurl Kim A Novel No-Reference PSNR Estimation Method With Regard to Deblocking Filtering Effect in H.264/AVC Bitstreams. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bumshik Lee, Munchurl Kim, Truong Q. Nguyen A Frame-Level Rate Control Scheme Based on Texture and Nontexture Rate Models for High Efficiency Video Coding. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sung-Ho Bae, Munchurl Kim A Novel Generalized DCT-Based JND Profile Based on an Elaborate CM-JND Model for Variable Block-Sized Transforms in Monochrome Images. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sung-Ho Bae, Munchurl Kim Object tracking based on online partial instance learning with multiple local strong classifiers. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shinjee Pyo, Eunhui Kim, Munchurl Kim Automatic and personalized recommendation of TV program contents using sequential pattern mining for smart TV user interaction. Search on Bibsonomy Multimedia Syst. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1M. S. Houari Sabirin, Munchurl Kim Low complexity object detection and tracking with inter-layer graph mapping and intra-layer graph refinement in H.264/SVC bitstreams. Search on Bibsonomy Pattern Recognition Letters The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sung-Ho Bae, Munchurl Kim A Novel DCT-Based JND Model for Luminance Adaptation Effect in DCT Frequency. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Lett. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Seunghyun Cho, Munchurl Kim Fast CU Splitting and Pruning for Suboptimal CU Partitioning in HEVC Intra Coding. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Taeyoung Na, Sangsoo Ahn, M. S. Houari Sabirin, Munchurl Kim, Byungsun Kim, Sangjin Hahm, Keunsik Lee A Hybrid Stereoscopic Video Coding Scheme Based on MPEG-2 and HEVC for 3DTV Services. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongjun Chang, Munchurl Kim A Joint Rate Control Scheme in a Hybrid Stereoscopic Video Codec System for 3DTV Broadcasting. Search on Bibsonomy TBC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bumshik Lee, Munchurl Kim No-Reference PSNR Estimation for HEVC Encoded Video. Search on Bibsonomy TBC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sung-Ho Bae, Jae-il Kim, Munchurl Kim, Sukhee Cho, Jin Soo Choi Assessments of Subjective Video Quality on HEVC-Encoded 4K-UHD Video for Beyond-HDTV Broadcasting Services. Search on Bibsonomy TBC The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sangsoo Ahn, Munchurl Kim Adaptive loop filtering based interview video coding in an hybrid video codec with MPEG-2 and HEVC for stereosopic video coding. Search on Bibsonomy IVMSP The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sangsoo Ahn, Munchurl Kim, Seongmo Park Fast decision of CU partitioning based on SAO parameter, motion and PU/TU split information for HEVC. Search on Bibsonomy PCS The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1M. S. Houari Sabirin, Munchurl Kim, Hui Yong Kim, Hankyu Lee, Minkyu Park, Yonghan Kim DMB Application Format for Mobile Multimedia Services. Search on Bibsonomy IEEE MultiMedia The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1M. S. Houari Sabirin, Munchurl Kim Moving Object Detection and Tracking Using a Spatio-Temporal Graph in H.264/AVC Bitstreams for Video Surveillance. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wonsang You, M. S. Houari Sabirin, Munchurl Kim Real-time detection and tracking of multiple objects with partial decoding in H.264/AVC bitstream domain Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2012 DBLP  BibTeX  RDF
1Bumshik Lee, Munchurl Kim An Efficient Inter-Prediction Mode Decision Method for Temporal Scalability Coding With Hierarchical B-Picture Structure. Search on Bibsonomy TBC The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Taeyoung Na, Munchurl Kim Side information extraction based on motion trajectory learning for distributed video coding. Search on Bibsonomy BMSB The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Taeyoung Na, Sangsoo Ahn, Houari Sabirin, Munchurl Kim, Byungsun Kim, Sangjin Hahm, Keunsik Lee An extended AMVP scheme in HEVC with MPEG-2 for a hybrid stereoscopic encoder. Search on Bibsonomy BMSB The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bumshik Lee, Sangsoo Ahn, Munchurl Kim A novel distortion model for quadtree coding in high efficiency video coding. Search on Bibsonomy Visual Information Processing and Communication The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongjun Chang, Munchurl Kim Hybrid Codec-Based Intra-Frame Joint Rate Control for Stereoscopic Video. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Lett. The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bumshik Lee, Munchurl Kim Modeling Rates and Distortions Based on a Mixture of Laplacian Distributions for Inter-Predicted Residues in Quadtree Coding of HEVC. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Lett. The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bumshik Lee, Munchurl Kim A Low Complexity Mode Decision Method for Spatial Scalability Coding. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hendry, Munchurl Kim A Selective Protection Scheme for Scalable Video Coding. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1M. S. Houari Sabirin, Munchurl Kim The MPEG Musical Slide Show Application Format: Enriching the MP3 Experience [Standards in a Nutshell]. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Mag. The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Eunhui Kim, Shinjee Pyo, Eunkyung Park, Munchurl Kim An Automatic Recommendation Scheme of TV Program Contents for (IP)TV Personalization. Search on Bibsonomy TBC The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kwangsung Ha, Munchurl Kim A perceptual quality assessment metric using temporal complexity and disparity information for stereoscopic video. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongjun Chang, Munchurl Kim Hybrid video codec based joint rate control of stereoscopic video for terrestrial broadcasting services. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1M. S. Houari Sabirin, Jae-il Kim, Munchurl Kim Graph-based object detection and tracking in H.264/AVC bitstreams for surveillance video. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Noboru Harada, Yutaka Kamamoto, Takehiro Moriya, Hendry, M. S. Houari Sabirin, Munchurl Kim Archive and Preservation of Media Content Using MPEG-A. Search on Bibsonomy IEEE MultiMedia The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bumshik Lee, Jae-il Kim, Sangsoo Ahn, Munchurl Kim, Hui Yong Kim, Jong-Ho Kim, Jin Soo Choi A hierarchical variable-sized block transform coding scheme for coding efficiency improvement on H.264/AVC. Search on Bibsonomy PCS The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bumshik Lee, Sangsoo Ahn, Munchurl Kim, Hui Yong Kim, Jong-Ho Kim, Seyoon Jeong Variable block size transforms with higher order kernels for ultra-high definition video coding. Search on Bibsonomy Visual Information Processing and Communication The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jeongyeon Lim, Munjo Kim, Bumshik Lee, Munchurl Kim, Heekyung Lee, Hankyu Lee A Target Advertisement System Based on TV Viewer's Profile Reasoning. Search on Bibsonomy Handbook of Multimedia for Digital Entertainment and Arts The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wonsang You, M. S. Houari Sabirin, Munchurl Kim Real-time detection and tracking of multiple objects with partial decoding in H.264/AVC bitstream domain. Search on Bibsonomy Real-Time Image and Video Processing The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jae-il Kim, Munchurl Kim, Sangjin Hahm, In-joon Cho, Changsub Park Block-Mode Classification Using SVMs for Early Termination of Block Mode Decision in H.264|MPEG-4 Part 10 AVC. Search on Bibsonomy ICAPR The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Changhee Kim, Taeyoung Na, Jeongyeon Lim, Youngho Joo, Kimun Kim, Jaewoan Byun, Munchurl Kim An ROI/xROI Based Rate Control Algorithm in H.264|AVC for Video Telephony Applications. Search on Bibsonomy PSIVT The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF xROI, H.264, rate control, ROI, AVC, video telephony
1Jeongyeon Lim, Munjo Kim, Bumshik Lee, Munchurl Kim, Heekyung Lee, Hankyu Lee A target advertisement system based on TV viewer's profile reasoning. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF Target advertisement, Personalcasting, User profile reasoning
1Youngjoo Suh, Hoirin Kim, Munchurl Kim Histogram Equalization Utilizing Window-Based Smoothed CDF Estimation for Feature Compensation. Search on Bibsonomy IEICE Transactions The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jeongyeon Lim, Munchurl Kim An Optimal Adaptation Framework for Streaming Multiple Video Objects. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jong-Ho Kim, Byung-Gyu Kim, Munchurl Kim An efficient intra mode selection scheme for inter frame coding in H.264|AVC video coding. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2008 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jeongyeon Lim, Sanggil Kang, Munchurl Kim Automatic user preference learning for personalized electronic program guide applications. Search on Bibsonomy JASIST The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nguyen Xuan Ha, Munchurl Kim A Temporal Error Concealment for Interleaving Mode of FMO in H.264/AVC. Search on Bibsonomy MSA The full citation details ... 2007 DBLP  BibTeX  RDF
1Wonsang You, M. S. Houari Sabirin, Munchurl Kim Moving Object Tracking in H.264/AVC Bitstream. Search on Bibsonomy MCAM The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF Neural Network, Dynamic Programming, H.264/AVC, Object Tracking
1Munchurl Kim, Sangjin Hahm, Changseob Park, Keunsoo Park Fast All-Zero Block Detection Based on Classification Approach. Search on Bibsonomy DICTA The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sung Ho Jin, Tae Meon Bae, Yong Man Ro, Hoirin Kim, Munchurl Kim Intelligent broadcasting system and services for personalized semantic contents consumption. Search on Bibsonomy Expert Syst. Appl. The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 119 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license