The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications at "PCM (1)"( http://dblp.L3S.de/Venues/PCM_(1) )

URL (DBLP): http://dblp.uni-trier.de/db/conf/pcm

Publication years (Num. hits)
2004 (81) 2005 (89) 2010 (68) 2015 (70) 2016 (57) 2017 (87) 2018 (82)
Publication types (Num. hits)
inproceedings(527) proceedings(7)
Venues (Conferences, Journals, ...)
PCM (1)(534)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 67 occurrences of 65 keywords

Results
Found 534 publication records. Showing 534 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Jiaming Guo, Zhuo Su, Xianghui Luo, Gengwei Zhang, Xiwen Liang Conditional Feature Coupling Network for Multi-persons Clothing Parsing. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Heng Zhang, Xin Jin, Qionghai Dai Synthetic Aperture Based on Plenoptic Camera for Seeing Through Occlusions. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huiling Wang, Hao Wang, Jing Wang, Zhengmei Xu An Improved Algorithm for Saliency Object Detection Based on Manifold Ranking. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Aihua Zheng, Yumiao Zhao, Chenglong Li 0002, Jin Tang, Bin Luo 0001 Multispectral Foreground Detection via Robust Cross-Modal Low-Rank Decomposition. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jin Sun, Hao He, Hengli Luo, Liyan Zhang Smoothness Assisted Interactive Face Annotation via Neural Network. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Minglei Yuan, Palaiahnakote Shivakumara, Hao Kong, Tong Lu, Umapada Pal 0001 Text Component Reconstruction for Tracking in Video. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Guo, Xiushan Nie, Chaoran Cui, Xiaoming Xi, Yuling Ma, Yilong Yin Getting More from One Attractive Scene: Venue Retrieval in Micro-videos. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaoyang Liu, Yirui Wu, Yukai Ding, Jun Feng, Tong Lu Context and Temporal Aware Attention Model for Flood Prediction. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing Zeng, Qingming Huang, Abdulmotaleb El-Saddik, Hongliang Li, Shuqiang Jiang, Xiaopeng Fan (eds.) Advances in Multimedia Information Processing - PCM 2017 - 18th Pacific-Rim Conference on Multimedia, Harbin, China, September 28-29, 2017, Revised Selected Papers, Part I Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jilun Qiu, Jianrong Tian, Haipeng Chen 0002, Xuwang Lu Prediction Method of Parking Space Based on Genetic Algorithm and RNN. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianping Hu, Wenhai Wang, Tong Lu Hand Pose Estimation with Attention-and-Sequence Network. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haoqian Wang, Da Li, Xingzheng Wang Mutiple Transfer Net with Region Ensemble for Deep Hand Pose Estimation. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fangfang Wu, Yifan Li, Jianwen Han, Weisheng Dong, Guangming Shi Perceptual Image Dehazing Based on Generative Adversarial Learning. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Guo 0001, Chunyou Li, Zuojian Zhou, Jingui Pan Reflection Separation Using Patch-Wise Sparse and Low-Rank Decomposition. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dong Liu 0002, Zhenxin Zhang, Fangdong Chen, Houqiang Li, Feng Wu Reflectance Reference for Intra-Frame Coding of Surveillance Video. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Deming Zhai, Ao Li, Yang Li, Yang Liu 0006, GuoJun Liu, Xianming Liu, Maozu Guo Discrete Manifold-Regularized Collaborative Filtering for Large-Scale Recommender Systems. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haozhong Cai, Guangyuan Shi, Chengying Gao, Dong Wang Automatic 3D Garment Fitting Based on Skeleton Driving. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenyuan Zhang, Shengyang Zhao, Wei Zhou 0021, Zhibo Chen 0001 None Ghosting Artifacts Stitching Based on Depth Map for Light Field Image. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Binshuai Wang, Xianglong Liu, Ke Xia, Kotagiri Ramamohanarao, Dacheng Tao Random Angular Projection for Fast Nearest Subspace Search. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zizhao Zhang, Haojie Lin, Junjie Zhu, Xibin Zhao, Yue Gao Cross Diffusion on Multi-hypergraph for Multi-modal 3D Object Recognition. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Richang Hong, Wen-Huang Cheng, Toshihiko Yamasaki, Meng Wang 0001, Chong-Wah Ngo (eds.) Advances in Multimedia Information Processing - PCM 2018 - 19th Pacific-Rim Conference on Multimedia, Hefei, China, September 21-22, 2018, Proceedings, Part I Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lanyi He, Wenjie Zhu, Ke Zhang, Yiling Xu View-Dependent Streaming of Dynamic Point Cloud over Hybrid Networks. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qijun Tian, Shouhong Wan, Peiquan Jin, Jian Xu, Chang Zou, Xingyue Li A Novel Feature Fusion with Self-adaptive Weight Method Based on Deep Learning for Image Classification. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yinghong Liao, Zhuo Su, Xiangguo Liang, Bin Qiu HDP-Net: Haze Density Prediction Network for Nighttime Dehazing. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Xie, Ning Wang, Wengang Zhou, Weiping Li, Houqiang Li Residual Compression Network for Faster Correlation Tracking. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Yang 0046, Huiwen Bian, Yanhong Peng, Xiangjun Shen, He-Ping Song Simulating Bokeh Effect with Kinect. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Di Chen, Zheng-Jun Zha, Jiawei Liu, Hongtao Xie, Yongdong Zhang Temporal-Contextual Attention Network for Video-Based Person Re-identification. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiahua Wang, Jianxin Zhang, Qiule Sun, Bin Liu, Qiang Zhang 0008 Robust Deep Gaussian Descriptor for Texture Recognition. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shipeng Zhang, Lizhi Wang, Ying Fu, Hua Huang 0001 GPU Assisted Towards Real-Time Reconstruction for Dual-Camera Compressive Hyperspectral Imaging. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuanen Zhou, Zhenzhen Hu, Xueliang Liu, Meng Wang Video Captioning Based on the Spatial-Temporal Saliency Tracing. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinming Zhao, Shizhe Chen, Qin Jin Multimodal Dimensional and Continuous Emotion Recognition in Dyadic Video Interactions. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dianjuan Tang, Hui Cui, Dan Shi, Hua Ji Hypergraph-Based Discrete Hashing Learning for Cross-Modal Retrieval. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ya Guo, Anhong Wang, Haidong Wang, Suyue Li, Jie Liang 0001 Adaptive STBC Scheme for Soft Video Transmission with Multiple Antennas. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhiming Chen, Xintong Han, Weiyao Lin, Ming-Ming Cheng, Guangcan Liu, Hongkai Xiong Pedestrian Detection with a Directly-Cascaded Deconvolution-Convolution Structure. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhijiao Xiao, Xiaole Zhang, Xiaoyan Zhang Semantic Correspondence Guided Deep Photo Style Transfer. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chengnian Yu, Hua-bin Wang, Xin Liu 0036, Liang Tao Enhanced Linear Discriminant Canonical Correlation Analysis for Cross-modal Fusion Recognition. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huihui Liu, Chaoran Cui, Yuling Ma, Cheng Shi, Yongchao Xu, Yilong Yin Image Aesthetics Assessment Based on User Social Behavior. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kaidi Zheng, Chen Zhu, Shaopeng Lu, Yonggang Liu Multiple-Level Feature-Based Network for Image Captioning. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Song 0007, Yan Wang, Dongmei Huang, Dian Tjondronegoro A Rapid Scene Depth Estimation Model Based on Underwater Light Attenuation Prior for Underwater Image Restoration. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Yu, Yuhang Lu, Zengchang Qin, Weifeng Zhang, Yanbing Liu, Jianlong Tan, Li Guo 0001 Modeling Text with Graph Convolutional Network for Cross-Modal Information Retrieval. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liangliang He, Zhenhua Tan, Guibing Guo, Qiuyun Chang, Danke Wu LFSF: Latent Factor-Based Similarity Framework and Its Application for Collaborative Recommendation. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chen Wang, Yue Qi Real-Time RGBD Reconstruction Using Structural Constraint for Indoor AR. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenbin Yin, Xiaopeng Fan, Yunhui Shi, Wangmeng Zuo A Reference Resource Based End-to-End Image Compression Scheme. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yaxian Xia, Wenmin Wang, Liang Han Dual Subspaces with Adversarial Learning for Cross-Modal Retrieval. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianshan Sun, Deyuan Ren, Dong Xu Leveraging User Personality and Tag Information for One Class Collaborative Filtering. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tingting Qi, Hong Zhang, Gang Dai Cross-Media Feature Learning Framework with Semi-supervised Graph Regularization. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenxin Yu, Yibo Fan, Minghui Wang, Gang He 0002, Gang He 0001, Zhuo Yang, Zhiqiang Zhang Parallelized Contour Based Depth Map Coding in DIBR. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shenghao Zhang, Zhenyu Wang, Mingtong Zhu, Ronggang Wang An End-to-End Real-Time 3D System for Integral Photography Display. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yifan Zhang, Wengang Zhou, Houqiang Li Retrieval Across Optical and SAR Images with Deep Neural Network. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zemin Tang, Zhao Zhang 0001, Xiao-hu Ma, Jie Qin, Mingbo Zhao Robust Neighborhood Preserving Low-Rank Sparse CNN Features for Classification. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Falong Shen, Gang Zeng Gaussian Dilated Convolution for Semantic Image Segmentation. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingjing Wu, Jianguo Jiang, Meibin Qi, Hao Liu 0003, Meng Wang 0001 Video-Based Person Re-identification with Adaptive Multi-part Features Learning. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianyi Wang, Jiang Zhang, Zheng-Jun Zha Collaborative Detection and Caption Network. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Jiang 0002, Doudou Lin, Jin Tang, Bin Luo 0001 Visual Object Tracking via Graph Learning and Flexible Manifold Ranking. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Lin, Yiwei Zhang, Thomas H. Li, Kan Huang, Ge Li Adaptive Integration Skip Compensation Neural Networks for Removing Mixed Noise in Image. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Zhang, Jia Song, Huiming Zhang, Jingwu He, Yanwen Guo Tiny Surface Defects on Small Ring Parts Using Normal Maps. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Xie, Lang He, Haohao Shu, Shengyuan Hu Discrete Semi-supervised Multi-label Learning for Image Classification. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Siyang Chen, Feng Xue, Haobo Zhang Visual-SLIM: Integrated Sparse Linear Model with Visual Features for Personalized Recommendation. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenyu Lu, Yunan Qiu, Tianming Zhan Neutrosophic C-means Clustering with Local Information and Noise Distance-Based Kernel Metric Image Segmentation. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yili Gu, Xinguang Xiang Residual Learning Dehazing Net. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Song 0004, Siliang Tang, Tianchi Qian, Wenwu Zhu 0001, Fei Wu 0001 Reading Document and Answering Question via Global Attentional Inference. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiahua Xu, Chaoyi Lin, Wei Zhou 0021, Zhibo Chen 0001 Subjective Quality Assessment of Stereoscopic Omnidirectional Image. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiang Wang, Yahong Han Sequential Feature Fusion for Object Detection. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yueyang Wang, Liang Hu, Yueting Zhuang, Fei Wu 0001 Intra-view and Inter-view Attention for Multi-view Network Embedding. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Li Yao, Ying Qian DT-3DResNet-LSTM: An Architecture for Temporal Activity Recognition in Videos. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingbo Fan, Chuanchuan Chen, Yuesheng Zhu Deep Discriminative Quantization Hashing for Image Retrieval. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Tang, Wenmin Wang, Xiongtao Chen, Yifeng He Adaptive Hierarchical Motion-Focused Model for Video Prediction. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiaying Fang, Yongzhao Zhan, Xiangjun Shen Multi-graph Regularized Deep Auto-Encoders for Multi-view Image Representation. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhao Luo, Shiming Ge, Yingying Hua, Haolin Liu, Xin Jin Extracting Features of Interest from Small Deep Networks for Efficient Visual Tracking. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dejiang Kong, Fei Wu 0001 Visual Dialog with Multi-turn Attentional Memory Network. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Liao, Guanjun Guo, Yan Yan 0001, Hanzi Wang Multiscale Cascaded Scene-Specific Convolutional Neural Networks for Background Subtraction. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wentao Wan, Guohui Li, Peng Pan CS-DeCNN: Deconvolutional Neural Network for Reconstructing Images from Compressively Sensed Measurements. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Tang, XuanMeng Li, Nian Wang, Ming Zhu Discriminative Correlation Quantization for Cross-Modal Similarity Retrieval. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Binbing Liao, Siliang Tang, Shengwen Yang, Wenwu Zhu 0001, Fei Wu 0001 Multi-modal Sequence to Sequence Learning with Content Attention for Hotspot Traffic Speed Prediction. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiuyun Chang, Zhenhua Tan, Guangming Yang Improve Predictive Accuracy by Identifying Collusions in P2P Recommender Systems. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zefeng Sun, Hanli Wang Deeper Spatial Pyramid Network with Refined Up-Sampling for Optical Flow Estimation. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiaohong Hao, Qinghe Feng, Ying Wei, Mateu Sbert, Wenhuan Lu, Qing Xu Pairwise Cross Pattern: A Color-LBP Descriptor for Content-Based Image Retrieval. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Longtao Feng, Xinfeng Zhang, Xiang Zhang 0004, Shanshe Wang, Ronggang Wang, Siwei Ma A Dual-Network Based Super-Resolution for Compressed High Definition Video. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dengdi Sun, Hanqing Wu, Zhuanlian Ding, Bin Luo 0001, Jin Tang Spatial-Temporal Attention for Action Recognition. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lulu Sun, Yongbing Zhang, Chenggang Yan, Xiangyang Ji, Xinhong Hao, Yongdong Zhang, Qionghai Dai Image Denoising with Local Dense and Adaptive Global Residual Networks. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaohua Liu, Zihao Chen, Xu Wang, Jianmin Jiang, Sam Kwong JND-Pano: Database for Just Noticeable Difference of JPEG Compressed Panoramic Images. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiu Shen, JuanJuan Cai, Linfeng Liu, Haojie Liu, Tong Chen, Long Ye, Zhan Ma CodedVision: Towards Joint Image Understanding and Compression via End-to-End Learning. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sha Guo, Ronggang Wang, Xiubao Jiang, Zhenyu Wang, Wen Gao 0001 Parallax-Robust Hexahedral Panoramic Video Stitching. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Lv, Hao Sheng, Yanwei Zheng, Zhang Xiong, Wei Li, Wei Ke Task-Specific Neural Networks for Pose Estimation in Person Re-identification Task. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Juan Ji, Ruoyu Yang An Improved Clothing Parsing Method Emphasizing the Clothing with Complex Texture. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guisen Xu, Yueming Wang, Zhenyu Wang, Ronggang Wang Asymmetric Representation for 3D Panoramic Video. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Aming Wu, Yahong Han Efficient and Robust Lane Detection Using Three-Stage Feature Extraction with Line Fitting. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yingfan Zhang, Zhenan Lin, Weilun Feng, Jun Sun 0012, Zongming Guo A Real-Time Multi-view AVS2 Decoder on Mobile Phone. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongzhu Li, Weiqiang Wang Overlaid Chinese Character Recognition via a Compact CNN. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongqiang Li, Qi He, Yongping Zhao, Hongxun Yao Multi-modal Emotion Recognition Based on Speech and Image. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiajun Xu, Qiang Peng, Bing Wang, Changbin Li, Xiao Wu 0001 A Novel Saliency Based Bit Allocation and RDO for HEVC. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaodan Ye, Jianing Li, Lianghao Wang, Dongxiao Li, Ming Zhang 0001 Dense Frame-to-Model SLAM with an RGB-D Camera. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Li, Jianmin Li, Bo Zhang 0010 Saliency-GD: A TF-IDF Analogy for Landmark Image Mining. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Li Sun, Song Qiu, Qingli Li, Hongying Liu, Mei Zhou Age Estimation via Pose-Invariant 3D Face Alignment Feature in 3 Streams of CNN. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nan Bao, Chengyang Wu, Qiancheng Liang, Lisheng Xu, Guozhi Li, Ziyu Qi, Wanyi Zhang, He Ma, Yan Li The Intelligent Monitoring for the Elderly Based on WiFi Signals. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuang Lin, Hongxun Yao, Wei Yu 0004, Wenbo Tang Multi-level Semantic Representation for Flower Classification. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yukai Gong, Xiangbo Shu, Jinhui Tang Recovering Overlapping Partials for Monaural Perfect Harmonic Musical Sound Separation Using Modified Common Amplitude Modulation. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiwei Zhang, Ge Li, Xiaoqiang Guo, Wenmin Wang, Ronggang Wang SPOS: Deblur Image by Using Sparsity Prior and Outlier Suppression. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiamin Liu, Yuanqi Su, Yuehu Liu Multi-modal Emotion Recognition with Temporal-Band Attention Based on LSTM-RNN. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kewei Yang, Zhengxing Sun, Shuang Wang, Hui-Hsia Chen Image Stylization for Thread Art via Color Quantization and Sparse Modeling. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 534 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][6][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license