The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Shui Yu" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Shui_Yu )

URL (Homepage):  https://orcid.org/0000-0003-4485-6743  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Shui Yu in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2002-2005 (17) 2006-2009 (17) 2010-2012 (31) 2013-2014 (33) 2015 (22) 2016 (44) 2017 (47) 2018 (70) 2019 (45)
Publication types (Num. hits)
article(183) book(3) inproceedings(140)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 13 occurrences of 10 keywords

Results
Found 327 publication records. Showing 326 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Weiqiang Shen, Chuanlin Zhang, Shui Yu An Energy-Efficient Scheme for Constructing Underwater Sensor Barrier with Minimum Mobile Sensors. Search on Bibsonomy Ad Hoc & Sensor Wireless Networks The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Longxia Huang, Gongxuan Zhang, Shui Yu, Anmin Fu, John Yearwood SeShare: Secure cloud data sharing based on blockchain and public auditing. Search on Bibsonomy Concurrency and Computation: Practice and Experience The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuan Xu, Zhenzhen Han, Qianyun Wang, Guofeng Zhao, Shui Yu Modelling the impact of interference on the energy efficiency of WLANs. Search on Bibsonomy Concurrency and Computation: Practice and Experience The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junxiao Xue, Chen-yang Sun, Junjin Cheng, Mingliang Xu, Yafei Li, Shui Yu Wheat ear growth modeling based on a polygon. Search on Bibsonomy Frontiers of IT & EE The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bin Yuan, Deqing Zou, Shui Yu, Hai Jin 0001, Weizhong Qiang, Jinan Shen Defending Against Flow Table Overloading Attack in Software-Defined Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Services Computing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanchun Dou, Wenda Tang, Shu Li, Shui Yu, Kim-Kwang Raymond Choo A heuristic line piloting method to disclose malicious taxicab driver's privacy over GPS big data. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Irena Atov, Kwang-Cheng Chen, Shui Yu Data Science and Artificial Intelligence for Communications. Search on Bibsonomy IEEE Communications Magazine The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feng Luo, Chunxiao Jiang, Shui Yu, Jingjing Wang, Yipeng Li, Yong Ren Stability of Cloud-Based UAV Systems Supporting Big Data Acquisition and Processing. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Cloud Computing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Muhammad Khalil Afzal, Wazir Zada Khan, Tariq Umer, Byung-Seo Kim, Shui Yu Editorial of cross-layer design issues, challenges and opportunities for future intelligent heterogeneous networks. Search on Bibsonomy J. Ambient Intelligence and Humanized Computing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuan Xu, Zhengying Xiong, Guofeng Zhao, Shui Yu An Energy-Efficient Region Source Routing Protocol for Lifetime Maximization in WSN. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Libing Wu, Qianqian Sun, Xinpei Wang, Jing Wang, Shui Yu, Yifei Zou, Bingyi Liu, Zike Zhu An Efficient Privacy-Preserving Mutual Authentication Scheme for Secure V2V Communication in Vehicular Ad Hoc Network. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Zhang, Xiaopei Wu, Xi Zheng, Shui Yu Driver Drowsiness Detection Using Multi-Channel Second Order Blind Identifications. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiaojiao Jiang, Longxiang Gao, Jiong Jin, Tom H. Luan, Shui Yu, Yong Xiang 0001, Saurabh Kumar Garg Sustainability Analysis for Fog Nodes With Renewable Energy Supplies. Search on Bibsonomy IEEE Internet of Things Journal The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Iynkaran Natgunanathan, Abid Mehmood, Yong Xiang 0001, Longxiang Gao, Shui Yu Location Privacy Protection in Smart Health Care System. Search on Bibsonomy IEEE Internet of Things Journal The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Boyu Kuang, Anmin Fu, Shui Yu, Guomin Yang, Mang Su, Yuqing Zhang ESDRA: An Efficient and Secure Distributed Remote Attestation Scheme for IoT Swarms. Search on Bibsonomy IEEE Internet of Things Journal The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoning Zhang, Shui Yu, Ji Zhang, Zhichao Xu Forwarding Rule Multiplexing for Scalable SDN-Based Internet of Things. Search on Bibsonomy IEEE Internet of Things Journal The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guorui Li, Jingsha He, Sancheng Peng, Weijia Jia, Cong Wang 0009, Jianwei Niu 0002, Shui Yu Energy Efficient Data Collection in Large-Scale Internet of Things via Computation Offloading. Search on Bibsonomy IEEE Internet of Things Journal The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Cui, Youyang Qu, Mohammad Reza Nosouhi, Shui Yu, Jianwei Niu 0002, Gang Xie Improving Data Utility Through Game Theory in Personalized Differential Privacy. Search on Bibsonomy J. Comput. Sci. Technol. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Quanbo Zha, Haiming Liang, Gang Kou, Yucheng Dong, Shui Yu A Feedback Mechanism With Bounded Confidence- Based Optimization Approach for Consensus Reaching in Multiple Attribute Large-Scale Group Decision-Making. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Comput. Social Systems The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Zhan, Haiming Liang, Gang Kou, Yucheng Dong, Shui Yu Impact of Social Network Structures on Uncertain Opinion Formation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Comput. Social Systems The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhitao Guan, Yue Zhang, Liehuang Zhu, Longfei Wu, Shui Yu EFFECT: an efficient flexible privacy-preserving data aggregation scheme with authentication in smart grid. Search on Bibsonomy SCIENCE CHINA Information Sciences The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mu Wang, Changqiao Xu, Xingyan Chen, Hao Hao, Lujie Zhong, Shui Yu Differential Privacy Oriented Distributed Online Learning for Mobile Social Video Prefetching. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mahdi Dibaei, Xi Zheng, Kun Jiang, Sasa Maric, Robert Abbas, Shigang Liu, Yuexin Zhang, Yao Deng, Sheng Wen, Jun Zhang, Yang Xiang 0001, Shui Yu An Overview of Attacks and Defences on Intelligent Connected Vehicles. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Binbin Jin, Enhong Chen, Hongke Zhao, Zhenya Huang, Qi Liu 0003, Hengshu Zhu, Shui Yu Promotion of Answer Value Measurement with Domain Effects in Community Question Answering Systems. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Sheng Feng, Shigen Shen, Longjun Huang, Adam C. Champion, Shui Yu, Chengdong Wu, Yunzhou Zhang Three-dimensional robot localization using cameras in wireless multimedia sensor networks. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lichuan Ma, Qingqi Pei, Yong Xiang 0001, Lina Yao, Shui Yu A reliable reputation computation framework for online items in E-commerce. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Li Yang 0005, Yifang Zhi, Teng Wei, Shui Yu, Jianfeng Ma Inference attack in Android Activity based on program fingerprint. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shigen Shen, Haiping Zhou, Sheng Feng, Longjun Huang, Jianhua Liu, Shui Yu, Qiying Cao HSIRD: A model for characterizing dynamics of malware diffusion in heterogeneous WSNs. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Jin, Fei Gu, Jianwei Niu 0002, Shui Yu, Zhenchao Ouyang HRCal: An effective calibration system for heart rate detection during exercising. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gang Liu, Wei Quan, Nan Cheng, Hongke Zhang, Shui Yu Efficient DDoS attacks mitigation for stateful forwarding in Internet of Things. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hengjie Zhang, Yucheng Dong, Francisco Chiclana, Shui Yu Consensus efficiency in group decision making: A comprehensive comparative study and its optimal design. Search on Bibsonomy European Journal of Operational Research The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Abubakar Sadiq Sani, Dong Yuan, Jiong Jin, Longxiang Gao, Shui Yu, Zhao Yang Dong Cyber security framework for Internet of Things-based Energy Internet. Search on Bibsonomy Future Generation Comp. Syst. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meng Liu 0007, Yun Luo, Priyadarsi Nanda, Shui Yu, Jianbing Zhang Efficient solution to the millionaires' problem based on asymmetric commutative encryption scheme. Search on Bibsonomy Computational Intelligence The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sancheng Peng, Guojun Wang 0001, Yongmei Zhou, Cong Wan, Cong Wang 0009, Shui Yu, Jianwei Niu 0002 An Immunization Framework for Social Networks Through Big Data Based Influence Modeling. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Dependable Sec. Comput. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cai Fu, Xiao-Yang Liu, Jia Yang, Laurence T. Yang, Shui Yu, Tianqing Zhu Wormhole: The Hidden Virus Propagation Power of the Search Engine in Social Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Dependable Sec. Comput. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Keshav Sood, Kallol Krishna Karmakar, Vijay Varadharajan, Udaya Kiran Tupakula, Shui Yu Analysis of Policy-Based Security Management System in Software-Defined Networks. Search on Bibsonomy IEEE Communications Letters The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiaojiao Jiang, Sheng Wen, Shui Yu, Bo Liu 0001, Yang Xiang 0001, Wanlei Zhou Malicious Attack Propagation and Source Identification Search on Bibsonomy 2019   DOI  RDF
1Ke Xiao, Jianyu Zhao, Yunhua He, Shui Yu Trajectory Prediction of UAV in Smart City using Recurrent Neural Networks. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Youyang Qu, Shui Yu, Jingwen Zhang, Huynh Thi Thanh Binh, Longxiang Gao, Wanlei Zhou GAN-DP: Generative Adversarial Net Driven Differentially Privacy-Preserving Big Data Publishing. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunqing Wang, Xiaoning Zhang, Lang Fan, Shui Yu, Rongping Lin Segment Routing Optimization for VNF Chaining. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lin Yao, Yuxiang Jia, Haijun Zhang, Keping Long, Miao Pan, Shui Yu A Decentralized Private Data Transaction Pricing and Quality Control Method. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shiva Raj Pokhrel, Keshav Sood, Shui Yu, Mohammad Reza Nosouhi Policy-based Bigdata Security and QoS Framework for SDN/IoT: An Analytic Approach. Search on Bibsonomy INFOCOM Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiale Zhang, Junjun Chen, Di Wu, Bing Chen, Shui Yu Poisoning Attack in Federated Learning using Generative Adversarial Nets. Search on Bibsonomy TrustCom/BigDataSE The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mohammad Reza Nosouhi, Shui Yu, Keshav Sood, Marthie Grobler HSDC-Net: Secure Anonymous Messaging in Online Social Networks. Search on Bibsonomy TrustCom/BigDataSE The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuting Cheng, Li Yang 0005, Shui Yu, Jianfeng Ma Achieving Efficient and Verifiable Assured Deletion for Outsourced Data Based on Access Right Revocation. Search on Bibsonomy CANS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Xiang, Yang Li, Xiaoguo Li, Shigang Zhong, Shui Yu Collaborative ensemble learning under differential privacy. Search on Bibsonomy Web Intelligence The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuyang Zhang, Ping Dong, Shui Yu, Hongbin Luo, Tao Zheng, Hongke Zhang An Adaptive Multipath Algorithm to Overcome the Unpredictability of Heterogeneous Wireless Networks for High-Speed Railway. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vehicular Technology The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Taixin Li, Huachun Zhou, Hongbin Luo, Shui Yu SERvICE: A Software Defined Framework for Integrated Space-Terrestrial Satellite Communication. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Mob. Comput. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiawei Li, Hongbin Luo, Shan Zhang, Shui Yu, Tilman Wolf Traffic Engineering in Information-Centric Networking: Opportunities, Solutions and Challenges. Search on Bibsonomy IEEE Communications Magazine The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shui Yu, Guojun Wang, Xiting Liu, Jianwei Niu 0002 Security and Privacy in the Age of the Smart Internet of Things: An Overview from a Networking Perspective. Search on Bibsonomy IEEE Communications Magazine The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Huang 0002, Qiang Duan, Song Guo 0001, Yuhong Yan, Shui Yu Converged Network-Cloud Service Composition with End-to-End Performance Guarantee. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Cloud Computing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Minhaj Ahmad Khan, Tariq Umer, Samee U. Khan, Shui Yu, Abderrezak Rachedi IEEE Access Special Section Editorial: Green Cloud and Fog Computing: Energy Efficiency and Sustainability Aware Infrastructures, Protocols, and Applications. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinheng Wang, Chuan Xu, Guofeng Zhao, Kun Xie, Shui Yu Efficient Performance Monitoring for Ubiquitous Virtual Networks Based on Matrix Completion. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiang Liu 0004, Pan Li 0006, Wentao Zhao, Wei Cai 0002, Shui Yu, Victor C. M. Leung A Survey on Security Threats and Defensive Techniques of Machine Learning: A Data Driven View. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Letian Li, Na Deng, Weilong Ren 0001, Baohua Kou, Wuyang Zhou, Shui Yu Multi-Service Resource Allocation in Future Network With Wireless Virtualization. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yifu Zeng, Kenli Li, Shui Yu, Yantao Zhou, Keqin Li 0001 Parallel and Progressive Approaches for Skyline Query Over Probabilistic Incomplete Database. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Lu 0007, Ping Lu 0001, Quanying Sun, Shui Yu, Zuqing Zhu Profit-Aware Distributed Online Scheduling for Data-Oriented Tasks in Cloud Datacenters. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Xiao, Qingqi Pei, Xuefeng Liu, Shui Yu A Novel Trust Evaluation Mechanism for Collaborative Filtering Recommender Systems. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhonglai Wang, Shui Yu, Leo Yi Chen, Yun Li 0002 Robust Design for the Lower Extremity Exoskeleton Under a Stochastic Terrain by Mimicking Wolf Pack Behaviors. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shigen Shen, Longjun Huang, Haiping Zhou, Shui Yu, En Fan, Qiying Cao Multistage Signaling Game-Based Optimal Detection Strategies for Suppressing Malware Diffusion in Fog-Cloud-Based IoT Networks. Search on Bibsonomy IEEE Internet of Things Journal The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huadong Ma, Shui Yu, Moncef Gabbouj, Peter Mueller Guest Editorial Special Issue on Multimedia Big Data in Internet of Things. Search on Bibsonomy IEEE Internet of Things Journal The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Youyang Qu, Shui Yu, Longxiang Gao, Wanlei Zhou, Sancheng Peng A Hybrid Privacy Protection Scheme in Cyber-Physical Social Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Comput. Social Systems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongwei Li, Dongxiao Liu, Yuanshun Dai, Tom H. Luan, Shui Yu Personalized Search Over Encrypted Data With Efficient and Secure Updates in Mobile Clouds. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Emerging Topics Comput. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shui Yu, Zhonglai Wang, Kewang Zhang Sequential time-dependent reliability analysis for the lower extremity exoskeleton under uncertainty. Search on Bibsonomy Rel. Eng. & Sys. Safety The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Laisen Nie, Xiaojie Wang, Liangtian Wan, Shui Yu, Houbing Song, Dingde Jiang Network Traffic Prediction Based on Deep Belief Network and Spatiotemporal Compressive Sensing in Wireless Mesh Backbone Networks. Search on Bibsonomy Wireless Communications and Mobile Computing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Vu Viet Hoang Pham, Shui Yu, Keshav Sood, Lei Cui Privacy issues in social networks and analysis: a comprehensive survey. Search on Bibsonomy IET Networks The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shengru Li, Kai Han, Nirwan Ansari, Qinkun Bao, Daoyun Hu, Junjie Liu, Shui Yu, Zuqing Zhu Improving SDN Scalability With Protocol-Oblivious Source Routing: A System-Level Study. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Network and Service Management The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bin Yuan, Hai Jin 0001, Deqing Zou, Laurence Tianruo Yang, Shui Yu A Practical Byzantine-Based Approach for Faulty Switch Tolerance in Software-Defined Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Network and Service Management The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Youyang Qu, Shui Yu, Wanlei Zhou, Sancheng Peng, Guojun Wang 0001, Ke Xiao Privacy of Things: Emerging Challenges and Opportunities in Wireless Internet of Things. Search on Bibsonomy IEEE Wireless Commun. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Wang, Shui Yu, Scott Rose An On-Demand Defense Scheme Against DNS Cache Poisoning Attacks. Search on Bibsonomy ICST Trans. Security Safety The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianguo Chen, Kenli Li, Zhuo Tang, Kashif Bilal, Shui Yu, Chuliang Weng, Keqin Li 0001 A Parallel Random Forest Algorithm for Big Data in a Spark Cloud Computing Environment. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Liehuang Zhu, Baokun Zheng, Meng Shen, Shui Yu, Feng Gao, Hongyu Li, Kexin Shi, Keke Gai Research on the Security of Blockchain Data: A Survey. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Anmin Fu, Yuhan Li, Shui Yu, Yan Yu, Gongxuan Zhang DIPOR: An IDA-based dynamic proof of retrievability scheme for cloud storage systems. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhou, Anmin Fu, Shui Yu, Mang Su, Boyu Kuang Data integrity verification of the outsourced big data in the cloud environment: A survey. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiong Wang 0001, Qian Zhang, Jing Ren, Shizhong Xu, Sheng Wang 0006, Shui Yu Toward efficient parallel routing optimization for large-scale SDN networks using GPGPU. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Anmin Fu, Shuai Li, Shui Yu, Yuqing Zhang, Yinxia Sun Privacy-preserving composite modular exponentiation outsourcing with optimal checkability in single untrusted cloud server. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Laizhong Cui, Huaixiong Hu, Shui Yu, Qiao Yan, Zhong Ming 0001, Zhenkun Wen, Nan Lu DDSE: A novel evolutionary algorithm based on degree-descending search strategy for influence maximization in social networks. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chuan Xu, Wenqiang Jin, Xinheng Wang, Guofeng Zhao, Shui Yu MC-VAP: A multi-connection virtual access point for high performance software-defined wireless networks. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Deze Zeng, Shiyan Zhang, Lin Gu 0002, Shui Yu, Zhangjie Fu Quality-of-sensing aware budget constrained contaminant detection sensor deployment in water distribution system. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sancheng Peng, Yongmei Zhou, Lihong Cao, Shui Yu, Jianwei Niu 0002, Weijia Jia Influence analysis in social networks: A survey. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sancheng Peng, Shui Yu, Peter Mueller Social networking big data: Opportunities, solutions, and challenges. Search on Bibsonomy Future Generation Comp. Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenqi Liu, Hengjie Zhang, Xia Chen 0007, Shui Yu Managing consensus and self-confidence in multiplicative preference relations in group decision making. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guorui Li, Haobo Chen, Sancheng Peng, Xinguang Li, Cong Wang 0009, Shui Yu, Pengfei Yin A Collaborative Data Collection Scheme Based on Optimal Clustering for Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Anmin Fu, Yiming Zhu, Guomin Yang, Shui Yu, Yan Yu Secure outsourcing algorithms of modular exponentiations with optimal checkability based on a single untrusted cloud server. Search on Bibsonomy Cluster Computing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiao Jiao Jiang, Sheng Wen, Shui Yu, Yang Xiang 0001, Wanlei Zhou Rumor Source Identification in Social Networks with Time-Varying Topology. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Dependable Sec. Comput. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinheng Wang, Chuan Xu, Guofeng Zhao, Shui Yu Tuna: An Efficient and Practical Scheme for Wireless Access Point in 5G Networks Virtualization. Search on Bibsonomy IEEE Communications Letters The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shunmei Meng, Qianmu Li, Shiping Chen, Shui Yu, Lianyong Qi, Wenmin Lin, Xiaolong Xu, Wanchun Dou Temporal-Sparsity Aware Service Recommendation Method via Hybrid Collaborative Filtering Techniques. Search on Bibsonomy ICSOC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Li Yang 0005, Teng Wei, Jianfeng Ma, Shui Yu, Chao Yang 0016 Inference Attack in Android Activity based on Program Fingerprint. Search on Bibsonomy CNS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guanwen Li, Bohao Feng, Guanglei Li, Huachun Zhou, Shui Yu An SMDP-Based Service Function Allocation Scheme for Mobile Edge Clouds. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Youyang Qu, Lei Cui, Shui Yu, Wanlei Zhou, Jun Wu Improving Data Utility through Game Theory in Personalized Differential Privacy. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qichao Xu, Zhou Su, Shui Yu Green Social CPS Based E-Healthcare Systems to Control the Spread of Infectious Diseases. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuanyuan Ma, Tiejun Lv, Xuewei Zhang, Hui Gao 0001, Shui Yu High Energy Efficiency Transmission in MIMO Satellite Communications. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Cui, Youyang Qu, Shui Yu, Longxiang Gao, Gang Xie A Trust-Grained Personalized Privacy-Preserving Scheme for Big Social Data. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenda Tang, Song Wang, Duanchao Li, Taigui Huang, Wanchun Dou, Shui Yu A Deadline-Aware Coflow Scheduling Approach for Big Data Applications. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guofeng Zhao, Qianyun Wang, Chuan Xu, Shui Yu Analyzing and Modelling the Interference Impact on Energy Efficiency of WLANs. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiming Zhu, Anmin Fu, Shui Yu, Yan Yu, Shuai Li, Zhenzhu Chen New Algorithm for Secure Outsourcing of Modular Exponentiation with Optimal Checkability Based on Single Untrusted Server. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhichao Xu, Xiaoning Zhang, Shui Yu, Ji Zhang Energy-Efficient Virtual Network Function Placement in Telecom Networks. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shu Li, Jie Zhang 0053, Dongqing Xie, Shui Yu, Wanchun Dou High Quality Participant Recruitment of Mobile Crowdsourcing over Big Data. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Boyu Fan, Zhenchao Ouyang, Jianwei Niu 0002, Shui Yu, Joel J. P. C. Rodrigues Smart Water Flosser: A Novel Smart Oral Cleaner with IMU Sensor. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bohao Feng, Guanglei Li, Guanwen Li, Huachun Zhou, Hongke Zhang, Shui Yu Efficient Mappings of Service Function Chains at Terrestrial-Satellite Hybrid Cloud Networks. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 326 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license