The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Tao Mei" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Tao_Mei )

URL (Homepage):  http://research.microsoft.com/en-us/um/people/tmei/  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Tao Mei in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2001-2005 (20) 2006-2007 (28) 2008 (20) 2009 (22) 2010 (16) 2011 (18) 2012 (22) 2013 (33) 2014 (38) 2015 (33) 2016 (40) 2017 (34) 2018 (45) 2019 (9)
Publication types (Num. hits)
article(160) incollection(4) inproceedings(209) proceedings(5)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 64 occurrences of 41 keywords

Results
Found 379 publication records. Showing 378 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Zhaoxia Zhang, Qing Jiang, Rujing Wang, Liangtu Song, Zhengyong Zhang, Yuanyuan Wei, Tao Mei, Biao Yu Research on Management System of Automatic Driver Decision-Making Knowledge Base for Unmanned Vehicle. Search on Bibsonomy IJPRAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuanzhi Liang, Yalong Bai, Wei Zhang, Xueming Qian, Li Zhu, Tao Mei Rethinking Visual Relationships for High-level Image Understanding. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Shifeng Zhang, Rui Zhu, Xiaobo Wang, Hailin Shi, Tianyu Fu, Shuo Wang, Tao Mei, Stan Z. Li Improved Selective Refinement Network for Face Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Meng Zhang, Xinchen Liu, Wu Liu, Anfu Zhou, Huadong Ma, Tao Mei Multi-Granularity Reasoning for Social Relation Recognition from Images. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo 0002, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Dong Li, Ting Yao, Ling-Yu Duan, Tao Mei, Yong Rui Unified Spatio-Temporal Attention Networks for Action Recognition in Videos. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guoshuai Zhao, Xiaojiang Lei, Xueming Qian, Tao Mei Exploring Users' Internal Influence from Reviews for Social Recommendation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yitian Yuan, Tao Mei, Peng Cui 0001, Wenwu Zhu 0001 Video Summarization by Learning Deep Side Semantic Embedding. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Canyi Lu, Jiashi Feng, Zhouchen Lin, Tao Mei, Shuicheng Yan Subspace Clustering by Block Diagonal Representation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lelin Zhang, Zhiyong Wang 0001, Tingting Yao, Shin'ichi Staoh, Tao Mei, David Dagan Feng Exploiting spatial-temporal context for trajectory based action video retrieval. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yalong Bai, Kuiyuan Yang, Tao Mei, Wei-Ying Ma, Tiejun Zhao Automatic Data Augmentation from Massive Web Images for Deep Visual Recognition. Search on Bibsonomy TOMCCAP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sijie Song, Tao Mei When Multimedia Meets Fashion. Search on Bibsonomy IEEE MultiMedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Canyi Lu, Jiashi Feng, Zhouchen Lin, Tao Mei, Shuicheng Yan Subspace Clustering by Block Diagonal Representation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Rui Zhu, Shifeng Zhang, Xiaobo Wang, Longyin Wen, Hailin Shi, Liefeng Bo, Tao Mei ScratchDet: Exploring to Train Single-Shot Object Detectors from Scratch. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Bo Wu 0018, Wen-Huang Cheng, Yongdong Zhang, Tao Mei Time Matters: Multi-scale Temporalization of Social Media Popularity. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Shuang Ma, Jianlong Fu, Chang Wen Chen, Tao Mei DA-GAN: Instance-level Image Translation by Deep Attention Generative Adversarial Networks (with Supplementary Materials). Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaobo Wang, Shuo Wang, Shifeng Zhang, Tianyu Fu, Hailin Shi, Tao Mei Support Vector Guided Softmax Loss for Face Recognition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Peiye Liu, Wu Liu, Huadong Ma, Tao Mei, Mingoo Seok KTAN: Knowledge Transfer Adversarial Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhaofan Qiu, Yingwei Pan, Ting Yao, Tao Mei Deep Semantic Hashing with Generative Adversarial Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yehao Li, Ting Yao, Yingwei Pan, Hongyang Chao, Tao Mei Jointly Localizing and Describing Events for Dense Video Captioning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yiheng Zhang, Zhaofan Qiu, Ting Yao, Dong Liu, Tao Mei Fully Convolutional Adaptation Networks for Semantic Segmentation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qing Li 0003, Jianlong Fu, Dongfei Yu, Tao Mei, Jiebo Luo Tell-and-Answer: Towards Explainable Visual Question Answering using Attributes and Captions. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yingwei Pan, Zhaofan Qiu, Ting Yao, Houqiang Li, Tao Mei To Create What You Tell: Generating Videos from Captions. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yitian Yuan, Tao Mei, Wenwu Zhu 0001 To Find Where You Talk: Temporal Sentence Localization in Video with Attention Based Location Regression. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qi Cai, Yingwei Pan, Ting Yao, Chenggang Yan, Tao Mei Memory Matching Networks for One-Shot Image Recognition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhi Li, Hongke Zhao, Qi Liu 0003, Zhenya Huang, Tao Mei, Enhong Chen Learning from History and Present: Next-item Recommendation via Discriminatively Exploiting User Behaviors. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ting Yao, Yingwei Pan, Yehao Li, Tao Mei Exploring Visual Relationship for Image Captioning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yumin Suh, Jingdong Wang, Siyu Tang, Tao Mei, Kyoung Mu Lee Part-Aligned Bilinear Representations for Person Re-identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Kaikai Song, Ting Yao, Qiang Ling, Tao Mei Boosting image sentiment analysis with visual attention. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaofan Qiu, Ting Yao, Tao Mei Learning Deep Spatio-Temporal Dependence for Semantic Video Segmentation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hoseong Kim, Tao Mei, Hyeran Byun, Ting Yao Exploiting Web Images for Video Highlight Detection With Triplet Deep Ranking. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cong Guo, Xinmei Tian, Tao Mei Multigranular Event Recognition of Personal Photo Albums. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinchen Liu, Wu Liu, Tao Mei, Huadong Ma PROVID: Progressive and Multimodal Vehicle Reidentification for Large-Scale Urban Surveillance. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Mei, Lusong Li, Xinmei Tian, Dacheng Tao, Chong-Wah Ngo PageSense: Toward Stylewise Contextual Advertising via Visual Analysis of Web Pages. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Xu, Tao Mei, Rui Cai, Houqiang Li, Yong Rui Automatic Generation of Social Event Storyboard From Image Click-Through Data. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Mei Exact Expressions of Spin-Spin Correlation Functions of the Two-Dimensional Rectangular Ising Model on a Finite Lattice. Search on Bibsonomy Entropy The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Mei, Yong Rui Image Similarity. Search on Bibsonomy Encyclopedia of Database Systems (2nd ed.) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Wang, Jianlong Fu, Jinhui Tang, Zechao Li, Tao Mei Show, Reward and Tell: Automatic Generation of Narrative Paragraph From Photo Stream by Adversarial Training. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhi Li, Hongke Zhao, Qi Liu 0003, Zhenya Huang, Tao Mei, Enhong Chen Learning from History and Present: Next-item Recommendation via Discriminatively Exploiting User Behaviors. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fuchen Long, Ting Yao, Qi Dai, Xinmei Tian, Jiebo Luo, Tao Mei Deep Domain Adaptation Hashing with Adversarial Learning. Search on Bibsonomy SIGIR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ting Yao, Yingwei Pan, Yehao Li, Tao Mei Exploring Visual Relationship for Image Captioning. Search on Bibsonomy ECCV (14) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yalong Bai, Jianlong Fu, Tiejun Zhao, Tao Mei Deep Attention Neural Tensor Network for Visual Question Answering. Search on Bibsonomy ECCV (12) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dong Li, Zhaofan Qiu, Qi Dai, Ting Yao, Tao Mei Recurrent Tubelet Proposal and Recognition Networks for Action Detection. Search on Bibsonomy ECCV (6) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yumin Suh, Jingdong Wang, Siyu Tang, Tao Mei, Kyoung Mu Lee Part-Aligned Bilinear Representations for Person Re-identification. Search on Bibsonomy ECCV (14) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kaisheng Xu, Xu Shen, Ting Yao, Xinmei Tian, Tao Mei Greedy Layer-Wise Training of Long Short Term Memory Networks. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Mei Session details: Keynote 2. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Rainer Lienhart, Tao Mei Session details: Best Paper Session. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Susanne Boll, Kyoung Mu Lee, Jiebo Luo, Wenwu Zhu 0001, Hyeran Byun, Chang Wen Chen, Rainer Lienhart, Tao Mei (eds.) 2018 ACM Multimedia Conference on Multimedia Conference, MM 2018, Seoul, Republic of Korea, October 22-26, 2018 Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Mei Deep Video Understanding: Representation Learning, Action Recognition, and Language Generation. Search on Bibsonomy CoVieW@MM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qi Cai, Yingwei Pan, Ting Yao, Chenggang Yan, Tao Mei Memory Matching Networks for One-Shot Image Recognition. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Shuang Ma, Jianlong Fu, Chang Wen Chen, Tao Mei DA-GAN: Instance-Level Image Translation by Deep Attention Generative Adversarial Networks. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yehao Li, Ting Yao, Yingwei Pan, Hongyang Chao, Tao Mei Jointly Localizing and Describing Events for Dense Video Captioning. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yiheng Zhang, Zhaofan Qiu, Ting Yao, Dong Liu 0002, Tao Mei Fully Convolutional Adaptation Networks for Semantic Segmentation. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qing Li 0003, Jianlong Fu, Dongfei Yu, Tao Mei, Jiebo Luo Tell-and-Answer: Towards Explainable Visual Question Answering using Attributes and Captions. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Che-Hao Hsu, Wen-Huang Cheng, Yi-Leh Wu, Wen-Hsiung Huang, Tao Mei, Kai-Lung Hua CrossbowCam: a handheld adjustable multi-camera system. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Huang, Mingyu Li, Tao Mei, David McCoul, Shihao Qin, Zhanfeng Zhao, Jianwen Zhao Wearable Stretch Sensors for Motion Measurement of the Wrist Joint Based on Dielectric Elastomers. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qing Li 0003, Zhaofan Qiu, Ting Yao, Tao Mei, Yong Rui, Jiebo Luo Learning hierarchical video representation for action recognition. Search on Bibsonomy IJMIR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ryota Hinami, Tao Mei, Shin'ichi Satoh Joint Detection and Recounting of Abnormal Events by Learning Deep Generic Knowledge. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Ting Yao, Yingwei Pan, Yehao Li, Tao Mei Incorporating Copying Mechanism in Image Captioning for Learning Novel Objects. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhaofan Qiu, Ting Yao, Tao Mei Learning Spatio-Temporal Representation with Pseudo-3D Residual Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Feiran Huang, Xiaoming Zhang, Zhoujun Li, Tao Mei, Yueying He, Zhonghua Zhao Learning Social Image Embedding with Deep Multimodal Attention Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Bo Wu 0018, Wen-Huang Cheng, Yongdong Zhang, Qiushi Huang, Jintao Li, Tao Mei Sequential Prediction of Social Media Popularity with Deep Temporal Context Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiatong Li, Ting Yao, Qiang Ling, Tao Mei Detecting shot boundary with sparse coding for video summarization. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dongyuan Lu, Jitao Sang, Zhineng Chen, Min Xu, Tao Mei Who Are Your "Real" Friends: Analyzing and Distinguishing Between Offline and Online Friendships From Social Multimedia Data. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yue Wu, Steven C. H. Hoi, Tao Mei, Nenghai Yu Large-Scale Online Feature Selection for Ultra-High Dimensional Sparse Data. Search on Bibsonomy TKDD The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Mei, Jason J. Corso, Jiebo Luo Editorial for special section of video analytics with deep learning. Search on Bibsonomy Pattern Recognition The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zaigui Lu, Enguo Cao, Kun Wang, Tao Mei, Xuan Wu, Qiuju Zhang A catapult robot with chameleon-inspired multi-body elastic nested system. Search on Bibsonomy ROBIO The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanan Zhang, Xuan Wu, Xiaojie Wang, Tao Mei Stability analysis and control of adhesive forces of bio-inspired spines. Search on Bibsonomy ROBIO The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Jianlong Fu, Tao Mei, Chang Wen Chen Let Your Photos Talk: Generating Narrative Paragraph for Photo Stream via Bidirectional Attention Recurrent Neural Networks. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Tao Mei, Yong Ge, Zhanfeng Zhao, Mingyu Li, Jianwen Zhao Optimal Design and Experiments of a Wearable Silicone Strain Sensor. Search on Bibsonomy ICIRA (3) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaofan Qiu, Yingwei Pan, Ting Yao, Tao Mei Deep Semantic Hashing with Generative Adversarial Networks. Search on Bibsonomy SIGIR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yingwei Pan, Zhaofan Qiu, Ting Yao, Houqiang Li, Tao Mei Seeing Bot. Search on Bibsonomy SIGIR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feiran Huang, Xiaoming Zhang, Zhoujun Li, Tao Mei, Yueying He, Zhonghua Zhao Learning Social Image Embedding with Deep Multimodal Attention Networks. Search on Bibsonomy ACM Multimedia (Thematic Workshops) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaoyang Zeng, Jianlong Fu, Hongyang Chao, Tao Mei Searching Personal Photos on the Phone with Instant Visual Query Suggestion and Joint Text-Image Hashing. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Mei, Cha Zhang Deep Learning for Intelligent Video Analysis. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yingwei Pan, Zhaofan Qiu, Ting Yao, Houqiang Li, Tao Mei To Create What You Tell: Generating Videos from Captions. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hanqi Wang, Siliang Tang, Yin Zhang 0006, Tao Mei, Yueting Zhuang, Fei Wu 0001 Learning Deep Contextual Attention Network for Narrative Photo Stream Captioning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia (Thematic Workshops) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Xu, Ting Yao, Yongdong Zhang, Tao Mei Learning Multimodal Attention LSTM Networks for Video Captioning. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yingwei Pan, Ting Yao, Houqiang Li, Tao Mei Video Captioning with Transferred Semantic Attributes. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dongfei Yu, Jianlong Fu, Tao Mei, Yong Rui Multi-level Attention Networks for Visual Question Answering. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaofan Qiu, Ting Yao, Tao Mei Deep Quantization: Encoding Convolutional Activations with Deep Generative Model. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ting Yao, Yingwei Pan, Yehao Li, Tao Mei Incorporating Copying Mechanism in Image Captioning for Learning Novel Objects. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianlong Fu, Heliang Zheng, Tao Mei Look Closer to See Better: Recurrent Attention Convolutional Neural Network for Fine-Grained Image Recognition. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Heliang Zheng, Jianlong Fu, Tao Mei, Jiebo Luo Learning Multi-attention Convolutional Neural Network for Fine-Grained Image Recognition. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ryota Hinami, Tao Mei, Shin'ichi Satoh Joint Detection and Recounting of Abnormal Events by Learning Deep Generic Knowledge. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ting Yao, Yingwei Pan, Yehao Li, Zhaofan Qiu, Tao Mei Boosting Image Captioning with Attributes. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhaofan Qiu, Ting Yao, Tao Mei Learning Spatio-Temporal Representation with Pseudo-3D Residual Networks. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Wu 0018, Wen-Huang Cheng, Yongdong Zhang, Qiushi Huang, Jintao Li, Tao Mei Sequential Prediction of Social Media Popularity with Deep Temporal Context Networks. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lelin Zhang, Zhiyong Wang 0001, Tao Mei, David Dagan Feng A Scalable Approach for Content-Based Image Retrieval in Peer-to-Peer Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guoshuai Zhao, Xueming Qian, Xiaojiang Lei, Tao Mei Service Quality Evaluation by Exploring Social Users' Contextual Information. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junge Shen, Jialie Shen, Tao Mei, Xinbo Gao Landmark Reranking for Smart Travel Guide Systems by Combining and Analyzing Diverse Media. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bing-Kun Bao, Congyan Lang, Tao Mei, Alberto Del Bimbo Guest Editorial: Learning Multimedia for Real World Applications. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuyong Yang, Tao Mei, Ying-Qing Xu, Yong Rui, Shipeng Li Automatic Generation of Visual-Textual Presentation Layout. Search on Bibsonomy TOMCCAP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mingbo Du, Tao Mei, Huawei Liang, Jiajia Chen, Rulin Huang, Pan Zhao Drivers' Visual Behavior-Guided RRT Motion Planner for Autonomous On-Road Driving. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaopeng Yang, Tao Mei, Yongdong Zhang, Jie Liu, Shin'ichi Satoh Web Image Search Re-Ranking With Click-Based Similarity and Typicality. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weiyao Lin, Yang Mi, Weiyue Wang, Jianxin Wu, Jingdong Wang, Tao Mei A Diffusion and Clustering-Based Approach for Finding Coherent Motions and Understanding Crowd Scenes. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fayong Guo, Tao Mei, Marco Ceccarelli, Ziyi Zhao, Tao Li, Jianghai Zhao A generic walking pattern generation method for humanoid robot walking on the slopes. Search on Bibsonomy Industrial Robot The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fayong Guo, Tao Mei, Minzhou Luo, Marco Ceccarelli, Ziyi Zhao, Tao Li, Jianghai Zhao Motion planning for humanoid robot dynamically stepping over consecutive large obstacles. Search on Bibsonomy Industrial Robot The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jian Fang, Tao Mei, Jianghai Zhao, Tao Li A dual-mode online optimization method for trajectory tracking of redundant manipulators. Search on Bibsonomy Industrial Robot The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xintong Han, Chongyang Zhang, Weiyao Lin, Mingliang Xu, Bin Sheng, Tao Mei Tree-Based Visualization and Optimization for Image Collection. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Cybernetics The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 378 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license