The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Tiantong Guo" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Tiantong_Guo )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Tiantong Guo in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2016 (1) 2017 (3) 2018 (9) 2019 (7)
Publication types (Num. hits)
article(10) inproceedings(10)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 21 publication records. Showing 20 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Mohammad Tofighi, Tiantong Guo, Jairam K. P. Vanamala, Vishal Monga Prior Information Guided Regularized Deep Learning for Cell Nucleus Detection. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Med. Imaging The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mohammad Tofighi, Tiantong Guo, Jairam K. P. Vanamala, Vishal Monga Prior Information Guided Regularized Deep Learning for Cell Nucleus Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Vishal Monga Adaptive Transform Domain Image Super-resolution Via Orthogonally Regularized Deep Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Venkateswararao Cherukuri, Tiantong Guo, Steven J. Schiff, Vishal Monga Deep MR Brain Image Super-Resolution Using Spatio-Structural Priors. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Vishal Monga Adaptive Transform Domain Image Super-Resolution via Orthogonally Regularized Deep Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tiantong Guo, Venkateswararao Cherukuri, Vishal Monga Dense '123' Color Enhancement Dehazing Network. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Tiantong Guo, Xuelu Li, Venkateswararao Cherukuri, Vishal Monga Dense Scene Information Estimation Network for Dehazing. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Mohammad Tofighi, Tiantong Guo, Jairam K. P. Vanamala, Vishal Monga Deep Networks with Shape Priors for Nucleus Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Hojjat Seyed Mousavi, Tiantong Guo, Vishal Monga Deep Image Super Resolution via Natural Image Priors. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Tiep Huu Vu, Lam Nguyen, Tiantong Guo, Vishal Monga Deep Network for Simultaneous Decomposition and Classification in UWB-SAR Imagery. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Vishal Monga Orthogonally Regularized Deep Networks For Image Super-resolution. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Venkateswararao Cherukuri, Tiantong Guo, Steven J. Schiff, Vishal Monga Deep MR Image Super-Resolution Using Structural Priors. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Venkateswararao Cherukuri, Tiantong Guo, Steven J. Schiff, Vishal Monga Deep Mr Image Super-Resolution Using Structural Priors. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mohammad Tofighi, Tiantong Guo, Jairam K. P. Vanamala, Vishal Monga Deep Networks with Shape Priors for Nucleus Detection. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Vishal Monga Orthogonally Regularized Deep Networks for Image Super-Resolution. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hojjat Seyed Mousavi, Tiantong Guo, Vishal Monga Deep Image Super Resolution via Natural Image Priors. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Omar Aldayel, Tiantong Guo, Vishal Monga, Muralidhar Rangaswamy Adaptive sequential refinement: A tractable approach for ambiguity function shaping in cognitive radar. Search on Bibsonomy ACSSC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Radu Timofte, Eirikur Agustsson, Luc Van Gool, Ming-Hsuan Yang 0001, Lei Zhang 0038, Bee Lim, Sanghyun Son, Heewon Kim, Seungjun Nah, Kyoung Mu Lee, Xintao Wang, Yapeng Tian, Ke Yu, Yulun Zhang, Shixiang Wu, Chao Dong, Liang Lin, Yu Qiao, Chen Change Loy, Woong Bae, Jae Jun Yoo, Yoseob Han, Jong Chul Ye, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Yuchen Fan, Jiahui Yu, Wei Han 0002, Ding Liu, Haichao Yu, Zhangyang Wang, Honghui Shi, Xinchao Wang, Thomas S. Huang, Yunjin Chen, Kai Zhang 0008, Wangmeng Zuo, Zhimin Tang, Linkai Luo, Shaohui Li, Min Fu, Lei Cao, Wen Heng, Giang Bui, Truc Le, Ye Duan, Dacheng Tao, Ruxin Wang, Xu Lin, Jianxin Pang, Jinchang Xu, Yu Zhao, Xiangyu Xu, Jin-shan Pan, Deqing Sun, Yujin Zhang, Xibin Song, Yuchao Dai, Xueying Qin, Xuan-Phung Huynh, Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Tiep Huu Vu, Vishal Monga, Cristóvão Cruz, Karen O. Egiazarian, Vladimir Katkovnik, Rakesh Mehta, Arnav Kumar Jain, Abhinav Agarwalla, Ch V. Sai Praveen, Ruofan Zhou, Hongdiao Wen, Che Zhu, Zhiqiang Xia, Zhengtao Wang, Qi Guo NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Methods and Results. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Tiep Huu Vu, Vishal Monga Deep Wavelet Prediction for Image Super-Resolution. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Vishal Monga Deep learning based image super-resolution with coupled backpropagation. Search on Bibsonomy GlobalSIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #20 of 20 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license