The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of Wanchun Dou Wan-Chun Dou ( http://dblp.L3S.de/Authors/Wanchun_Dou )

Publication years (Num. hits)
2003-2008 (16) 2009-2011 (24) 2012-2013 (28) 2014-2016 (37) 2017 (20) 2018 (25) 2019 (18)
Publication types (Num. hits)
article(63) incollection(1) inproceedings(104)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 17 occurrences of 12 keywords

Results
Found 169 publication records. Showing 168 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Bingchuan Tian, Chen Tian, Bingquan Wang, Bo Li, Zehao He, Haipeng Dai, Kexin Liu, Wanchun Dou, Guihai Chen Scheduling dependent coflows to minimize the total weighted job completion time in datacenters. Search on Bibsonomy Computer Networks The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanchun Dou, Wenda Tang, Shu Li, Shui Yu, Kim-Kwang Raymond Choo A heuristic line piloting method to disclose malicious taxicab driver's privacy over GPS big data. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yichao Zhou, Zhenmin Tang, Lianyong Qi, Xuyun Zhang, Wanchun Dou, Shaohua Wan Intelligent Service Recommendation for Cold-Start Problems in Edge Computing. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuejun Li, Yunxiang Zhong, Qiang He 0001, Feifei Chen, Xuyun Zhang, Wanchun Dou, Yun Yang 0001 Quality-Aware Service Selection for Multi-Tenant Service Oriented Systems Based on Combinatorial Auction. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wajid Rafique, Maqbool Khan, Nadeem Sarwar, Wanchun Dou SocioRank*: A community and role detection method in social networks. Search on Bibsonomy Computers & Electrical Engineering The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Xu, Yuancheng Li, Tao Huang, Yuan Xue, Kai Peng, Lianyong Qi, Wanchun Dou An energy-aware computation offloading method for smart edge computing in wireless metropolitan area networks. Search on Bibsonomy J. Network and Computer Applications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Fei, Shu Li, Haipeng Dai, Chunhua Hu, Wanchun Dou, Qiang Ni A K-Anonymity Based Schema for Location Privacy Preservation. Search on Bibsonomy T-SUSC The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lanlan Li, Haipeng Dai, Guihai Chen, Jiaqi Zheng, Wanchun Dou, Xiaobing Wu Radiation Constrained Fair Charging for Wireless Power Transfer. Search on Bibsonomy TOSN The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Xu, Shucun Fu, Yuan Yuan 0003, Yun Luo, Lianyong Qi, Wenmin Lin, Wanchun Dou Multiobjective computation offloading for workflow management in cloudlet-based mobile cloud using NSGA-II. Search on Bibsonomy Computational Intelligence The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenda Tang, Xuan Zhao, Wajid Rafique, Lianyong Qi, Wanchun Dou, Qiang Ni An offloading method using decentralized P2P-enabled mobile edge servers in edge computing. Search on Bibsonomy Journal of Systems Architecture - Embedded Systems Design The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wajid Rafique, Lianyong Qi, Zhili Zhou, Xuan Zhao, Wenda Tang, Wanchun Dou A Location and Intention Oriented Recommendation Method for Accuracy Enhancement over Big Data. Search on Bibsonomy MobiCASE The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wajid Rafique, Xin He, Zifan Liu, Yuhu Sun, Wanchun Dou CFADefense: A Security Solution to Detect and Mitigate Crossfire Attacks in Software-Defined IoT-Edge Infrastructure. Search on Bibsonomy HPCC/SmartCity/DSS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Xu, Shucun Fu, Lianyong Qi, Xuyun Zhang, Wanchun Dou A Multi-Objective Crowdsourcing Method for Mobile Video Streaming. Search on Bibsonomy ICWS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weijun Wang, Haipeng Dai, Chao Dong 0001, Xiao Cheng, Xiaoyu Wang, Guihai Chen, Wanchun Dou PANDA: Placement of Unmanned Aerial Vehicles Achieving 3D Directional Coverage. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Wang, Haipeng Dai, He Huang, Yunhuai Liu, Guihai Chen, Wanchun Dou Robust Scheduling for Wireless Charger Networks. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wajid Rafique, Maqbool Khan, Nadeem Sarwar, Wanchun Dou A Security Framework to Protect Edge Supported Software Defined Internet of Things Infrastructure. Search on Bibsonomy CollaborateCom The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guoming Zhang, Lianyong Qi, Xuyun Zhang, Xiaolong Xu, Wanchun Dou Context-Aware Point-of-Interest Recommendation Algorithm with Interpretability. Search on Bibsonomy CollaborateCom The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wajid Rafique, Maqbool Khan, Wanchun Dou Maintainable Software Solution Development Using Collaboration Between Architecture and Requirements in Heterogeneous IoT Paradigm (Short Paper). Search on Bibsonomy CollaborateCom The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Zhang 0053, Zhili Zhou, Shu Li, Leilei Gan, Xuyun Zhang, Lianyong Qi, Xiaolong Xu, Wanchun Dou Hybrid computation offloading for smart home automation in mobile cloud computing. Search on Bibsonomy Personal and Ubiquitous Computing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Wanchun Dou, Wenping Wang, Guangshun Li, Hairong Yu, Shaohua Wan Dynamic Mobile Crowdsourcing Selection for Electricity Load Forecasting. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shunmei Meng, Huihui Wang, Qianmu Li, Yun Luo, Wanchun Dou, Shaohua Wan Spatial-Temporal Aware Intelligent Service Recommendation Method Based on Distributed Tensor factorization for Big Data Applications. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haipeng Dai, Xiaoyu Wang, Alex X. Liu, Huizhen Ma, Guihai Chen, Wanchun Dou Wireless Charger Placement for Directional Charging. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Netw. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Xu, Shucun Fu, Qing Cai, Wei Tian, Wenjie Liu 0001, Wanchun Dou, Xingming Sun, Alex X. Liu Dynamic Resource Allocation for Load Balancing in Fog Environment. Search on Bibsonomy Wireless Communications and Mobile Computing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanchun Dou, Xiaolong Xu, Xiang Liu, Laurence T. Yang, Yiping Wen A Resource Co-Allocation method for load-balance scheduling over big data platforms. Search on Bibsonomy Future Generation Comp. Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Xuyun Zhang, Wanchun Dou, Chunhua Hu, Chi Yang, Jinjun Chen A two-stage locality-sensitive hashing based approach for privacy-preserving mobile service recommendation in cross-platform edge environment. Search on Bibsonomy Future Generation Comp. Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Shunmei Meng, Xuyun Zhang, Ruili Wang, Xiaolong Xu, Zhili Zhou, Wanchun Dou An Exception Handling Approach for Privacy-Preserving Service Recommendation Failure in a Cloud Environment. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Xiaolong Xu, Xuyun Zhang, Wanchun Dou, Chunhua Hu, Yuming Zhou, Jiguo Yu Structural Balance Theory-Based E-Commerce Recommendation over Big Rating Data. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Big Data The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shunmei Meng, Qianmu Li, Shiping Chen, Shui Yu, Lianyong Qi, Wenmin Lin, Xiaolong Xu, Wanchun Dou Temporal-Sparsity Aware Service Recommendation Method via Hybrid Collaborative Filtering Techniques. Search on Bibsonomy ICSOC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenda Tang, Song Wang, Duanchao Li, Taigui Huang, Wanchun Dou, Shui Yu A Deadline-Aware Coflow Scheduling Approach for Big Data Applications. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenda Tang, Xiang Liu, Wajid Rafique, Wanchun Dou A Dynamic Resource Allocation Method for Load-Balance Scheduling Over Big Data Platforms. Search on Bibsonomy iThings/GreenCom/CPSCom/SmartData The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Xu, Yuancheng Li, Yuan Yuan 0003, Kai Peng, Wenbin Yu 0002, Wanchun Dou, Alex X. Liu An Energy-Aware Virtual Machine Scheduling Method for Cloudlets in Wireless Metropolitan Area Networks. Search on Bibsonomy iThings/GreenCom/CPSCom/SmartData The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Xu, Renhao Gu, Yuan Yuan 0003, Kai Peng, Yadang Chen, Wanchun Dou, Alex X. Liu A Multi-Objective Data Placement Method for IoT Applications Over Big Data Using NSGA-II. Search on Bibsonomy iThings/GreenCom/CPSCom/SmartData The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shu Li, Jie Zhang 0053, Dongqing Xie, Shui Yu, Wanchun Dou High Quality Participant Recruitment of Mobile Crowdsourcing over Big Data. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haipeng Dai, Yang Zhao, Guihai Chen, Wanchun Dou, Chen Tian, Xiaobing Wu, Tian He 0001 Robustly Safe Charging for Wireless Power Transfer. Search on Bibsonomy INFOCOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenda Tang, Shu Li, Wajid Rafique, Wanchun Dou, Shui Yu An Offloading Approach in Fog Computing Environment. Search on Bibsonomy SmartWorld/SCALCOM/UIC/ATC/CBDCom/IOP/SCI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Zhang 0053, Lianyong Qi, Yuan Yuan 0003, Xiaolong Xu, Wanchun Dou A Workflow Scheduling Method for Cloudlet Management in Mobile Cloud. Search on Bibsonomy SmartWorld/SCALCOM/UIC/ATC/CBDCom/IOP/SCI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Xu, Md. Zakirul Alam Bhuiyan, Lianyong Qi, Xuyun Zhang, Wanchun Dou Load Aware Management of Cloudlets for a Wireless Area Metropolitan Network. Search on Bibsonomy SmartWorld/SCALCOM/UIC/ATC/CBDCom/IOP/SCI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenda Tang, Xuan Zhao, Wajid Rafique, Wanchun Dou A Blockchain-Based Offloading Approach in Fog Computing Environment. Search on Bibsonomy ISPA/IUCC/BDCloud/SocialCom/SustainCom The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zifan Liu, Haipeng Dai, Bingchuan Tian, Wajid Rafique, Wanchun Dou Efficient Coflow Scheduling of Multi-Stage Jobs with Isolation Guarantee. Search on Bibsonomy ISPA/IUCC/BDCloud/SocialCom/SustainCom The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuan Zhao, Md. Zakirul Alam Bhuiyan, Lianyong Qi, Hongli Nie, Wajid Rafique, Wanchun Dou TrCMP: An App Usage Inference Method for Mobile Service Enhancement. Search on Bibsonomy SpaCCS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Wang, Haipeng Dai, Weijun Wang, Jiaqi Zheng, Guihai Chen, Wanchun Dou, Xiaobing Wu Heterogeneous Wireless Charger Placement with Obstacles. Search on Bibsonomy ICPP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bingchuan Tian, Chen Tian, Jiajun Sun, Junhua Yan, Yizhou Tang, Wei Wang, Haipeng Dai, Nai Xia, Guihai Chen, Wanchun Dou Using the Macroflow Abstraction to Minimize Machine Slot-time Spent on Networking in Hadoop. Search on Bibsonomy APNet The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Xu, Shucun Fu, Yuan Yuan 0003, Lianyong Qi, Wanchun Dou Energy-Efficient Computation Offloading in Cloudlet-Based Mobile Cloud Using NSGA-II. Search on Bibsonomy ICMU The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuyun Zhang, Wan-Chun Dou, Qiang He 0001, Rui Zhou 0001, Christopher Leckie, Kotagiri Ramamohanarao, Zoran A. Salcic LSHiForest: A Generic Framework for Fast Tree Isolation Based Ensemble Anomaly Analysis. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaotong Wu, Wan-Chun Dou, Qiang Ni Game theory based privacy preserving analysis in correlated data publication. Search on Bibsonomy ACSW The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Wan-Chun Dou, Xuyun Zhang An inverse collaborative filtering approach for cold-start problem in web service recommendation. Search on Bibsonomy ACSW The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanchun Dou, Xiaolong Xu, Shunmei Meng, Xuyun Zhang, Chunhua Hu, Shui Yu, Jian Yang An energy-aware virtual machine scheduling method for service QoS enhancement in clouds over big data. Search on Bibsonomy Concurrency and Computation: Practice and Experience The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Taotao Wu, Wanchun Dou, Chunhua Hu, Jinjun Chen Service Mining for Trusted Service Composition in Cross-Cloud Environment. Search on Bibsonomy IEEE Systems Journal The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shui Yu, Meng Liu 0010, Wanchun Dou, Xiting Liu, Sanming Zhou Networking for Big Data: A Survey. Search on Bibsonomy IEEE Communications Surveys and Tutorials The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Xuyun Zhang, Wanchun Dou, Qiang Ni A Distributed Locality-Sensitive Hashing-Based Approach for Cloud Service Recommendation From Multi-Source Data. Search on Bibsonomy IEEE Journal on Selected Areas in Communications The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meng Liu 0010, Wanchun Dou, Shui Yu How to shutdown a cloud: a DDoS attack in a private infrastructure-as-a-service cloud. Search on Bibsonomy IJAACS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Taotao Wu, Wanchun Dou, Qiang Ni, Shui Yu, Guihai Chen Mobile Live Video Streaming Optimization via Crowdsourcing Brokerage. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Xu, Xuan Zhao, Feng Ruan, Jie Zhang 0053, Wei Tian, Wanchun Dou, Alex X. Liu Data Placement for Privacy-Aware Applications over Big Data in Hybrid Clouds. Search on Bibsonomy Security and Communication Networks The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanwei Xu, Lianyong Qi, Wanchun Dou, Jiguo Yu Privacy-Preserving and Scalable Service Recommendation Based on SimHash in a Distributed Cloud Environment. Search on Bibsonomy Complexity The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wuzhao Yan, Bin Zhang 0008, Wanchun Dou, Datong Liu, Yu Peng Low-Cost Adaptive Lebesgue Sampling Particle Filtering Approach for Real-Time Li-Ion Battery Diagnosis and Prognosis. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Automation Science and Engineering The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Xu, Wanchun Dou, Xuyun Zhang, Chunhua Hu, Jinjun Chen A traffic hotline discovery method over cloud of things using big taxi GPS data. Search on Bibsonomy Softw., Pract. Exper. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiwen Zhang, Xiaofei Ai, Qiang He 0001, Xuyun Zhang, Wanchun Dou, Feifei Chen, Liang Chen, Yun Yang 0001 Personalized Quality Centric Service Recommendation. Search on Bibsonomy ICSOC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zifan Liu, Qing Cai, Song Wang, Xiaolong Xu, Wanchun Dou, Shui Yu A Cloud Service Enhanced Method Supporting Context-Aware Applications. Search on Bibsonomy MONAMI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaotong Wu, Shu Li, Jun Yang, Wanchun Dou A cost sharing mechanism for location privacy preservation in big trajectory data. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Maqbool Khan, Xiaotong Wu, Xiaolong Xu, Wanchun Dou Big data challenges and opportunities in the hype of Industry 4.0. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Wanchun Dou, Xuyun Zhang Two-Phase Locality-Sensitive Hashing for Privacy-Preserving Distributed Service Recommendation. Search on Bibsonomy CSS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Haolong Xiang, Wanchun Dou, Chi Yang, Yongrui Qin, Xuyun Zhang Privacy-Preserving Distributed Service Recommendation Based on Locality-Sensitive Hashing. Search on Bibsonomy ICWS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Wanchun Dou, Xuyun Zhang, Shui Yu Amplified Locality-Sensitive Hashing for Privacy-Preserving Distributed Service Recommendation. Search on Bibsonomy SpaCCS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Taotao Wu, Wan-Chun Dou, Fan Wu 0006, Shaojie Tang, Chunhua Hu, Jinjun Chen A Deployment Optimization Scheme Over Multimedia Big Data for Large-Scale Media Streaming Application. Search on Bibsonomy TOMCCAP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Xu, Wan-Chun Dou, Xuyun Zhang, Jinjun Chen EnReal: An Energy-Aware Resource Allocation Method for Scientific Workflow Executions in Cloud Environment. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Cloud Computing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Shen, Wan-Chun Dou, Fan Wu 0006, Shaojie Tang, Qiang Ni Combined Cloud: A Mixture of Voluntary Cloud and Reserved Instance Marketplace. Search on Bibsonomy J. Comput. Sci. Technol. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaotong Wu, Meng Liu 0010, Wan-Chun Dou, Shui Yu DDoS attacks on data plane of software-defined network: are they possible? Search on Bibsonomy Security and Communication Networks The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaotong Wu, Meng Liu 0010, Wan-Chun Dou, Longxiang Gao, Shui Yu A scalable and automatic mechanism for resource allocation in self-organizing cloud. Search on Bibsonomy Peer-to-Peer Networking and Applications The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Wan-Chun Dou, Jinjun Chen Weighted principal component analysis-based service selection method for multimedia services in cloud. Search on Bibsonomy Computing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Wan-Chun Dou, Xuyun Zhang Service Recommendation Based on Social Balance Theory and Collaborative Filtering. Search on Bibsonomy ICSOC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shu Li, Fan Fei, Dou Ruihan, Shui Yu, Wan-Chun Dou A Dynamic Pricing Method for Carpooling Service Based on Coalitional Game Analysis. Search on Bibsonomy HPCC/SmartCity/DSS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Wan-Chun Dou, Xuyun Zhang Combining Social Balance Theory and Collaborative Filtering for Service Recommendation in Sparse Environment. Search on Bibsonomy APSCC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shunmei Meng, Song Wang, Taotao Wu, Duanchao Li, Taigui Huang, Xiaotong Wu, Xiaolong Xu, Wan-Chun Dou An Uncertainty-Aware Evolutionary Scheduling Method for Cloud Service Provisioning. Search on Bibsonomy ICWS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shunmei Meng, Zuojian Zhou, Taigui Huang, Duanchao Li, Song Wang, Fan Fei, Wenping Wang, Wan-Chun Dou A Temporal-Aware Hybrid Collaborative Recommendation Method for Cloud Service. Search on Bibsonomy ICWS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Shen, Shu Li, Jun Yang, Wan-Chun Dou, Qiang Ni A Participant Selection Method for Crowdsensing Under an Incentive Mechanism. Search on Bibsonomy CollaborateCom The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Xu, Wenping Wang, Taotao Wu, Wan-Chun Dou, Shui Yu A Virtual Machine Scheduling Method for Trade-Offs Between Energy and Performance in Cloud Environment. Search on Bibsonomy CBD The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wuzhao Yan, Bin Zhang 0008, Xiaofeng Wang 0007, Wanchun Dou, Jingcheng Wang Lebesgue-Sampling-Based Diagnosis and Prognosis for Lithium-Ion Batteries. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Industrial Electronics The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zuojian Zhou, Wanchun Dou, Guochao Jia, Chunhua Hu, Xiaolong Xu, Xiaotong Wu, Jingui Pan A method for real-time trajectory monitoring to improve taxi service using GPS big data. Search on Bibsonomy Information & Management The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Xiaolong Xu, Wanchun Dou, Jiguo Yu, Zhili Zhou, Xuyun Zhang Time-Aware IoE Service Recommendation on Sparse Data. Search on Bibsonomy Mobile Information Systems The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuyun Zhang, Christopher Leckie, Wanchun Dou, Jinjun Chen, Kotagiri Ramamohanarao, Zoran Salcic Scalable Local-Recoding Anonymization using Locality Sensitive Hashing for Big Data Privacy Preservation. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Maqbool Khan, Xiaolong Xu, Wanchun Dou, Shui Yu OSaaS: Online Shopping as a Service to Escalate E-Commerce in Developing Countries. Search on Bibsonomy HPCC/SmartCity/DSS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Yang, Xiaolong Xu, Wenda Tang, Chunhua Hu, Wanchun Dou, Jinjun Chen A Task Scheduling Method for Energy-Performance Trade-Off in Clouds. Search on Bibsonomy HPCC/SmartCity/DSS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fan Fei, Shu Li, Wanchun Dou, Shui Yu An Evolutionary Approach for Short-Term Traffic Flow Forecasting Service in Intelligent Transportation System. Search on Bibsonomy SmartCom The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haolong Xiang, Xiaolong Xu, Haoquan Zheng, Shu Li, Taotao Wu, Wanchun Dou, Shui Yu An Adaptive Cloudlet Placement Method for Mobile Applications over GPS Big Data. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuyun Zhang, Lianyong Qi, Qiang He 0001, Wanchun Dou Scalable Iterative Implementation of Mondrian for Big Data Multidimensional Anonymisation. Search on Bibsonomy SpaCCS Workshops The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiping Wen, Wanchun Dou, Buqing Cao, Congyang Chen Towards Scheduling Data-Intensive and Privacy-Aware Workflows in Clouds. Search on Bibsonomy CollaborateCom The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shu Li, Jia Liu, Song Wang, Duanchao Li, Taigui Huang, Wanchun Dou A Novel Node Selection Method for Real-Time Collaborative Computation in Cloud. Search on Bibsonomy CBD The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shaoqian Zhang, Wan-Chun Dou, Jinjun Chen A service evaluation method for cross-cloud service choreography. Search on Bibsonomy Concurrency and Computation: Practice and Experience The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuyun Zhang, Wan-Chun Dou, Jian Pei, Surya Nepal, Chi Yang, Chang Liu 0001, Jinjun Chen Proximity-Aware Local-Recoding Anonymization with MapReduce for Scalable Big Data Privacy Preservation in Cloud. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Computers The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenmin Lin, Wan-Chun Dou, Zuojian Zhou, Chang Liu 0001 A cloud-based framework for Home-diagnosis service over big medical data. Search on Bibsonomy Journal of Systems and Software The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meng Liu 0010, Wanchun Dou, Shui Yu, Zhensheng Zhang A Decentralized Cloud Firewall Framework with Resources Provisioning Cost Optimization. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Maqbool Khan, Meng Liu 0010, Wanchun Dou, Shui Yu vGraph: Graph Virtualization towards Big Data. Search on Bibsonomy CBD The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanchun Dou, Xiaolong Xu, Shunmei Meng, Shui Yu An Energy-Aware QoS Enhanced Method for Service Computing across Clouds and Data Centers. Search on Bibsonomy CBD The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rong Hu, Wan-Chun Dou, Jianxun Liu ClubCF: A Clustering-Based Collaborative Filtering Approach for Big Data Application. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Emerging Topics Comput. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yan Liu, Guochao Jia, Xu Tao, Xiaolong Xu, Wan-Chun Dou A Stop Planning Method over Big Traffic Data for Airport Shuttle Bus. Search on Bibsonomy BDCloud The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Meng Liu 0010, Wan-Chun Dou, Shui Yu, Zhensheng Zhang A clusterized firewall framework for cloud computing. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shunmei Meng, Wanchun Dou, Xuyun Zhang, Jinjun Chen KASR: A Keyword-Aware Service Recommendation Method on MapReduce for Big Data Applications. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuyun Zhang, Chang Liu 0001, Surya Nepal, Chi Yang, Wanchun Dou, Jinjun Chen A hybrid approach for scalable sub-tree anonymization over big data using MapReduce on cloud. Search on Bibsonomy J. Comput. Syst. Sci. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianyong Qi, Wanchun Dou, Jiancheng Ni, Xiaona Xia, Chunmei Ma, Jinfeng Liu A Trust Evaluation Method for Cloud Service with Fluctuant QoS and Flexible SLA. Search on Bibsonomy ICWS The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaolong Xu, Wanchun Dou An Assistant Decision-Supporting Method for Urban Transportation Planning over Big Traffic Data. Search on Bibsonomy HCC The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 168 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license