The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Wengang Zhou" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Wengang_Zhou )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Wengang Zhou in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2005-2010 (19) 2011-2013 (16) 2014-2015 (24) 2016 (20) 2017-2018 (42) 2019 (23)
Publication types (Num. hits)
article(55) inproceedings(89)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 7 occurrences of 7 keywords

Results
Found 145 publication records. Showing 144 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Min Wang, Wengang Zhou, Qi Tian 0001, Houqiang Li Deep Scalable Supervised Quantization by Self-Organizing Map. Search on Bibsonomy TOMCCAP The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianglei Huang, Wengang Zhou, Qi Tian 0001, Houqiang Li Exploiting weak mask representation with convolutional neural networks for accurate object tracking. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Zhang, Wengang Zhou, Shaoyan Sun, Bin Li Multiple complementary inverted indexing based on multiple metrics. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhandong Liu, Wengang Zhou, Houqiang Li Scene text detection with fully convolutional neural networks. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Xie, Ning Wang, Wengang Zhou, Weiping Li, Houqiang Li Multi-tracker fusion via adaptive outlier detection. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ning Wang, Wengang Zhou, Houqiang Li Reliable Re-Detection for Long-Term Tracking. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Huang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Weiping Li Attention-Based 3D-CNNs for Large-Vocabulary Sign Language Recognition. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhengguang Zhou, Wengang Zhou, Xutao Lv, Xuan Huang, Xiaoyu Wang, Houqiang Li Progressive Learning of Low-Precision Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ning Wang, Wengang Zhou, Yibing Song, Chao Ma 0004, Houqiang Li Real-Time Correlation Tracking via Joint Model Compression and Transfer. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhengguang Zhou, Wengang Zhou, Richang Hong, Houqiang Li Online Filter Clustering and Pruning for Efficient Convnets. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jinhua Zhu, Fei Gao, Lijun Wu, Yingce Xia, Tao Qin, Wengang Zhou, Xueqi Cheng, Tie-Yan Liu Soft Contextual Data Augmentation for Neural Machine Translation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiajun Deng, Yingwei Pan, Ting Yao, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tao Mei Relation Distillation Networks for Video Object Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ning Wang, Yibing Song, Chao Ma 0004, Wengang Zhou, Wei Liu, Houqiang Li Unsupervised Deep Tracking. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo 0002, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao 0005, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen 0003, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang 0001, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen 0019, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li 0004, Ruiping Wang 0001, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yiheng Liu, Zhenxun Yuan, Wengang Zhou, Houqiang Li Spatial and Temporal Mutual Promotion for Video-Based Person Re-Identification. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianglei Huang, Wengang Zhou Re2EMA: Regularized and Reinitialized Exponential Moving Average for Target Model Update in Object Tracking. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Jiang, Wengang Zhou, Houqiang Li Knowledge Distillation with Category-Aware Attention and Discriminant Logit Losses. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qianqian Wang, Liansheng Zhuang, Ning Wang, Wengang Zhou, Houqiang Li Learning Motion-Aware Policies for Robust Visual Tracking. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Zhou, Wengang Zhou, Houqiang Li Dynamic Pseudo Label Decoding for Continuous Sign Language Recognition. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhihao Zhang, Liansheng Zhuang, Wengang Zhou, Houqiang Li Dynamic Cascaded Regression Network with Reinforcement Learning for Robust Face Alignment. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ning Wang, Yibing Song, Chao Ma 0004, Wengang Zhou, Wei Liu, Houqiang Li Unsupervised Deep Tracking. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Junfu Pu, Wengang Zhou, Houqiang Li Iterative Alignment Network for Continuous Sign Language Recognition. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Fei Gao, Jinhua Zhu, Lijun Wu, Yingce Xia, Tao Qin, Xueqi Cheng, Wengang Zhou, Tie-Yan Liu Soft Contextual Data Augmentation for Neural Machine Translation. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Dan Guo, Wengang Zhou, Houqiang Li, Meng Wang 0001 Online Early-Late Fusion Based on Adaptive HMM for Sign Language Recognition. Search on Bibsonomy TOMCCAP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Huang, Wengang Zhou, Qilin Zhang, Houqiang Li, Weiping Li Video-based Sign Language Recognition without Temporal Segmentation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yiding Liu, Siyu Yang, Bin Li, Wengang Zhou, Jizheng Xu, Houqiang Li, Yan Lu 0001 Affinity Derivation and Graph Merge for Instance Segmentation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunfeng Wang, Wengang Zhou, Qilin Zhang, Xiaotian Zhu, Houqiang Li Low-Latency Human Action Recognition with Weighted Multi-Region Convolutional Neural Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yiheng Liu, Zhenxun Yuan, Wengang Zhou, Houqiang Li Spatial and Temporal Mutual Promotion for Video-based Person Re-identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunfeng Wang, Wengang Zhou, Qilin Zhang, Houqiang Li Visual Attribute-augmented Three-dimensional Convolutional Neural Network for Enhanced Human Action Recognition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Wengang Zhou, Houqiang Li, Jian Sun, Qi Tian 0001 Collaborative Index Embedding for Image Retrieval. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yue Lv, Wengang Zhou, Qi Tian 0001, Shaoyan Sun, Houqiang Li Retrieval Oriented Deep Feature Learning With Complementary Supervision Mining. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Wang, Wengang Zhou, Qi Tian 0001, Houqiang Li A General Framework for Linear Distance Preserving Hashing. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shaoyan Sun, Wengang Zhou, Qi Tian 0001, Ming Yang, Houqiang Li Assessing Image Retrieval Quality at the First Glance. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhihua Huang, Wengang Zhou, Houqiang Li Cascaded Deep Convolutional Neural Network for Robust Face Alignment. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Feng Lin, Richang Hong, Wengang Zhou, Houqiang Li Facial Expression Recognition with Data Augmentation and Compact Feature Learning. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhengguang Zhou, Wengang Zhou, Houqiang Li, Richang Hong Online Filter Clustering and Pruning for Efficient Convnets. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunfeng Wang, Wengang Zhou, Qilin Zhang, Houqiang Li Convolutional Neural Networks with Generalized Attentional Pooling for Action Recognition. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiheng Liu, Chao Xie, Wengang Zhou, Houqiang Li Effective Similarity Measurement for Video-based Person Re-identification. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xusong Chen, Dong Liu 0002, Zheng-Jun Zha, Wengang Zhou, Zhiwei Xiong, Yan Li Temporal Hierarchical Attention at Category- and Item-Level for Micro-Video Click-Through Prediction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiayu Wang, Wengang Zhou, Jinhui Tang, Zhongqian Fu, Qi Tian 0001, Houqiang Li Unregularized Auto-Encoder with Generative Adversarial Networks for Image Generation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuanqiang Fang, Wengang Zhou, Yijuan Lu, Jinhui Tang, Qi Tian 0001, Houqiang Li Cascaded Feature Augmentation with Diffusion for Image Retrieval. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Guo, Wengang Zhou, Houqiang Li, Meng Wang Hierarchical LSTM for Sign Language Translation. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jie Huang, Wengang Zhou, Qilin Zhang, Houqiang Li, Weiping Li Video-Based Sign Language Recognition Without Temporal Segmentation. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunfeng Wang, Wengang Zhou, Qilin Zhang, Houqiang Li Enhanced Action Recognition With Visual Attribute-Augmented 3D Convolutional Neural Network. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunfeng Wang, Wengang Zhou, Qilin Zhang, Xiaotian Zhu, Houqiang Li Weighted Multi-Region Convolutional Neural Network for Action Recognition With Low-Latency Online Prediction. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ning Wang, Wengang Zhou, Houqiang Li Robust Object Tracking Via Part-Based Correlation Particle Filter. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhengguang Zhou, Wengang Zhou, Richang Hong, Houqiang Li Online Filter Weakening and Pruning for Efficient Convnets. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaotian Zhu, Wengang Zhou, Houqiang Li Adaptive Layerwise Quantization for Deep Neural Network Compression. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yilin He, Wengang Zhou, Houqiang Li Major-Subordinate-Task Learning for Image Orientation Estimation. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ning Wang, Wengang Zhou, Qi Tian 0001, Richang Hong, Meng Wang 0001, Houqiang Li Multi-Cue Correlation Filters for Robust Visual Tracking. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yue Lv, Wengang Zhou, Qi Tian 0001, Houqiang Li Scalable Bag of Selected Deep Features for Visual Instance Retrieval. Search on Bibsonomy MMM (2) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Matej Kristan, Ales Leonardis, Jiri Matas, Michael Felsberg, Roman P. Pflugfelder, Luka Cehovin Zajc, Tomás Vojír, Goutam Bhat, Alan Lukezic, Abdelrahman Eldesokey, Gustavo Fernández, Álvaro García-Martín, Álvaro Iglesias-Arias, A. Aydin Alatan, Abel González-García, Alfredo Petrosino, Alireza Memarmoghadam, Andrea Vedaldi, Andrej Muhic, Anfeng He, Arnold W. M. Smeulders, Asanka G. Perera, Bo Li, Boyu Chen, Changick Kim, Changsheng Xu, Changzhen Xiong, Cheng Tian, Chong Luo, Chong Sun, Cong Hao, Daijin Kim, Deepak Mishra 0002, Deming Chen, Dong Wang 0004, Dongyoon Wee, Efstratios Gavves, Erhan Gundogdu, Erik Velasco-Salido, Fahad Shahbaz Khan, Fan Yang 0035, Fei Zhao, Feng Li, Francesco Battistone, George De Ath, Gorthi R. K. Sai Subrahmanyam, Guilherme Sousa Bastos, Haibin Ling, Hamed Kiani Galoogahi, Hankyeol Lee, Haojie Li, Haojie Zhao, Heng Fan, Honggang Zhang, Horst Possegger, Houqiang Li, Huchuan Lu, Hui Zhi, Huiyun Li, Hyemin Lee, Hyung Jin Chang, Isabela Drummond, Jack Valmadre, Jaime Spencer Martin, Javaan Singh Chahl, Jin Young Choi 0002, Jing Li, Jinqiao Wang, Jinqing Qi, Jinyoung Sung, Joakim Johnander, João F. Henriques, Jongwon Choi, Joost van de Weijer, Jorge Rodríguez Herranz, José M. Martínez 0001, Josef Kittler, Junfei Zhuang, Junyu Gao, Klemen Grm, Lichao Zhang, Lijun Wang, Lingxiao Yang, Litu Rout, Liu Si, Luca Bertinetto, Lutao Chu, Manqiang Che, Mario Edoardo Maresca, Martin Danelljan, Ming-Hsuan Yang 0001, Mohamed H. Abdelpakey, Mohamed Shehata, Myunggu Kang, Namhoon Lee, Ning Wang, Ondrej Miksik, Payman Moallem, Pablo Vicente-Moñivar, Pedro Senna, Peixia Li, Philip H. S. Torr, Priya Mariam Raju, Ruihe Qian, Qiang Wang, Qin Zhou, Qing Guo, Rafael Martin Nieto, Rama Krishna Sai Subrahmanyam Gorthi, Ran Tao 0004, Richard Bowden, Richard Everson, Runling Wang, Sangdoo Yun, Seokeon Choi, Sergio Vivas, Shuai Bai, Shuangping Huang, Sihang Wu, Simon Hadfield, Siwen Wang, Stuart Golodetz, Ming Tang, Tianyang Xu, Tianzhu Zhang, Tobias Fischer 0001, Vincenzo Santopietro, Vitomir Struc, Wei Wang 0169, Wangmeng Zuo, Wei Feng 0005, Wei Wu, Wei Zou, Weiming Hu, Wengang Zhou, Wenjun Zeng, Xiaofan Zhang, Xiaohe Wu, Xiao-Jun Wu, Xinmei Tian, Yan Li, Yan Lu, Yee Wei Law, Yi Wu 0001, Yiannis Demiris, Yicai Yang, Yifan Jiao, Yuhong Li, Yunhua Zhang, Yuxuan Sun, Zheng Zhang, Zheng Zhu, Zhen-Hua Feng, Zhihui Wang, Zhiqun He The Sixth Visual Object Tracking VOT2018 Challenge Results. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiding Liu, Siyu Yang, Bin Li, Wengang Zhou, Jizheng Xu, Houqiang Li, Yan Lu 0001 Affinity Derivation and Graph Merge for Instance Segmentation. Search on Bibsonomy ECCV (3) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Xie, Ning Wang, Wengang Zhou, Weiping Li, Houqiang Li Residual Compression Network for Faster Correlation Tracking. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yifan Zhang, Wengang Zhou, Houqiang Li Retrieval Across Optical and SAR Images with Deep Neural Network. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junfu Pu, Wengang Zhou, Houqiang Li Dilated Convolutional Network with Iterative Optimization for Continuous Sign Language Recognition. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaotian Zhu, Wengang Zhou, Houqiang Li Improving Deep Neural Network Sparsity through Decorrelation Regularization. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shaoyan Sun, Ying Li 0016, Wengang Zhou, Qi Tian 0001, Houqiang Li Local residual similarity for image re-ranking. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaopeng Zhang 0003, Hongkai Xiong, Wengang Zhou, Weiyao Lin, Qi Tian 0001 Picking Neural Activations for Fine-Grained Recognition. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian 0001 Recent Advance in Content-based Image Retrieval: A Literature Survey. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yiding Liu, Wengang Zhou, Houqiang Li Quasi rate distortion optimization for binary hashing. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Wang, Wengang Zhou, Qi Tian 0001, Junfu Pu, Houqiang Li Deep Supervised Quantization by Self-Organizing Map. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Sun, Wengang Zhou, Houqiang Li Orientation Estimation Network. Search on Bibsonomy ICIG (2) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Matej Kristan, Ales Leonardis, Jiri Matas, Michael Felsberg, Roman P. Pflugfelder, Luka Cehovin Zajc, Tomas Vojir, Gustav Häger, Alan Lukezic, Abdelrahman Eldesokey, Gustavo Fernández, Álvaro García-Martín, Andrej Muhic, Alfredo Petrosino, Alireza Memarmoghadam, Andrea Vedaldi, Antoine Manzanera, Antoine Tran, A. Aydin Alatan, Bogdan Mocanu, Boyu Chen, Chang Huang, Changsheng Xu, Chong Sun, Dalong Du, David Zhang 0001, Dawei Du, Deepak Mishra 0002, Erhan Gundogdu, Erik Velasco-Salido, Fahad Shahbaz Khan, Francesco Battistone, Gorthi R. K. Sai Subrahmanyam, Goutam Bhat, Guan Huang, Guilherme Sousa Bastos, Guna Seetharaman, Hongliang Zhang, Houqiang Li, Huchuan Lu, Isabela Drummond, Jack Valmadre, Jae-chan Jeong, Jaeil Cho, Jae-Yeong Lee, Jana Noskova, Jianke Zhu, Jin Gao, Jingyu Liu, Ji-Wan Kim, João F. Henriques, José M. Martínez 0001, Junfei Zhuang, Junliang Xing, Junyu Gao, Kai Chen 0023, Kannappan Palaniappan, Karel Lebeda, Ke Gao, Kris M. Kitani, Lei Zhang 0006, Lijun Wang, Lingxiao Yang, Longyin Wen, Luca Bertinetto, Mahdieh Poostchi, Martin Danelljan, Matthias Mueller 0001, Mengdan Zhang, Ming-Hsuan Yang 0001, Nianhao Xie, Ning Wang, Ondrej Miksik, Payman Moallem, Pallavi M. Venugopal, Pedro Senna, Philip H. S. Torr, Qiang Wang, Qifeng Yu, Qingming Huang, Rafael Martin Nieto, Richard Bowden, Risheng Liu, Ruxandra Tapu, Simon Hadfield, Siwei Lyu, Stuart Golodetz, Sunglok Choi, Tianzhu Zhang, Titus B. Zaharia, Vincenzo Santopietro, Wei Zou, Weiming Hu, Wenbing Tao, Wenbo Li, Wengang Zhou, Xianguo Yu, Xiao Bian, Yang Li 0041, Yifan Xing, Yingruo Fan, Zheng Zhu, Zhipeng Zhang, Zhiqun He The Visual Object Tracking VOT2017 Challenge Results. Search on Bibsonomy ICCV Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinchun Qian, Wengang Zhou, Houqiang Li No-Reference Image Quality Assessment Based on Internal Generative Mechanism. Search on Bibsonomy MMM (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shaoyan Sun, Wengang Zhou, Qi Tian 0001, Houqiang Li Scalable Object Retrieval with Compact Image Representation from Generic Object Regions. Search on Bibsonomy TOMCCAP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Lu, Wengang Zhou, Houqiang Li A no-reference Image sharpness metric based on structural information using sparse representation. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhen Liu, Houqiang Li, Wengang Zhou, Ting Rui, Qi Tian 0001 Making Residual Vector Distribution Uniform for Distinctive Image Representation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhanning Gao, Jianru Xue, Wengang Zhou, Shanmin Pang, Qi Tian 0001 Democratic Diffusion Aggregation for Image Retrieval. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xingyang Cai, Wengang Zhou, Lei Wu, Jiebo Luo, Houqiang Li Effective Active Skeleton Representation for Low Latency Human Action Recognition. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wengang Zhou, Ming Yang, Xiaoyu Wang, Houqiang Li, Yuanqing Lin, Qi Tian 0001 Scalable Feature Matching by Dual Cascaded Scalar Quantization for Image Retrieval. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaopeng Zhang 0003, Hongkai Xiong, Wengang Zhou, Qi Tian 0001 Fused One-vs-All Features With Semantic Alignments for Fine-Grained Visual Categorization. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qingbo Lu, Wengang Zhou, Lu Fang, Houqiang Li Robust Blur Kernel Estimation for License Plate Images From Fast Moving Vehicles. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dan Guo, Wengang Zhou, Meng Wang 0001, Houqiang Li Sign language recognition based on adaptive HMMS with data augmentation. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Liu, Wengang Zhou, Houqiang Li Sign language recognition with long short-term memory. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianqi Zheng, Chao Xie, Wengang Zhou, Houqiang Li Compressive tracking with adaptive color feature selection and foreground modeling. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianqi Zheng, Chao Xie, Wengang Zhou, Houqiang Li Improve Visual Tracking by End-to-end Multi-Tracker Selection. Search on Bibsonomy ICIMCS The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Xuya Wang, Wengang Zhou, Qi Tian 0001, Houqiang Li Adaptively Weighted Graph Fusion for Image Retrieval. Search on Bibsonomy ICIMCS The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Min Wang, Wengang Zhou, Qi Tian 0001, Zheng-Jun Zha, Houqiang Li Linear Distance Preserving Pseudo-Supervised and Unsupervised Hashing. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jihai Zhang, Wengang Zhou, Chao Xie, Junfu Pu, Houqiang Li Chinese sign language recognition with adaptive HMM. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaopeng Zhang 0003, Hongkai Xiong, Wengang Zhou, Weiyao Lin, Qi Tian 0001 Picking Deep Filter Responses for Fine-Grained Image Recognition. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Xie, Wengang Zhou, Weiping Ding 0002, Houqiang Li, Weiping Li Respiration Motion State Estimation on 4D CT Rib Cage Images. Search on Bibsonomy MMM (1) The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junfu Pu, Wengang Zhou, Jihai Zhang, Houqiang Li Sign Language Recognition Based on Trajectory Modeling with HMMs. Search on Bibsonomy MMM (1) The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junfu Pu, Wengang Zhou, Houqiang Li Sign Language Recognition with Multi-modal Features. Search on Bibsonomy PCM (2) The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Wang, Wengang Zhou, Qi Tian 0001, Houqiang Li Sparse Matrix Based Hashing for Approximate Nearest Neighbor Search. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wengang Zhou, Houqiang Li, Yijuan Lu, Meng Wang 0001, Qi Tian 0001 Visual word expansion and BSIFT verification for large-scale image search. Search on Bibsonomy Multimedia Syst. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhen Liu, Houqiang Li, Wengang Zhou, Richang Hong, Qi Tian 0001 Uniting Keypoints: Local Visual Information Fusion for Large-Scale Image Search. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wengang Zhou, Houqiang Li, Richang Hong, Yijuan Lu, Qi Tian 0001 BSIFT: Toward Data-Independent Codebook for Large Scale Image Search. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingxi Xie, Qi Tian 0001, Wengang Zhou, Bo Zhang 0010 Heterogeneous Graph Propagation for Large-Scale Web Image Search. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xu Xie, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian 0001 Rank-aware graph fusion with contextual dissimilarity measurement for image retrieval. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian 0001 Scalable local feature matching without visual codebook training. Search on Bibsonomy ICIMCS The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xingyang Cai, Wengang Zhou, Houqiang Li Attribute Mining for Scalable 3D Human Action Recognition. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhanning Gao, Jianru Xue, Wengang Zhou, Shanmin Pang, Qi Tian 0001 Fast Democratic Aggregation and Query Fusion for Image Search. Search on Bibsonomy ICMR The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Huang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Weiping Li Sign Language Recognition using 3D convolutional neural networks. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Zhang, Wengang Zhou, Lei Wu, Houqiang Li SOM: Semantic obviousness metric for image quality assessment. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Huang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Weiping Li Sign language recognition using real-sense. Search on Bibsonomy ChinaSIP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jihai Zhang, Wengang Zhou, Houqiang Li A new system for Chinese sign language recognition. Search on Bibsonomy ChinaSIP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wengang Zhou, Houqiang Li, Yijuan Lu, Qi Tian 0001 Encoding Spatial Context for Large-Scale Partial-Duplicate Web Image Retrieval. Search on Bibsonomy J. Comput. Sci. Technol. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingxi Xie, Qi Tian 0001, Wengang Zhou, Bo Zhang 0010 Fast and accurate near-duplicate image search with affinity propagation on the ImageWeb. Search on Bibsonomy Computer Vision and Image Understanding The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wengang Zhou, Ming Yang, Houqiang Li, Xiaoyu Wang, Yuanqing Lin, Qi Tian 0001 Towards Codebook-Free: Scalable Cascaded Hashing for Mobile Image Search. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 144 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license