The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Xiangang Li" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Xiangang_Li )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Xiangang Li in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2012-2015 (19) 2016-2019 (20)
Publication types (Num. hits)
article(11) inproceedings(28)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 40 publication records. Showing 39 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Haiyang Xu, Hui Zhang, Kun Han, Yun Wang, Yiping Peng, Xiangang Li Learning Alignment for Multimodal Emotion Recognition from Speech. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ruixiong Zhang, Wei Zou, Xiangang Li Cross-task pre-training for acoustic scene classification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Dongwei Jiang, Xiaoning Lei, Wubo Li, Ne Luo, Yuxuan Hu, Wei Zou, Xiangang Li Improving Transformer-based Speech Recognition Using Unsupervised Pre-training. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Kun Han, Junwen Chen, Hui Zhang, Haiyang Xu, Yiping Peng, Yun Wang, Ning Ding, Hui Deng, Yonghu Gao, Tingwei Guo, Yi Zhang, Yahao He, Baochang Ma, Yulong Zhou, Kangli Zhang, Chao Liu, Ying Lyu, Chenxi Wang, Cheng Gong, Yunbo Wang, Wei Zou, Hui Song, Xiangang Li DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtform. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Meng Liu, Longbiao Wang, Jianwu Dang, Seiichi Nakagawa, Haotian Guan, Xiangang Li Replay Attack Detection Using Magnitude and Phase Information with Attention-based Adaptive Filters. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haiyang Xu, Yahao He, Kun Han, Junwen Chen, Xiangang Li Learning Syntactic and Dynamic Selective Encoding for Document Summarization. Search on Bibsonomy IJCNN The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Zou, Dongwei Jiang, Shuaijiang Zhao, Xiangang Li A comparable study of modeling units for end-to-end Mandarin speech recognition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ne Luo, Dongwei Jiang, Shuaijiang Zhao, Caixia Gong, Wei Zou, Xiangang Li Towards End-to-End Code-Switching Speech Recognition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Meng Ge, Longbiao Wang, Seiichi Nakagawa, Yuta Kawakami, Jianwu Dang, Xiangang Li Pitch Synchronized Relative Phase with Peak Error Detection For Noise-robust Speaker Recognition. Search on Bibsonomy ISCSLP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dongwei Jiang, Wei Zou, Shuaijiang Zhao, Guilin Yang, Xiangang Li An Analysis of Decoding for Attention-Based End-to-End Mandarin Speech Recognition. Search on Bibsonomy ISCSLP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Zou, Dongwei Jiang, Shuaijiang Zhao, Guilin Yang, Xiangang Li Comparable Study Of Modeling Units For End-To-End Mandarin Speech Recognition. Search on Bibsonomy ISCSLP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lili Guo, Longbiao Wang, Jianwu Dang, Linjuan Zhang, Haotian Guan, Xiangang Li Speech Emotion Recognition by Combining Amplitude and Phase Information Using Convolutional Neural Network. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dongbo Li, Longbiao Wang, Jianwu Dang, Meng Liu, Zeyan Oo, Seiichi Nakagawa, Haotian Guan, Xiangang Li Multiple Phase Information Combination for Replay Attacks Detection. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fengyu Guo, Ruifang He, Di Jin, Jianwu Dang, Longbiao Wang, Xiangang Li Implicit Discourse Relation Recognition using Neural Tensor Network with Interactive Attention and Sparse Learning. Search on Bibsonomy COLING The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ruifang He, Xuefei Zhang, Di Jin, Longbiao Wang, Jianwu Dang, Xiangang Li Interaction-Aware Topic Model for Microblog Conversations through Network Embedding and User Attention. Search on Bibsonomy COLING The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Chao Li, Xiaokong Ma, Bing Jiang, Xiangang Li, Xuewei Zhang, Xiao Liu, Ying Cao, Ajay Kannan, Zhenyao Zhu Deep Speaker: an End-to-End Neural Speaker Embedding System. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Hairong Liu, Zhenyao Zhu, Xiangang Li, Sanjeev Satheesh Gram-CTC: Automatic Unit Selection and Target Decomposition for Sequence Labelling. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Hairong Liu, Zhenyao Zhu, Xiangang Li, Sanjeev Satheesh Gram-CTC: Automatic Unit Selection and Target Decomposition for Sequence Labelling. Search on Bibsonomy ICML The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Xihong Wu Long Short-Term Memory based Convolutional Recurrent Neural Networks for Large Vocabulary Speech Recognition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Dario Amodei, Sundaram Ananthanarayanan, Rishita Anubhai, Jingliang Bai, Eric Battenberg, Carl Case, Jared Casper, Bryan Catanzaro, Jingdong Chen, Mike Chrzanowski, Adam Coates, Greg Diamos, Erich Elsen, Jesse H. Engel, Linxi Fan, Christopher Fougner, Awni Y. Hannun, Billy Jun, Tony Han, Patrick LeGresley, Xiangang Li, Libby Lin, Sharan Narang, Andrew Y. Ng, Sherjil Ozair, Ryan Prenger, Sheng Qian, Jonathan Raiman, Sanjeev Satheesh, David Seetapun, Shubho Sengupta, Chong Wang 0002, Yi Wang, Zhiqian Wang, Bo Xiao, Yan Xie, Dani Yogatama, Jun Zhan, Zhenyao Zhu Deep Speech 2 : End-to-End Speech Recognition in English and Mandarin. Search on Bibsonomy ICML The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Yuning Yang, Zaihu Pang, Xihong Wu A comparative study on selecting acoustic modeling units in deep neural networks based large vocabulary Chinese speech recognition. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Xihong Wu Long short-term memory based convolutional recurrent neural networks for large vocabulary speech recognition. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Xihong Wu Modeling speaker variability using long short-term memory networks for speech recognition. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Xihong Wu I-vector dependent feature space transformations for adaptive speech recognition. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Tong Fu, Yang Han, Xiangang Li, Yi Liu, Xihong Wu Integrating prosodic information into recurrent neural network language model for speech recognition. Search on Bibsonomy APSIPA The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi Liu, Jing Hua, Xiangang Li, Tong Fu, Xihong Wu Chinese syllable-to-character conversion with recurrent neural network based supervised sequence labelling. Search on Bibsonomy APSIPA The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Xihong Wu Improving long short-term memory networks using maxout units for large vocabulary speech recognition. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Xihong Wu Constructing long short-term memory based deep recurrent neural networks for large vocabulary speech recognition. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Xihong Wu Constructing Long Short-Term Memory based Deep Recurrent Neural Networks for Large Vocabulary Speech Recognition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Yi Liu, Xiangang Li, Xihong Wu Error-driven pronunciation dictionary construction for Mandarin speech recognition. Search on Bibsonomy ISCSLP The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Caixia Gong, Xiangang Li, Xihong Wu Recurrent neural network language model with part-of-speech for Mandarin speech recognition. Search on Bibsonomy ISCSLP The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Xihong Wu Decision tree based state tying for speech recognition using DNN derived embeddings. Search on Bibsonomy ISCSLP The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Xihong Wu Labeling unsegmented sequence data with DNN-HMM and its application for speech recognition. Search on Bibsonomy ISCSLP The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Han, Chenwei Zhang, Xiangang Li, Yi Liu, Xihong Wu Query-based composition for large-scale language model in LVCSR. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Caixia Gong, Xiangang Li, Xihong Wu The effect of part-of-speech on Mandarin speech recognition. Search on Bibsonomy APSIPA The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Caifu Hong, Yuning Yang, Xihong Wu Deep neural networks for syllable based acoustic modeling in Chinese speech recognition. Search on Bibsonomy APSIPA The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Yuning Yang, Xihong Wu A Comparative Study on Selecting Acoustic Modeling Units in Deep Neural Networks Based Large Vocabulary Chinese Speech Recognition. Search on Bibsonomy IScIDE The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Dan Su, Zaihu Pang, Xihong Wu Probabilistic Speaker-Class based Acoustic Modeling for Large Vocabulary Continuous Speech Recognition. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2012 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiangang Li, Zaihu Pang, Xihong Wu Lightly Supervised Acoustic Model Training for Mandarin Continuous Speech Recognition. Search on Bibsonomy IScIDE The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #39 of 39 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license