The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Yebin Liu" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Yebin_Liu )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Yebin Liu in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2006-2011 (21) 2012-2014 (16) 2015-2017 (28) 2018 (15) 2019 (11)
Publication types (Num. hits)
article(50) incollection(1) inproceedings(40)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 5 occurrences of 5 keywords

Results
Found 92 publication records. Showing 91 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Tao Yu, Jianhui Zhao, Yuanhao Huang, Yipeng Li, Yebin Liu Towards Robust and Accurate Single-View Fast Human Motion Capture. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gaochang Wu, Yebin Liu, Lu Fang, Tianyou Chai LapEPI-Net: A Laplacian Pyramid EPI structure for Learning-based Dense Light Field Reconstruction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zerong Zheng, Tao Yu, Yixuan Wei, Qionghai Dai, Yebin Liu DeepHuman: 3D Human Reconstruction from a Single Image. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jingyu Yang, Ji Xu, Kun Li, Yu-Kun Lai, Huanjing Yue, Jianzhi Lu, Hao Wu, Yebin Liu Learning to Reconstruct and Understand Indoor Scenes from Sparse Views. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Tao Yu, Zerong Zheng, Yuan Zhong, Jianhui Zhao, Qionghai Dai, Gerard Pons-Moll, Yebin Liu SimulCap : Single-View Human Performance Capture with Cloth Simulation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Gaochang Wu, Yebin Liu, Lu Fang, Qionghai Dai, Tianyou Chai Light Field Reconstruction Using Convolutional Network on EPI and Extended Applications. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiu Li, Zhen Fan, Yebin Liu, Yipeng Li, Qionghai Dai 3D Pose Detection of Closely Interactive Humans Using Multi-View Cameras. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gaochang Wu, Yipeng Li, Yuanhao Huang, Yebin Liu Joint view synthesis and disparity refinement for stereo matching. Search on Bibsonomy Frontiers Comput. Sci. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gaochang Wu, Yebin Liu, Qionghai Dai, Tianyou Chai Learning Sheared EPI Structure for Light Field Reconstruction. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cunkuan Yuan, Kun Li, Yu-Kun Lai, Yebin Liu, Jingyu Yang 3D Face Reprentation and Reconstruction with Multi-scale Graph Convolutional Autoencoders. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Yu, Zerong Zheng, Yuan Zhong, Jianhui Zhao, Qionghai Dai, Gerard Pons-Moll, Yebin Liu SimulCap : Single-View Human Performance Capture With Cloth Simulation. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Mandan Zhao, Gaochang Wu, Yipeng Li, Xiangyang Hao, Lu Fang, Yebin Liu Cross-Scale Reference-Based Light Field Super-Resolution. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Computational Imaging The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Young-Woon Cha, True Price, Zhen Wei, Xinran Lu, Nicholas Rewkowski, Rohan Chabra, Zihe Qin, Hyounghun Kim, Zhaoqi Su, Yebin Liu, Adrian Ilie, Andrei State, Zhenlin Xu, Jan-Michael Frahm, Henry Fuchs Towards Fully Mobile 3D Face, Body, and Environment Capture Using Only Head-worn Cameras. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yangang Wang, Yebin Liu, Xin Tong 0001, Qionghai Dai, Ping Tan Outdoor Markerless Motion Capture with Sparse Handheld Video Cameras. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lan Xu, Yebin Liu, Wei Cheng, Kaiwen Guo, Guyue Zhou, Qionghai Dai, Lu Fang FlyCap: Markerless Motion Capture Using Multiple Autonomous Flying Cameras. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kaiwen Guo, Feng Xu 0005, Yangang Wang, Yebin Liu, Qionghai Dai Errata to "Robust Non-Rigid Motion Tracking and Surface Reconstruction Using L0 Regularization". Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kaiwen Guo, Feng Xu 0005, Yangang Wang, Yebin Liu, Qionghai Dai Robust Non-Rigid Motion Tracking and Surface Reconstruction Using L0 Regularization. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Yu, Zerong Zheng, Kaiwen Guo, Jianhui Zhao, Qionghai Dai, Hao Li, Gerard Pons-Moll, Yebin Liu DoubleFusion: Real-time Capture of Human Performances with Inner Body Shapes from a Single Depth Sensor. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiu Li, Hongdong Li, Hanbyul Joo, Yebin Liu, Yaser Sheikh Structure from Recurrent Motion: From Rigidity to Recurrency. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Haitian Zheng, Mengqi Ji, Haoqian Wang, Yebin Liu, Lu Fang CrossNet: An End-to-end Reference-based Super Resolution Network using Cross-scale Warping. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Kun Li, Nianhong Jiao, Yebin Liu, Yangang Wang, Jingyu Yang Shape and Pose Estimation for Closely Interacting Persons Using Multi-view Images. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Yu, Zerong Zheng, Kaiwen Guo, Jianhui Zhao, Qionghai Dai, Hao Li, Gerard Pons-Moll, Yebin Liu DoubleFusion: Real-Time Capture of Human Performances With Inner Body Shapes From a Single Depth Sensor. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiu Li, Hongdong Li, Hanbyul Joo, Yebin Liu, Yaser Sheikh Structure From Recurrent Motion: From Rigidity to Recurrency. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Shi Yan, Chenglei Wu, Lizhen Wang, Feng Xu 0005, Liang An, Kaiwen Guo, Yebin Liu DDRNet: Depth Map Denoising and Refinement for Consumer Depth Cameras Using Cascaded CNNs. Search on Bibsonomy ECCV (10) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zerong Zheng, Tao Yu, Hao Li, Kaiwen Guo, Qionghai Dai, Lu Fang, Yebin Liu HybridFusion: Real-Time Performance Capture Using a Single Depth Sensor and Sparse IMUs. Search on Bibsonomy ECCV (9) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haitian Zheng, Mengqi Ji, Haoqian Wang, Yebin Liu, Lu Fang CrossNet: An End-to-End Reference-Based Super Resolution Network Using Cross-Scale Warping. Search on Bibsonomy ECCV (6) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingyu Lin, Rihui Wu, Hongman Wang, Yebin Liu Transient imaging with a time-of-flight camera and its applications. Search on Bibsonomy Frontiers of IT & EE The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yebin Liu, Lu Fang, Diego Gutierrez, Qing Wang 0006, Jingyi Yu, Feng Wu Introduction to the Issue on Light Field Image Processing. Search on Bibsonomy J. Sel. Topics Signal Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gaochang Wu, Belén Masiá, Adrián Jarabo, Yuchen Zhang, Liangyong Wang, Qionghai Dai, Tianyou Chai, Yebin Liu Light Field Image Processing: An Overview. Search on Bibsonomy J. Sel. Topics Signal Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kun Li 0001, Jingyu Yang, Leijie Liu, Ronan Boulic, Yu-Kun Lai, Yebin Liu, Yubin Li, Eray Molla SPA: Sparse Photorealistic Animation Using a Single RGB-D Camera. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyun Yuan, Difei Tang, Yebin Liu, Qing Ling, Lu Fang Magic Glasses: From 2D to 3D. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongbing Zhang, Huijin Lv, Yebin Liu, Haoqian Wang, Xingzheng Wang, Qian Huang, Xinguang Xiang, Qionghai Dai Light-Field Depth Estimation via Epipolar Plane Image Analysis and Locally Linear Embedding. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Zhu 0004, Yebin Liu, Jingtao Fan, Qionghai Dai, Xun Cao Video-Based Outdoor Human Reconstruction. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peter Eisert, Yebin Liu, Kyuong Mu Lee, Didier Stricker, Graham A. Thomas Introduction to the Special Section on Augmented Video. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuwang Wang, Yebin Liu, Wolfgang Heidrich, Qionghai Dai The Light Field Attachment: Turning a DSLR into a Light Field Camera Using a Low Budget Camera Ring. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mengqi Ji, Juergen Gall, Haitian Zheng, Yebin Liu, Lu Fang SurfaceNet: An End-to-end 3D Neural Network for Multiview Stereopsis. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jingyu Lin, Yebin Liu, Jin-Li Suo, Qionghai Dai Frequency-Domain Transient Imaging. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kaiwen Guo, Feng Xu 0005, Tao Yu, Xiaoyang Liu, Qionghai Dai, Yebin Liu Real-Time Geometry, Albedo, and Motion Reconstruction Using a Single RGB-D Camera. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Yu, Kaiwen Guo, Feng Xu 0005, Yuan Dong, Zhaoqi Su, Jianhui Zhao, Jianguo Li, Qionghai Dai, Yebin Liu BodyFusion: Real-Time Capture of Human Motion and Surface Geometry Using a Single Depth Camera. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mengqi Ji, Juergen Gall, Haitian Zheng, Yebin Liu, Lu Fang SurfaceNet: An End-to-End 3D Neural Network for Multiview Stereopsis. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mandan Zhao, Gaochang Wu, Yebin Liu, Xiangyang Hao How Depth Estimation in Light Fields Can Benefit from Angular Super-Resolution? Search on Bibsonomy CCCV (1) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyun Yuan, Ziwei Xu, Haoqian Wang, Yebin Liu, Lu Fang Cascaded image deblurring with combined image prior. Search on Bibsonomy GlobalSIP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyun Yuan, Lu Fang, Qionghai Dai, David J. Brady, Yebin Liu Multiscale gigapixel video: A cross resolution image matching and warping approach. Search on Bibsonomy ICCP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Gaochang Wu, Mandan Zhao, Liangyong Wang, Qionghai Dai, Tianyou Chai, Yebin Liu Light Field Reconstruction Using Deep Convolutional Network on EPI. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hang Yan, Yebin Liu, Yasutaka Furukawa Turning an Urban Scene Video into a Cinemagraph. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haitian Zheng, Minghao Guo, Haoqian Wang, Yebin Liu, Lu Fang Combining Exemplar-Based Approach and learning-Based Approach for Light Field Super-Resolution Using a Hybrid Imaging System. Search on Bibsonomy ICCV Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haitian Zheng, Mengqi Ji, Lei Han, Ziwei Xu, Haoqian Wang, Yebin Liu, Lu Fang Learning Cross-scale Correspondence and Patch-based Synthesis for Reference-based Super-Resolution. Search on Bibsonomy BMVC The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Hang Yan, Yebin Liu, Yasutaka Furukawa Turning an Urban Scene Video into a Cinemagraph. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Kai Li, Jue Wang, Yebin Liu, Li Xu, Qionghai Dai Re-Compositable Panoramic Selfie with Robust Multi-Frame Segmentation and Stitching. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haitian Zheng, Yebin Liu, Mengqi Ji, Feng Wu, Lu Fang Learning High-level Prior with Convolutional Neural Networks for Semantic Segmentation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Yebin Liu, Juergen Gall, Céline Loscos, Qionghai Dai Reconstruction of Human Motion. Search on Bibsonomy Digital Representations of the Real World The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kaiwen Guo, Feng Xu 0005, Yangang Wang, Yebin Liu, Qionghai Dai Robust Non-rigid Motion Tracking and Surface Reconstruction Using L0 Regularization. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhoutong Zhang, Yebin Liu, Qionghai Dai Light field from micro-baseline image pair. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hongbo Ao, Yongbing Zhang, Adrián Jarabo, Belén Masiá, Yebin Liu, Diego Gutierrez, Qionghai Dai Light Field Editing Based on Reparameterization. Search on Bibsonomy PCM (1) The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Li, Qionghai Dai, Ruiping Wang 0001, Yebin Liu, Feng Xu 0005, Jue Wang A Data-Driven Approach for Facial Expression Retargeting in Video. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xing Lin, Yebin Liu, Jiamin Wu, Qionghai Dai Spatial-spectral encoded compressive hyperspectral imaging. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Genzhi Ye, Elena Garces, Yebin Liu, Qionghai Dai, Diego Gutierrez Intrinsic video and applications. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guannan Li, Yebin Liu, Qionghai Dai Free-viewpoint video relighting from multi-view sequence under general illumination. Search on Bibsonomy Mach. Vis. Appl. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zhao, Yebin Liu, Qionghai Dai Spatiotemporal segmentation for stereoscopic video. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingyu Lin, Yebin Liu, Matthias B. Hullin, Qionghai Dai Fourier Analysis on Transient Imaging with a Multifrequency Time-of-Flight Camera. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Genzhi Ye, Yebin Liu, Yue Deng, Nils Hasler, Xiangyang Ji, Qionghai Dai, Christian Theobalt Free-Viewpoint Video of Human Actors Using Multiple Handheld Kinects. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Cybernetics The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yebin Liu, Juergen Gall, Carsten Stoll, Qionghai Dai, Hans-Peter Seidel, Christian Theobalt Markerless Motion Capture of Multiple Characters Using Multiview Image Segmentation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinlong Ju, Jue Wang, Yebin Liu, Haoqian Wang, Qionghai Dai A Progressive Tri-level Segmentation Approach for Topology-Change-Aware Video Matting. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guannan Li, Chenglei Wu, Carsten Stoll, Yebin Liu, Kiran Varanasi, Qionghai Dai, Christian Theobalt Capturing Relightable Human Performances under General Uncontrolled Illumination. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yangang Wang, Jianyuan Min, Jianjie Zhang, Yebin Liu, Feng Xu 0005, Qionghai Dai, Jinxiang Chai Video-based hand manipulation capture through composite motion control. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weihong Deng, Yebin Liu, Jiani Hu, Jun Guo 0002 The small sample size problem of ICA: A comparative study and analysis. Search on Bibsonomy Pattern Recognition The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yue Deng, Yebin Liu, Qionghai Dai, Zengke Zhang, Yao Wang Noisy Depth Maps Fusion for Multiview Stereo Via Matrix Completion. Search on Bibsonomy J. Sel. Topics Signal Processing The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Di Wu 0006, Yebin Liu, Ivo Ihrke, Qionghai Dai, Christian Theobalt Performance Capture of High-Speed Motion Using Staggered Multi-View Recording. Search on Bibsonomy Comput. Graph. Forum The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Li, Feng Xu 0005, Jue Wang, Qionghai Dai, Yebin Liu A data-driven approach for facial expression synthesis in video. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Genzhi Ye, Yebin Liu, Nils Hasler, Xiangyang Ji, Qionghai Dai, Christian Theobalt Performance Capture of Interacting Characters with Handheld Kinects. Search on Bibsonomy ECCV (2) The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chenglei Wu, Yebin Liu, Qionghai Dai, Bennett Wilburn Fusing Multiview and Photometric Stereo for 3D Reconstruction under Uncalibrated Illumination. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF Multiview stereo, ell_{1} minimization, photometric stereo, Lambertian reflectance
1Feng Xu 0005, Yebin Liu, Carsten Stoll, James Tompkin, Gaurav Bharaj, Qionghai Dai, Hans-Peter Seidel, Jan Kautz, Christian Theobalt Video-based characters: creating new human performances from a multi-view video database. Search on Bibsonomy ACM Trans. Graph. The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chenglei Wu, Kiran Varanasi, Yebin Liu, Hans-Peter Seidel, Christian Theobalt Shading-based dynamic shape refinement from multi-view video under general illumination. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xun Cao, Yebin Liu, Xiangyang Ji, Qionghai Dai Vision field capture for advanced 3DTV applications. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ying Fu, Yebin Liu, Qionghai Dai Dynamic Shape Capture via Periodical-Illumination Optical Flow Estimation and Multi-view Photometric Stereo. Search on Bibsonomy 3DIMPVT The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yebin Liu, Carsten Stoll, Juergen Gall, Hans-Peter Seidel, Christian Theobalt Markerless motion capture of interacting characters using multi-view image segmentation. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guannan Li, Yebin Liu, Qionghai Dai Multi-view photometric stereo of non-Lambertian surface under general illuminations. Search on Bibsonomy IC3D The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mian Ma, Feng Xu 0005, Yebin Liu Animation of 3D characters from single depth camera. Search on Bibsonomy IC3D The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yilong Liu, Yuanyuan Jiang, Yebin Liu A visual hull free algorithm for fast and robust multi-view stereo. Search on Bibsonomy IC3D The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yebin Liu, Qionghai Dai, Wenli Xu A Point-Cloud-Based Multiview Stereo Algorithm for Free-Viewpoint Video. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF Multiview stereo, point cloud, free-viewpoint video, MVS
1Xun Cao, Yebin Liu, Qionghai Dai A Flexible Client-Driven 3DTV System for Real-Time Acquisition, Transmission, and Display of Dynamic Scenes. Search on Bibsonomy EURASIP J. Adv. Sig. Proc. The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chenglei Wu, Yebin Liu, Xiangyang Ji, Qionghai Dai Multi-view reconstruction under varying illumination conditions. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guangwei Yang, Yebin Liu 3D object relighting based on multi-view stereo and image based lighting techniques. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoduan Feng, Yebin Liu, Qionghai Dai Point-cloud refinement via exact matching. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yebin Liu, Xun Cao, Qionghai Dai, Wenli Xu Continuous depth estimation for multi-view stereo. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yebin Liu, Qionghai Dai, Zhixiang You, Wenli Xu Rate-prediction structure complexity analysis for multi-view video coding using hybrid genetic algorithms. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhun Han, Qionghai Dai, Yebin Liu A sender-driven time-stamp controlling based dynamic light field streaming service. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Chen, Yebin Liu, Qionghai Dai, Xiaodong Liu Performance Modeling and Evaluation of Prediction Structures in Multi-View Video Coding. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Su Xue, Zhixiang You, Yebin Liu, Qionghai Dai Color Light Field Block Truncation Compression using Hierarchical Bit-Plane Prediction. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yebin Liu, Qionghai Dai, Wenli Xu A Real Time Interactive Dynamic Light Field Transmission System. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yebin Liu, Qionghai Dai, Wenli Xu, Zhihong Liao Dynamic Light Field Compression Using Shared Fields and Region Blocks for Streaming Service. Search on Bibsonomy ACIVS The full citation details ... 2006 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #91 of 91 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license