The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Yong Li" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Yong_Li )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Yong Li in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1989-2000 (15) 2001-2006 (19) 2007 (25) 2008 (20) 2009 (22) 2010 (20) 2011 (20) 2012 (16) 2013 (19) 2014 (35) 2015 (35) 2016 (40) 2017 (42) 2018 (50) 2019 (44)
Publication types (Num. hits)
article(195) inproceedings(226) proceedings(1)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 48 occurrences of 45 keywords

Results
Found 423 publication records. Showing 422 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Mingxue Zheng, Huayi Wu, Yong Li An Adaptive End-to-End Classification Approach for Mobile Laser Scanning Point Clouds Based on Knowledge in Urban Scenes. Search on Bibsonomy Remote Sensing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunfei Guo, Yong Li, Ratnasingham Tharmarasa, Thiagalingam Kirubarajan, Murat Efe, Tevfik Bahadir Sarikaya GP-PDA Filter for Extended Target Tracking With Measurement Origin Uncertainty. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Aerospace and Electronic Systems The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Liu 0024, Shuo Yan, Jianqiang Li, Guangzhi Qu, Yong Li, Jianlei Lang, Rentao Gu A Sequence-to-Sequence Air Quality Predictor Based on the n-Step Recurrent Prediction. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Penglu Liu, Yong Li, Wei Cheng, Wenjie Zhang, Xiang Gao Energy-Efficient Power Allocation for Millimeter Wave Beamspace MIMO-NOMA Systems. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Li, Yong Li, Kechao Lian, Xiaoyu Bian, Kuan Yang, Yongzhi Tian PGC-Net: A Light Weight Convolutional Sequence Network for Digital Pressure Gauge Calibration. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li, Muhammad Rafaqat, Tariq Javed Zia, Imran Ahmed, Chahn Yong Jung Flip and Neimark-Sacker Bifurcations of a Discrete Time Predator-Pre Model. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiang Xu, Yong Li, Guang Chen Effect of Tensile Force on Magnetostrictive Sensors for Generating and Receiving Longitudinal Mode Guided Waves in Steel Wires. Search on Bibsonomy J. Sensors The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ningning Sun, Yong Li, Lihua Ma, Wenyong Chen, Dunn Cynthia Research on cloud computing in the resource sharing system of university library services. Search on Bibsonomy Evolutionary Intelligence The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuai Zhao 0003, Viliam Makis, Shaowei Chen, Yong Li Health Assessment Method for Electronic Components Subject to Condition Monitoring and Hard Failure. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Instrumentation and Measurement The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fengli Xu, Zhenyu Han, Jinghua Piao, Yong Li "I Think You'll Like It": Modelling the Online Purchase Behavior in Social E-commerce. Search on Bibsonomy PACMHCI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zegang Ding, Tianyi Zhang 0006, Yong Li, Gen Li, Xichao Dong, Tao Zeng 0001, Meng Ke A Ship ISAR Imaging Algorithm Based on Generalized Radon-Fourier Transform With Low SNR. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Honghong Cheng, Yuhua Qian, Yan Wu, Qian Guo, Yong Li Diversity-induced fuzzy clustering. Search on Bibsonomy Int. J. Approx. Reasoning The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hong Chen 0003, Lulu Guo, Haitao Ding, Yong Li, Bingzhao Gao Real-Time Predictive Cruise Control for Eco-Driving Taking into Account Traffic Constraints. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Intelligent Transportation Systems The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Di Liu, Linna Zhao, Zhaoyang Wang, Xu Zhou, Xiuzhao Fan, Yong Li, Jing Xu, Simeng Hu, Miaomiao Niu, Xiuling Song, Ying Li, Lijiao Zuo, Changgui Lei, Meng Zhang, Guoping Tang, Min Huang, Nan Zhang, Lian Duan, Hongchao Lv, Mingming Zhang, Jin Li, Liangde Xu, Fanwu Kong, Rennan Feng, Yongshuai Jiang EWASdb: epigenome-wide association study database. Search on Bibsonomy Nucleic Acids Research The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang Zhang, Lina Yao, Manqing Dong, Zhe Liu, Yu Zhang, Yong Li Adversarial Representation Learning for Robust Patient-Independent Epileptic Seizure Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Quanming Yao, Xiangning Chen, James T. Kwok, Yong Li Searching for Interaction Functions in Collaborative Filtering. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Rong Zhu, Kun Zhao, Hongxia Yang, Wei Lin, Chang Zhou, Baole Ai, Yong Li, Jingren Zhou AliGraph: A Comprehensive Graph Neural Network Platform. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yong Niu, Han Shi, Yong Li, Ruisi He, Zhangdui Zhong Coalition Formation Games Based Sub-Channel Allocation for Device-to-Device Underlay mmWave Small Cells. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yihong Chen, Bei Chen, Xiangnan He 0001, Chen Gao, Yong Li, Jian-Guang Lou, Yue Wang LambdaOpt: Learn to Regularize Recommender Models in Finer Levels. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0054, Yong Li, Peng Wang, Wei Wei 0008, Songzheng Xu, Yanning Zhang A separation-aggregation network for image denoising. Search on Bibsonomy Appl. Soft Comput. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rong Zhu, Kun Zhao, Hongxia Yang, Wei Lin, Chang Zhou, Baole Ai, Yong Li, Jingren Zhou AliGraph: A Comprehensive Graph Neural Network Platform. (PDF / PS) Search on Bibsonomy PVLDB The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiamin Xing, Xue Yang, Yong Li Rotating periodic solutions for convex Hamiltonian systems. Search on Bibsonomy Appl. Math. Lett. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Cheng, Xiaolin Lu, Yong Li, Hui Wang, Lei Zhong Strip-based deployment with cooperative communication to achieve connectivity and information coverage in wireless sensor networks. Search on Bibsonomy IJDSN The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Baofu Fang, Xiaoping Guo, Zaijun Wang, Yong Li, Mohamed Elhoseny, Xiaohui Yuan Collaborative task assignment of interconnected, affective robots towards autonomous healthcare assistant. Search on Bibsonomy Future Generation Comp. Syst. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mingze Qi, Hongzhong Deng, Yong Li Minimum Memory-Based Sign Adjustment in Signed Social Networks. Search on Bibsonomy Entropy The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenyuan Ning, Jiaxiu Luo, Yong Li, Shuai Han, Qianjin Feng, Yikai Xu, Wufan Chen, Tao Chen, Yu Zhang 0064 Pattern Classification for Gastrointestinal Stromal Tumors by Integration of Radiomics and Deep Convolutional Features. Search on Bibsonomy IEEE J. Biomedical and Health Informatics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li, Wei Gao DeltaVR: achieving high-performance mobile VR dynamics through pixel reuse. Search on Bibsonomy IPSN The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sha Zhao, Yong Li, Sasu Tarkoma, Zhiwen Yu, Anind K. Dey, Gang Pan AppLens 2019: the 2nd international workshop on mining and learning from smartphone apps for users. Search on Bibsonomy UbiComp/ISWC Adjunct The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ye Lu, Xinlei Chen, Bo Jie Wang, Teng Yue Wang, Pei Zhang, Yong Li Recycling price prediction of renewable resources. Search on Bibsonomy UbiComp/ISWC Adjunct The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guanjie Zheng, Yuanhao Xiong, Xinshi Zang, Jie Feng, Hua Wei, Huichu Zhang, Yong Li, Kai Xu, Zhenhui Li Learning Phase Competition for Traffic Signal Control. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fengli Xu, Jianxun Lian, Zhenyu Han, Yong Li, Yujian Xu, Xing Xie 0001 Relation-Aware Graph Convolutional Networks for Agent-Initiated Social E-Commerce Recommendation. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tong Li, Ahmad Alhilal, Anlan Zhang, Mohammad A. Hoque, Dimitris Chatzopoulos, Zhu Xiao, Yong Li, Pan Hui Driving Big Data: A First Look at Driving Behavior via a Large-Scale Private Car Dataset. Search on Bibsonomy ICDE Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fuyong Liu, Yong Li, Ruimin Hao Structural Design and Finite Element Analysis of Aluminum -FRP Composite Catamaran. Search on Bibsonomy AIAM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li, Zhi-Qun Song A Secure Wireless Communication Mechanism Based on Multi-WFRF. Search on Bibsonomy HPCC/SmartCity/DSS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pengfei Wen, Shaowei Chen, Shuai Zhao, Yong Li, Yan Wang, Zhi Dou A Novel Bayesian Update Method for Parameter Reconstruction of Remaining Useful Life Prognostics. Search on Bibsonomy ICPHM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li, Zhenguo Yang, Xudong Mao, Yong Wang, Qing Li 0001, Wenyin Liu, Ying Wang GAN with Pixel and Perceptual Regularizations for Photo-Realistic Joint Deblurring and Super-Resolution. Search on Bibsonomy CGI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lianqing Yu, Yong Li, Zhiming Kang Design and Implementation of Medium-Range Weather Forecast Operational System. Search on Bibsonomy CSAE The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li, Changmin Lu, Lan Liu Human Metapopulation Identification Based on Online Fingerprint. Search on Bibsonomy CSAE The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jialin Liu, Siru Liu, Yong Li Comparison of Medical/Health Informatics Education at the Best Global Universities for Clinical Medicine in Mainland China, Japan and South Korea. Search on Bibsonomy MedInfo The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Zhao, Jie Feng, Zhao Xu, Tong Xia, Lin Chen, Funing Sun, Diansheng Guo, Depeng Jin, Yong Li DeepMM: Deep Learning Based Map Matching with Data Augmentation. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoran Wen, Mugen Peng, Xinran Zhang, Shi Yan, Yong Li Enhanced Sensing-Based Resource Scheduling Algorithm for 5G V2V Communications. Search on Bibsonomy ICCC The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu-Che Tsai, Muzhi Guan, Cheng-Te Li, Meeyoung Cha, Yong Li, Yue Wang 0007 Predicting New Adopters via Socially-Aware Neural Graph Collaborative Filtering. Search on Bibsonomy CSoNet The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yihan Jiang, Yong Li, Yan Zhu Auditable zerocoin scheme with user awareness. Search on Bibsonomy ICCSP The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Muzhi Guan, Meeyoung Cha, Yong Li, Yue Wang 0007, Jiajie Yu Predicting Time-Bounded Purchases During a Mega Shopping Festival. Search on Bibsonomy BigComp The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lu Xu, Yong Li, Yingfei Yi Poincaré-Treshchev Mechanism in Multi-scale, Nearly Integrable Hamiltonian Systems. Search on Bibsonomy J. Nonlinear Science The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sijia Hu, Sheng Li, Yong Li, Olav Krause, Firuz Zare A Comprehensive Study for the Power Flow Controller Used in Railway Power Systems. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Industrial Electronics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li, Yan Tao Daily PM10 concentration forecasting based on multiscale fusion support vector regression. Search on Bibsonomy Journal of Intelligent and Fuzzy Systems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li The management model of construction plane layout based on Pareto ant colony genetic algorithm. Search on Bibsonomy Journal of Intelligent and Fuzzy Systems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuai Zhao 0003, Viliam Makis, Shaowei Chen, Yong Li Evaluation of Reliability Function and Mean Residual Life for Degrading Systems Subject to Condition Monitoring and Random Failure. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Reliability The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huanfeng Peng, Zhi-qiu Huang, Lin-yuan Liu, Yong Li, Dajuan Fan, Yu-qing Wang Preserving privacy information flow security in composite service evolution. Search on Bibsonomy Frontiers of IT & EE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junping Wang, Gangming Liang, Yao Wu, Yong Li, Jing Hu New colour morphological operators on hypergraph. Search on Bibsonomy IET Image Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cuizhen Niu, Xu Guo, Yong Li, Lixing Zhu Pairwise distance-based tests for conditional symmetry. Search on Bibsonomy Computational Statistics & Data Analysis The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Li Wang, Giuseppe Araniti, Yong Li, Tommy Svensson, Zhu Han IEEE Access Special Section Editorial: Socially Enabled Networking And Computing. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weiqi Sun, Yong Li, Chunjing Hu, Mugen Peng Joint Optimization of Cache Placement and Bandwidth Allocation in Heterogeneous Networks. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yapeng Li, Yu Xiao, Yong Li, Jun Wu Which Targets to Protect in Critical Infrastructures - A Game-Theoretic Solution From a Network Science Perspective. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiulai Gao, Weijun Liang, Hao Xu 0007, Yong Li Complex Transmission Coefficient Measurement at 50-110 GHz With Hybrid-Channel Measurement System. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Instrumentation and Measurement The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li, Zhi-Qun Song, Xuejun Sha The multi-weighted type fractional fourier transform scheme and its application over wireless communications. Search on Bibsonomy EURASIP J. Wireless Comm. and Networking The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Liu 0024, Shuo Yan, Huanling You, Yan Dong, Yong Li, Jianlei Lang, Rentao Gu Road surface temperature prediction based on gradient extreme learning machine boosting. Search on Bibsonomy Computers in Industry The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lingfei Xu, Hui Zhao, Ying Li, Lin Cao, Xiaoqing Xie, Xiansong Zhang, Yong Li Production Optimization of Polymer Flooding Using Improved Monte Carlo Gradient Approximation Algorithm with Constraints. Search on Bibsonomy Journal of Circuits, Systems, and Computers The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Limeng Dong, Sergey Loyka, Yong Li The Secrecy Capacity of Gaussian MIMO Wiretap Channels Under Interference Constraints. Search on Bibsonomy IEEE Journal on Selected Areas in Communications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li Monitoring Data Management Information System for Securities Market. Search on Bibsonomy Wireless Personal Communications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cai Chen, Manyuan Zhang, Huanzhi Zhang, Zhenyun Huang, Yong Li Privacy-preserving Sensory Data Recovery. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Weiguang Ding, Yong Niu, Hao Wu 0005, Yong Li, Zhangdui Zhong QoS-aware Full-duplex Concurrent Scheduling for Millimeter Wave Wireless Backhaul Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaoyan Kui, Yue Sun, Shigeng Zhang, Yong Li Characterizing the Capability of Vehicular Fog Computing in Large-scale Urban Environment. Search on Bibsonomy MONET The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guanggang Liu, Yong Li, Xue Yang Rotating periodic solutions for super-linear second order Hamiltonian systems. Search on Bibsonomy Appl. Math. Lett. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhiwei Yang 0004, Weigang Wu, Yong Li, Yishun Chen Cluster-based efficient information dissemination in dynamic networks. Search on Bibsonomy IJDSN The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junhua Yang, Yong Li, Wei Cheng An improved geometric algorithm for indoor localization. Search on Bibsonomy IJDSN The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoxia Song, Yong Li Data gathering in wireless sensor networks via regular low density parity check matrix. Search on Bibsonomy IEEE CAA J. Autom. Sinica The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jicheng Zhang, Yong Li, Yongshui Huang, Jinwei Jiang, Siu-Chun M. Ho A Feasibility Study on Timber Moisture Monitoring Using Piezoceramic Transducer-Enabled Active Sensing. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junhua Yang, Yong Li, Wei Cheng, Yang Liu, Chenxi Liu EKF-GPR-Based Fingerprint Renovation for Subset-Based Indoor Localization with Adjusted Cosine Similarity. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hangyu Fan, Huandong Wang, Yong Li Data-Driven Packet Loss Estimation for Node Healthy Sensing in Decentralized Cluster. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Moshen Kuai, Gang Cheng, Yusong Pang, Yong Li Research of Planetary Gear Fault Diagnosis Based on Permutation Entropy of CEEMDAN and ANFIS. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Juan Zhang, Yong Li, Guofeng Du, Gangbing Song Damage Detection of L-Shaped Concrete Filled Steel Tube (L-CFST) Columns under Cyclic Loading Using Embedded Piezoceramic Transducers. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li, Gang Cheng, Yusong Pang, Moshen Kuai Planetary Gear Fault Diagnosis via Feature Image Extraction Based on Multi Central Frequencies and Vibration Signal Frequency Spectrum. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianping Zhang, Xiyu Liu, Yong Li Novel Clustering based on Discrete Morse Technique. Search on Bibsonomy ICPRAM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zengshan Tian, Yong Li, Mu Zhou, Ze Li WiFi-Based Adaptive Indoor Passive Intrusion Detection. Search on Bibsonomy DSL The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Liu 0024, Shuo Yan, Jianqiang Li, Guangzhi Qu, Yong Li, Jianlei Lang, Rentao Gu An Attention-Based Air Quality Forecasting Method. Search on Bibsonomy ICMLA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu 0016, Yong Niu, Yong Li, Ming Zeng, Zhu Han Exploiting Multi-Hop Relay to Achieve Mobility-Aware Transmission Scheduling in mmWave Systems. Search on Bibsonomy ICC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Wang, Jun Li, Nan Yan, Weiwei Li, Yong Li, Sanming Liu Bug Patterns Localization Based on Topic Model for Bugs in Program Loop. Search on Bibsonomy QRS Companion The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Muhammad Sheraz, Fang Wang, Yong Li Enhancing Mobile User Performance Through Data Caching Over Edge Computing Wireless Networks. Search on Bibsonomy IWCMC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fang Liu, Bo Hu, Ranran Li, Yong Li A Novel Control Strategy of Energy Storage System Considering Prediction Errors of Photovoltaic Power. Search on Bibsonomy ICARCV The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kedao Wang, Yong Li Comparison of control methods: Learning robotics manipulation with contact dynamics. Search on Bibsonomy SIMPAR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Umber Saleem, Yu Liu, Sobia Jangsher, Yong Li Performance Guaranteed Partial Offloading for Mobile Edge Computing. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Liu, Kelu Yao, Mengmeng Huang, Jiahui Zhang, Yong Li, Rong Li Gastric Pathology Image Recognition Based on Deep Residual Networks. Search on Bibsonomy COMPSAC (2) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Liu 0024, Libin Shen, Huanling You, Yan Dong, Jianqiang Li, Yong Li, Jianlei Lang, Rentao Gu Forecasting Road Surface Temperature in Beijing Based on Machine Learning Algorithms. Search on Bibsonomy ICCSE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li, Lei Zhang 0054, Chen Ding, Wei Wei 0008, Yanning Zhang Single Hyperspectral Image Super-Resolution with Grouped Deep Recursive Residual Network. Search on Bibsonomy BigMM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Liu 0024, Xingrui Li, Jianqiang Li, Yong Li, Jianlei Lang, Rentao Gu, Fei Wang Comparison of Machine Learning Classifiers for Breast Cancer Diagnosis Based on Feature Selection. Search on Bibsonomy SMC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zexu Li, Liu Liu, Yong Li, Mugen Peng Joint Resource Slicing for Uplink in OFDMA-Based Cloud RAN. Search on Bibsonomy ICCC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunhua Liu, Yong Li, Zhendong Mao, Tong Sha On the Design of OFDM-Based Simultaneous Wireless Information and Power Transfer in Fog-Radio Access Networks. Search on Bibsonomy ICCC Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dongyu Liu, Zexu Li, Zeyu Hu, Yong Li Distributed Reinforcement Learning for Quality-of-Service Routing in Wireless Device-to-device Networks. Search on Bibsonomy ICCC Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li, Wei Gao MUVR: Supporting Multi-User Mobile Virtual Reality with Resource Constrained Edge Cloud. Search on Bibsonomy SEC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cai Chen, Manyuan Zhang, Huanzhi Zhang, Zhenyun Huang, Yong Li Privacy-Preserving Sensory Data Recovery. Search on Bibsonomy TrustCom/BigDataSE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cong Du, Peng Shu, Yong Li CA-LSTM: Search Task Identification with Context Attention based LSTM. Search on Bibsonomy SIGIR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Siru Liu, Jialin Liu, Yong Li Factors Affecting the Use of Electronic Health Records by Physician: A Pilot Study. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xue-Li Tan, Yong Li The null controllability of nonlinear discrete control systems with degeneracy. Search on Bibsonomy IMA J. Math. Control & Information The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Li, Bin Yong, Peter van Oosterom, Mathias Lemmens, Huayi Wu, Liliang Ren, Mingxue Zheng, Jiajun Zhou Airborne LiDAR Data Filtering Based on Geodesic Transformations of Mathematical Morphology. Search on Bibsonomy Remote Sensing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaozhong Li, Yong Li, Ying Liu 0025, Long Wang 0011 Genetic Expression Level Prediction Based on Extended Fuzzy Petri Nets. Search on Bibsonomy IJPRAI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Jiang 0018, Yong Li, Chris Rizos A Multisensor Navigation System Based on an Adaptive Fault-Tolerant GOF Algorithm. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Intelligent Transportation Systems The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunxiao Jiang, Chunxing Jiang, Norman C. Beaulieu, Yong Li, Yulong Zou, Yong Ren DYWAMIT: Asynchronous Wideband Dynamic Spectrum Sensing and Access System. Search on Bibsonomy IEEE Systems Journal The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhidan Zhang, Xiaoqing Huang, Bjorn Keune, Yijia Cao, Yong Li Modeling and Simulation of Data Flow for VLAN-Based Communication in Substations. Search on Bibsonomy IEEE Systems Journal The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 422 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license