The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Yonghui Wu" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Yonghui_Wu )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Yonghui Wu in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2000-2010 (16) 2011-2013 (19) 2014-2016 (24) 2017 (21) 2018 (29) 2019 (19)
Publication types (Num. hits)
article(61) inproceedings(67)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 4 occurrences of 4 keywords

Results
Found 129 publication records. Showing 128 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Nankun Mu, Yonghui Wu, Xiaofeng Liao, Tingwen Huang Input Time Delay Margin in Event-Triggered Consensus of Multiagent Systems. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Cybernetics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Naveen Arivazhagan, Ankur Bapna, Orhan Firat, Dmitry Lepikhin, Melvin Johnson, Maxim Krikun, Mia Xu Chen, Yuan Cao, George Foster, Colin Cherry, Wolfgang Macherey, Zhifeng Chen, Yonghui Wu Massively Multilingual Neural Machine Translation in the Wild: Findings and Challenges. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Mia X. Chen, Ye Jia, Anjuli Kannan, Tara N. Sainath, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Yanzhang He, Jan Chorowski, Smit Hinsu, Stella Laurenzo, James Qin, Orhan Firat, Wolfgang Macherey, Suyog Gupta, Ankur Bapna, Shuyuan Zhang, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Rohit Prabhavalkar, Qiao Liang, Benoit Jacob, Bowen Liang, HyoukJoong Lee, Ciprian Chelba, Sébastien Jean, Bo Li 0028, Melvin Johnson, Rohan Anil, Rajat Tibrewal, Xiaobing Liu, Akiko Eriguchi, Navdeep Jaitly, Naveen Ari, Colin Cherry, Parisa Haghani, Otavio Good, Youlong Cheng, Raziel Alvarez, Isaac Caswell, Wei-Ning Hsu, Zongheng Yang, Kuan-Chieh Wang, Ekaterina Gonina, Katrin Tomanek, Ben Vanik, Zelin Wu, Llion Jones, Mike Schuster, Yanping Huang, Dehao Chen, Kazuki Irie, George Foster, John Richardson, et al. Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Heiga Zen, Viet Dang, Rob Clark, Yu Zhang, Ron J. Weiss, Ye Jia, Zhifeng Chen, Yonghui Wu LibriTTS: A Corpus Derived from LibriSpeech for Text-to-Speech. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ye Jia, Ron J. Weiss, Fadi Biadsy, Wolfgang Macherey, Melvin Johnson, Zhifeng Chen, Yonghui Wu Direct speech-to-speech translation with a sequence-to-sequence model. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Tara N. Sainath, Ruoming Pang, David Rybach, Yanzhang He, Rohit Prabhavalkar, Wei Li, Mirkó Visontai, Qiao Liang, Trevor Strohman, Yonghui Wu, Ian McGraw, Chung-Cheng Chiu Two-Pass End-to-End Speech Recognition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Anjuli Kannan, Arindrima Datta, Tara N. Sainath, Eugene Weinstein, Bhuvana Ramabhadran, Yonghui Wu, Ankur Bapna, Zhifeng Chen, Seungji Lee Large-Scale Multilingual Speech Recognition with a Streaming End-to-End Model. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Andrew Rosenberg, Yu Zhang 0033, Bhuvana Ramabhadran, Ye Jia, Pedro J. Moreno, Yonghui Wu, Zelin Wu Speech Recognition with Augmented Synthesized Speech. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Zhang 0033, Ron J. Weiss, Heiga Zen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, R. J. Skerry-Ryan, Ye Jia, Andrew Rosenberg, Bhuvana Ramabhadran Learning to Speak Fluently in a Foreign Language: Multilingual Speech Synthesis and Cross-Language Voice Cloning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Xi Yang, Yan Gong, Nida Waheed, Keith March, Jiang Bian 0001, William R. Hogan, Yonghui Wu Identifying Cancer Patients at Risk for Heart Failure Using Machine Learning Methods. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Mia Xu Chen, Benjamin N. Lee, Gagan Bansal, Yuan Cao, Shuyuan Zhang, Justin Lu, Jackie Tsay, Yinan Wang, Andrew M. Dai, Zhifeng Chen, Timothy Sohn, Yonghui Wu Gmail Smart Compose: Real-Time Assisted Writing. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yang Xiang, Jun Xu 0007, Yuqi Si, Zhiheng Li, Laila Rasmy, Yujia Zhou, Firat Tiryaki, Fang Li, Yaoyun Zhang, Yonghui Wu, Xiaoqian Jiang, W. Jim Zheng, Degui Zhi, Cui Tao, Hua Xu 0001 Time-sensitive clinical concept embeddings learned from large electronic health records. Search on Bibsonomy BMC Med. Inf. & Decision Making The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ran Chen, Zhongwei Li, Kai Zhong, Xingjian Liu, Yonghui Wu, Congjun Wang, Yusheng Shi A Stereo-Vision System for Measuring the Ram Speed of Steam Hammers in an Environment with a Large Field of View and Strong Vibrations. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanzhang He, Tara N. Sainath, Rohit Prabhavalkar, Ian McGraw, Raziel Alvarez, Ding Zhao, David Rybach, Anjuli Kannan, Yonghui Wu, Ruoming Pang, Qiao Liang, Deepti Bhatia, Yuan Shangguan, Bo Li, Golan Pundak, Khe Chai Sim, Tom Bagby, Shuo-Yiin Chang, Kanishka Rao, Alexander Gruenstein Streaming End-to-end Speech Recognition for Mobile Devices. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Li, Yu Zhang, Tara N. Sainath, Yonghui Wu, William Chan Bytes Are All You Need: End-to-end Multilingual Speech Recognition and Synthesis with Bytes. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ye Jia, Melvin Johnson, Wolfgang Macherey, Ron J. Weiss, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Naveen Ari, Stella Laurenzo, Yonghui Wu Leveraging Weakly Supervised Data to Improve End-to-end Speech-to-text Translation. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei-Ning Hsu, Yu Zhang, Ron J. Weiss, Yu-An Chung, Yuxuan Wang, Yonghui Wu, James R. Glass Disentangling Correlated Speaker and Noise for Speech Synthesis via Data Augmentation and Adversarial Factorization. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mia Xu Chen, Benjamin N. Lee, Gagan Bansal, Yuan Cao, Shuyuan Zhang, Justin Lu, Jackie Tsay, Yinan Wang, Andrew M. Dai, Zhifeng Chen, Timothy Sohn, Yonghui Wu Gmail Smart Compose: Real-Time Assisted Writing. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei-Ning Hsu, Yu Zhang 0033, Ron J. Weiss, Heiga Zen, Yonghui Wu, Yuxuan Wang, Yuan Cao, Ye Jia, Zhifeng Chen, Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Ruoming Pang Hierarchical Generative Modeling for Controllable Speech Synthesis. Search on Bibsonomy ICLR (Poster) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ergin Soysal, Jingqi Wang, Min Jiang, Yonghui Wu, Serguei Pakhomov, Hongfang Liu, Hua Xu 0001 CLAMP - a toolkit for efficiently building customized clinical natural language processing pipelines. Search on Bibsonomy JAMIA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Huang, Rui Duan, Rebecca A. Hubbard, Yonghui Wu, Jason H. Moore, Hua Xu 0001, Yong Chen PIE: A prior knowledge guided integrated likelihood estimation method for bias reduction in association studies using electronic health records data. Search on Bibsonomy JAMIA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shumei Miao, Tingyu Xu, Yonghui Wu, Hui Xie, Jingqi Wang, Shenqi Jing, Yaoyun Zhang, Xiaoliang Zhang, Yinshuang Yang, Xin Zhang, Tao Shan, Li Wang, Hua Xu 0001, Shui Wang, Yun Liu Extraction of BI-RADS findings from breast ultrasound reports in Chinese using deep learning approaches. Search on Bibsonomy I. J. Medical Informatics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Li 0028, Yu Zhang, Tara N. Sainath, Yonghui Wu, William Chan Bytes are All You Need: End-to-End Multilingual Speech Recognition and Synthesis with Bytes. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yanzhang He, Tara N. Sainath, Rohit Prabhavalkar, Ian McGraw, Raziel Alvarez, Ding Zhao, David Rybach, Anjuli Kannan, Yonghui Wu, Ruoming Pang, Qiao Liang, Deepti Bhatia, Yuan Shangguan, Bo Li 0028, Golan Pundak, Khe Chai Sim, Tom Bagby, Shuo-Yiin Chang, Kanishka Rao, Alexander Gruenstein Streaming End-to-end Speech Recognition For Mobile Devices. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ye Jia, Yu Zhang, Ron J. Weiss, Quan Wang, Jonathan Shen, Fei Ren, Zhifeng Chen, Patrick Nguyen, Ruoming Pang, Ignacio Lopez-Moreno, Yonghui Wu Transfer Learning from Speaker Verification to Multispeaker Text-To-Speech Synthesis. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ankur Bapna, Mia Xu Chen, Orhan Firat, Yuan Cao, Yonghui Wu Training Deeper Neural Machine Translation Models with Transparent Attention. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ye Jia, Melvin Johnson, Wolfgang Macherey, Ron J. Weiss, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Naveen Ari, Stella Laurenzo, Yonghui Wu Leveraging Weakly Supervised Data to Improve End-to-End Speech-to-Text Translation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Shubham Toshniwal, Anjuli Kannan, Chung-Cheng Chiu, Yonghui Wu, Tara N. Sainath, Karen Livescu A Comparison of Techniques for Language Model Integration in Encoder-Decoder Speech Recognition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Wei-Ning Hsu, Yu Zhang 0033, Ron J. Weiss, Heiga Zen, Yonghui Wu, Yuxuan Wang, Yuan Cao, Ye Jia, Zhifeng Chen, Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Ruoming Pang Hierarchical Generative Modeling for Controllable Speech Synthesis. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Mia Xu Chen, Orhan Firat, Ankur Bapna, Melvin Johnson, Wolfgang Macherey, George Foster, Llion Jones, Niki Parmar, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Yonghui Wu, Macduff Hughes The Best of Both Worlds: Combining Recent Advances in Neural Machine Translation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Laila Rasmy, Yonghui Wu, Ningtao Wang, Xin Geng, W. Jim Zheng, Fei Wang, Hulin Wu, Hua Xu 0001, Degui Zhi A study of generalizability of recurrent neural network-based predictive models for heart failure onset risk using a large and heterogeneous EHR data set. Search on Bibsonomy Journal of Biomedical Informatics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruoming Pang, Tara N. Sainath, Rohit Prabhavalkar, Suyog Gupta, Yonghui Wu, Shuyuan Zhang, Chung-Cheng Chiu Compression of End-to-End Models. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chung-Cheng Chiu, Anshuman Tripathi, Katherine Chou, Chris Co, Navdeep Jaitly, Diana Jaunzeikare, Anjuli Kannan, Patrick Nguyen, Hasim Sak, Ananth Sankar, Justin Tansuwan, Nathan Wan, Yonghui Wu, Xuedong Zhang Speech Recognition for Medical Conversations. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tara N. Sainath, Chung-Cheng Chiu, Rohit Prabhavalkar, Anjuli Kannan, Yonghui Wu, Patrick Nguyen, Zhijeng Chen Improving the Performance of Online Neural Transducer Models. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jonathan Shen, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Mike Schuster, Navdeep Jaitly, Zongheng Yang, Zhifeng Chen, Yu Zhang, Yuxuan Wang, RJ-Skerrv Ryan, Rif A. Saurous, Yannis Agiomyrgiannakis, Yonghui Wu Natural TTS Synthesis by Conditioning Wavenet on MEL Spectrogram Predictions. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Anjuli Kannan, Yonghui Wu, Patrick Nguyen, Tara N. Sainath, Zhijeng Chen, Rohit Prabhavalkar An Analysis of Incorporating an External Language Model into a Sequence-to-Sequence Model. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chung-Cheng Chiu, Tara N. Sainath, Yonghui Wu, Rohit Prabhavalkar, Patrick Nguyen, Zhifeng Chen, Anjuli Kannan, Ron J. Weiss, Kanishka Rao, Ekaterina Gonina, Navdeep Jaitly, Bo Li 0028, Jan Chorowski, Michiel Bacchiani State-of-the-Art Speech Recognition with Sequence-to-Sequence Models. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rohit Prabhavalkar, Tara N. Sainath, Yonghui Wu, Patrick Nguyen, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, Anjuli Kannan Minimum Word Error Rate Training for Attention-Based Sequence-to-Sequence Models. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tara N. Sainath, Rohit Prabhavalkar, Shankar Kumar, Seungji Lee, Anjuli Kannan, David Rybach, Vlad Schogol, Patrick Nguyen, Bo Li 0028, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu No Need for a Lexicon? Evaluating the Value of the Pronunciation Lexica in End-to-End Models. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yonghui Wu, Nankun Mu Event-Triggered Consensus of General Linear Multi-agent System with Time Delay. Search on Bibsonomy ISNN The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shubham Toshniwal, Anjuli Kannan, Chung-Cheng Chiu, Yonghui Wu, Tara N. Sainath, Karen Livescu A Comparison of Techniques for Language Model Integration in Encoder-Decoder Speech Recognition. Search on Bibsonomy SLT The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Semih Yavuz, Chung-Cheng Chiu, Patrick Nguyen, Yonghui Wu CaLcs: Continuously Approximating Longest Common Subsequence for Sequence Level Optimization. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ankur Bapna, Mia Xu Chen, Orhan Firat, Yuan Cao, Yonghui Wu Training Deeper Neural Machine Translation Models with Transparent Attention. Search on Bibsonomy EMNLP The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ye Jia, Yu Zhang, Ron J. Weiss, Quan Wang, Jonathan Shen, Fei Ren, Zhifeng Chen, Patrick Nguyen, Ruoming Pang, Ignacio Lopez-Moreno, Yonghui Wu Transfer Learning from Speaker Verification to Multispeaker Text-To-Speech Synthesis. Search on Bibsonomy NeurIPS The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yunpeng Zhao, Yi Guo, Xing He, Jinhai Huo, Yonghui Wu, Xi Yang, Jiang Bian 0001 Assessing Mental Health Signals Among Sexual and Gender Minorities using Twitter Data. Search on Bibsonomy ICHI Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hansi Zhang, Zhe He 0001, Xing He, Yi Guo, David R. Nelson, François Modave, Yonghui Wu, William R. Hogan, Mattia C. F. Prosperi, Jiang Bian 0001 Computable Eligibility Criteria through Ontology-driven Data Access: A Case Study of Hepatitis C Virus Trials. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yonghui Wu, Xi Yang, Jiang Bian 0001, Yi Guo, Hua Xu, William R. Hogan Combine Factual Medical Knowledge and Distributed Word Representation to Improve Clinical Named Entity Recognition. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Mia Xu Chen, Orhan Firat, Ankur Bapna, Melvin Johnson, Wolfgang Macherey, George Foster, Llion Jones, Mike Schuster, Noam Shazeer, Niki Parmar, Ashish Vaswani, Jakob Uszkoreit, Lukasz Kaiser, Zhifeng Chen, Yonghui Wu, Macduff Hughes The Best of Both Worlds: Combining Recent Advances in Neural Machine Translation. Search on Bibsonomy ACL (1) The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yonghui Wu, Joshua C. Denny, S. Trent Rosenbloom, Randolph A. Miller, Dario A. Giuse, Lulu Wang, Carmelo Blanquicett, Ergin Soysal, Jun Xu 0007, Hua Xu 0001 A long journey to short abbreviations: developing an open-source framework for clinical abbreviation recognition and disambiguation (CARD). Search on Bibsonomy JAMIA The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Melvin Johnson, Mike Schuster, Quoc V. Le, Maxim Krikun, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Nikhil Thorat, Fernanda B. Viégas, Martin Wattenberg, Greg Corrado, Macduff Hughes, Jeffrey Dean Google's Multilingual Neural Machine Translation System: Enabling Zero-Shot Translation. Search on Bibsonomy TACL The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Tara N. Sainath, Rohit Prabhavalkar, Shankar Kumar, Seungji Lee, Anjuli Kannan, David Rybach, Vlad Schogol, Patrick Nguyen, Bo Li 0028, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu No Need for a Lexicon? Evaluating the Value of the Pronunciation Lexica in End-to-End Models. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Bo Li 0028, Tara N. Sainath, Khe Chai Sim, Michiel Bacchiani, Eugene Weinstein, Patrick Nguyen, Zhifeng Chen, Yonghui Wu, Kanishka Rao Multi-Dialect Speech Recognition With A Single Sequence-To-Sequence Model. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Anjuli Kannan, Yonghui Wu, Patrick Nguyen, Tara N. Sainath, Zhifeng Chen, Rohit Prabhavalkar An analysis of incorporating an external language model into a sequence-to-sequence model. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jonathan Shen, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Mike Schuster, Navdeep Jaitly, Zongheng Yang, Zhifeng Chen, Yu Zhang, Yuxuan Wang, R. J. Skerry-Ryan, Rif A. Saurous, Yannis Agiomyrgiannakis, Yonghui Wu Natural TTS Synthesis by Conditioning WaveNet on Mel Spectrogram Predictions. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Tara N. Sainath, Chung-Cheng Chiu, Rohit Prabhavalkar, Anjuli Kannan, Yonghui Wu, Patrick Nguyen, Zhifeng Chen Improving the Performance of Online Neural Transducer Models. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Ron J. Weiss, Jan Chorowski, Navdeep Jaitly, Yonghui Wu, Zhifeng Chen Sequence-to-Sequence Models Can Directly Transcribe Foreign Speech. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Rohit Prabhavalkar, Tara N. Sainath, Yonghui Wu, Patrick Nguyen, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, Anjuli Kannan Minimum Word Error Rate Training for Attention-based Sequence-to-Sequence Models. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuxuan Wang, R. J. Skerry-Ryan, Daisy Stanton, Yonghui Wu, Ron J. Weiss, Navdeep Jaitly, Zongheng Yang, Ying Xiao, Zhifeng Chen, Samy Bengio, Quoc V. Le, Yannis Agiomyrgiannakis, Rob Clark, Rif A. Saurous Tacotron: A Fully End-to-End Text-To-Speech Synthesis Model. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Chung-Cheng Chiu, Anshuman Tripathi, Katherine Chou, Chris Co, Navdeep Jaitly, Diana Jaunzeikare, Anjuli Kannan, Patrick Nguyen, Hasim Sak, Ananth Sankar, Justin Tansuwan, Nathan Wan, Yonghui Wu, Xuedong Zhang Speech recognition for medical conversations. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Chung-Cheng Chiu, Tara N. Sainath, Yonghui Wu, Rohit Prabhavalkar, Patrick Nguyen, Zhifeng Chen, Anjuli Kannan, Ron J. Weiss, Kanishka Rao, Katya Gonina, Navdeep Jaitly, Bo Li 0028, Jan Chorowski, Michiel Bacchiani State-of-the-art Speech Recognition With Sequence-to-Sequence Models. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Ron J. Weiss, Jan Chorowski, Navdeep Jaitly, Yonghui Wu, Zhifeng Chen Sequence-to-Sequence Models Can Directly Translate Foreign Speech. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuxuan Wang, R. J. Skerry-Ryan, Daisy Stanton, Yonghui Wu, Ron J. Weiss, Navdeep Jaitly, Zongheng Yang, Ying Xiao, Zhifeng Chen, Samy Bengio, Quoc V. Le, Yannis Agiomyrgiannakis, Rob Clark, Rif A. Saurous Tacotron: Towards End-to-End Speech Synthesis. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Zongcheng Ji, Yaoyun Zhang, Jun Xu 0007, Xiaoling Chen, Yonghui Wu, Hua Xu 0001 Comparing Cancer Information Needs for Consumers in the US and China. Search on Bibsonomy MedInfo The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hee-Jin Lee, Min Jiang, Yonghui Wu, Christian Shaffer, John H. Cleator, Eitan Friedman, Joshua P. Lewis, Dan M. Roden, Joshua C. Denny, Hua Xu 0001 A comparative study of different methods for automatic identification of clopidogrel-induced bleedings in electronic health records. Search on Bibsonomy CRI The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yonghui Wu, Min Jiang, Jun Xu 0007, Degui Zhi, Hua Xu 0001 Clinical Named Entity Recognition Using Deep Learning Models. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yaoyun Zhang, Hee-Jin Lee, Yonghui Wu, Hua Xu 0001 Evaluating Word Embeddings from Multiple Domains for Symptom Recognition in Psychiatric Notes. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jun Xu 0007, Yonghui Wu, Yaoyun Zhang, Hua Xu 0001 Detecting Body Location Modifiers of Disorders in Clinical Texts via Sequence Labeling. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Hua Xu 0001, Ergin Soysal, Jingqi Wang, Min Jiang, Yonghui Wu CLAMP - A User-Centric Clinical Natural Language Processing Toolkit. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jun Xu 0007, Yonghui Wu, Yaoyun Zhang, Qiang Wei, Hua Xu 0001 Detecting Contradictory and Consistent Citations in Biomedical Literature. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jun Xu 0007, Hee-Jin Lee, Jia Zeng, Yonghui Wu, Yaoyun Zhang, Liang-Chin Huang, Amber M. Johnson, Vijaykumar Holla, Ann M. Bailey, Trevor Cohen, Funda Meric-Bernstam, Elmer V. Bernstam, Hua Xu 0001 Extracting genetic alteration information for personalized cancer therapy from ClinicalTrials.gov. Search on Bibsonomy JAMIA The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yaoyun Zhang, Jun Xu 0007, Hui Chen 0010, Jingqi Wang, Yonghui Wu, Manu Prakasam, Hua Xu 0001 Chemical named entity recognition in patents by domain knowledge and unsupervised feature learning. Search on Bibsonomy Database The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Xu 0007, Yonghui Wu, Yaoyun Zhang, Jingqi Wang, Hee-Jin Lee, Hua Xu 0001 CD-REST: a system for extracting chemical-induced disease relation in literature. Search on Bibsonomy Database The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yonghui Wu, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Mohammad Norouzi 0002, Wolfgang Macherey, Maxim Krikun, Yuan Cao, Qin Gao, Klaus Macherey, Jeff Klingner, Apurva Shah, Melvin Johnson, Xiaobing Liu, Lukasz Kaiser, Stephan Gouws, Yoshikiyo Kato, Taku Kudo, Hideto Kazawa, Keith Stevens, George Kurian, Nishant Patil, Wei Wang, Cliff Young, Jason Smith 0006, Jason Riesa, Alex Rudnick, Oriol Vinyals, Greg Corrado, Macduff Hughes, Jeffrey Dean Google's Neural Machine Translation System: Bridging the Gap between Human and Machine Translation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Rafal Józefowicz, Oriol Vinyals, Mike Schuster, Noam Shazeer, Yonghui Wu Exploring the Limits of Language Modeling. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Melvin Johnson, Mike Schuster, Quoc V. Le, Maxim Krikun, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Nikhil Thorat, Fernanda B. Viégas, Martin Wattenberg, Greg Corrado, Macduff Hughes, Jeffrey Dean Google's Multilingual Neural Machine Translation System: Enabling Zero-Shot Translation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Mohammad Norouzi 0002, Samy Bengio, Zhifeng Chen, Navdeep Jaitly, Mike Schuster, Yonghui Wu, Dale Schuurmans Reward Augmented Maximum Likelihood for Neural Structured Prediction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Hee-Jin Lee, Hua Xu 0001, Jingqi Wang, Yaoyun Zhang, Sungrim Moon, Jun Xu 0007, Yonghui Wu UTHealth at SemEval-2016 Task 12: an End-to-End System for Temporal Information Extraction from Clinical Notes. Search on Bibsonomy SemEval@NAACL-HLT The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Mohammad Norouzi 0002, Samy Bengio, Zhifeng Chen, Navdeep Jaitly, Mike Schuster, Yonghui Wu, Dale Schuurmans Reward Augmented Maximum Likelihood for Neural Structured Prediction. Search on Bibsonomy NIPS The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Yonghui Wu, Jun Xu 0007, Yaoyun Zhang, Hua Xu 0001 What Can Neural Networks Learn from Unlabeled Clinical Narratives? Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Rui Duan, Ming Cao, Yonghui Wu, Jing Huang, Joshua C. Denny, Hua Xu 0001, Yong Chen An Empirical Study for Impacts of Measurement Errors on EHR based Association Studies. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Kefeng Ji, Yonghui Wu Scattering Mechanism Extraction by a Modified Cloude-Pottier Decomposition for Dual Polarization SAR. Search on Bibsonomy Remote Sensing The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingchun Sun, Min Zhao 0006, Peilin Jia, Lily Wang 0001, Yonghui Wu, Carissa Iverson, Yubo Zhou, Erica A. Bowton, Dan M. Roden, Joshua C. Denny, Melinda C. Aldrich, Hua Xu 0001, Zhongming Zhao Deciphering Signaling Pathway Networks to Understand the Molecular Mechanisms of Metformin Action. Search on Bibsonomy PLoS Computational Biology The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Buzhou Tang, Yudong Feng, Xiaolong Wang 0001, Yonghui Wu, Yaoyun Zhang, Min Jiang, Jingqi Wang, Hua Xu 0001 A comparison of conditional random fields and structured support vector machines for chemical entity recognition in biomedical literature. Search on Bibsonomy J. Cheminformatics The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jun Xu 0007, Yaoyun Zhang, Jingqi Wang, Yonghui Wu, Min Jiang, Ergin Soysal, Hua Xu 0001 UTH-CCB: The Participation of the SemEval 2015 Challenge - Task 14. Search on Bibsonomy SemEval@NAACL-HLT The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Yonghui Wu, Min Jiang, Jianbo Lei, Hua Xu 0001 Named Entity Recognition in Chinese Clinical Text Using Deep Neural Network. Search on Bibsonomy MedInfo The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yonghui Wu, Jun Xu 0007, Yaoyun Zhang, Hua Xu 0001 Clinical Abbreviation Disambiguation Using Neural Word Embeddings. Search on Bibsonomy BioNLP@IJCNLP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Buzhou Tang, Qingcai Chen, Xiaolong Wang 0001, Yonghui Wu, Yaoyun Zhang, Jingqi Wang, Hua Xu 0001 Recognizing Disjoint Clinical Concepts in Clinical Text Using Machine Learning-based Methods. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Jun Xu 0007, Yaoyun Zhang, Yonghui Wu, Jingqi Wang, Xiao Dong, Hua Xu 0001 Citation Sentiment Analysis in Clinical Trial Papers. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Yonghui Wu, Jun Xu 0007, Min Jiang, Yaoyun Zhang, Hua Xu 0001 A Study of Neural Word Embeddings for Named Entity Recognition in Clinical Text. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Ergin Soysal, Jingqi Wang, Min Jiang, Yonghui Wu, Hua Xu 0001 Clinical Language Annotation, Modeling, and Processing Toolkit (CLAMP) - a user-centric NLP system. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Yaoyun Zhang, Jingqi Wang, Buzhou Tang, Yonghui Wu, Min Jiang, Yukun Chen, Hua Xu 0001 UTH_CCB: A report for SemEval 2014 - Task 7 Analysis of Clinical Text. Search on Bibsonomy SemEval@COLING The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Yonghui Wu, Adam Wright, Hua Xu 0001, Allison B. McCoy, Dean F. Sittig Development of a Unified Computable Problem-Medication Knowledge base. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Yaoyun Zhang, Buzhou Tang, Min Jiang, Jingqi Wang, Yonghui Wu, Hua Xu 0001 Domain Adaptation for Semantic Role Labeling of Clinical Text. Search on Bibsonomy AMIA The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Buzhou Tang, Yonghui Wu, Min Jiang, Yukun Chen, Joshua C. Denny, Hua Xu 0001 A hybrid system for temporal information extraction from clinical text. Search on Bibsonomy JAMIA The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Buzhou Tang, Hongxin Cao, Yonghui Wu, Min Jiang, Hua Xu 0001 Recognizing clinical entities in hospital discharge summaries using Structural Support Vector Machines with word representation features. Search on Bibsonomy BMC Med. Inf. & Decision Making The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Stefano Lonardi, Denisa Duma, Matthew Alpert, Francesca Cordero, Marco Beccuti, Prasanna R. Bhat, Yonghui Wu, Gianfranco Ciardo, Burair Alsaihati, Yaqin Ma, Steve Wanamaker, Josh Resnik, Serdar Bozdag, Ming-Cheng Luo, Timothy J. Close Combinatorial Pooling Enables Selective Sequencing of the Barley Gene Space. Search on Bibsonomy PLoS Computational Biology The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yonghui Wu, Joshua C. Denny, S. Trent Rosenbloom, Randolph A. Miller, Dario A. Giuse, Min Song 0001, Hua Xu 0001 A prototype application for real-time recognition and disambiguation of clinical abbreviations. Search on Bibsonomy DTMBIO The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yonghui Wu, Jianbo Lei, Wei-Qi Wei, Buzhou Tang, Joshua C. Denny, S. Trent Rosenbloom, Randolph A. Miller, Dario A. Giuse, Kai Zheng 0002, Hua Xu 0001 Analyzing Differences between Chinese and English Clinical Text: A Cross-Institution Comparison of Discharge Summaries in Two Languages. Search on Bibsonomy MedInfo The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yonghui Wu, Buzhou Tang, Min Jiang, Sungrim Moon, Joshua C. Denny, Hua Xu 0001 Clinical Acronym/Abbreviation Normalization using a Hybrid Approach. Search on Bibsonomy CLEF (Working Notes) The full citation details ... 2013 DBLP  BibTeX  RDF
1Buzhou Tang, Yonghui Wu, Min Jiang, Joshua C. Denny, Hua Xu 0001 Recognizing and Encoding Discorder Concepts in Clinical Text using Machine Learning and Vector Space Model. Search on Bibsonomy CLEF (Working Notes) The full citation details ... 2013 DBLP  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 128 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license