The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Yongtao Wang" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Yongtao_Wang )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Yongtao Wang in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2002-2012 (18) 2013-2014 (17) 2015-2017 (17) 2018-2019 (15)
Publication types (Num. hits)
article(28) inproceedings(39)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 68 publication records. Showing 67 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Jiahui Li, Siwei Wang, Yongtao Wang, Zhi Tang Synthesizing data for text recognition with style transfer. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yudong Liu, Yongtao Wang, Siwei Wang, Tingting Liang, Qijie Zhao, Zhi Tang, Haibin Ling CBNet: A Novel Composite Backbone Network Architecture for Object Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jun Chen, Quan Xu, Linbo Luo, Yongtao Wang, Shuchun Wang A Robust Method for Automatic Panoramic UAV Image Mosaic. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tingting Liang, Qijie Zhao, Zhuoying Wang, Kaiyu Shan, Huan Zhang, Yongtao Wang, Zhi Tang Pyramidal region context module for semantic segmentation. Search on Bibsonomy ACM TUR-C The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoran Qin, Yafeng Zhou, Yonggang Li, Siwei Wang, Yongtao Wang, Zhi Tang Progressive deep feature learning for manga character recognition via unlabeled training data. Search on Bibsonomy ACM TUR-C The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qijie Zhao, Tao Sheng, Yongtao Wang, Zhi Tang, Ying Chen, Ling Cai, Haibin Ling M2Det: A Single-Shot Object Detector Based on Multi-Level Feature Pyramid Network. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Siwei Wang, Yongtao Wang, Xiaoran Qin, Qijie Zhao, Zhi Tang Scene Text Recognition via Gated Cascade Attention. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Yi, Feng Ni, Yuexin Ma, Xinge Zhu, Yuankai Qi, Riming Qiu, Shijie Zhao, Feng Li, Yongtao Wang High Performance Gesture Recognition via Effective and Efficient Temporal Modeling. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qijie Zhao, Feng Ni, Yang Song 0003, Yongtao Wang, Zhi Tang Deep Dual Pyramid Network for Barcode Segmentation using Barcode-30k Database. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qijie Zhao, Tao Sheng, Yongtao Wang, Zhi Tang, Ying Chen, Ling Cai, Haibin Ling M2Det: A Single-Shot Object Detector based on Multi-Level Feature Pyramid Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qijie Zhao, Tao Sheng, Yongtao Wang, Feng Ni, Ling Cai CFENet: An Accurate and Efficient Single-Shot Object Detector for Autonomous Driving. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zheqi He, Yafeng Zhou, Yongtao Wang, Siwei Wang, Xiaoqing Lu, Zhi Tang, Ling Cai An End-to-End Quadrilateral Regression Network for Comic Panel Extraction. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qijie Zhao, Yongtao Wang, Tao Sheng, Zhi Tang Comprehensive Feature Enhancement Module for Single-Shot Object Detector. Search on Bibsonomy ACCV (5) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu, Qinqin Nie, Hao Cheng, Chenfeng Liu, Xiaoyu Liu, Wenya Ma, Haotian Wu, Lianjie Wang, Arne Schumann, Chase Brown, Qian Chen, Chengzheng Li, Dongdong Li, Emmanouil Michail, Fan Zhang, Feng Ni, Feng Zhu, Guanghui Wang, Haipeng Zhang, Han Deng, Hao Liu, Haoran Wang, Heqian Qiu, Honggang Qi, Honghui Shi, Hongliang Li, Hongyu Xu, Hu Lin, Ioannis Kompatsiaris, Jian Cheng 0001, Jianqiang Wang, Jianxiu Yang, Jingkai Zhou, Juanping Zhao, K. J. Joseph, Kaiwen Duan, Karthik Suresh, Bo Ke, Ke Wang, Konstantinos Avgerinakis, Lars Wilko Sommer, Lei Zhang, Li Yang, Lin Cheng, Lin Ma, Liyu Lu, Lu Ding, Minyu Huang, Naveen Kumar Vedurupaka, Nehal Mamgain, Nitin Bansal, Oliver Acatay, Panagiotis Giannakeris, Qian Wang, Qijie Zhao, Qingming Huang, Qiong Liu, Qishang Cheng, Qiuchen Sun, Robert Laganière, Sheng Jiang, Shengjin Wang, Shubo Wei, Siwei Wang, Stefanos Vrochidis, Sujuan Wang, Tiaojio Lee, Usman Sajid, Vineeth N. Balasubramanian, Wei Li 0110, Wei Zhang, Weikun Wu, Wenchi Ma, Wenrui He, Wenzhe Yang, Xiaoyu Chen, Xin Sun, Xinbin Luo, Xintao Lian, Xiufang Li, Yangliu Kuai, Yali Li, Yi Luo, Yifan Zhang, Yiling Liu, Ying Li, Yong Wang, Yongtao Wang, Yuanwei Wu, Yue Fan, Yunchao Wei, Yuqin Zhang, Zexin Wang, Zhangyang Wang, Zhaoyue Xia, Zhen Cui, Zhenwei He, Zhipeng Deng, Zhiyao Guo, Zichen Song VisDrone-DET2018: The Vision Meets Drone Object Detection in Image Challenge Results. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (5) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu, Haotian Wu, Qinqin Nie, Hao Cheng, Chenfeng Liu, Xiaoyu Liu, Wenya Ma, Lianjie Wang, Arne Schumann, Dan Wang, Diego Ortego, Elena Luna, Emmanouil Michail, Erik Bochinski, Feng Ni, Filiz Bunyak, Gege Zhang, Guna Seetharaman, Guorong Li, Hongyang Yu, Ioannis Kompatsiaris, Jianfei Zhao, Jie Gao, José M. Martínez 0001, Juan C. SanMiguel, Kannappan Palaniappan, Konstantinos Avgerinakis, Lars Wilko Sommer, Martin Lauer, Mengkun Liu, Noor M. Al-Shakarji, Oliver Acatay, Panagiotis Giannakeris, Qijie Zhao, Qinghua Ma, Qingming Huang, Stefanos Vrochidis, Thomas Sikora, Tobias Senst, Wei Song, Wei Tian, Wenhua Zhang, Yanyun Zhao, Yidong Bai, Yinan Wu, Yongtao Wang, Yuxuan Li, Zhaoliang Pi, Zhiming Ma VisDrone-VDT2018: The Vision Meets Drone Video Detection and Tracking Challenge Results. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (5) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuan Liao, Xiaoqing Lu, Chengcui Zhang, Yongtao Wang, Zhi Tang Mutual Enhancement for Detection of Multiple Logos in Sports Videos. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheqi He, Yafeng Zhou, Yongtao Wang, Zhi Tang SReN: Shape Regression Network for Comic Storyboard Extraction. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Ting Guo, Yongtao Wang, Yafeng Zhou, Zheqi He, Zhi Tang Geometric Object 3D Reconstruction from Single Line Drawing Image with Bottom-Up and Top-Down Classification and Sketch Generation. Search on Bibsonomy ICDAR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoran Qin, Yafeng Zhou, Zheqi He, Yongtao Wang, Zhi Tang A Faster R-CNN Based Method for Comic Characters Face Detection. Search on Bibsonomy ICDAR The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lu Liu, Xiaoqing Lu, Yuan Liao, Yongtao Wang, Zhi Tang Improving retrieval of plane geometry figure with learning to rank. Search on Bibsonomy Pattern Recognition Letters The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Yafeng Zhou, Dong Liu, Zhi Tang Comic storyboard extraction via edge segment analysis. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinxin Zheng, Yongtao Wang, Zhi Tang Recovering solid geometric object from single line drawing image. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhixiang Huo, Feng Chen, Yongtao Wang Design of the arm-wrestling robot's force acquisition system based on Qt. Search on Bibsonomy ICMV The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinxin Zheng, Yongtao Wang, Zhi Tang Context-aware Geometric Object Reconstruction for Mobile Education. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Xicheng Liu, Zhi Tang An R-CNN Based Method to Localize Speech Balloons in Comics. Search on Bibsonomy MMM (1) The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Xiaonan Liu, Lulu Liang, Weiduan Feng, Guang Yang Mitigating Key Escrow in Attribute-Based Encryption. Search on Bibsonomy I. J. Network Security The full citation details ... 2015 DBLP  BibTeX  RDF
1Luyuan Li, Yongtao Wang, Ching Y. Suen, Zhi Tang, Dong Liu A tree conditional random field model for panel detection in comic images. Search on Bibsonomy Pattern Recognition The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtai Zhang, Shihong Deng, Zhihong Liu, Yongtao Wang Aesthetic QR Codes Based on Two-Stage Image Blending. Search on Bibsonomy MMM (2) The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinxin Zheng, Yongtao Wang, Zhi Tang Solid Geometric Object Reconstruction from Single Line Drawing Image. Search on Bibsonomy GRAPP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Zheqi He, Xicheng Liu, Zhi Tang, Luyuan Li A fast and robust ellipse detector based on top-down least-square fitting. Search on Bibsonomy BMVC The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xicheng Liu, Yongtao Wang, Zhi Tang A clump splitting based method to localize speech balloons in comics. Search on Bibsonomy ICDAR The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Yafeng Zhou, Zhi Tang Comic frame extraction via line segments combination. Search on Bibsonomy ICDAR The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang Lattice Ciphertext Policy Attribute-based Encryption in the Standard Model. Search on Bibsonomy I. J. Network Security The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Dazhi Zhang, Yongtao Wang, Wenbing Tao, Chengyi Xiong Epipolar geometry estimation for wide baseline stereo by Clustering Pairing Consensus. Search on Bibsonomy Pattern Recognition Letters The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Luyuan Li, Yongtao Wang, Zhi Tang, Liangcai Gao Automatic comic page segmentation based on polygon detection. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huanqiang Zeng, Yongtao Wang, Zhe Wei, Canhui Cai Efficient two-stage early SKIP mode termination for depth video coding. Search on Bibsonomy Computers & Electrical Engineering The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dong Liu, Yongtao Wang, Zhi Tang, Xiaoqing Lu A robust circle detection algorithm based on top-down least-square fitting analysis. Search on Bibsonomy Computers & Electrical Engineering The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lulu Liang, Xiaonan Liu, Yongtao Wang, Weiduan Feng, Guang Yang SW-MAC: A Low-Latency MAC Protocol with Adaptive Sleeping for Wireless Sensor Networks. Search on Bibsonomy Wireless Personal Communications The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bin Dai 0003, Yongtao Wang, Zhuojun Zhuang Multiple-access wiretap channel with common channel state information at the encoders. Search on Bibsonomy IET Communications The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunjuan Luan, Haiyan Hou, Yongtao Wang, Xianwen Wang Are significant inventions more diversified? Search on Bibsonomy Scientometrics The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Tao, Zhi Tang, Canhui Xu 0002, Yongtao Wang Logical Labeling of Fixed Layout PDF Documents Using Multiple Contexts. Search on Bibsonomy Document Analysis Systems The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Luyuan Li, Yongtao Wang, Liangcai Gao, Zhi Tang, Ching Y. Suen Comic2CEBX: A system for automatic comic content adaptation. Search on Bibsonomy JCDL The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dong Liu, Yongtao Wang, Zhi Tang, Luyuan Li, Liangcai Gao Automatic comic page image understanding based on edge segment analysis. Search on Bibsonomy DRR The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingwei Qu, Xiaoqing Lu, Lu Liu, Zhi Tang, Yongtao Wang A Method of Density Analysis for Chinese Characters. Search on Bibsonomy NLPCC The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liangcai Gao, Yongtao Wang, Zhi Tang, Xiaofan Lin Newspaper article reconstruction using ant colony optimization and bipartite graph. Search on Bibsonomy Appl. Soft Comput. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chenqiang Gao, Deyu Meng, Yi Yang 0001, Yongtao Wang, Xiaofang Zhou, Alexander G. Hauptmann Infrared Patch-Image Model for Small Target Detection in a Single Image. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Luyuan Li, Yongtao Wang, Zhi Tang, Dong Liu Comic image understanding based on polygon detection. Search on Bibsonomy DRR The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bin Dai 0003, Yongtao Wang Degraded multiple-access channel with confidential messages. Search on Bibsonomy IWSDA The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Luyuan Li, Yongtao Wang, Zhi Tang, Xiaoqing Lu, Liangcai Gao Unsupervised Speech Text Localization in Comic Images. Search on Bibsonomy ICDAR The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Kefei Chen, Yu Long 0001, Zhaohui Liu Accountable authority key policy attribute-based encryption. Search on Bibsonomy SCIENCE CHINA Information Sciences The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuliang Wang, Chang Liu, Shangru Wu, Qianqian Nie, Yongtao Wang, Shi Zeng, Haifeng Zhu Automatic extraction of foreground objects from Mars images. Search on Bibsonomy Geo-spatial Information Science The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianhong Chen, Kefei Chen, Yongtao Wang, Xiangxue Li, Yu Long 0001, Zhongmei Wan Identity-Based Key-Insulated Signcryption. Search on Bibsonomy Informatica, Lith. Acad. Sci. The full citation details ... 2012 DBLP  BibTeX  RDF
1Liangcai Gao, Zhi Tang, Xiaoyan Lin, Yongtao Wang A graph-based method of newspaper article reconstruction. Search on Bibsonomy ICPR The full citation details ... 2012 DBLP  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Junbin Gong, Dazhi Zhang, Chenqiang Gao, Jinwen Tian, Huanqiang Zeng Large Disparity Motion Layer Extraction via Topological Clustering. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liangcai Gao, Zhi Tang, Xiaofan Lin, Ying Liu, Ruiheng Qiu, Yongtao Wang Structure extraction from PDF-based book documents. Search on Bibsonomy JCDL The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenyu Liu, Jing Tian, Li Chen 0011, Yongtao Wang Wavelet-domain image shrinkage using variance field diffusion. Search on Bibsonomy ACPR The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenyu Liu, Jing Tian, Li Chen 0011, Yongtao Wang Spatially-adaptive regularized super-resolution image reconstruction using a gradient-based saliency measure. Search on Bibsonomy ACPR The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Hamid Mahmoodi, Lih-Yih Chiou, Hunsoo Choo, Jongsun Park 0001, Woopyo Jeong, Kaushik Roy 0001 Energy-efficient Hardware Architecture and VLSI Implementation of a Polyphase Channelizer with Applications to Subband Adaptive Filtering. Search on Bibsonomy Signal Processing Systems The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiachun Li, Wente Tu, Jian Fu, Yongtao Wang A Handheld Testing System for Irrigation System Management. Search on Bibsonomy ISIA The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zitao Liu, Wenchao Yu, Yalan Deng, Yongtao Wang, Zhiqi Bian A feature selection method for document clustering based on part-of-speech and word co-occurrence. Search on Bibsonomy FSKD The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Khurram Muhammad, Kaushik Roy 0001 Design of Sigma-Delta Modulators With Arbitrary Transfer Functions. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Signal Processing The full citation details ... 2007 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Kaushik Roy 0001 CSDC: a new complexity reduction technique for multiplierless implementation of digital FIR filters. Search on Bibsonomy IEEE Trans. on Circuits and Systems The full citation details ... 2005 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Khurram Muhammad, Kaushik Roy 0001 Design of sigma-delta modulators with arbitrary transfer functions. Search on Bibsonomy ICASSP (5) The full citation details ... 2005 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Kaushik Roy 0001 A novel low-complexity method for parallel multiplierless implementation of digital FIR filters. Search on Bibsonomy ISCAS (3) The full citation details ... 2005 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Kaushik Roy 0001 A new reduced-complexity sphere decoder with true lattice-boundary-awareness for multi-antenna systems. Search on Bibsonomy ISCAS (5) The full citation details ... 2005 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongtao Wang, Hamid Mahmoodi, Lih-Yih Chiou, Hunsoo Choo, Jongsun Park 0001, Woopyo Jeong, Kaushik Roy 0001 Hardware architecture and VLSI implementation of a low-power high-performance polyphase channelizer with applications to subband adaptive filtering. Search on Bibsonomy ICASSP (5) The full citation details ... 2004 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jongsun Park 0001, Woopyo Jeong, Hunsoo Choo, Hamid Mahmoodi-Meimand, Yongtao Wang, Kaushik Roy 0001 High performance and low power FIR filter design based on sharing multiplication. Search on Bibsonomy ISLPED The full citation details ... 2002 DBLP  DOI  BibTeX  RDF FIR filter design, computation sharing, conditional capture flip-flop, high performance and low power carry select adder
Displaying result #1 - #67 of 67 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license