The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Yu Liu" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Yu_Liu )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Yu Liu in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1993-2003 (21) 2004-2005 (19) 2006 (16) 2007 (17) 2008 (28) 2009 (43) 2010 (34) 2011 (41) 2012 (39) 2013 (39) 2014 (59) 2015 (69) 2016 (84) 2017 (75) 2018 (100) 2019 (21)
Publication types (Num. hits)
article(321) inproceedings(383) phdthesis(1)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 53 occurrences of 51 keywords

Results
Found 706 publication records. Showing 705 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Zhun-ga Liu, Zuowei Zhang, Yu Liu, Jean Dezert, Quan Pan A new pattern classification improvement method with local quality matrix based on K-NN. Search on Bibsonomy Knowl.-Based Syst. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ji Bian, Cheng-Xiang Wang 0001, Jie Huang, Yu Liu, Jian Sun 0013, Minggao Zhang, El-Hadi M. Aggoune A 3D Wideband Non-Stationary Multi-Mobility Model for Vehicle-to-Vehicle MIMO Channels. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuoming Li, Shihong Chen, Yu Liu A Method of Emergent Event Evolution Reasoning Based on Ontology Cluster and Bayesian Network. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhiyuan Ouyang, Yu Liu, Sheng-Jia Ruan, Tao Jiang An improved particle swarm optimization algorithm for reliability-redundancy allocation problem with mixed redundancy strategy and heterogeneous components. Search on Bibsonomy Rel. Eng. & Sys. Safety The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianhua Guo, Yu Liu, Xiugang Li, Wei Huang 0017, Jinde Cao, Yun Wei Enhanced least square based dynamic OD matrix estimation using Radio Frequency Identification data. Search on Bibsonomy Mathematics and Computers in Simulation The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Liang, Bai Chen, Yong Tang, Yan Xu, Yu Liu Operational performance analysis of spiral capsule robot in multiphase fluid. Search on Bibsonomy Robotica The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Lu, Xin Zhang, Yu Liu L 1-medial skeleton-based 3D point cloud model retrieval. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Huicong Liang, Muzhou Li, Luning Huang, Kai Hu, Chenhe Yang, Meiqin Wang STP Models of Optimal Differential and Linear Trail for S-box Based Ciphers. Search on Bibsonomy IACR Cryptology ePrint Archive The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Cheng-Xiang Wang 0001, Jie Huang, Jian Sun 0013, Wensheng Zhang 0004 Novel 3-D Nonstationary MmWave Massive MIMO Channel Models for 5G High-Speed Train Wireless Communications. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vehicular Technology The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xihuan Hou, Shuxiang Guo, Liwei Shi, Huiming Xing, Yu Liu, Huikang Liu, Yao Hu, Debin Xia, Zan Li Hydrodynamic Analysis-Based Modeling and Experimental Verification of a New Water-Jet Thruster for an Amphibious Spherical Robot. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ye Tan, Jia-Yi Sun, Bing Zhang, Meng Chen, Yu Liu, Xiang-Dong Liu Sensitivity of a Ratio Vegetation Index Derived from Hyperspectral Remote Sensing to the Brown Planthopper Stress on Rice Plants. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dingyi Li, Yu Liu, Zengfu Wang Video Super-Resolution Using Non-Simultaneous Fully Recurrent Convolutional Network. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Huang, Yu Liu, Cheng-Xiang Wang 0001, Jian Sun 0013, Hailin Xiao 5G Millimeter Wave Channel Sounders, Measurements, and Models: Recent Developments and Future Challenges. Search on Bibsonomy IEEE Communications Magazine The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Jingkuan Song, Ke Zhou 0001, Lingyu Yan, Li Liu 0004, Fuhao Zou, Ling Shao 0001 Deep Self-Taught Hashing for Image Retrieval. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Cybernetics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Jianbing Shen, Wenguan Wang, Hanqiu Sun, Ling Shao 0001 Better Dense Trajectories by Motion in Videos. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Cybernetics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xueqian Wang, Gang Li 0008, Yu Liu, Moeness G. Amin Enhanced 1-Bit Radar Imaging by Exploiting Two-Level Block Sparsity. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Li, Yu Liu, Dong Gong, Qinfeng Shi, Xia Yuan, Chunxia Zhao, Ian D. Reid 0001 RGBD Based Dimensional Decomposition Residual Network for 3D Semantic Scene Completion. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Lingqiao Liu, Seyed Hamid Rezatofighi, Thanh-Toan Do, Qinfeng Shi, Ian D. Reid 0001 Learning Pairwise Relationship for Multi-object Detection in Crowded Scenes. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Xun Chen, Rabab K. Ward, Z. Jane Wang Medical Image Fusion via Convolutional Sparsity Based Morphological Component Analysis. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Lett. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cunrui Wang, Qingling Zhang 0001, Wanquan Liu, Yu Liu, Lixin Miao Facial feature discovery for ethnicity recognition. Search on Bibsonomy Wiley Interdiscip. Rev. Data Min. Knowl. Discov. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming Yin, Xiaoning Liu, Yu Liu, Xun Chen Medical Image Fusion With Parameter-Adaptive Pulse Coupled Neural Network in Nonsubsampled Shearlet Transform Domain. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Instrumentation and Measurement The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ke Zhou 0001, Jiangfeng Zeng, Yu Liu, Fuhao Zou Deep sentiment hashing for text retrieval in social CIoT. Search on Bibsonomy Future Generation Comp. Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingjing Xie, Xiaoxue Wang, Yu Liu, Yun Bai Autoencoder-based deep belief regression network for air particulate matter concentration forecasting. Search on Bibsonomy Journal of Intelligent and Fuzzy Systems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenbin Cao, Xisheng Jia, Yu Liu, Qiwei Hu Selective maintenance optimization for fuzzy multi-state systems. Search on Bibsonomy Journal of Intelligent and Fuzzy Systems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Xun Chen, Juan Cheng, Hu Peng, Zengfu Wang Infrared and visible image fusion with convolutional neural networks. Search on Bibsonomy IJWMIP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shiliang Zhang, Di Zhu 0004, Xin Yao 0006, Ximeng Cheng, Huagui He, Yu Liu The Scale Effect on Spatial Interaction Patterns: An Empirical Study Using Taxi O-D data of Beijing and Shanghai. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yong Niu, Yu Liu, Yong Li 0008, Zhangdui Zhong, Bo Ai, Pan Hui Mobility-Aware Caching Scheduling for Fog Computing in mmWave Band. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Haiping Zhu, Yu Liu, Feng Tian 0002, Yifu Ni, Ke Wu, Yan Chen, Qinghua Zheng A Cross-Curriculum Video Recommendation Algorithm Based on a Video-Associated Knowledge Map. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinyu Wu, Zhou Huang, Xia Peng, Yiran Chen, Yu Liu Building a Spatially-Embedded Network of Tourism Hotspots From Geotagged Social Media Data. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingfeng Liu, Quan Li, Xin Liu, Zhiqiang Li, Yu Liu, Zhiting Lin, Xiulong Wu Picowatt 0.5 V supply with 3 ppm/°C CMOS voltage reference for energy harvesting system. Search on Bibsonomy IEICE Electronic Express The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuchang Mo, Yu Liu, Lirong Cui Performability analysis of multi-state series-parallel systems with heterogeneous components. Search on Bibsonomy Rel. Eng. & Sys. Safety The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Peng, Yu Liu, Kuiyan Lu, Maojun Zhang Single Pixel Compressive Camera for Fast Video Acquisition using Spatial Cluster Regularization. Search on Bibsonomy TIIS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lin Li 0019, Fei Su, Fan Yang 0014, Haihong Zhu, Dalin Li, Xinkai Zuo, Feng Li, Yu Liu, Shen Ying Reconstruction of Three-Dimensional (3D) Indoor Interiors with Multiple Stories via Comprehensive Segmentation. Search on Bibsonomy Remote Sensing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shuo Liu, Wenrui Ding, Chunhui Liu, Yu Liu, Yufeng Wang, Hongguang Li ERN: Edge Loss Reinforced Semantic Segmentation Network for Remote Sensing Images. Search on Bibsonomy Remote Sensing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Kun-Shan Chen An Information Entropy-Based Sensitivity Analysis of Radar Sensing of Rough Surface. Search on Bibsonomy Remote Sensing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wenjin Sun, Changming Dong, Wei Tan, Yu Liu, Yijun He, Jun Wang Vertical Structure Anomalies of Oceanic Eddies and Eddy-Induced Transports in the South China Sea. Search on Bibsonomy Remote Sensing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chang Li 0001, Yu Liu, Juan Cheng, Rencheng Song, Hu Peng, Qiang Chen, Xun Chen Hyperspectral Unmixing with Bandwise Generalized Bilinear Model. Search on Bibsonomy Remote Sensing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huan Qin, Yi Guo, Zijian Liu, Yu Liu, Haolong Zhong Shape optimization of automotive body frame using an improved genetic algorithm optimizer. Search on Bibsonomy Advances in Engineering Software The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Adolph Seema, Tejas Shah, Lukas Schwoebel, Yu Liu, Martin Reisslein Power profiling of multimedia sensor node with name-based segment streaming. Search on Bibsonomy Multimedia Tools Appl. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Yiming Chen, Tao Jiang On sequence planning for selective maintenance of multi-state systems under stochastic maintenance durations. Search on Bibsonomy European Journal of Operational Research The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Juan Cheng, Fulin Wei, Chang Li 0001, Yu Liu, Aiping Liu, Xun Chen Position-independent gesture recognition using sEMG signals via canonical correlation analysis. Search on Bibsonomy Comp. in Bio. and Med. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Xun Chen, Zengfu Wang, Z. Jane Wang, Rabab K. Ward, Xuesong Wang Deep learning for pixel-level image fusion: Recent advances and future prospects. Search on Bibsonomy Information Fusion The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Yang, Dapeng Yang, Yu Liu, Hong Liu 0002 A 3-DOF hemi-constrained wrist motion/force detection device for deploying simultaneous myoelectric control. Search on Bibsonomy Med. Biol. Engineering and Computing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shen Liu, Yan Zhang, Cailing Fu, Zhiyong Bai, Ziliang Li, Changrui Liao, Ying Wang, Jun He, Yu Liu, Yiping Wang Temperature Insensitivity Polarization-Controlled Orbital Angular Momentum Mode Converter Based on an LPFG Induced in Four-Mode Fiber. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongchao Hou, Ying Li, Bingxin Liu, Yu Liu, Tong Wang Design and Implementation of a Coastal-Mounted Sensor for Oil Film Detection on Seawater. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Changwen Zheng, Quan Zheng, Hongliang Yuan Removing Monte Carlo noise using a Sobel operator and a guided image filter. Search on Bibsonomy The Visual Computer The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Huang, Cheng-Xiang Wang 0001, Yu Liu, Jian Sun 0013, Wensheng Zhang 0004 A novel 3D GBSM for mmWave MIMO channels. Search on Bibsonomy SCIENCE CHINA Information Sciences The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shouguo Qian, Yu Liu, Gang Li, Li Yuan 0003 High order well-balanced discontinuous Galerkin methods for Euler equations at isentropic equilibrium state under gravitational fields. Search on Bibsonomy Applied Mathematics and Computation The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xueqian Wang, Gang Li 0008, Yu Liu, Moeness G. Amin Two-Level Block Matching Pursuit for Polarimetric Through-Wall Radar Imaging. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinwei Zhao, Xinhong Hei 0001, Zhenghao Shi, Longlei Dong, Yu Liu, Ruiping Yan, Xiuxiu Li Regression learning based on incomplete relationships between attributes. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ying Lin, Yu Liu, Wei-Neng Chen, Jun Zhang A hybrid differential evolution algorithm for mixed-variable optimization problems. Search on Bibsonomy Inf. Sci. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nicholas Ceglia, Yu Liu, Siwei Chen, Forest Agostinelli, Kristin Eckel-Mahan, Paolo Sassone-Corsi, Pierre Baldi CircadiOmics: circadian omic web portal. Search on Bibsonomy Nucleic Acids Research The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinwei Zhao, Qizhou Wang, Yufei Wang, Xinhong Hei 0001, Yu Liu, Zhenghao Shi How to improve the interpretability of kernel learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jinwei Zhao, Qizhou Wang, Yufei Wang, Xinhong Hei 0001, Yu Liu How far from automatically interpreting deep learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Buyu Li, Yu Liu, Xiaogang Wang Gradient Harmonized Single-stage Detector. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Guanlong Zhao, Boyuan Gong, Yang Li, Ritu Raj, Niraj Goel, Satya Kesav, Sandeep Gottimukkala, Zhangyang Wang, Wenqi Ren, Dacheng Tao Improved Techniques for Learning to Dehaze and Beyond: A Collective Study. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Lei Gao, Xingquan Liu, Yu Liu, Pu Wang, Min Deng, Qing Zhu, Haifeng Li Measuring Road Network Topology Vulnerability by Ricci Curvature. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Kai Wang, Yu Liu, Xiujuan Xu, Dan Lin Knowledge Graph Embedding with Entity Neighbors and Deep Memory Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Di Zhu 0004, Yu Liu Modelling Irregular Spatial Patterns using Graph Convolutional Neural Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Guanlong Zhao PAD-Net: A Perception-Aided Single Image Dehazing Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Enqiang Guo, Xinsha Fu, Jiawei Zhu, Min Deng, Yu Liu, Qing Zhu, Haifeng Li Learning to Measure Change: Fully Convolutional Siamese Metric Networks for Scene Change Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Haokui Zhang, Ying Li, Peng Wang, Yu Liu, Chunhua Shen RGB-D Based Action Recognition with Light-weight 3D Convolutional Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Xinqi Zheng, Gang Ai, Yi Zhang, Yuqiang Zuo Generating a High-Precision True Digital Orthophoto Map Based on UAV Images. Search on Bibsonomy ISPRS Int. J. Geo-Information The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Lin Li 0019, Shen Hang, Hui Yang, Feng Luo A Co-Citation and Cluster Analysis of Scientometrics of Geographic Information Ontology. Search on Bibsonomy ISPRS Int. J. Geo-Information The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Li, Yong Han, Yu Liu, Chenrong Zhu, Yibin Ren, Yanjie Wang, Ge Chen Real-Time Location-Based Rendering of Urban Underground Pipelines. Search on Bibsonomy ISPRS Int. J. Geo-Information The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wangtong Liu, Senlin Luo, Yu Liu, Limin Pan, Qamas Gul Khan Safi A kernel stack protection model against attacks from kernel execution units. Search on Bibsonomy Computers & Security The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Yingyezhe Jin, Peng Li Online Adaptation and Energy Minimization for Hardware Recurrent Spiking Neural Networks. Search on Bibsonomy JETC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuan Luo, Yu Liu, Yi Zhang, Congcong Yue Speech bottleneck feature extraction method based on overlapping group lasso sparse deep neural network. Search on Bibsonomy Speech Communication The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yiran Chen, Zhou Huang, Tao Pei, Yu Liu HiSpatialCluster: A novel high-performance software tool for clustering massive spatial points. Search on Bibsonomy Trans. GIS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yumei Wang, Mengyao Sun, Yu Liu Distributed and Adaptive Analog Coding for Video Broadcast in Wireless Cooperative System. Search on Bibsonomy Wireless Personal Communications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Wang, Miaomiao Si, Yu Pang, Peng Ran, Huiqian Wang, Xiaoming Jiang, Yu Liu, Jun Wu, Wei Wu 0002, Naveen Chilamkurti, Gwanggil Jeon An encryption algorithm based on combined chaos in body area networks. Search on Bibsonomy Computers & Electrical Engineering The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dongdong Li, Zhe Wang 0002, Chenjie Cao, Yu Liu Information entropy based sample reduction for support vector data description. Search on Bibsonomy Appl. Soft Comput. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jinpeng Chen, Yu Liu, Guang Yang, Ming Zou Inferring tag co-occurrence relationship across heterogeneous social networks. Search on Bibsonomy Appl. Soft Comput. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junpeng Guo, Chunxin Zhang, Yi Wu, Hao Li, Yu Liu Examining the determinants and outcomes of netizens' participation behaviors on government social media profiles. Search on Bibsonomy Aslib J. Inf. Manag. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Dan Lin, Xiujuan Xu, Shimin Shan, Quan Z. Sheng Multi-views on Nature Index of Chinese academic institutions. Search on Bibsonomy Scientometrics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Deng, Jianwu Dong, Xiangyu Wang, Ying Fang, Yu Liu, Zhaofei Yu, Jing Liu 0014, Feng Chen 0007 Design and Implementation of a Noncontact Sleep Monitoring System Using Infrared Cameras and Motion Sensor. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Instrumentation and Measurement The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Hantian Zhang, Luyuan Zeng, Wentao Wu 0001, Ce Zhang MLBench: Benchmarking Machine Learning Services Against Human Experts. (PDF / PS) Search on Bibsonomy PVLDB The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Fanggang Wang, Jingwen Zhang, Bo Ai, Zhangdui Zhong Blind Identification of LDPC Codes in Multipath Fading Channel via Expectation Maximization. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Umber Saleem, Yu Liu, Sobia Jangsher, Yong Li Performance Guaranteed Partial Offloading for Mobile Edge Computing. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Liu Feng, Jian Sun 0013, Wensheng Zhang 0004, Cheng-Xiang Wang 0001, Pingzhi Fan 3D Non-Stationary GBSMs for High-Speed Train Tunnel Channels. Search on Bibsonomy VTC Spring The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Yang, Dapeng Yang, Jiaming Li, Yu Liu, Hong Liu EMG dataset augmentation approaches for improving the multi-DOF wrist movement regression accuracy and robustness. Search on Bibsonomy ROBIO The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhufeng Lei, Wenbin Su, Yu Liu, Qi Gao, Ladao Yang, Qiao Hu Research on Fuzzy Rule-Based Reasoning System for CC Quality Assurance. Search on Bibsonomy ROBIO The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qiao Hu, Yu Liu, Zhen Yi Zhao, Zhufeng Lei Intelligent Detection for Artificial Lateral Line of Bio-Inspired Robotic Fish Using EMD and SVMs. Search on Bibsonomy ROBIO The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lina Wang, Bo Gao, Yu Liu A Partitioning Algorithm of Social Network Based on Dimensionality Reduction. Search on Bibsonomy FSDM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hua-Dong Zhu, Cong Zhang, Bo Hang, Song Wang, Yu Liu Self-Information of the Variation in Spatial Parameter Based Audio Attention Model. Search on Bibsonomy FSDM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yue Yu, Yu Liu, Yumei Wang Quality of Experience Prediction of HTTP Video Streaming in Mobile Network with Random Forest. Search on Bibsonomy ChinaCom The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyu Liu, Xinyu Chen, Yumei Wang, Yu Liu Application Identification for Virtual Reality Video with Feature Analysis and Machine Learning Technique. Search on Bibsonomy ChinaCom The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shun Sun, Cong'an Xu, Lin Oi, Jun Li, Yu Liu, Kai Dong Radar/ESM Anti-Bias Track Association Algorithm Based on Hierarchical Clustering in Formation. Search on Bibsonomy FUSION The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ziran Ding, Yu Liu, Jun Liu, Shun Sun, Lin Qi Unscented Information Consensus Filter for Maneuvering Target Tracking Based on Interacting Multiple Model. Search on Bibsonomy FUSION The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Jiahui Li, Yin Sun, Shidong Zhou Joint Beam and Channel Tracking for Two-Dimensional Phased Antenna Arrays. Search on Bibsonomy mmNets@MobiCom The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Xin Cao, Xihong Cui, Xuehong Chen Establishing Shrub Population Structure Using High-Spatial-Resolution Google Earth Imagery. Search on Bibsonomy IGARSS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiaxun Hua, Yu Liu, Yibin Shen, Xiuxia Tian, Cheqing Jin DCA: The Advanced Privacy-Enhancing Schemes for Location-Based Services. Search on Bibsonomy APWeb/WAIM (2) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Di Zhu 0004, Yu Liu Modelling Spatial Patterns Using Graph Convolutional Networks (Short Paper). Search on Bibsonomy GIScience The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Paul Craig, Yu Liu Coordinating User Selections in Collaborative Smart-Phone Large-Display Multi-device Environments. Search on Bibsonomy CDVE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Paul Craig Toward a View Coordination Methodology for Collaborative Shared Large-Display Environments. Search on Bibsonomy CDVE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Xu 0008, Yu Liu, Shuo Yu, Lei Wang, Lei Liu, Hongfei Lin, Zhihao Yang, Jian Wang 0021, Feng Xia 0001 Multipath2vec: Predicting Pathogenic Genes via Heterogeneous Network Embedding. Search on Bibsonomy BIBM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Taichu Shi, Lexi Xu, Jingwen Nie End-to-End Algorithm for Recovering Human 3D Model from Monocular Images. Search on Bibsonomy HPCC/SmartCity/DSS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Liu, Jing Li, Yunlei Zhang, Jinna Lv, Bai Wang A High Performance Implementation of A Unified CRF Model for Trust Prediction. Search on Bibsonomy HPCC/SmartCity/DSS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xun Chen, Chao Zhang, Yu Liu Bone Age Assessment with X-Ray Images Based on Contourlet Motivated Deep Convolutional Networks. Search on Bibsonomy MMSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhenchao Ouyang, Chunyuan Wang, Yu Liu, Jianwei Niu Multiview CNN Model for Sensor Fusion Based Vehicle Detection. Search on Bibsonomy PCM (3) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 705 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][6][7][8][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license