The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Yu Tsao" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Yu_Tsao )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Yu Tsao in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2001-2009 (17) 2010-2013 (25) 2014 (15) 2015-2016 (41) 2017 (35) 2018 (37) 2019 (21)
Publication types (Num. hits)
article(69) inproceedings(119) phdthesis(1) proceedings(2)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 4 occurrences of 4 keywords

Results
Found 192 publication records. Showing 191 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Valérie Renaudin, Miguel Ortiz, Johan Perul, Joaquín Torres-Sospedra, Antonio Ramón Jiménez, Antoni Pérez-Navarro, Germán Martín Mendoza-Silva, Fernando Seco, Yael Landau, Revital Marbel, Boaz Ben-Moshe, Xingyu Zheng, Feng Ye, Jian Kuang, Yu Li, Xiaoji Niu, Vlad Landa, Shlomi Hacohen, Nir Shvalb, Chuanhua Lu, Hideaki Uchiyama, Diego Thomas, Atsushi Shimada, Rin-ichiro Taniguchi, Zhenxing Ding, Feng Xu, Nikolai Kronenwett, Blagovest Vladimirov, Soyeon Lee, Eunyoung Cho, Sungwoo Jun, Chang-Eun Lee, Sangjoon Park, Yonghyun Lee, Jehyeok Rew, Changjun Park, Hyeongyo Jeong, Jaeseung Han, Keumryeol Lee, Wenchao Zhang, Xianghong Li, Dongyan Wei, Ying Zhang, So Young Park, Chan Gook Park, Stefan Knauth, Georgios Pipelidis, Nikolaos Tsiamitros, Tomás Lungenstrass, Juan Pablo Morales, Jens Trogh, David Plets, Miroslav Opiela, Shih-Hau Fang, Yu Tsao, Ying-Ren Chien, Shi-Shen Yang, Shih-Jyun Ye, Muhammad Usman Ali, Soojung Hur, Yongwan Park Evaluating Indoor Positioning Systems in a Shopping Mall: The Lessons Learned From the IPIN 2018 Competition. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hsin-Tien Chiang, Yi-Yen Hsieh, Szu-Wei Fu, Kuo-Hsuan Hung, Yu Tsao, Shao-Yi Chien Noise Reduction in ECG Signals Using Fully Convolutional Denoising Autoencoders. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sheng-Yong Niu, Lun-Zhang Guo, Yue Li, Tzung-Dau Wang, Yu Tsao, Tzu-Ming Liu Boundary-Preserved Deep Denoising of the Stochastic Resonance Enhanced Multiphoton Images. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Szu-Wei Fu, Chien-Feng Liao, Yu Tsao Learning with Learned Loss Function: Speech Enhancement with Quality-Net to Improve Perceptual Evaluation of Speech Quality. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Chen-Chou Lo, Szu-Wei Fu, Wen-Chin Huang, Xin Wang 0037, Junichi Yamagishi, Yu Tsao, Hsin-Min Wang MOSNet: Deep Learning based Objective Assessment for Voice Conversion. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Natalie Yu-Hsien Wang, Hsiao-Lan Sharon Wang, Taowei Wang, Szu-Wei Fu, Xugang Lu, Yu Tsao, Hsin-Min Wang Improving the Intelligibility of Electric and Acoustic Stimulation Speech Using Fully Convolutional Networks Based Speech Enhancement. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Szu-Wei Fu, Chien-Feng Liao, Yu Tsao, Shou-De Lin MetricGAN: Generative Adversarial Networks based Black-box Metric Scores Optimization for Speech Enhancement. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jyun-Yi Wu, Cheng Yu, Szu-Wei Fu, Chih-Ting Liu, Shao-Yi Chien, Yu Tsao Increasing Compactness Of Deep Learning Based Speech Enhancement Models With Parameter Pruning And Quantization Techniques. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Rung-Yu Tseng, Taowei Wang, Szu-Wei Fu, Yu Tsao, Chia-Ying Lee Seeing Voices in Noise: A Study of Audiovisual-Enhanced Vocoded Speech Intelligibility in Cochlear Implant Simulation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Xin Wang, Junichi Yamagishi, Massimiliano Todisco, Héctor Delgado, Andreas Nautsch, Nicholas W. D. Evans, Md. Sahidullah, Ville Vestman, Tomi Kinnunen, Kong Aik Lee, Lauri Juvela, Paavo Alku, Yu-Huai Peng, Hsin-Te Hwang, Yu Tsao, Hsin-Min Wang, Sébastien Le Maguer, Markus Becker, Fergus Henderson, Rob Clark, Yu Zhang, Quan Wang, Ye Jia, Kai Onuma, Koji Mushika, Takashi Kaneda, Yuan Jiang, Li-Juan Liu, Yi-Chiao Wu, Wen-Chin Huang, Tomoki Toda, Kou Tanaka, Hirokazu Kameoka, Ingmar Steiner, Driss Matrouf, Jean-François Bonastre, Avashna Govender, Srikanth Ronanki, Jing-Xuan Zhang, Zhen-Hua Ling The ASVspoof 2019 database. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Chang-Le Liu, Szu-Wei Fu, You-Jin Lee, Yu Tsao, Jen-Wei Huang, Hsin-Min Wang Multichannel Speech Enhancement by Raw Waveform-mapping using Fully Convolutional Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Chien-Feng Liao, Yu Tsao, Xugang Lu, Hisashi Kawai Incorporating Symbolic Sequential Modeling for Speech Enhancement. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Wen-Chin Huang, Yi-Chiao Wu, Chen-Chou Lo, Patrick Lumban Tobing, Tomoki Hayashi, Kazuhiro Kobayashi, Tomoki Toda, Yu Tsao, Hsin-Min Wang Investigation of F0 conditioning and Fully Convolutional Networks in Variational Autoencoder based Voice Conversion. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Tsao, Tzu-Hao Lin, Fei Chen 0011, Yun-Fan Chang, Chui-Hsuan Cheng, Kun-Hsi Tsai Robust S1 and S2 heart sound recognition based on spectral restoration and multi-style training. Search on Bibsonomy Biomed. Signal Proc. and Control The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chih-Ting Liu, Tung-Wei Lin, Yi-Heng Wu, Yu-Sheng Lin, Heng Lee, Yu Tsao, Shao-Yi Chien Computation-Performance Optimization of Convolutional Neural Networks With Redundant Filter Removal. Search on Bibsonomy IEEE Trans. on Circuits and Systems The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yih-Liang Shen, Chao-Yuan Huang, Syu-Siang Wang, Yu Tsao, Hsin-Min Wang, Tai-Shih Chi Reinforcement Learning Based Speech Enhancement for Robust Speech Recognition. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shintami Chusnul Hidayati, Kai-Lung Hua, Yu Tsao, Hong-Han Shuai, Jiaying Liu 0001, Wen-Huang Cheng Garment Detectives: Discovering Clothes and Its Genre in Consumer Photos. Search on Bibsonomy MIPR The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu-Ting Lo, Syu-Siang Wang, Yu Tsao, Sheng-Yu Peng A Pruned-CELP Speech Codec Using Denoising Autoencoder with Spectral Compensation for Quality and Intelligibility Enhancement. Search on Bibsonomy AICAS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Szu-Wei Fu, Chien-Feng Liao, Yu Tsao, Shou-De Lin MetricGAN: Generative Adversarial Networks based Black-box Metric Scores Optimization for Speech Enhancement. Search on Bibsonomy ICML The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Wen-Chin Huang, Yi-Chiao Wu, Hsin-Te Hwang, Patrick Lumban Tobing, Tomoki Hayashi, Kazuhiro Kobayashi, Tomoki Toda, Yu Tsao, Hsin-Min Wang Refined WaveNet Vocoder for Variational Autoencoder Based Voice Conversion. Search on Bibsonomy EUSIPCO The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tassadaq Hussain, Yu Tsao, Hsin-Min Wang, Jia-Ching Wang, Sabato Marco Siniscalchi, Wen-Hung Liao Audio-Visual Speech Enhancement using Hierarchical Extreme Learning Machine. Search on Bibsonomy EUSIPCO The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jen-Cheng Hou, Syu-Siang Wang, Ying-Hui Lai, Yu Tsao, Hsiu-Wen Chang, Hsin-Min Wang Audio-Visual Speech Enhancement Using Multimodal Deep Convolutional Neural Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Emerging Topics in Comput. Intellig. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hsin-Te Hwang, Yi-Chiao Wu, Yu-Huai Peng, Chin-Cheng Hsu, Yu Tsao, Hsin-Min Wang, Yih-Ru Wang, Sin-Horng Chen Voice Conversion Based on Locally Linear Embedding. Search on Bibsonomy J. Inf. Sci. Eng. The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Hsin-Te Hwang, Yi-Chiao Wu, Syu-Siang Wang, Chin-Cheng Hsu, Yu Tsao, Hsin-Min Wang, Yih-Ru Wang, Sin-Horng Chen Locally Linear Embedding Based Post-Filtering for Speech Enhancement. Search on Bibsonomy J. Inf. Sci. Eng. The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Tsao, Hao-Chun Chu, Shih-Hau Fang, Junghsi Lee, Chih-Min Lin Adaptive Noise Cancellation Using Deep Cerebellar Model Articulation Controller. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hung-Ping Liu, Yu Tsao, Chiou-Shann Fuh Bone-conducted speech enhancement using deep denoising autoencoder. Search on Bibsonomy Speech Communication The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu-Cheng Lin, Ying-Hui Lai, Hsiu-Wen Chang, Yu Tsao, Yi-ping Chang, Ronald Y. Chang SmartHear: A Smartphone-Based Remote Microphone Hearing Assistive System Using Wireless Technologies. Search on Bibsonomy IEEE Systems Journal The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Li-Wei Chen, Hung-yi Lee, Yu Tsao Generative Adversarial Networks for Unpaired Voice Transformation on Impaired Speech. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yi-Te Hsu, Zining Zhu, Chi-Te Wang, Shih-Hau Fang, Frank Rudzicz, Yu Tsao Robustness against the channel effect in pathological voice detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Shih-Kuang Lee, Syu-Siang Wang, Yu Tsao, Jeih-weih Hung Speech Enhancement Based on Reducing the Detail Portion of Speech Spectrograms in Modulation Domain via Discrete Wavelet Transform. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yi-Te Hsu, Yu-Chen Lin, Szu-Wei Fu, Yu Tsao, Tei-Wei Kuo A study on speech enhancement using exponent-only floating point quantized neural network (EOFP-QNN). Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Szu-Wei Fu, Yu Tsao, Hsin-Te Hwang, Hsin-Min Wang Quality-Net: An End-to-End Non-intrusive Speech Quality Assessment Model based on BLSTM. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Wei-Jen Lee, Syu-Siang Wang, Fei Chen, Xugang Lu, Shao-Yi Chien, Yu Tsao Speech Dereverberation Based on Integrated Deep and Ensemble Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yih-Liang Shen, Chao-Yuan Huang, Syu-Siang Wang, Yu Tsao, Hsin-Min Wang, Tai-Shih Chi Reinforcement Learning Based Speech Enhancement for Robust Speech Recognition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Wen-Chin Huang, Hsin-Te Hwang, Yu-Huai Peng, Yu Tsao, Hsin-Min Wang Voice Conversion Based on Cross-Domain Features Using Variational Auto Encoders. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Wen-Chin Huang, Yi-Chiao Wu, Hsin-Te Hwang, Patrick Lumban Tobing, Tomoki Hayashi, Kazuhiro Kobayashi, Tomoki Toda, Yu Tsao, Hsin-Min Wang Refined WaveNet Vocoder for Variational Autoencoder Based Voice Conversion. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Chien-Feng Liao, Yu Tsao, Hung-yi Lee, Hsin-Min Wang Noise Adaptive Speech Enhancement using Domain Adversarial Training. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Joaquín Torres-Sospedra, Antonio Ramón Jiménez, Adriano J. C. Moreira, Tomás Lungenstrass, Wei-Chung Lu, Stefan Knauth, Germán M. Mendoza-Silva, Fernando Seco, Antoni Pérez-Navarro, Maria João Nicolau, António Costa, Filipe Meneses, Joaquín Farina, Juan Pablo Morales, Wen-Chen Lu, Ho-Ti Cheng, Shi-Shen Yang, Shih-Hau Fang, Ying-Ren Chien, Yu Tsao Off-Line Evaluation of Mobile-Centric Indoor Positioning Systems: The Experiences from the 2017 IPIN Competition. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Syu-Siang Wang, Payton Lin, Yu Tsao, Jeih-Weih Hung, Borching Su Suppression by Selecting Wavelets for Feature Compression in Distributed Speech Recognition. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Audio, Speech & Language Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Szu-Wei Fu, Taowei Wang, Yu Tsao, Xugang Lu, Hisashi Kawai End-to-End Waveform Utterance Enhancement for Direct Evaluation Metrics Optimization by Fully Convolutional Neural Networks. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Audio, Speech & Language Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ji-Yan Han, Wei-Zhong Zheng, Ren-Jie Huang, Yu Tsao, Ying-Hui Lai Hearing aids APP design based on deep learning technology. Search on Bibsonomy ISCSLP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wen-Chin Huang, Hsin-Te Hwang, Yu-Huai Peng, Yu Tsao, Hsin-Min Wang Voice Conversion Based on Cross-Domain Features Using Variational Auto Encoders. Search on Bibsonomy ISCSLP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wen-Huei Liao, Pei-Chun Li, Shuenn-Tsong Young, Ying-Hui Lai, Yu Tsao IOS-based Ear Scale application for Clinical Audiology and Otology Usage. Search on Bibsonomy ISCSLP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shih-Kuang Lee, Syu-Siang Wang, Yu Tsao, Jeih-weih Hung Speech Enhancement Based on Reducing the Detail Portion of Speech Spectrograms in Modulation Domain via DiscreteWavelet Transform. Search on Bibsonomy ISCSLP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xugang Lu, Peng Shen, Sheng Li 0010, Yu Tsao, Hisashi Kawai Temporal Attentive Pooling for Acoustic Event Detection. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Szu-Wei Fu, Yu Tsao, Hsin-Te Hwang, Hsin-Min Wang Quality-Net: An End-to-End Non-intrusive Speech Quality Assessment Model Based on BLSTM. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu-Huai Peng, Hsin-Te Hwang, Yi-Chiao Wu, Yu Tsao, Hsin-Min Wang Exemplar-Based Spectral Detail Compensation for Voice Conversion. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ryandhimas E. Zezario, Jen-Wei Huang, Xugang Lu, Yu Tsao, Hsin-Te Hwang, Hsin-Min Wang Deep Denoising Autoencoder Based Post Filtering for Speech Enhancement. Search on Bibsonomy APSIPA The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bin-Syh Yu, Yu Tsao, Shao-Wen Yang, Yen-Kuang Chen, Shao-Yi Chien Architecture Design of Convolutional Neural Networks for Face Detection on an FPGA Platform. Search on Bibsonomy SiPS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei-Jen Lee, Syu-Siang Wang, Fei Chen, Xugang Lu, Shao-Yi Chien, Yu Tsao Speech Dereverberation Based on Integrated Deep and Ensemble Learning Algorithm. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Sun, Jun Du, Tian Gao, Yu-Ding Lu, Yu Tsao, Chin-Hui Lee, Neville Ryant A Novel LSTM-Based Speech Preprocessor for Speaker Diarization in Realistic Mismatch Conditions. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Neville Ryant, Elika Bergelson, Kenneth Church, Alejandrina Cristià, Jun Du, Sriram Ganapathy, Sanjeev Khudanpur, Diana Kowalski, Mahesh Krishnamoorthy, Rajat Kulshreshta, Mark Liberman, Yu-Ding Lu, Matthew Maciejewski, Florian Metze, Jan Profant, Lei Sun, Yu Tsao, Zhou Yu Enhancement and Analysis of Conversational Speech: JSALT 2017. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Wang 0074, Yu Tsao, Fei Chen Congruent Visual Stimulation Facilitates Auditory Frequency Change Detection: An ERP Study. Search on Bibsonomy EMBC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ying-Hui Lai, Wei-Zhung Zheng, Shih-Tsang Tang, Shih-Hau Fang, Wen-Huei Liao, Yu Tsao Improving the performance of hearing aids in noisy environments based on deep learning technology. Search on Bibsonomy EMBC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wen-Chin Huang, Chen-Chou Lo, Hsin-Te Hwang, Yu Tsao, Hsin-Min Wang WaveNet 聲碼器及其於語音轉換之應用 (WaveNet Vocoder and its Applications in Voice Conversion) [In Chinese]. Search on Bibsonomy ROCLING The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yi-Te Hsu, Yu-Chen Lin, Szu-Wei Fu, Yu Tsao, Tei-Wei Kuo A Study on Speech Enhancement Using Exponent-Only Floating Point Quantized Neural Network (EOFP-QNN). Search on Bibsonomy SLT The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shang-Chih Lin, Yu Tsao, Shun-Feng Su, Yennun Huang An Industrial IoT Analysis System Based on Machining Data of Metal Materials. Search on Bibsonomy iFUZZY The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi-Ying Kao, Hsiang-Ping Hsu, Chien-Feng Liao, Yu Tsao, Hao-Chun Yang, Jeng-Lin Li, Chi-Chun Lee, Hung-Shin Lee, Hsin-Min Wang Automatic Detection of Speech Under Cold Using Discriminative Autoencoders and Strength Modeling with Multiple Sub-Dictionary Generation. Search on Bibsonomy IWAENC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Alan Chern, Ying-Hui Lai, Yi-ping Chang, Yu Tsao, Ronald Y. Chang, Hsiu-Wen Chang A Smartphone-Based Multi-Functional Hearing Assistive System to Facilitate Speech Recognition in the Classroom. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tassadaq Hussain, Sabato Marco Siniscalchi, Chi-Chun Lee, Syu-Siang Wang, Yu Tsao, Wen-Hung Liao Experimental Study on Extreme Learning Machine Applications for Speech Enhancement. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jin Li-You, Yu Tsao, Ying-Ren Chien Acoustic Echo Cancellation Using an Improved Vector-Space-Based Adaptive Filtering Algorithm. Search on Bibsonomy IJCLCLP The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Chia-Lung Wu, Hsiang-Ping Hsu, Yu-Ding Lu, Yu Tsao, Hung-Shin Lee, Hsin-Min Wang A Replay Spoofing Detection System Based on Discriminative Autoencoders. Search on Bibsonomy IJCLCLP The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Jen-Cheng Hou, Syu-Siang Wang, Ying-Hui Lai, Jen-Chun Lin, Yu Tsao, Hsiu-Wen Chang, Hsin-Min Wang Audio-Visual Speech Enhancement based on Multimodal Deep Convolutional Neural Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Szu-Wei Fu, Yu Tsao, Xugang Lu, Hisashi Kawai Raw Waveform-based Speech Enhancement by Fully Convolutional Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Szu-Wei Fu, Yu Tsao, Xugang Lu, Hisashi Kawai End-to-End Waveform Utterance Enhancement for Direct Evaluation Metrics Optimization by Fully Convolutional Neural Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Szu-Wei Fu, Ting-yao Hu, Yu Tsao, Xugang Lu Multi-Metrics Learning for Speech Enhancement. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Chin-Cheng Hsu, Hsin-Te Hwang, Yi-Chiao Wu, Yu Tsao, Hsin-Min Wang Voice Conversion from Unaligned Corpora using Variational Autoencoding Wasserstein Generative Adversarial Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Tsao, Hao-Chun Chu, Shih-Wei Lan, Shih-Hau Fang, Junghsi Lee, Chih-Min Lin Adaptive Noise Cancellation Using Deep Cerebellar Model Articulation Controller. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Ying-Hui Lai, Fei Chen 0011, Syu-Siang Wang, Xugang Lu, Yu Tsao, Chin-Hui Lee A Deep Denoising Autoencoder Approach to Improving the Intelligibility of Vocoded Speech in Cochlear Implant Simulation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Biomed. Engineering The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Szu-Wei Fu, Pei-Chun Li, Ying-Hui Lai, Cheng-Chien Yang, Li-Chun Hsieh, Yu Tsao Joint Dictionary Learning-Based Non-Negative Matrix Factorization for Voice Conversion to Improve Speech Intelligibility After Oral Surgery. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Biomed. Engineering The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tien-En Chen, Shih-I Yang, Li-Ting Ho, Kun-Hsi Tsai, Yu-Hsuan Chen, Yun-Fan Chang, Ying-Hui Lai, Syu-Siang Wang, Yu Tsao, Chau-Chung Wu S1 and S2 Heart Sound Recognition Using Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Biomed. Engineering The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xugang Lu, Peng Shen, Yu Tsao, Hisashi Kawai Regularization of neural network model with distance metric learning for i-vector based spoken language identification. Search on Bibsonomy Computer Speech & Language The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Payton Lin, Dau-Cheng Lyu, Fei Chen 0011, Syu-Siang Wang, Yu Tsao Multi-style learning with denoising autoencoders for acoustic modeling in the internet of things (IoT). Search on Bibsonomy Computer Speech & Language The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hung-yi Lee, Bo-Hsiang Tseng, Tsung-Hsien Wen, Yu Tsao Personalizing Recurrent-Neural-Network-Based Language Model by Social Network. Search on Bibsonomy IEEE/ACM Trans. Audio, Speech & Language Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming-Han Yang, Hung-Shin Lee, Yu-Ding Lu, Kuan-Yu Chen, Yu Tsao, Berlin Chen, Hsin-Min Wang Discriminative Autoencoders for Acoustic Modeling. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Chia-Lung Wu, Hsiang-Ping Hsu, Syu-Siang Wang, Jeih-Weih Hung, Ying-Hui Lai, Hsin-Min Wang, Yu Tsao Wavelet Speech Enhancement Based on Robust Principal Component Analysis. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Chin-Cheng Hsu, Hsin-Te Hwang, Yi-Chiao Wu, Yu Tsao, Hsin-Min Wang Voice Conversion from Unaligned Corpora Using Variational Autoencoding Wasserstein Generative Adversarial Networks. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yi-Chiao Wu, Hsin-Te Hwang, Syu-Siang Wang, Chin-Cheng Hsu, Yu Tsao, Hsin-Min Wang A Post-Filtering Approach Based on Locally Linear Embedding Difference Compensation for Speech Enhancement. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Szu-Wei Fu, Yu Tsao, Xugang Lu, Hisashi Kawai Raw waveform-based speech enhancement by fully convolutional networks. Search on Bibsonomy APSIPA The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu-Huai Peng, Chin-Cheng Hsu, Yi-Chiao Wu, Hsin-Te Hwang, Yi-Wen Liu, Yu Tsao, Hsin-Min Wang Fast locally linear embedding algorithm for exemplar-based voice conversion. Search on Bibsonomy APSIPA The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Syu-Siang Wang, Yu Tsao, Hsiao-Lan Sharon Wang, Ying-Hui Lai, Lieber Po-Hung Li A deep learning based noise reduction approach to improve speech intelligibility for cochlear implant recipients in the presence of competing speech noise. Search on Bibsonomy APSIPA The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Szu-Wei Fu, Ting-yao Hu, Yu Tsao, Xugang Lu Complex spectrogram enhancement by convolutional neural network with multi-metrics learning. Search on Bibsonomy MLSP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi-Chiao Wu, Hsin-Te Hwang, Syu-Siang Wang, Chin-Cheng Hsu, Ying-Hui Lai, Yu Tsao, Hsin-Min Wang A locally linear embbeding based postfiltering approach for speech enhancement. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hung-Shin Lee, Yu-Ding Lu, Chin-Cheng Hsu, Yu Tsao, Hsin-Min Wang, Shyh-Kang Jeng Discriminative autoencoders for speaker verification. Search on Bibsonomy ICASSP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jin Li-You, Yu Tsao, Ying-Ren Chien 改進的向量空間可適性濾波器用於聲學回聲消除 (Acoustic Echo Cancellation Using an Improved Vector-Space-Based Adaptive Filtering Algorithm) [In Chinese]. Search on Bibsonomy ROCLING The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Shih-Kuang Lee, Syu-Siang Wang, Yu Tsao, Jeih-weih Hung 多樣訊雜比之訓練語料於降噪自動編碼器其語音強化功能之初步研究 (A Preliminary Study of Various SNR-level Training Data in the Denoising Auto-encoder (DAE) Technique for Speech Enhancement) [In Chinese]. Search on Bibsonomy ROCLING The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Lun-Wei Ku, Yu Tsao (eds.) Proceedings of the 29th Conference on Computational Linguistics and Speech Processing, ROCLING 2017, Taipei, Taiwan, November 27-28, 2017 Search on Bibsonomy ROCLING The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Chi-Te Wang, Feng-Chuan Lin, Wei-Zhung Zheng, Shih-Hau Fang, Yu Tsao, Ying-Hui Lai 以語音能量特性發展即時語速偵測裝置-前導型研究 (Real-time monitoring device of phonation speed and volume based on speech energy: A pilot study) [In Chinese]. Search on Bibsonomy ROCLING The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Taowei Wang, Yu Tsao, Ying-Hui Lai, Hsiang-Ping Hsu, Chia-Lung Wu 以軟體為基礎建構語音增強系統使用者介面 (Development of a software-based User-Interface of Speech Enhancement System) [In Chinese]. Search on Bibsonomy ROCLING The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu-Ding Lu, Hung-Shin Lee, Yu Tsao, Hsin-Min Wang 基於鑑別式自編碼解碼器之錄音回放攻擊偵測系統 (A Replay Spoofing Detection System Based on Discriminative Autoencoders) [In Chinese]. Search on Bibsonomy ROCLING The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Shih-Wei Lan, Yu Tsao, Junghsi Lee Acoustic echo cancellation using deep cerebellar model articulation controller. Search on Bibsonomy ACSSC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chih-Wei Wu, Meng-Ting Zhong, Yu Tsao, Shao-Wen Yang, Yen-Kuang Chen, Shao-Yi Chien Track-Clustering Error Evaluation for Track-Based Multi-camera Tracking System Employing Human Re-identification. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shih-Ting Lin, Yuan-Hsin Liao, Yu Tsao, Shao-Yi Chien Object-based on-line video summarization for internet of video things. Search on Bibsonomy ISCAS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fei Chen 0011, Yu Tsao, Ying-Hui Lai Modeling speech intelligibility with recovered envelope from temporal fine structure stimulus. Search on Bibsonomy Speech Communication The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Tsao, Ying-Hui Lai Generalized maximum a posteriori spectral amplitude estimation for speech enhancement. Search on Bibsonomy Speech Communication The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Syu-Siang Wang, Alan Chern, Yu Tsao, Jeih-weih Hung, Xugang Lu, Ying-Hui Lai, Borching Su Wavelet Speech Enhancement Based on Nonnegative Matrix Factorization. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Lett. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Syu-Siang Wang, Alan Chern, Yu Tsao, Jeih-Weih Hung, Xugang Lu, Ying-Hui Lai, Borching Su Wavelet speech enhancement based on nonnegative matrix factorization. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Chin-Cheng Hsu, Hsin-Te Hwang, Yi-Chiao Wu, Yu Tsao, Hsin-Min Wang Voice Conversion from Non-parallel Corpora Using Variational Auto-encoder. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Yueh-Ting Tsai, Borching Su, Yu Tsao, Syu-Siang Wang Robust Beamforming Against DoA Mismatch Using Subspace-Constrained Diagonal Loading. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Chin-Cheng Hsu, Hsin-Te Hwang, Yi-Chiao Wu, Yu Tsao, Hsin-Min Wang Dictionary Update for NMF-based Voice Conversion Using an Encoder-Decoder Network. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 191 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license