The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Yu Zheng" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Yu_Zheng )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Yu Zheng in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2000-2006 (20) 2007-2010 (15) 2011-2012 (15) 2013-2014 (32) 2015 (20) 2016 (15) 2017 (23) 2018 (28) 2019 (31)
Publication types (Num. hits)
article(79) incollection(3) inproceedings(113) proceedings(4)
Venues (Conferences, Journals, ...)
CoRR(8) KDD(8) IEEE Access(7) SIGSPATIAL/GIS(6) CIKM(5) IEEE Trans. VLSI Syst.(4) Sensors(4) ACM TIST(3) DAC(3) ICDSC(3) INTERSPEECH(3) AAAI(2) ASP-DAC(2) AVSS(2) COCOA(2) Computers & Geosciences(2) More (+10 of total 126)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 3 occurrences of 3 keywords

Results
Found 200 publication records. Showing 199 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Yu Zheng, Yang Yang, Wu Chen 0001 Object detectability enhancement under weak signals for passive GNSS-based SAR. Search on Bibsonomy Signal, Image and Video Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Sen Yang, Huanchong Cheng An application framework of digital twin and its case study. Search on Bibsonomy J. Ambient Intelligence and Humanized Computing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Dai, Li Zhu, Yifan Wang, Hongfei Zhang, Xiaoyan Cai, Yu Zheng Joint Model Feature Regression and Topic Learning for Global Citation Recommendation. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qian Wan, Guoqing Peng, Zhibin Li, Felipe Inomata, Yu Zheng, Qianqian Liu Using Asymmetric Theory to Identify Heterogeneous Drivers' Behavior Characteristics Through Traffic Oscillation. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Chunxiao Tian, Lei Dong, Xiaoxu Ma, Yang Gao, Chan Xiong, Kanghui Zhang, Chengshuang Li Extreme Low Frequency Electromagnetic Field Stimulation Induces Metaplastic-Like Effects on LTP/ LTD. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiaoyan Cai, Yu Zheng, Libin Yang, Tao Dai, Lantian Guo Bibliographic Network Representation Based Personalized Citation Recommendation. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Fugen Zhou, Lu Li, Xiangzhi Bai, Changming Sun Mutual Guidance-Based Saliency Propagation for Infrared Pedestrian Images. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lu Li, Fugen Zhou, Yu Zheng, Xiangzhi Bai Reconstructed Saliency for Infrared Pedestrian Images. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianqiu Xu, Ralf Hartmut Güting, Yu Zheng, Ouri Wolfson Moving Objects with Transportation Modes: A Survey. Search on Bibsonomy J. Comput. Sci. Technol. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhi Yang, Yu Zheng, Yufei Zhang, Yanhui Jiang, Hua-Tung Chao, Shuh-Chyi Doong Bipolar influence of firm-generated content on customers' offline purchasing behavior: A field experiment in China. Search on Bibsonomy Electronic Commerce Research and Applications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Xiaolong Xu, Lianyong Qi Deep CNN-Assisted Personalized Recommendation over Big Data for Mobile Wireless Networks. Search on Bibsonomy Wireless Communications and Mobile Computing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiajia Wang, Peng Zhang 0047, Yiping Lu, Yanyan Li, Yu Zheng, Yunchao Kan, Runsheng Chen, Shunmin He piRBase: a comprehensive database of piRNA sequences. Search on Bibsonomy Nucleic Acids Research The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Zhang 0090, Chenxing Zheng, Yu Zheng, Haihong Huang, Qingdi Ke Product evolutionary design driven by environmental performance. Search on Bibsonomy Concurrent Engineering: R&A The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Yongxin Yang, Bowei Chen Gated deep neural networks for implied volatility surfaces. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yansong Tang, Dajun Ding, Yongming Rao, Yu Zheng, Danyang Zhang, Lili Zhao, Jiwen Lu, Jie Zhou 0001 COIN: A Large-scale Dataset for Comprehensive Instructional Video Analysis. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Guojun Wu, Yanhua Li, Zhenming Liu, Jie Bao 0003, Yu Zheng, Jieping Ye, Jun Luo Reward Advancement: Transforming Policy under Maximum Causal Entropy Principle. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yang Liu, Yingting Liu, Zhijie Liu, Junbo Zhang, Chuishi Meng, Yu Zheng Federated Forest. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Shen Yan, Biyi Fang, Faen Zhang, Yu Zheng, Xiao Zeng, Hui Xu, Mi Zhang HM-NAS: Efficient Neural Architecture Search via Hierarchical Masking. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Chao Yang 0016, Junwei Zhang, Jingjing Guo, Yu Zheng, Li Yang 0005, Jianfeng Ma Fingerprint Protected Password Authentication Protocol. Search on Bibsonomy Security and Communication Networks The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng Computing bounding polytopes of a compact set and related problems in n-dimensional space. Search on Bibsonomy Computer-Aided Design The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Cui-Hong Li, Deng-Feng Li, Yu Zheng, Fang-Wen Sun, A. M. Du, Ya-Song Ge Detecting Axial Ratio of Microwave Field with High Resolution Using NV Centers in Diamond. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Xing-Xin Guo, Hong-Zhi Li, Xiao-Rui Wang, Xiao-yang Zhang Design of Algorithm for Multicarrier Modulation to Improve Transmission Performance of Inductive Coupling Temperature-Salinity-Depth Chain. Search on Bibsonomy IEEE Communications Letters The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheyi Pan, Zhaoyuan Wang, Weifeng Wang, Yong Yu, Junbo Zhang, Yu Zheng Matrix Factorization for Spatio-Temporal Neural Networks with Applications to Urban Flow Prediction. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiuwen Yi, Zhewen Duan, Ting Li, Tianrui Li, Junbo Zhang, Yu Zheng CityTraffic: Modeling Citywide Traffic via Neural Memorization and Generalization Approach. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yexin Li, Yu Zheng, Qiang Yang Efficient and Effective Express via Contextual Cooperative Reinforcement Learning. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhe Chen, Yiyao Zhang, Hailei Gong, Xinyi Le, Yu Zheng Fault Diagnosis of Gas Turbine Fuel Systems Based on Improved SOM Neural Network. Search on Bibsonomy ISNN (2) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shijin Song, Yongxin Zhu 0001, Junjie Hou, Yu Zheng, Tian Huang, Sen Du Improved Convolutional Neutral Network Based Model for Small Visual Object Detection in Autonomous Driving. Search on Bibsonomy AICAS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yansong Tang, Dajun Ding, Yongming Rao, Yu Zheng, Danyang Zhang, Lili Zhao, Jiwen Lu, Jie Zhou 0001 COIN: A Large-Scale Dataset for Comprehensive Instructional Video Analysis. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yueqi Duan, Yu Zheng, Jiwen Lu, Jie Zhou 0001, Qi Tian Structural Relational Reasoning of Point Clouds. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yikuan Yu, Fei Li, Yu Zheng, Min Han, Xinyi Le Clustering-enhanced PointCNN for Point Cloud Classification Learning. Search on Bibsonomy IJCNN The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Di Wu, Ruiqi Hu, Yu Zheng, Jing Jiang 0002, Nabin Sharma, Michael Blumenstein Feature-Dependent Graph Convolutional Autoencoders with Adversarial Training Methods. Search on Bibsonomy IJCNN The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Bao 0003, Yu Zheng Location-Based Recommendation. Search on Bibsonomy Encyclopedia of Database Systems (2nd ed.) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Libin Yang, Yu Zheng, Xiaoyan Cai, Shirui Pan, Tao Dai Query-oriented citation recommendation based on network correlation. Search on Bibsonomy Journal of Intelligent and Fuzzy Systems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Libin Yang, Yu Zheng, Xiaoyan Cai, Hang Dai, Dejun Mu, Lantian Guo, Tao Dai A LSTM Based Model for Personalized Context-Aware Citation Recommendation. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Liang Liu 0001, Wu Liu, Yu Zheng, Huadong Ma, Cheng Zhang Third-Eye: A Mobilephone-Enabled Crowdsensing System for Air Quality Monitoring. Search on Bibsonomy IMWUT The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huichu Zhang, Yu Zheng, Yong Yu 0001 Detecting Urban Anomalies Using Multiple Spatio-Temporal Data Sources. Search on Bibsonomy IMWUT The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lu Li, Fugen Zhou, Yu Zheng, Xiangzhi Bai Saliency detection based on foreground appearance and background-prior. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Jiezhong Zhu, Wei Fang, Lian-Hua Chi Deep Learning Hash for Wireless Multimedia Image Content Security. Search on Bibsonomy Security and Communication Networks The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guanglei Li, Zhenyuan Sun, Junbo Wang, Deyong Chen, Jian Chen 0012, Lianhong Chen, Chao Xu, Wenjie Qi, Yu Zheng A Flexible Sensing Unit Manufacturing Method of Electrochemical Seismic Sensor. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng Real-time contact force distribution using a polytope hierarchy in the grasp wrench set. Search on Bibsonomy Robotics and Autonomous Systems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongshun Gong, Zhibin Li, Jian Zhang, Wei Liu, Yu Zheng, Christina Kirsch Network-wide Crowd Flow Prediction of Sydney Trains via Customized Online Non-negative Matrix Factorization. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Huang, Junbo Zhang, Yu Zheng, Nitesh V. Chawla DeepCrime: Attentive Hierarchical Recurrent Networks for Crime Prediction. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guojun Wu, Yanhua Li, Jie Bao 0003, Yu Zheng, Jieping Ye, Jun Luo Human-Centric Urban Transit Evaluation and Planning. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ziping Zhao, Yu Zheng, Zixing Zhang 0001, Haishuai Wang, Yiqin Zhao, Chao Li Exploring Spatio-Temporal Representations by Integrating Attention-based Bidirectional-LSTM-RNNs and FCNs for Speech Emotion Recognition. Search on Bibsonomy INTERSPEECH The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Zhenrong Zhang, Wei Fang, Wenjie Liu 0001 A Variable-Angle-Distance Quantum Evolutionary Algorithm for 2D HP Model. Search on Bibsonomy ICCCS (6) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sijie Ruan, Ruiyuan Li, Jie Bao 0003, Tianfu He, Yu Zheng CloudTP: A Cloud-Based Flexible Trajectory Preprocessing Framework. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuan Liang, Yu Zheng, Jian Ren 0001, Tongtong Li End-to-End Delay in Multi-Hop Wireless Networks With Random Relay Deployment. Search on Bibsonomy ICNC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Du, Min Huang, Yu Zheng The Research on Optimization of Flame Tube Welding Process Reliability Based on Numerical Simulation. Search on Bibsonomy QRS Companion The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Song Huang, Zhanwei Hui, Yaning Wu A Method of Optimizing Multi-Locators Based on Machine Learning. Search on Bibsonomy QRS Companion The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianfu He, Jie Bao 0003, Ruiyuan Li, Sijie Ruan, Yanhua Li, Chao Tian, Yu Zheng Detecting Vehicle Illegal Parking Events using Sharing Bikes' Trajectories. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Pengyang Wang, Yanjie Fu, Jiawei Zhang, Pengfei Wang, Yu Zheng, Charu C. Aggarwal You Are How You Drive: Peer and Temporal-Aware Representation Learning for Driving Behavior Analysis. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yexin Li, Yu Zheng, Qiang Yang Dynamic Bike Reposition: A Spatio-Temporal Reinforcement Learning Approach. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhe Wang 0016, Yu Zheng, Michael Jigo, Taosheng Liu, Jian Ren 0001, Zhi Tian, Tongtong Li Decoding Behavioral Accuracy in an Attention Task Using Brain fMRI Data. Search on Bibsonomy GLOBECOM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Maria Cornacchia, Yu Zheng, Burak Kakillioglu, Senem Velipasalar Obstacle Detection and Classification with Portable Uncalibrated Patterned Projected Light. Search on Bibsonomy ACSSC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Di Wu, Zhanrui Sun, Yongxin Zhu 0001, Li Tian, Hanlin Zhu, Peng Xiong, Zihao Cao, Menglin Wang, Yu Zheng, Chao Xiong, Hao Jiang, Kuen Hung Tsoi, Xinyu Niu, Wei Mao, Can Feng, Xiaowen Zha, Guobao Deng, Wayne Luk Custom machine learning architectures: towards realtime anomaly detection for flight testing. Search on Bibsonomy IPDPS Workshops The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dong Wang, Junbo Zhang, Wei Cao, Jian Li, Yu Zheng When Will You Arrive? Estimating Travel Time Based on Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Siyuan Zhang, Yu Rong, Yu Zheng, Hong Cheng, Junzhou Huang Exploiting Ranking Consistency Principle in Representation Learning for Location Promotion. Search on Bibsonomy DASFAA (2) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Yongxin Zhu 0001, Shijin Song, Peng Xiong, Zihao Cao, Junjie Hou Improved Weighted Label Propagation Algorithm in Social Network Computing. Search on Bibsonomy TrustCom/BigDataSE The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuxuan Liang, Songyu Ke, Junbo Zhang, Xiuwen Yi, Yu Zheng GeoMAN: Multi-level Attention Networks for Geo-sensory Time Series Prediction. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuechao Chen, Zhangguo Yu, Weimin Zhang, Yu Zheng, Qiang Huang, Aiguo Ming Bioinspired Control of Walking With Toe-Off, Heel-Strike, and Disturbance Rejection for a Biped Robot. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Industrial Electronics The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fengji Luo, Yingying Chen, Zhao Xu 0002, Gaoqi Liang, Yu Zheng, Jing Qiu Multiagent-Based Cooperative Control Framework for Microgrids' Energy Imbalance. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Industrial Informatics The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiao-Zhi Zhang, Bingo Wing-Kuen Ling, Meilin Wang, Yu Zheng, Chuqi Yang Optimal Joint Design of Hermitian Transform Matrix and Corresponding Mask Coefficients for Multi-Digital Demodulation Systems. Search on Bibsonomy CSSP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chaoyong Peng, Yang Chen, Quansheng Chen, Jiansi Yang, Hongti Wang, Xiaoyi Zhu, Zhiqiang Xu, Yu Zheng A new type of tri-axial accelerometers with high dynamic range MEMS for earthquake early warning. Search on Bibsonomy Computers & Geosciences The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Louxin Zhang Reconciliation With Nonbinary Gene Trees Revisited. Search on Bibsonomy J. ACM The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Li 0011, Yu Zheng, Jianhua Ge, Chensi Zhang, Xiangbin Yu 0001 Simplified relay antenna selection with source beamforming for MIMO two-way relaying networks. Search on Bibsonomy SCIENCE CHINA Information Sciences The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhe Wang 0016, Yu Zheng, David C. Zhu, Jian Ren 0001, Tongtong Li Discrete Dynamic Causal Modeling and Its Relationship with Directed Information. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Tianming Zhan, Renping Yu, Yu Zheng, Yongzhao Zhan, Liang Xiao 0001, Zhihui Wei Multimodal spatial-based segmentation framework for white matter lesions in multi-sequence magnetic resonance images. Search on Bibsonomy Biomed. Signal Proc. and Control The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Yang Yang, Wu Chen 0001 A Novel Range Compression Algorithm for Resolution Enhancement in GNSS-SARs. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng Urban computing: enabling urban intelligence with big data. Search on Bibsonomy Frontiers Comput. Sci. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Cecilia Mascolo, Cláudio T. Silva Guest Editorial: Urban Computing. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Big Data The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Xiaoyang Li, Lydia C. Manor, Hongbao Cao, Qiusheng Chen An Integrative Computational Approach to Evaluate Genetic Markers for Chronic Lymphocytic Leukemia. Search on Bibsonomy Journal of Computational Biology The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Fugen Zhou, Lu Li, Xiangzhi Bai Propagation based saliency detection for infrared pedestrian images. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng Computing the best grasp in a discrete point set. Search on Bibsonomy ICRA The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Yang Yang, Wu Chen 0001 Analysis of radar sensing coverage of a passive GNSS-based SAR system. Search on Bibsonomy ICL-GNSS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Rebing Wu, Qiming Chen, Yuxi Liu Root-locus analysis of exceptional points in coupled-resonator networks. Search on Bibsonomy ACC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinyi Le, Sijie Chen, Yu Zheng, Juntong Xi A Multiple-objective Neurodynamic Optimization to Electric Load Management Under Demand-Response Program. Search on Bibsonomy ISNN (2) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Koray Ozcan, Senem Velipasalar A codebook of brightness transfer functions for improved target re-identification across non-overlapping camera views. Search on Bibsonomy GlobalSIP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sen Yang, Yu Zheng, Lei Liang Reliability analysis based on weibull distribution model for spreaders. Search on Bibsonomy CASE The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongxin Yang, Yu Zheng, Timothy M. Hospedales Gated Neural Networks for Option Pricing: Rationality by Design. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuxuan Liang, Zhongyuan Jiang, Yu Zheng Inferring Traffic Cascading Patterns. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Wangmin Yi, Fanwei Meng Optimal Design of a Cable-Driven Parallel Mechanism for Lunar Takeoff Simulation. Search on Bibsonomy ICIRA (2) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiang-Yu Jin, Hong-Zhi Li, Mei Zhou, Xiao-Rui Wang, Yu Zheng Research of deep sea disposable profile channel modeling. Search on Bibsonomy CISP-BMEI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Li 0011, Yu Zheng, Jianhua Ge, Chensi Zhang, Fengkui Gong, Mohsen Guizani Low-Complexity Opportunistic Transmission Schemes for Multi-User Multi-Relay Asymmetric Bidirectional Relaying Networks. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Wireless Communications The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Fengchao Zhang, Swarup Bhunia DScanPUF: A Delay-Based Physical Unclonable Function Built Into Scan Chain. Search on Bibsonomy IEEE Trans. VLSI Syst. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chi-Hung Chi, Can Wang 0004, Yu Zheng Special Issue on Trajectory-based Behaviour Analytics. Search on Bibsonomy J. Comput. Syst. Sci. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Shuo Yang, Swarup Bhunia SeMIA: Self-Similarity-Based IC Integrity Analysis. Search on Bibsonomy IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Siyuan Zhang, Lu Qin, Yu Zheng, Hong Cheng Effective and Efficient: Large-Scale Dynamic City Express. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ye Liu 0002, Yuxuan Liang, Shuming Liu, David S. Rosenblum, Yu Zheng Predicting Urban Water Quality with Ubiquitous Data. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Yongxin Yang, Yu Zheng, Timothy M. Hospedales Gated Neural Networks for Option Pricing: Rationality by Design. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Lu Li, Yu Zheng, Xiangzhi Bai, Fugen Zhou Background prior and boundary weight-based pedestrian segmentation in infrared images. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng Urban Computing: Tackling Urban Challenges Using Big Data. Search on Bibsonomy RE The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Andrew Hennessy, Yu Zheng, Swarup Bhunia JTAG-based robust PCB authentication for protection against counterfeiting attacks. Search on Bibsonomy ASP-DAC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Minh X. Hoang, Yu Zheng, Ambuj K. Singh FCCF: forecasting citywide crowd flows based on big data. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Zijian Mao, Shijie Ma, Xiaohan Sun Hybrid opto-electronic network structure with all-optical edge node for sample value in substation. Search on Bibsonomy SmartGridComm The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Zhenhua Jimmy Chen, Senem Velipasalar, Jian Tang 0008 Person Detection and Re-identification Across Multiple Images and Videos Obtained via Crowdsourcing. Search on Bibsonomy ICDSC The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Lu Li, Xiangzhi Bai, Fugen Zhou Saliency Optimization Based on Compactness and Background-Prior. Search on Bibsonomy DICTA The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ye Liu 0002, Yu Zheng, Yuxuan Liang, Shuming Liu, David S. Rosenblum Urban Water Quality Prediction Based on Multi-Task Multi-View Learning. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Jianqiu Xu, Ralf Hartmut Güting, Yu Zheng The TM-RTree: an index on generic moving objects for range queries. Search on Bibsonomy GeoInformatica The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng, Xinmu Wang, Swarup Bhunia SACCI: Scan-Based Characterization Through Clock Phase Sweep for Counterfeit Chip Detection. Search on Bibsonomy IEEE Trans. VLSI Syst. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinmu Wang, Yu Zheng, Abhishek Basak, Swarup Bhunia IIPS: Infrastructure IP for Secure SoC Design. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Computers The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 199 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license