The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Yu Zheng 0004" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Yu_Zheng_0004 )

URL (Homepage):  https://www.microsoft.com/en-us/research/people/yuzheng/  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Yu Zheng 0004 in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2007-2010 (26) 2011-2012 (19) 2013-2014 (19) 2015-2016 (19) 2017-2018 (18) 2019 (10)
Publication types (Num. hits)
article(36) book(1) incollection(2) inproceedings(71) proceedings(1)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 29 occurrences of 16 keywords

Results
Found 112 publication records. Showing 111 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Shizhuo Hu, Wenjun Zhou, Jianhui Yu, Rui Qiu, Yu Zheng 0004, Han Li Synergistic Effect of i-C3F7CN/CO2 and i-C3F7CN/N2 Mixtures. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shenggong Ji, Yu Zheng 0004, Zhaoyuan Wang, Tianrui Li A Deep Reinforcement Learning-Enabled Dynamic Redeployment System for Mobile Ambulances. Search on Bibsonomy IMWUT The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuxuan Liang, Kun Ouyang, Lin Jing, Sijie Ruan, Ye Liu 0002, Junbo Zhang, David S. Rosenblum, Yu Zheng 0004 UrbanFM: Inferring Fine-Grained Urban Flows. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Junkai Sun, Junbo Zhang, Qiaofei Li, Xiuwen Yi, Yu Zheng 0004 Predicting Citywide Crowd Flows in Irregular Regions Using Multi-View Graph Convolutional Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Shenggong Ji, Yu Zheng 0004, Zhaoyuan Wang, Tianrui Li Alleviating Users' Pain of Waiting: Effective Task Grouping for Online-to-Offline Food Delivery Services. Search on Bibsonomy WWW The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheyi Pan, Jie Bao 0003, Weinan Zhang 0001, Yong Yu 0001, Yu Zheng 0004 TrajGuard: A Comprehensive Trajectory Copyright Protection Scheme. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuxuan Liang, Kun Ouyang, Lin Jing, Sijie Ruan, Ye Liu 0002, Junbo Zhang, David S. Rosenblum, Yu Zheng 0004 UrbanFM: Inferring Fine-Grained Urban Flows. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bin Wang, Jie Lu 0001, Zheng Yan 0001, Huaishao Luo, Tianrui Li, Yu Zheng 0004, Guangquan Zhang 0001 Deep Uncertainty Quantification: A Machine Learning Approach for Weather Forecasting. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheyi Pan, Yuxuan Liang, Weifeng Wang, Yong Yu 0001, Yu Zheng 0004, Junbo Zhang Urban Traffic Prediction from Spatio-Temporal Data Using Deep Meta Learning. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yunchao Zhang, Yanjie Fu, Pengyang Wang, Xiaolin Li, Yu Zheng 0004 Unifying Inter-region Autocorrelation and Intra-region Structures for Spatial Embedding via Collective Adversarial Learning. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junbo Zhang, Yu Zheng 0004, Dekang Qi, Ruiyuan Li, Xiuwen Yi, Tianrui Li Predicting citywide crowd flows using deep spatio-temporal residual networks. Search on Bibsonomy Artif. Intell. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheyi Pan, Yuxuan Liang, Junbo Zhang, Xiuwen Yi, Yong Yu 0001, Yu Zheng 0004 HyperST-Net: Hypernetworks for Spatio-Temporal Forecasting. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Julie Yixuan Zhu, Chao Zhang 0014, Huichu Zhang, Shi Zhi, Victor O. K. Li, Jiawei Han 0001, Yu Zheng 0004 pg-Causality: Identifying Spatiotemporal Causal Pathways for Air Pollutants with Urban Big Data. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Big Data The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhong Li, Jie Bao 0003, Yanhua Li, Yingcai Wu, Zhiguo Gong, Yu Zheng 0004 Mining the Most Influential k-Location Set from Massive Trajectories. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Big Data The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiuwen Yi, Junbo Zhang, Zhaoyuan Wang, Tianrui Li, Yu Zheng 0004 Deep Distributed Fusion Network for Air Quality Prediction. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Di Weng, Heming Zhu, Jie Bao 0003, Yu Zheng 0004, Yingcai Wu HomeFinder Revisited: Finding Ideal Homes with Reachability-Centric Multi-Criteria Decision Making. Search on Bibsonomy CHI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Bao 0003, Yu Zheng 0004 Location-Based Recommendation Systems. Search on Bibsonomy Encyclopedia of GIS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dongyu Liu, Di Weng, Yuhong Li, Jie Bao 0003, Yu Zheng 0004, Huamin Qu, Yingcai Wu SmartAdP: Visual Analytics of Large-scale Taxi Trajectories for Selecting Billboard Locations. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xianyuan Zhan, Yu Zheng 0004, Xiuwen Yi, Satish V. Ukkusuri Citywide Traffic Volume Estimation Using Trajectory Data. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junbo Zhang, Yu Zheng 0004, Dekang Qi, Ruiyuan Li, Xiuwen Yi, Tianrui Li Predicting Citywide Crowd Flows Using Deep Spatio-Temporal Residual Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Ee-Peng Lim, Marianne Winslett, Mark Sanderson, Ada Wai-Chee Fu, Jimeng Sun, J. Shane Culpepper, Eric Lo, Joyce C. Ho, Debora Donato, Rakesh Agrawal 0001, Yu Zheng 0004, Carlos Castillo 0001, Aixin Sun, Vincent S. Tseng, Chenliang Li (eds.) Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017 Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Guojun Wu, Yichen Ding, Yanhua Li, Jie Bao 0003, Yu Zheng 0004, Jun Luo Mining Spatio-Temporal Reachable Regions over Massive Trajectory Data. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Zhang 0014, Keyang Zhang, Quan Yuan 0001, Haoruo Peng, Yu Zheng 0004, Tim Hanratty, Shaowen Wang, Jiawei Han 0001 Regions, Periods, Activities: Uncovering Urban Dynamics via Cross-Modal Representation Learning. Search on Bibsonomy WWW The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Bao 0003, Tianfu He, Sijie Ruan, Yanhua Li, Yu Zheng 0004 Planning Bike Lanes based on Sharing-Bikes' Trajectories. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junbo Zhang, Yu Zheng 0004, Dekang Qi Deep Spatio-Temporal Residual Networks for Citywide Crowd Flows Prediction. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Chuishi Meng, Xiuwen Yi, Lu Su, Jing Gao, Yu Zheng 0004 City-wide Traffic Volume Inference with Loop Detector Data and Taxi Trajectories. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruiyuan Li, Sijie Ruan, Jie Bao 0003, Yanhua Li, Yingcai Wu, Yu Zheng 0004 Querying Massive Trajectories by Path on the Cloud. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruiyuan Li, Sijie Ruan, Jie Bao 0003, Yu Zheng 0004 A Cloud-Based Trajectory Data Management System. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanjie Fu, Hui Xiong, Yong Ge, Yu Zheng 0004, Zijun Yao, Zhi-Hua Zhou Modeling of Geographic Dependencies for Real Estate Ranking. Search on Bibsonomy TKDD The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junbo Zhang, Yu Zheng 0004, Dekang Qi Deep Spatio-Temporal Residual Networks for Citywide Crowd Flows Prediction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Julie Yixuan Zhu, Chao Zhang 0014, Shi Zhi, Victor O. K. Li, Jiawei Han 0001, Yu Zheng 0004 p-Causality: Identifying Spatiotemporal Causal Pathways for Air Pollutants with Urban Big Data. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Shenggong Ji, Yu Zheng 0004, Tianrui Li Urban sensing based on human mobility. Search on Bibsonomy UbiComp The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ying Wei, Yu Zheng 0004, Qiang Yang 0001 Transfer Knowledge between Cities. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhong Li, Jie Bao 0003, Yanhua Li, Yingcai Wu, Zhiguo Gong, Yu Zheng 0004 Mining the most influential k-location set from massive trajectories. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Junbo Zhang, Yu Zheng 0004, Dekang Qi, Ruiyuan Li, Xiuwen Yi DNN-based prediction model for spatio-temporal data. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Bao 0003, Ruiyuan Li, Xiuwen Yi, Yu Zheng 0004 Managing massive trajectories on the cloud. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Julie Yixuan Zhu, Yu Zheng 0004, Xiuwen Yi, Victor O. K. Li A Gaussian Bayesian model to identify spatio-temporal causalities for air pollution based on urban big data. Search on Bibsonomy INFOCOM Workshops The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Zhang 0014, Guangyu Zhou, Quan Yuan 0001, Honglei Zhuang, Yu Zheng 0004, Lance M. Kaplan, Shaowen Wang, Jiawei Han 0001 GeoBurst: Real-Time Local Event Detection in Geo-Tagged Tweet Streams. Search on Bibsonomy SIGIR The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiuwen Yi, Yu Zheng 0004, Junbo Zhang, Tianrui Li ST-MVL: Filling Missing Values in Geo-Sensory Time Series Data. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Jie Bao 0003, Yu Zheng 0004, David Wilkie, Mohamed F. Mokbel Recommendations in location-based social networks: a survey. Search on Bibsonomy GeoInformatica The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fuzheng Zhang, Nicholas Jing Yuan, David Wilkie, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001 Sensing the Pulse of Urban Refueling Behavior: A Perspective from Taxi Mobility. Search on Bibsonomy ACM TIST The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nicholas Jing Yuan, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001, Yingzi Wang, Kai Zheng 0001, Hui Xiong Discovering Urban Functional ZonesUsing Latent Activity Trajectories. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Rui Zhang 0003, Timos K. Sellis, Yu Zheng 0004, Mohamed F. Mokbel Guest Editorial: Data Management and Analysis in Location-Based Social Networks. Search on Bibsonomy Distributed and Parallel Databases The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng 0004, Xiuwen Yi, Ming Li, Ruiyuan Li, Zhangqing Shan, Eric Chang, Tianrui Li Forecasting Fine-Grained Air Quality Based on Big Data. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Zhang 0014, Yu Zheng 0004, Xiuli Ma, Jiawei Han 0001 Assembler: Efficient Discovery of Spatial Co-evolving Patterns in Massive Geo-sensory Data. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuhong Li, Yu Zheng 0004, Shenggong Ji, Wenjun Wang, Leong Hou U, Zhiguo Gong Location selection for ambulance stations: a data-driven approach. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Sun 0021, Jianzhong Qi 0001, Yu Zheng 0004, Rui Zhang 0003 K-Nearest Neighbor Temporal Aggregate Queries. Search on Bibsonomy EDBT The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangye Xiao, Yu Zheng 0004, Qiong Luo 0001, Xing Xie 0001 Inferring social ties between users with human location history. Search on Bibsonomy J. Ambient Intelligence and Humanized Computing The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Zheng 0001, Yu Zheng 0004, Nicholas Jing Yuan, Shuo Shang, Xiaofang Zhou Online Discovery of Gathering Patterns over Trajectories. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Renchu Song, Weiwei Sun, Baihua Zheng, Yu Zheng 0004 PRESS: A Novel Framework of Trajectory Compression in Road Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2014 DBLP  BibTeX  RDF
1Renchu Song, Weiwei Sun, Baihua Zheng, Yu Zheng 0004 PRESS: A Novel Framework of Trajectory Compression in Road Networks. (PDF / PS) Search on Bibsonomy PVLDB The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhiwen Yu 0001, Yue Yang, Xingshe Zhou, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001 Investigating How User's Activities in Both Virtual and Physical World Impact Each Other Leveraging LBSN Data. Search on Bibsonomy IJDSN The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng 0004, Tong Liu 0001, Yilun Wang, Yanmin Zhu, Yanchi Liu, Eric Chang Diagnosing New York city's noises with ubiquitous data. Search on Bibsonomy UbiComp The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xuxu Chen, Yu Zheng 0004, Yubiao Chen, Qiwei Jin, Weiwei Sun, Eric Chang, Wei-Ying Ma Indoor air quality monitoring system for smart buildings. Search on Bibsonomy UbiComp The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanjie Fu, Yong Ge, Yu Zheng 0004, Zijun Yao, Yanchi Liu, Hui Xiong, Jing Yuan Sparse Real Estate Ranking with Online User Reviews and Offline Moving Behaviors. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yanjie Fu, Hui Xiong, Yong Ge, Zijun Yao, Yu Zheng 0004, Zhi-Hua Zhou Exploiting geographic dependencies for real estate appraisal: a mutual perspective of ranking and clustering. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jingbo Shang, Yu Zheng 0004, Wenzhu Tong, Eric Chang, Yong Yu 0001 Inferring gas consumption and pollution emission of vehicles throughout a city. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lu-An Tang, Yu Zheng 0004, Jing Yuan, Jiawei Han 0001, Alice Leung, Wen-Chih Peng, Thomas F. La Porta A framework of traveling companion discovery on trajectory data streams. Search on Bibsonomy ACM TIST The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Yuan, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001, Guangzhong Sun T-Drive: Enhancing Driving Directions with Taxi Drivers' Intelligence. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Nicholas Jing Yuan, Yu Zheng 0004, Liuhang Zhang, Xing Xie 0001 T-Finder: A Recommender System for Finding Passengers and Vacant Taxis. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Andy Yuan Xue, Rui Zhang 0003, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001, Jianhui Yu, Yong Tang DesTeller: A System for Destination Prediction Based on Trajectories with Privacy Protection. (PDF / PS) Search on Bibsonomy PVLDB The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Linsey Xiaolin Pang, Sanjay Chawla, Wei Liu 0007, Yu Zheng 0004 On detection of emerging anomalous traffic patterns using GPS data. Search on Bibsonomy Data Knowl. Eng. The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Fuzheng Zhang, David Wilkie, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001 Sensing the pulse of urban refueling behavior. Search on Bibsonomy UbiComp The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Andy Yuan Xue, Rui Zhang 0003, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001, Jin Huang 0003, Zhenghua Xu Destination prediction by sub-trajectory synthesis and privacy protection against such prediction. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Zheng 0001, Yu Zheng 0004, Nicholas Jing Yuan, Shuo Shang On discovery of gathering patterns from trajectories. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bei Pan, Yu Zheng 0004, David Wilkie, Cyrus Shahabi Crowd sensing of traffic anomalies based on human mobility and social media. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hyoseok Yoon, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001, Woontack Woo Social itinerary recommendation from user-generated digital trails. Search on Bibsonomy Personal and Ubiquitous Computing The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Vincent Wenchen Zheng, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001, Qiang Yang 0001 Towards mobile intelligence: Learning from GPS history data for collaborative recommendation. Search on Bibsonomy Artif. Intell. The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yin Zhu, Yu Zheng 0004, Liuhang Zhang, Darshan Santani, Xing Xie 0001, Qiang Yang 0001 Inferring Taxi Status Using GPS Trajectories Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2012 DBLP  BibTeX  RDF
1Sanjay Chawla, Yu Zheng 0004, Jiafeng Hu Inferring the Root Cause in Road Traffic Anomalies. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lu-An Tang, Yu Zheng 0004, Jing Yuan, Jiawei Han 0001, Alice Leung, Chih-Chieh Hung, Wen-Chih Peng On Discovery of Traveling Companions from Streaming Trajectories. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Zheng 0001, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001, Xiaofang Zhou Reducing Uncertainty of Low-Sampling-Rate Trajectories. Search on Bibsonomy ICDE The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Yuan, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001 Discovering regions of different functions in a city using human mobility and POIs. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Bao 0003, Yu Zheng 0004, Mohamed F. Mokbel Location-based and preference-aware recommendation using sparse geo-social networking data. Search on Bibsonomy SIGSPATIAL/GIS The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng 0004, Lizhu Zhang, Zhengxin Ma, Xing Xie 0001, Wei-Ying Ma Recommending friends and locations based on individual location history. Search on Bibsonomy TWEB The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001 Learning travel recommendations from user-generated GPS traces. Search on Bibsonomy ACM TIST The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei-Ying Ma, Tie-Yan Liu, Ji-Rong Wen, Zheng Chen 0001, Zaiqing Nie, Xing Xie 0001, Hang Li 0001, Haixun Wang, Yu Zheng 0004 A conversation with MSRA researchers. Search on Bibsonomy SIGKDD Explorations The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng 0004, Xiaofang Zhou (eds.) Computing with Spatial Trajectories Search on Bibsonomy 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001 Location-Based Social Networks: Locations. Search on Bibsonomy Computing with Spatial Trajectories The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng 0004, Yanchi Liu, Jing Yuan, Xing Xie 0001 Urban computing with taxicabs. Search on Bibsonomy UbiComp The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Yuan, Yu Zheng 0004, Liuhang Zhang, Xing Xie 0001, Guangzhong Sun Where to find my next passenger. Search on Bibsonomy UbiComp The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Yuan, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001, Guangzhong Sun Driving with knowledge from the physical world. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Liu 0007, Yu Zheng 0004, Sanjay Chawla, Jing Yuan, Xing Xie 0001 Discovering spatio-temporal causal interactions in traffic data streams. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lu-An Tang, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001, Jing Yuan, Xiao Yu, Jiawei Han 0001 Retrieving k-Nearest Neighboring Trajectories by a Set of Point Locations. Search on Bibsonomy SSTD The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Linsey Xiaolin Pang, Sanjay Chawla, Wei Liu 0007, Yu Zheng 0004 On Mining Anomalous Patterns in Road Traffic Streams. Search on Bibsonomy ADMA (2) The full citation details ... 2011 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001, Wei-Ying Ma GeoLife: A Collaborative Social Networking Service among User, Location and Trajectory. Search on Bibsonomy IEEE Data Eng. Bull. The full citation details ... 2010 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu Zheng 0004, Yukun Chen, Quannan Li, Xing Xie 0001, Wei-Ying Ma Understanding transportation modes based on GPS data for web applications. Search on Bibsonomy TWEB The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Vincent Wenchen Zheng, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001, Qiang Yang 0001 Collaborative location and activity recommendations with GPS history data. Search on Bibsonomy WWW The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF location and activity recommendations, collaborative filtering
1Zaiben Chen, Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001 Searching trajectories by locations: an efficiency study. Search on Bibsonomy SIGMOD Conference The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF trajectory search, optimization, efficiency, locations
1Jing Yuan, Yu Zheng 0004, Chengyang Zhang, Xing Xie 0001, Guangzhong Sun An Interactive-Voting Based Map Matching Algorithm. Search on Bibsonomy Mobile Data Management The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF voting, road network, map matching, GPS trajectory
1Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001 Learning Location Correlation from GPS Trajectories. Search on Bibsonomy Mobile Data Management The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF Location Correlation, Location History, Spatial Data Mining, GPS trajectory
1Vincent Wenchen Zheng, Bin Cao 0001, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001, Qiang Yang 0001 Collaborative Filtering Meets Mobile Recommendation: A User-Centered Approach. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2010 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiangye Xiao, Yu Zheng 0004, Qiong Luo 0001, Xing Xie 0001 Finding similar users using category-based location history. Search on Bibsonomy GIS The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jing Yuan, Yu Zheng 0004, Chengyang Zhang, Wenlei Xie, Xing Xie 0001, Guangzhong Sun, Yan Huang 0002 T-drive: driving directions based on taxi trajectories. Search on Bibsonomy GIS The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng 0004, Xixuan Fen, Xing Xie 0001, Shuang Peng 0006, James Fu Detecting nearly duplicated records in location datasets. Search on Bibsonomy GIS The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chang Sheng, Yu Zheng 0004, Wynne Hsu, Mong-Li Lee, Xing Xie 0001 Answering Top-k Similar Region Queries. Search on Bibsonomy DASFAA (1) The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng 0004, Jing Yuan, Wenlei Xie, Xing Xie 0001, Guangzhong Sun Drive Smartly as a Taxi Driver. Search on Bibsonomy UIC/ATC Workshops The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hyoseok Yoon, Yu Zheng 0004, Xing Xie 0001, Woontack Woo Smart Itinerary Recommendation Based on User-Generated GPS Trajectories. Search on Bibsonomy UIC The full citation details ... 2010 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu Zheng 0004, Lizhu Zhang, Xing Xie 0001, Wei-Ying Ma Mining interesting locations and travel sequences from GPS trajectories. Search on Bibsonomy WWW The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF location recommendation, user travel experience, spatial data mining, GPS trajectories
1Yang Ye, Yu Zheng 0004, Yukun Chen, Jianhua Feng, Xing Xie 0001 Mining Individual Life Pattern Based on Location History. Search on Bibsonomy Mobile Data Management The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 111 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license