The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Yujin Zhang" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Yujin_Zhang )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Yujin Zhang in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1999-2014 (15) 2015-2018 (17) 2019 (3)
Publication types (Num. hits)
article(15) inproceedings(20)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 36 publication records. Showing 35 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Hangxia Zhou, Yujin Zhang, Lingfan Yang, Qian Liu, Ke Yan, Yang Du Short-Term Photovoltaic Power Forecasting Based on Long Short Term Memory Neural Network and Attention Mechanism. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Luo Yu, Yujin Zhang, Hua Han, Lijun Zhang, Fei Wu Robust Median Filtering Forensics by CNN-Based Multiple Residuals Learning. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Weikun Niu, Yuying Jiang, Yujin Zhang, Xin Zhang, Shan Yu Application of Granger Causality in Decoding Covert Selective Attention with Human EEG. Search on Bibsonomy ICBIP The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yujin Zhang, Wanqing Song, Mohammad Karimi, Chi-Hung Chi, Aleksey Kudreyko Fractional Autoregressive Integrated Moving Average and Finite-Element Modal: The Forecast of Tire Vibration Trend. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yujin Zhang, Wanqing Song, Mohammad Karimi, Chi-Hung Chi, Aleksey Kudreyko Correction to "Fractional Autoregressive Integrated Moving Average and Finite-Element Modal: The Forecast of Tire Vibration Trend". Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhongliang Yang, Shuyu Jin, Yongfeng Huang, Yujin Zhang, Hui Li Automatically Generate Steganographic Text Based on Markov Model and Huffman Coding. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Lijun Zhang, Yongbin Gao, Yujin Zhang An Image dehazing approach based on the airlight field estimation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Lijun Zhang, Yujin Zhang, Yongbin Gao A Wasserstein GAN model with the total variational regularization. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yujin Zhang, Wei Hu Sensing Performance and Efficiency of Two Energy Transfer-Based Two-Photon Fluorescent Probes for pH. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yujin Zhang, Jiancai Leng, Wei Hu Theoretical Design of a Two-Photon Fluorescent Probe for Nitric Oxide with Enhanced Emission Induced by Photoninduced Electron Transfer. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chenyang Liu, Xiangyu Xu, Yujin Zhang Temporal Attention Network for Action Proposal. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hua Han, Mengchu Zhou, John C. Hartmann, Yujin Zhang, Yifan Hu Weight determination in multi-feature fusion for pedestrian re-identification. Search on Bibsonomy ICNSC The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wanqing Song, Maria Nazarova 0001, Yujin Zhang, Ting Zhang, Ming Li 0002 Sparse Reconstruction Based on the ADMM and Lasso-LSQR for Bearings Vibration Signals. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yujin Zhang, Jiancai Leng Theoretical Studies on Two-Photon Fluorescent Hg2+ Probes Based on the Coumarin-Rhodamine System. Search on Bibsonomy Sensors The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiangyu Xu, Deqing Sun, Jinshan Pan, Yujin Zhang, Hanspeter Pfister, Ming-Hsuan Yang 0001 Learning to Super-Resolve Blurry Face and Text Images. Search on Bibsonomy ICCV The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hua Han, MengChu Zhou, Xiaoyu Sean Lu, Yujin Zhang Multi-layer feature histogram with correlative degree for cross-camera-based person re-identification. Search on Bibsonomy SMC The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Radu Timofte, Eirikur Agustsson, Luc Van Gool, Ming-Hsuan Yang 0001, Lei Zhang 0038, Bee Lim, Sanghyun Son, Heewon Kim, Seungjun Nah, Kyoung Mu Lee, Xintao Wang, Yapeng Tian, Ke Yu, Yulun Zhang, Shixiang Wu, Chao Dong, Liang Lin, Yu Qiao, Chen Change Loy, Woong Bae, Jae Jun Yoo, Yoseob Han, Jong Chul Ye, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Yuchen Fan, Jiahui Yu, Wei Han 0002, Ding Liu, Haichao Yu, Zhangyang Wang, Honghui Shi, Xinchao Wang, Thomas S. Huang, Yunjin Chen, Kai Zhang 0008, Wangmeng Zuo, Zhimin Tang, Linkai Luo, Shaohui Li, Min Fu, Lei Cao, Wen Heng, Giang Bui, Truc Le, Ye Duan, Dacheng Tao, Ruxin Wang, Xu Lin, Jianxin Pang, Jinchang Xu, Yu Zhao, Xiangyu Xu, Jin-shan Pan, Deqing Sun, Yujin Zhang, Xibin Song, Yuchao Dai, Xueying Qin, Xuan-Phung Huynh, Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Tiep Huu Vu, Vishal Monga, Cristóvão Cruz, Karen O. Egiazarian, Vladimir Katkovnik, Rakesh Mehta, Arnav Kumar Jain, Abhinav Agarwalla, Ch V. Sai Praveen, Ruofan Zhou, Hongdiao Wen, Che Zhu, Zhiqiang Xia, Zhengtao Wang, Qi Guo NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Methods and Results. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sang Won Lee 0002, Yujin Zhang, Isabelle Wong, Yi Wei Yang, Stephanie D. O'Keefe, Walter S. Lasecki SketchExpress: Remixing Animations for More Effective Crowd-Powered Prototyping of Interactive Interfaces. Search on Bibsonomy UIST The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sang Won Lee 0002, Yi Wei Yang, Shiyan Yan, Yujin Zhang, Isabelle Wong, Zhengxi Tan, Miles McGruder, Christopher Homan, Walter S. Lasecki Creating Interactive Behaviors in Early Sketch by Recording and Remixing Crowd Demonstrations. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Yujin Zhang, Chenglin Zhao, Yiming Pi, Shenghong Li 0001, Shilin Wang Image-splicing forgery detection based on local binary patterns of DCT coefficients. Search on Bibsonomy Security and Communication Networks The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yujin Zhang, Shenghong Li 0001, Shilin Wang, Yun-Qing Shi Revealing the Traces of Median Filtering Using High-Order Local Ternary Patterns. Search on Bibsonomy IEEE Signal Process. Lett. The full citation details ... 2014 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yujin Zhang, Min Lu, Bo Zheng, Takeshi Masuda, Shintaro Ono, Takeshi Oishi, Kyoko Sengoku-Haga, Katsushi Ikeuchi Classical Sculpture Analysis via Shape Comparison. Search on Bibsonomy Culture and Computing The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Min Lu, Yujin Zhang, Bo Zheng, Takeshi Masuda, Shintaro Ono, Takeshi Oishi, Kyoko Sengoku-Haga, Katsushi Ikeuchi Portrait sculptures of Augustus: Categorization via local shape comparison. Search on Bibsonomy Digital Heritage (1) The full citation details ... 2013 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo Su, Quanqiao Yuan, Yujin Zhang, Mengying Zhai, Shilin Wang Rapid Image Splicing Detection Based on Relevance Vector Machine. Search on Bibsonomy IWDW The full citation details ... 2012 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chunshui Yu, Chaozhe Zhu, Yujin Zhang, Hai Chen, Wen Qin, Moli Wang, Kuncheng Li A longitudinal diffusion tensor imaging study on Wallerian degeneration of corticospinal tract after motor pathway stroke. Search on Bibsonomy NeuroImage The full citation details ... 2009 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yin Xu, Yujin Zhang Semantic Retrieval Based on Feature Element Constructional Model and Bias Competition Mechanism. Search on Bibsonomy Storage and Retrieval for Media Databases The full citation details ... 2003 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tianli Yu, Yujin Zhang Summarizing motion contents of the video clip using moving edge overlaid frame (MEOF). Search on Bibsonomy Storage and Retrieval for Media Databases The full citation details ... 2002 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yin Xu, Yujin Zhang Feature element theory for image recognition and retrieval. Search on Bibsonomy Storage and Retrieval for Media Databases The full citation details ... 2002 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yun Luo, Yujin Zhang, Yongying Gao, Wieping Yang Extracting meaningful regions for content-based retrieval of image and video. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2001 DBLP  BibTeX  RDF
1Yongying Gao, Yujin Zhang, Yu Fu Self-adaptive relevance feedback based on multilevel image content analysis. Search on Bibsonomy Storage and Retrieval for Media Databases The full citation details ... 2001 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yin Xu, Yujin Zhang Image retrieval framework driven by association feedback with feature element evaluation built in. Search on Bibsonomy Storage and Retrieval for Media Databases The full citation details ... 2001 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yin Xu, Yujin Zhang Association Feedback: A Novel Tool for Feature Elements Based Image Retrieval. Search on Bibsonomy IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia The full citation details ... 2001 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yujin Zhang, Ting Chen, Juan Li Embedding watermarks into both DC and AC components of DCT. Search on Bibsonomy Security and Watermarking of Multimedia Contents The full citation details ... 2001 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ning Zhang, Xinggang Lin, Yujin Zhang L-8 constrained micronoise filtering for high-fidelity image compression. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2000 DBLP  BibTeX  RDF
1Gaohong Wu, Yujin Zhang, Xinggang Lin Wavelet Transform-Based Texture Classification with Feature Weighting. Search on Bibsonomy ICIP (4) The full citation details ... 1999 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #35 of 35 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license