The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Yulun Zhang" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Yulun_Zhang )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Yulun Zhang in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
2015 (4) 2016 (3) 2017 (2) 2018 (9) 2019 (9)
Publication types (Num. hits)
article(14) inproceedings(13)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
No Growbag Graphs found.

Results
Found 28 publication records. Showing 27 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Yongbing Zhang, Yulun Zhang, Jian Zhang, Dong Xu 0001, Yun Fu 0001, Yisen Wang, Xiangyang Ji, Qionghai Dai Collaborative Representation Cascade for Single-Image Super-Resolution. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qinqin Zhou, Bineng Zhong, Yulun Zhang, Jun Li 0027, Yun Fu 0001 Deep Alignment Network Based Multi-Person Tracking With Occlusion and Motion Reasoning. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yulun Zhang, Chen Fang, Yilin Wang, Zhaowen Wang, Zhe Lin, Yun Fu 0001, Jimei Yang Multimodal Style Transfer via Graph Cuts. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yulun Zhang, Kunpeng Li, Kai Li 0012, Bineng Zhong, Yun Fu 0001 Residual Non-local Attention Networks for Image Restoration. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Kunpeng Li, Yulun Zhang, Kai Li 0012, Yuanyuan Li, Yun Fu 0001 Visual Semantic Reasoning for Image-Text Matching. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaole Zhao, Yulun Zhang, Tao Zhang, Xueming Zou Channel Splitting Network for Single MR Image Super-Resolution. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bineng Zhong, Bing Bai, Jun Li 0027, Yulun Zhang, Yun Fu 0001 Hierarchical Tracking by Reinforcement Learning-Based Searching and Coarse-to-Fine Verifying. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yulun Zhang, Kunpeng Li, Kai Li 0012, Bineng Zhong, Yun Fu 0001 Residual Non-local Attention Networks for Image Restoration. Search on Bibsonomy ICLR (Poster) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Qinqin Zhou, Bineng Zhong, Xiangyuan Lan, Gan Sun, Yulun Zhang, Mengran Gou LRDNN: Local-refining based Deep Neural Network for Person Re-Identification with Attribute Discerning. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yapeng Tian, Yulun Zhang, Yun Fu 0001, Chenliang Xu TDAN: Temporally Deformable Alignment Network for Video Super-Resolution. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yulun Zhang, Yapeng Tian, Yu Kong, Bineng Zhong, Yun Fu 0001 Residual Dense Network for Image Super-Resolution. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Kai Li 0012, Zhengming Ding, Kunpeng Li, Yulun Zhang, Yun Fu 0001 Support Neighbor Loss for Person Re-Identification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yulun Zhang, Yapeng Tian, Yu Kong, Bineng Zhong, Yun Fu 0001 Residual Dense Network for Image Restoration. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yulun Zhang, Kunpeng Li, Kai Li 0012, Lichen Wang, Bineng Zhong, Yun Fu 0001 Image Super-Resolution Using Very Deep Residual Channel Attention Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiaole Zhao, Yulun Zhang, Tao Zhang, Xueming Zou Channel Splitting Network for Single MR Image Super-Resolution. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Kai Li 0012, Zhengming Ding, Kunpeng Li, Yulun Zhang, Yun Fu 0001 Support Neighbor Loss for Person Re-Identification. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yulun Zhang, Yapeng Tian, Yu Kong, Bineng Zhong, Yun Fu 0001 Residual Dense Network for Image Super-Resolution. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yulun Zhang, Kunpeng Li, Kai Li 0012, Lichen Wang, Bineng Zhong, Yun Fu 0001 Image Super-Resolution Using Very Deep Residual Channel Attention Networks. Search on Bibsonomy ECCV (7) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wangpeng An, Haoqian Wang, Yulun Zhang, Qionghai Dai Exponential decay sine wave learning rate for fast deep neural network training. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Radu Timofte, Eirikur Agustsson, Luc Van Gool, Ming-Hsuan Yang 0001, Lei Zhang 0038, Bee Lim, Sanghyun Son, Heewon Kim, Seungjun Nah, Kyoung Mu Lee, Xintao Wang, Yapeng Tian, Ke Yu, Yulun Zhang, Shixiang Wu, Chao Dong, Liang Lin, Yu Qiao, Chen Change Loy, Woong Bae, Jae Jun Yoo, Yoseob Han, Jong Chul Ye, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Yuchen Fan, Jiahui Yu, Wei Han 0002, Ding Liu, Haichao Yu, Zhangyang Wang, Honghui Shi, Xinchao Wang, Thomas S. Huang, Yunjin Chen, Kai Zhang 0008, Wangmeng Zuo, Zhimin Tang, Linkai Luo, Shaohui Li, Min Fu, Lei Cao, Wen Heng, Giang Bui, Truc Le, Ye Duan, Dacheng Tao, Ruxin Wang, Xu Lin, Jianxin Pang, Jinchang Xu, Yu Zhao, Xiangyu Xu, Jin-shan Pan, Deqing Sun, Yujin Zhang, Xibin Song, Yuchao Dai, Xueying Qin, Xuan-Phung Huynh, Tiantong Guo, Hojjat Seyed Mousavi, Tiep Huu Vu, Vishal Monga, Cristóvão Cruz, Karen O. Egiazarian, Vladimir Katkovnik, Rakesh Mehta, Arnav Kumar Jain, Abhinav Agarwalla, Ch V. Sai Praveen, Ruofan Zhou, Hongdiao Wen, Che Zhu, Zhiqiang Xia, Zhengtao Wang, Qi Guo NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Methods and Results. Search on Bibsonomy CVPR Workshops The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yongbing Zhang, Yulun Zhang, Jian Zhang 0018, Qionghai Dai CCR: Clustering and Collaborative Representation for Fast Single Image Super-Resolution. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Multimedia The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yihui Feng, Yongbing Zhang, Yulun Zhang, Tao Shen, Qionghai Dai Single image super-resolution via projective dictionary learning with anchored neighborhood regression. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Shen, Yulun Zhang, Yongbing Zhang, Xingzheng Wang, Haoqian Wang, Qionghai Dai Decompressed video enhancement via accurate regression prior. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yulun Zhang, Kaiyu Gu, Yongbing Zhang, Jian Zhang 0018, Qionghai Dai Image super-resolution based on dictionary learning and anchored neighborhood regression with mutual incoherence. Search on Bibsonomy ICIP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yulun Zhang, Yongbing Zhang, Jian Zhang 0018, Haoqian Wang, Xingzheng Wang, Qionghai Dai Adaptive local nonparametric regression for fast single image super-resolution. Search on Bibsonomy VCIP The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yulun Zhang, Yongbing Zhang, Qionghai Dai Single depth image super resolution via a dual sparsity model. Search on Bibsonomy ICME Workshops The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yulun Zhang, Yongbing Zhang, Jian Zhang 0018, Haoqian Wang, Qionghai Dai Single Image Super-Resolution via Iterative Collaborative Representation. Search on Bibsonomy PCM (2) The full citation details ... 2015 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #27 of 27 (100 per page; Change: )
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license