The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Zheng Zhang" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Zheng_Zhang )

  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Zheng Zhang in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1994-2003 (18) 2004-2006 (20) 2007-2009 (18) 2010-2012 (29) 2013-2014 (26) 2015 (24) 2016 (19) 2017 (23) 2018 (40) 2019 (64)
Publication types (Num. hits)
article(125) inproceedings(155) proceedings(1)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 45 occurrences of 39 keywords

Results
Found 282 publication records. Showing 281 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Shing I. Chang, Zheng Zhang, Siim Koppel, Behnam Malmir, Xianguang Kong, Tzong-Ru Tsai, Donghai Wang Retrospective analysis for phase I statistical process control and process capability study using revised sample entropy. Search on Bibsonomy Neural Computing and Applications The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Hongqian Wang How online social ties and product-related factors influence purchasing intention in mobile social commerce context? Search on Bibsonomy IJMC The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ruiwu Cao, Xinyi Yuan, Yi Jin, Zheng Zhang MW-Class Stator Wound Field Flux-Switching Motor for Semidirect Drive Wind Power Generation System. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Industrial Electronics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Qingdong Li, Liang Han, Xiwang Dong, Yuan Liang, Zhang Ren Consensus Based Strong Tracking Adaptive Cubature Kalman Filtering for Nonlinear System Distributed Estimation. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Xuejun Zhou, Xichen Wang, Tianshu Wu Research on High-Impedance Fault Diagnosis and Location Method for Mesh Topology Constant Current Remote Power Supply System in Cabled Underwater Information Networks. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Xuejun Zhou, Xichen Wang, Lei Wang A Novel Diagnosis and Location Method of Short-Circuit Grounding High-Impedance Fault for a Mesh Topology Constant Current Remote Power Supply System in Cabled Underwater Information Networks. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qidan Zhu, Zheng Zhang An Efficient Numerical Method for Forward Kinematics of Parallel Robots. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Xinghua Liu A Duty Ratio Control Strategy to Reduce Both Torque and Flux Ripples of DTC for Permanent Magnet Synchronous Machines. Search on Bibsonomy IEEE Access The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Minlie Huang, Zhongzhou Zhao, Feng Ji, Haiqing Chen, Xiaoyan Zhu 0001 Memory-Augmented Dialogue Management for Task-Oriented Dialogue Systems. Search on Bibsonomy ACM Trans. Inf. Syst. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Zhaozhong Zhu, Wenjun Chen, Zena Cai, Beibei Xu, Zhiying Tan, Aiping Wu, Xingyi Ge, Xinhong Guo, Zhongyang Tan, Zanxian Xia, Haizhen Zhu, Taijiao Jiang, Yousong Peng Cell membrane proteins with high N-glycosylation, high expression and multiple interaction partners are preferred by mammalian viruses as receptors. Search on Bibsonomy Bioinformatics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhao Zhang 0001, Lei Wang, Sheng Li 0001, Yang Wang, Zheng Zhang, Zhengjun Zha, Meng Wang 0001 Adaptive Structure-constrained Robust Latent Low-Rank Coding for Image Recovery. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Guo-Sen Xie, Yang Li, Sheng Li 0001, Zi Huang SADIH: Semantic-Aware DIscrete Hashing. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yujuan Ding, Wai Keung Wong, Zhihui Lai, Zheng Zhang Bilinear Supervised Hashing Based on 2D Image Features. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhao Zhang 0001, Jiahuan Ren, Weiming Jiang, Zheng Zhang, Richang Hong, Shuicheng Yan, Meng Wang 0001 Joint Subspace Recovery and Enhanced Locality Driven Robust Flexible Discriminative Dictionary Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Huishan Chen, Zheng Zhang Stochastic Model Predictive Control of Autonomous Systems with Non-Gaussian Correlated Uncertainty. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Kaiqi Zhang, Xiyuan Zhang, Zheng Zhang Tucker Tensor Decomposition on FPGA. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Linyi Yang, Zheng Zhang, Su Xiong, Lirui Wei, James Ng, Lina Xu, Ruihai Dong Explainable Text-Driven Neural Network for Stock Prediction. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu 0002, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu 0002, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Qipeng Guo, Xipeng Qiu, Pengfei Liu, Yunfan Shao, Xiangyang Xue, Zheng Zhang Star-Transformer. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Xizhou Zhu, Dazhi Cheng, Zheng Zhang, Stephen Lin, Jifeng Dai An Empirical Study of Spatial Attention Mechanisms in Deep Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Ruiqing Yin, Jun Zhu, Pierre Zweigenbaum Cross-Lingual Contextual Word Embeddings Mapping With Multi-Sense Words In Mind. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jie Wen, Zuofeng Zhong, Zheng Zhang, Lunke Fei, Zhihui Lai, Runze Chen Adaptive Locality Preserving Regression. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Han Hu, Zheng Zhang, Zhenda Xie, Stephen Lin Local Relation Networks for Image Recognition. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiali Luan, Zheng Zhang Prediction of multi-dimensional spatial variation data via Bayesian tensor completion. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jiarui Xu, Yue Cao 0001, Zheng Zhang, Han Hu Spatial-Temporal Relation Networks for Multi-Object Tracking. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Chunfeng Cui, Kaiqi Zhang, Talgat Daulbaev, Julia Gusak, Ivan V. Oseledets, Zheng Zhang Active Subspace of Neural Networks: Structural Analysis and Universal Attacks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhao Zhang 0001, Weiming Jiang, Zheng Zhang, Sheng Li 0001, Guangcan Liu, Jie Qin Scalable Block-Diagonal Locality-Constrained Projective Dictionary Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Minjie Wang, Lingfan Yu, Da Zheng, Quan Gan, Yu Gai, Zihao Ye, Mufei Li, Jinjing Zhou, Qi Huang, Chao Ma, Ziyue Huang, Qipeng Guo, Hao Zhang, Haibin Lin, Junbo Zhao, Jinyang Li, Alexander J. Smola, Zheng Zhang Deep Graph Library: Towards Efficient and Scalable Deep Learning on Graphs. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yadan Luo, Zi Huang, Zheng Zhang, Jingjing Li, Yang Yang 0002 Curiosity-driven Reinforcement Learning for Diverse Visual Paragraph Generation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Qiong Wu, Zheng Zhang, Andrea Pizzoferrato, Mihai Cucuringu, Zhenming Liu A Deep Learning Framework for Pricing Financial Instruments. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Sungjin Lee, Qi Zhu, Ryuichi Takanobu, Xiang Li, Yaoqin Zhang, Zheng Zhang, Jinchao Li, Baolin Peng, Xiujun Li, Minlie Huang, Jianfeng Gao ConvLab: Multi-Domain End-to-End Dialog System Platform. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhao Zhang 0001, Yulin Sun, Zheng Zhang, Yang Wang, Guangcan Liu, Meng Wang 0001 Learning Structured Twin-Incoherent Twin-Projective Latent Dictionary Pairs for Classification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Cole Hawkins, Zheng Zhang Bayesian Tensorized Neural Networks with Automatic Rank Selection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zichang He, Weilong Cui, Chunfeng Cui, Timothy Sherwood, Zheng Zhang Efficient Uncertainty Modeling for System Design via Mixed Integer Programming. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Shigeyuki Hamori, Kaiji Motegi, Zheng Zhang Calibration estimation of semiparametric copula models with data missing at random. Search on Bibsonomy J. Multivariate Analysis The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jintai Ding, Joshua Deaton, Zheng Zhang, Kurt Schmidt, Vishakha A Simple Key Reuse Attack on Ntru Cryptosystem. Search on Bibsonomy IACR Cryptology ePrint Archive The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jintai Ding, Zheng Zhang, Joshua Deaton, Vishakha The Singularity Attack to the Multivariate Signature Scheme Himq-3. Search on Bibsonomy IACR Cryptology ePrint Archive The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhengming Li, Zheng Zhang, Jie Qin, Sheng Li 0001, Hongmin Cai Low-rank analysis-synthesis dictionary learning with adaptively ordinal locality. Search on Bibsonomy Neural Networks The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Wenhao Gui Statistical inference of reliability of Generalized Rayleigh distribution under progressively type-II censoring. Search on Bibsonomy J. Computational Applied Mathematics The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lian Wang, Yuan-Yuan Zhou, Xuejun Zhou, Xiao Chen, Zheng Zhang Correction to: New scheme for measurement-device-independent quantum key distribution. Search on Bibsonomy Quantum Information Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Jinquan Ma Adaptive parameter-tuning stochastic resonance based on SVD and its application in weak IF digital signal enhancement. Search on Bibsonomy EURASIP J. Adv. Sig. Proc. The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qin Zou 0001, Zheng Zhang, Qingquan Li, Xianbiao Qi, Qian Wang 0002, Song Wang DeepCrack: Learning Hierarchical Convolutional Features for Crack Detection. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Li, Yadan Luo, Zheng Zhang, Shazia W. Sadiq, Peng Cui Context-Aware Attention-Based Data Augmentation for POI Recommendation. Search on Bibsonomy ICDE Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yuzhen Tong, Yadan Luo, Zheng Zhang, Shazia W. Sadiq, Peng Cui Collaborative Generative Adversarial Network for Recommendation Systems. Search on Bibsonomy ICDE Workshops The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Lizi Liao, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu 0001, Tat-Seng Chua Neural Multimodal Belief Tracker with Adaptive Attention for Dialogue Systems. Search on Bibsonomy WWW The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Qipeng Guo, Xipeng Qiu, Pengfei Liu, Yunfan Shao, Xiangyang Xue, Zheng Zhang Star-Transformer. Search on Bibsonomy NAACL-HLT (1) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Yadan Luo, Zi Huang, Zheng Zhang, Ziwei Wang, Jingjing Li, Yang Yang 0002 Curiosity-driven Reinforcement Learning for Diverse Visual Paragraph Generation. Search on Bibsonomy ACM Multimedia The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Heng Wu, Wenbo Zhang, Yuanjia Xu, Hao Xiang, Tao Huang 0001, Haiyang Ding, Zheng Zhang Aladdin: Optimized Maximum Flow Management for Shared Production Clusters. Search on Bibsonomy IPDPS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Guo-Sen Xie, Yang Li, Sheng Li 0001, Zi Huang SADIH: Semantic-Aware DIscrete Hashing. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Wen, Zheng Zhang, Yong Xu 0001, Bob Zhang, Lunke Fei, Hong Liu Unified Embedding Alignment with Missing Views Inferring for Incomplete Multi-View Clustering. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hao Fei Cheng, Ruotong Wang 0002, Zheng Zhang, Fiona O'Connell, Terrance Gray, F. Maxwell Harper, Haiyi Zhu Explaining Decision-Making Algorithms through UI: Strategies to Help Non-Expert Stakeholders. Search on Bibsonomy CHI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sen Cao, Yaping Wang, Haoran Jia, Zheng Zhang Variable Universe Fuzzy Control for Direct Yaw Moment of Distributed Drive Electric Vehicle. Search on Bibsonomy ICIRA (4) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lei Wang, Hua Zhu, Peng Li, Change Chen, Shaoze You, Menggang Li, Zheng Zhang The Design of Inspection Robot Navigation Systems Based on Distributed Vision. Search on Bibsonomy ICIRA (5) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Menggang Li, Hua Zhu, Shaoze You, Lei Wang, Zheng Zhang, Chaoquan Tang IMU-Aided Ultra-wideband Based Localization for Coal Mine Robots. Search on Bibsonomy ICIRA (1) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yaping Wang, Liping Zhang, Sen Cao, Zheng Zhang Co-simulation Based on ADAMS and Simulink for Direct Yaw Moment Control System of 4WD-EV. Search on Bibsonomy ICIRA (6) The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Guo-Sen Xie, Li Liu 0004, Xiaobo Jin, Fan Zhu 0001, Zheng Zhang, Jie Qin, Yazhou Yao, Ling Shao 0001 Attentive Region Embedding Network for Zero-Shot Learning. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Jintai Ding, Kevin Schmitt, Zheng Zhang A Key Exchange Based on the Short Integer Solution Problem and the Learning with Errors Problem. Search on Bibsonomy C2SI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Itir Onal Ertugrul, Jeffrey F. Cohn, László A. Jeni, Zheng Zhang, Lijun Yin, Qiang Ji Cross-domain AU Detection: Domains, Learning Approaches, and Measures. Search on Bibsonomy FG The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zijian Wang, Zheng Zhang, Yadan Luo, Zi Huang Deep Collaborative Discrete Hashing with Semantic-Invariant Structure. Search on Bibsonomy SIGIR The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Mengbin Rao, Liang Tang, Ping Tang, Zheng Zhang ES-CNN: An End-to-End Siamese Convolutional Neural Network for Hyperspectral Image Classification. Search on Bibsonomy JURSE The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ahmed Wahba, Li-C. Wang, Zheng Zhang, Nik Sumikawa Wafer Pattern Recognition Using Tucker Decomposition. Search on Bibsonomy VTS The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Peng Liu 0039, Zheng Zhang, Huiyuan Yang, Lijun Yin Multi-Modality Empowered Network for Facial Action Unit Detection. Search on Bibsonomy WACV The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhao Zhang 0001, Weiming Jiang, Zheng Zhang, Sheng Li 0001, Guangcan Liu, Jie Qin Scalable Block-Diagonal Locality-Constrained Projective Dictionary Learning. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2019 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sungjin Lee, Qi Zhu, Ryuichi Takanobu, Zheng Zhang, Yaoqin Zhang, Xiang Li, Jinchao Li, Baolin Peng, Xiujun Li, Minlie Huang, Jianfeng Gao ConvLab: Multi-Domain End-to-End Dialog System Platform. Search on Bibsonomy ACL (3) The full citation details ... 2019 DBLP  BibTeX  RDF
1Ruiwu Cao, Yi Jin, Minghang Lu, Zheng Zhang Quantitative Comparison of Linear Flux-Switching Permanent Magnet Motor With Linear Induction Motor for Electromagnetic Launch System. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Industrial Electronics The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Shitao Luo, Fengming Zhang, Yingfei Ruan, Jie Li, Zheng Zhang, Yan Sun, Shixiong Deng, Rui Peng Similar bowtie structures and distinct largest strong components are identified in the transcriptional regulatory networks of Arabidopsis thaliana during photomorphogenesis and heat shock. Search on Bibsonomy Biosystems The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jiuyuan Huo, Zheng Zhang Application of an Improved ABC Algorithm in Urban Land Use Prediction. Search on Bibsonomy Information The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tong Pan, Xiaolong Shi, Zheng Zhang, Fei Xu A small universal spiking neural P system with communication on request. Search on Bibsonomy Neurocomputing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Fang Wang, Ying Guo, Changchun Hua Multivariable sliding mode backstepping controller design for quadrotor UAV based on disturbance observer. Search on Bibsonomy SCIENCE CHINA Information Sciences The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianquan Zhang, Dan Feng 0001, Jingning Liu, Caihua Fang, Chuanqi Liu, Zheng Zhang WB-RAIS: White-Box Redundant Array of Independent SSDs. Search on Bibsonomy Wireless Personal Communications The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xinghao Liang, Yang Li, Qiang Zhao 0004, Zheng Zhang, Xiaoping Ouyang 0001 Effect of Carbon Concentration on the Sputtering of Carbon-Rich SiC Bombarded by Helium Ions. Search on Bibsonomy Computation The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Yang Li 0041, Jinwei Ren, Jianke Zhu Effective Occlusion Handling for Fast Correlation Filter-based Trackers. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Cole Hawkins, Zheng Zhang Variational Bayesian Inference for Robust Streaming Tensor Factorization and Completion. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Shuqi Dai, Zheng Zhang, Gus Xia Music Style Transfer Issues: A Position Paper. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Minlie Huang, Zhongzhou Zhao, Feng Ji, Haiqing Chen, Xiaoyan Zhu 0001 Memory-augmented Dialogue Management for Task-oriented Dialogue Systems. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Chunfeng Cui, Zheng Zhang Uncertainty Quantification of Electronic and Photonic ICs with Non-Gaussian Correlated Process Variations. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Chunfeng Cui, Zheng Zhang Stochastic Collocation with Non-Gaussian Correlated Parameters via a New Quadrature Rule. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Yixing Guan, Jinyu Zhao, Yiqin Qiu, Zheng Zhang, Gus Xia Melodic Phrase Segmentation By Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Qipeng Guo, Xipeng Qiu, Xiangyang Xue, Zheng Zhang Top-Down Tree Structured Text Generation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Jie Wen, Zheng Zhang, Yong Xu 0001, Zuofeng Zhong Incomplete Multi-view Clustering via Graph Regularized Matrix Factorization. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Xizhou Zhu, Stephen Lin, Jifeng Dai Integrated Object Detection and Tracking with Tracklet-Conditioned Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Chengfang Song, Qin Zou 0001 Fusing Hierarchical Convolutional Features for Human Body Segmentation and Clothing Fashion Classification. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Qin Zou 0001, Qian Wang, Yuewei Lin, Qingquan Li Instance Similarity Deep Hashing for Multi-Label Image Retrieval. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Longjun Wang, Jiayou Xu, Gang Wang, Zheng Zhang Lifetime estimation of IGBT modules for MMC-HVDC application. Search on Bibsonomy Microelectronics Reliability The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhengming Li, Zheng Zhang, Zizhu Fan, Jie Wen An interactively constrained discriminative dictionary learning algorithm for image classification. Search on Bibsonomy Eng. Appl. of AI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Sean D. Rose, Jinghan Ye, Amy E. Perkins, Buxin Chen, Chien-Min Kao, Emil Y. Sidky, Chi-Hua Tung, Xiaochuan Pan Optimization-Based Image Reconstruction From Low-Count, List-Mode TOF-PET Data. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Biomed. Engineering The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lian Wang, Yuan-Yuan Zhou, Xuejun Zhou, Xiao Chen, Zheng Zhang New scheme for measurement-device-independent quantum key distribution. Search on Bibsonomy Quantum Information Processing The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Cole Hawkins Variational Bayesian Inference for Robust Streaming Tensor Factorization and Completion. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Wen, Lunke Fei, Zhihui Lai, Zheng Zhang, Jian Wu, Xiaozhao Fang Adaptive Locality Preserving based Discriminative Regression. Search on Bibsonomy ICPR The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Seyed Mohammadjavad Seyed Talebi, Hamid Tavakoli, Hang Zhang, Zheng Zhang, Ardalan Amiri Sani, Zhiyun Qian Charm: Facilitating Dynamic Analysis of Device Drivers of Mobile Systems. Search on Bibsonomy USENIX Security Symposium The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Chunfeng Cui, Zheng Zhang Uncertainty quantification of electronic and photonic ICs with non-Gaussian correlated process variations. Search on Bibsonomy ICCAD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiuzhuang Zhou, Zheng Zhang, Zeqiang Wei, Kai Jin, Min Xu 0003 Consistency-Exclusivity Regularized Deep Metric Learning for General Kinship Verification. Search on Bibsonomy ICME The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Han Hu, Jiayuan Gu, Zheng Zhang, Jifeng Dai, Yichen Wei Relation Networks for Object Detection. Search on Bibsonomy CVPR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Linyi Yang, Zheng Zhang, Su Xiong, Lirui Wei, James Ng, Lina Xu, Ruihai Dong Explainable Text-Driven Neural Network for Stock Prediction. Search on Bibsonomy CCIS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Peng, Zhengqiu Yang, Chen Liu 0011, Jiapeng Xiu, Zheng Zhang An Improved PSO Algorithm for Battery Parameters Identification Optimization Based on Thevenin Battery Model. Search on Bibsonomy CCIS The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Huiyuan Yang, Zheng Zhang, Lijun Yin Identity-Adaptive Facial Expression Recognition through Expression Regeneration Using Conditional Generative Adversarial Networks. Search on Bibsonomy FG The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sean Welleck, Zixin Yao, Yu Gai, Jialin Mao, Zheng Zhang, Kyunghyun Cho Loss Functions for Multiset Prediction. Search on Bibsonomy NeurIPS The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Zheng Zhang, Pierre Zweigenbaum, Ruiqing Yin Efficient Generation and Processing of Word Co-occurrence Networks Using corpus2graph. Search on Bibsonomy TextGraphs@NAACL-HLT The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Matej Kristan, Ales Leonardis, Jiri Matas, Michael Felsberg, Roman P. Pflugfelder, Luka Cehovin Zajc, Tomás Vojír, Goutam Bhat, Alan Lukezic, Abdelrahman Eldesokey, Gustavo Fernández, Álvaro García-Martín, Álvaro Iglesias-Arias, A. Aydin Alatan, Abel González-García, Alfredo Petrosino, Alireza Memarmoghadam, Andrea Vedaldi, Andrej Muhic, Anfeng He, Arnold W. M. Smeulders, Asanka G. Perera, Bo Li, Boyu Chen, Changick Kim, Changsheng Xu, Changzhen Xiong, Cheng Tian, Chong Luo, Chong Sun, Cong Hao, Daijin Kim, Deepak Mishra 0002, Deming Chen, Dong Wang 0004, Dongyoon Wee, Efstratios Gavves, Erhan Gundogdu, Erik Velasco-Salido, Fahad Shahbaz Khan, Fan Yang 0035, Fei Zhao, Feng Li, Francesco Battistone, George De Ath, Gorthi R. K. Sai Subrahmanyam, Guilherme Sousa Bastos, Haibin Ling, Hamed Kiani Galoogahi, Hankyeol Lee, Haojie Li, Haojie Zhao, Heng Fan, Honggang Zhang, Horst Possegger, Houqiang Li, Huchuan Lu, Hui Zhi, Huiyun Li, Hyemin Lee, Hyung Jin Chang, Isabela Drummond, Jack Valmadre, Jaime Spencer Martin, Javaan Singh Chahl, Jin Young Choi 0002, Jing Li, Jinqiao Wang, Jinqing Qi, Jinyoung Sung, Joakim Johnander, João F. Henriques, Jongwon Choi, Joost van de Weijer, Jorge Rodríguez Herranz, José M. Martínez 0001, Josef Kittler, Junfei Zhuang, Junyu Gao, Klemen Grm, Lichao Zhang, Lijun Wang, Lingxiao Yang, Litu Rout, Liu Si, Luca Bertinetto, Lutao Chu, Manqiang Che, Mario Edoardo Maresca, Martin Danelljan, Ming-Hsuan Yang 0001, Mohamed H. Abdelpakey, Mohamed Shehata, Myunggu Kang, Namhoon Lee, Ning Wang, Ondrej Miksik, Payman Moallem, Pablo Vicente-Moñivar, Pedro Senna, Peixia Li, Philip H. S. Torr, Priya Mariam Raju, Ruihe Qian, Qiang Wang, Qin Zhou, Qing Guo, Rafael Martin Nieto, Rama Krishna Sai Subrahmanyam Gorthi, Ran Tao 0004, Richard Bowden, Richard Everson, Runling Wang, Sangdoo Yun, Seokeon Choi, Sergio Vivas, Shuai Bai, Shuangping Huang, Sihang Wu, Simon Hadfield, Siwen Wang, Stuart Golodetz, Ming Tang, Tianyang Xu, Tianzhu Zhang, Tobias Fischer 0001, Vincenzo Santopietro, Vitomir Struc, Wei Wang 0169, Wangmeng Zuo, Wei Feng 0005, Wei Wu, Wei Zou, Weiming Hu, Wengang Zhou, Wenjun Zeng, Xiaofan Zhang, Xiaohe Wu, Xiao-Jun Wu, Xinmei Tian, Yan Li, Yan Lu, Yee Wei Law, Yi Wu 0001, Yiannis Demiris, Yicai Yang, Yifan Jiao, Yuhong Li, Yunhua Zhang, Yuxuan Sun, Zheng Zhang, Zheng Zhu, Zhen-Hua Feng, Zhihui Wang, Zhiqun He The Sixth Visual Object Tracking VOT2018 Challenge Results. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jie Wen, Zheng Zhang, Yong Xu 0001, Zuofeng Zhong Incomplete Multi-view Clustering via Graph Regularized Matrix Factorization. Search on Bibsonomy ECCV Workshops (4) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 281 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license