The FacetedDBLP logo    Search for: in:

Disable automatic phrases ?     Syntactic query expansion: ?

Publications of "Zhi-Hua Zhou" ( http://dblp.L3S.de/Authors/Zhi-Hua_Zhou )

URL (Homepage):  http://cs.nju.edu.cn/zhouzh/  Author page on DBLP  Author page in RDF  Community of Zhi-Hua Zhou in ASPL-2

Publication years (Num. hits)
1999-2002 (16) 2003-2004 (29) 2005 (18) 2006 (29) 2007 (21) 2008 (24) 2009 (35) 2010 (33) 2011 (29) 2012 (26) 2013 (38) 2014 (31) 2015 (37) 2016 (42) 2017 (46) 2018 (27)
Publication types (Num. hits)
article(208) incollection(6) inproceedings(245) proceedings(22)
Venues (Conferences, Journals, ...)
GrowBag graphs for keyword ? (Num. hits/coverage)

Group by:
The graphs summarize 106 occurrences of 55 keywords

Results
Found 482 publication records. Showing 481 according to the selection in the facets
Hits ? Authors Title Venue Year Link Author keywords
1Yue Zhu, James T. Kwok, Zhi-Hua Zhou Multi-Label Learning with Global and Local Label Correlation. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yang Yu 0001, Shi-Yong Chen, Qing Da, Zhi-Hua Zhou Reusable Reinforcement Learning via Shallow Trails. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Tao Sun, Zhi-Hua Zhou Structural diversity for decision tree ensemble learning. Search on Bibsonomy Frontiers Comput. Sci. The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ya-Lin Zhang, Jun Zhou, Wenhao Zheng, Ji Feng, Longfei Li, Ziqi Liu, Ming Li 0005, Zhiqiang Zhang, Chaochao Chen, Xiaolong Li, Zhi-Hua Zhou Distributed Deep Forest and its Application to Automatic Detection of Cash-out Fraud. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Miao Xu, Gang Niu, Bo Han, Ivor W. Tsang, Zhi-Hua Zhou, Masashi Sugiyama Matrix Co-completion for Multi-label Classification with Missing Features and Labels. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ji Feng, Yang Yu 0001, Zhi-Hua Zhou Multi-Layered Gradient Boosting Decision Trees. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Wang-Zhou Dai, Qiu-Ling Xu, Yang Yu 0001, Zhi-Hua Zhou Tunneling Neural Perception and Logic Reasoning through Abductive Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Lijun Zhang 0005, Zhi-Hua Zhou 1-regression with Heavy-tailed Distributions. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Chao Qian, Jing-Cheng Shi, Ke Tang, Zhi-Hua Zhou Constrained Monotone k-Submodular Function Maximization Using Multiobjective Evolutionary Algorithms With Theoretical Guarantee. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Evolutionary Computation The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Stephen Muggleton, Wang-Zhou Dai, Claude Sammut, Alireza Tamaddoni-Nezhad, Jing Wen, Zhi-Hua Zhou Meta-Interpretive Learning from noisy images. Search on Bibsonomy Machine Learning The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yao-Xiang Ding, Zhi-Hua Zhou Crowdsourcing with unsure option. Search on Bibsonomy Machine Learning The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Qian, Yang Yu 0001, Zhi-Hua Zhou Analyzing Evolutionary Optimization in Noisy Environments. Search on Bibsonomy Evolutionary Computation The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Qian, Yang Yu 0001, Ke Tang, Yaochu Jin, Xin Yao 0001, Zhi-Hua Zhou On the Effectiveness of Sampling for Evolutionary Optimization in Noisy Environments. Search on Bibsonomy Evolutionary Computation The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ji Feng, Zhi-Hua Zhou AutoEncoder by Forest. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Teng Zhang, Zhi-Hua Zhou Optimal Margin Distribution Clustering. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Peng Zhao, Zhi-Hua Zhou Label Distribution Learning by Optimal Transport. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Chong Liu, Peng Zhao, Sheng-Jun Huang, Yuan Jiang 0001, Zhi-Hua Zhou Dual Set Multi-Label Learning. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Hao-Chen Dong, Yu-Feng Li, Zhi-Hua Zhou Learning From Semi-Supervised Weak-Label Data. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Ya-Lin Zhang, Longfei Li, Jun Zhou, Xiaolong Li, Zhi-Hua Zhou Anomaly Detection with Partially Observed Anomalies. Search on Bibsonomy WWW (Companion Volume) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Kai Ming Ting, Yue Zhu, Zhi-Hua Zhou Isolation Kernel and Its Effect on SVM. Search on Bibsonomy KDD The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Lijun Zhang, Tianbao Yang, Rong Jin, Zhi-Hua Zhou Dynamic Regret of Strongly Adaptive Methods. Search on Bibsonomy ICML The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Han-Jia Ye, De-Chuan Zhan, Yuan Jiang 0001, Zhi-Hua Zhou Rectify Heterogeneous Models with Semantic Mapping. Search on Bibsonomy ICML The full citation details ... 2018 DBLP  BibTeX  RDF
1Xin Mu, Feida Zhu, Yue Liu, Ee-Peng Lim, Zhi-Hua Zhou Social Stream Classification with Emerging New Labels. Search on Bibsonomy PAKDD (1) The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Dong-Dong Chen, Wei Wang 0028, Wei Gao 0008, Zhi-Hua Zhou Tri-net for Semi-Supervised Deep Learning. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Zhang, Yang Yu 0001, Zhi-Hua Zhou Learning Environmental Calibration Actions for Policy Self-Evolution. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yi-Qi Hu, Yang Yu 0001, Zhi-Hua Zhou Experienced Optimization with Reusable Directional Model for Hyper-Parameter Search. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Teng Zhang, Zhi-Hua Zhou Semi-Supervised Optimal Margin Distribution Machines. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2018 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xin Mu, Kai Ming Ting, Zhi-Hua Zhou Classification Under Streaming Emerging New Classes: A Solution Using Completely-Random Trees. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Li 0022, Wenjun Wu 0001, Huaimin Wang, Xueqi Cheng, Huajun Chen, Zhi-Hua Zhou, Rong Ding Crowd intelligence in AI 2.0 era. Search on Bibsonomy Frontiers of IT & EE The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiu-Shen Wei, Jianxin Wu, Zhi-Hua Zhou Scalable Algorithms for Multi-Instance Learning. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiu-Shen Wei, Jian-Hao Luo, Jianxin Wu, Zhi-Hua Zhou Selective Convolutional Descriptor Aggregation for Fine-Grained Image Retrieval. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chenping Hou, Yuanyuan Jiao, Feiping Nie, Tingjin Luo, Zhi-Hua Zhou 2D Feature Selection by Sparse Matrix Regression. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Image Processing The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo-Jian Hou, Lijun Zhang 0005, Zhi-Hua Zhou Learning with Feature Evolvable Streams. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Wei Wang 0028, Zhi-Hua Zhou Theoretical Foundation of Co-Training and Disagreement-Based Algorithms. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Lech Szymanski, Brendan McCane, Wei Gao 0008, Zhi-Hua Zhou Effects of the optimisation of the margin distribution on generalisation in deep architectures. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yue Zhu, James T. Kwok, Zhi-Hua Zhou Multi-Label Learning with Global and Local Label Correlation. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Zhi-Hua Zhou, Ji Feng Deep Forest: Towards An Alternative to Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Ji Feng, Zhi-Hua Zhou AutoEncoder by Forest. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiu-Shen Wei, Chen-Lin Zhang, Yao Li 0003, Chen-Wei Xie, Jianxin Wu, Chunhua Shen, Zhi-Hua Zhou Deep Descriptor Transforming for Image Co-Localization. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Peng Zhao, Zhi-Hua Zhou Distribution-Free One-Pass Learning. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuting Qiang, Yanwei Fu, Xiao Yu, Yanwen Guo, Zhi-Hua Zhou, Leonid Sigal Learning to Generate Posters of Scientific Papers by Probabilistic Graphical Models. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Lijun Zhang 0005, Tianbao Yang, Rong Jin, Zhi-Hua Zhou Strongly Adaptive Regret Implies Optimally Dynamic Regret. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Xiu-Shen Wei, Chen-Lin Zhang, Jianxin Wu, Chunhua Shen, Zhi-Hua Zhou Unsupervised Object Discovery and Co-Localization by Deep Descriptor Transforming. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Chao Qian, Yang Yu 0001, Ke Tang, Xin Yao 0001, Zhi-Hua Zhou Maximizing Non-monotone/Non-submodular Functions by Multi-objective Evolutionary Algorithms. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Weijia Zhang, Thuc Duy Le, Lin Liu 0003, Zhi-Hua Zhou, Jiuyong Li Mining heterogeneous causal effects for personalized cancer treatment. Search on Bibsonomy Bioinformatics The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Robert J. Durrant, Kee-Eung Kim, Geoffrey Holmes, Stephen Marsland, Masashi Sugiyama, Zhi-Hua Zhou Foreword: special issue for the journal track of the 8th Asian conference on machine learning (ACML 2016). Search on Bibsonomy Machine Learning The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Geoffrey Holmes, Tie-Yan Liu, Hang Li 0001, Irwin King, Masashi Sugiyama, Zhi-Hua Zhou Introduction: special issue of selected papers from ACML 2015. Search on Bibsonomy Machine Learning The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Jianxin Wu, Xiang Bai, Marco Loog, Fabio Roli, Zhi-Hua Zhou Editorial of the Special Issue on Multi-instance Learning in Pattern Recognition and Vision. Search on Bibsonomy Pattern Recognition The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhi-Hua Zhou, Min-Ling Zhang Multi-label Learning. Search on Bibsonomy Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ya-Lin Zhang, Longfei Li, Jun Zhou, Xiaolong Li, Yujiang Liu, Yuanchao Zhang, Zhi-Hua Zhou POSTER: A PU Learning based System for Potential Malicious URL Detection. Search on Bibsonomy CCS The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wang-Zhou Dai, Stephen Muggleton, Jing Wen, Alireza Tamaddoni-Nezhad, Zhi-Hua Zhou Logical Vision: One-Shot Meta-Interpretive Learning from Real Images. Search on Bibsonomy ILP The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yue Zhu, Kai Ming Ting, Zhi-Hua Zhou New Class Adaptation Via Instance Generation in One-Pass Class Incremental Learning. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ji Feng, Zhi-Hua Zhou Deep MIML Network. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Xin Mu, Feida Zhu, Juan Du, Ee-Peng Lim, Zhi-Hua Zhou Streaming Classification with Emerging New Class by Class Matrix Sketching. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yang Yang, De-Chuan Zhan, Ying Fan, Yuan Jiang 0001, Zhi-Hua Zhou Deep Learning for Fixed Model Reuse. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Wang-Zhou Dai, Zhi-Hua Zhou Combining Logical Abduction and Statistical Induction: Discovering Written Primitives with Human Knowledge. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yue Zhu, Kai Ming Ting, Zhi-Hua Zhou Discover Multiple Novel Labels in Multi-Instance Multi-Label Learning. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu-Feng Li, Han-Wen Zha, Zhi-Hua Zhou Learning Safe Prediction for Semi-Supervised Regression. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Bo-Jian Hou, Lijun Zhang 0005, Zhi-Hua Zhou Learning with Feature Evolvable Streams. Search on Bibsonomy NIPS The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Lijun Zhang 0005, Tianbao Yang, Jinfeng Yi, Jing Rong, Zhi-Hua Zhou Improved Dynamic Regret for Non-degenerate Functions. Search on Bibsonomy NIPS The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Chao Qian, Jing-Cheng Shi, Yang Yu 0001, Ke Tang, Zhi-Hua Zhou Subset Selection under Noise. Search on Bibsonomy NIPS The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Teng Zhang, Zhi-Hua Zhou Multi-Class Optimal Margin Distribution Machine. Search on Bibsonomy ICML The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Xi-Zhu Wu, Zhi-Hua Zhou A Unified View of Multi-Label Performance Measures. Search on Bibsonomy ICML The full citation details ... 2017 DBLP  BibTeX  RDF
1Peng Zhao, Yuan Jiang 0001, Zhi-Hua Zhou Multi-View Matrix Completion for Clustering with Side Information. Search on Bibsonomy PAKDD (2) The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Daizong Ding, Mi Zhang 0001, Shao-Yuan Li, Jie Tang 0001, Xiaotie Chen, Zhi-Hua Zhou BayDNN: Friend Recommendation with Bayesian Personalized Ranking Deep Neural Network. Search on Bibsonomy CIKM The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Bo-Jian Hou, Lijun Zhang 0005, Zhi-Hua Zhou Storage Fit Learning with Unlabeled Data. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Wang 0028, Xiang-Yu Guo, Shao-Yuan Li, Yuan Jiang 0001, Zhi-Hua Zhou Obtaining High-Quality Label by Distinguishing between Easy and Hard Items in Crowdsourcing. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhi-Hua Zhou, Ji Feng Deep Forest: Towards An Alternative to Deep Neural Networks. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiu-Shen Wei, Chen-Lin Zhang, Yao Li 0003, Chen-Wei Xie, Jianxin Wu, Chunhua Shen, Zhi-Hua Zhou Deep Descriptor Transforming for Image Co-Localization. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ya-Lin Zhang, Zhi-Hua Zhou Multi-Instance Learning with Key Instance Shift. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Miao Xu, Zhi-Hua Zhou Incomplete Label Distribution Learning. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Sheng-Jun Huang, Jia-Lve Chen, Xin Mu, Zhi-Hua Zhou Cost-Effective Active Learning from Diverse Labelers. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Chao Qian, Jing-Cheng Shi, Yang Yu 0001, Ke Tang, Zhi-Hua Zhou Optimizing Ratio of Monotone Set Functions. Search on Bibsonomy IJCAI The full citation details ... 2017 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Yu-Hang Zhou, Zhi-Hua Zhou Large Margin Distribution Learning with Cost Interval and Unlabeled Data. Search on Bibsonomy IEEE Trans. Knowl. Data Eng. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Gao 0008, Lu Wang, Rong Jin, Shenghuo Zhu, Zhi-Hua Zhou One-pass AUC optimization. Search on Bibsonomy Artif. Intell. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhi-Hua Zhou Learnware: on the future of machine learning. Search on Bibsonomy Frontiers Comput. Sci. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Zhi-Hua Zhou Launch of the NSFC Excellent Young Scholars Forum. Search on Bibsonomy Frontiers Comput. Sci. The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Gao 0008, Zhi-Hua Zhou Dropout Rademacher complexity of deep neural networks. Search on Bibsonomy SCIENCE CHINA Information Sciences The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Ming Pang, Wei Gao 0008, Min Tao, Zhi-Hua Zhou Unorganized Malicious Attacks Detection. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Xi-Zhu Wu, Zhi-Hua Zhou A Unified View of Multi-Label Performance Measures. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Wei Gao 0008, Xin-Yi Niu, Zhi-Hua Zhou On the Consistency of Exact and Approximate Nearest Neighbor with Noisy Data. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Chao Qian, Yang Yu 0001, Zhi-Hua Zhou A Lower Bound Analysis of Population-based Evolutionary Algorithms for Pseudo-Boolean Functions. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuting Qiang, Yanwei Fu, Yanwen Guo, Zhi-Hua Zhou, Leonid Sigal Learning to Generate Posters of Scientific Papers. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Lijun Zhang 0005, Tianbao Yang, Jinfeng Yi, Rong Jin, Zhi-Hua Zhou Improved dynamic regret for non-degeneracy functions. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Yao-Xiang Ding, Zhi-Hua Zhou Crowdsourcing with Unsure Option. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Guo-Bing Zhou, Jianxin Wu, Chen-Lin Zhang, Zhi-Hua Zhou Minimal Gated Unit for Recurrent Neural Networks. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Chenping Hou, Zhi-Hua Zhou One-Pass Learning with Incremental and Decremental Features. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Xin Mu, Kai Ming Ting, Zhi-Hua Zhou Classification under Streaming Emerging New Classes: A Solution using Completely Random Trees. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Teng Zhang, Zhi-Hua Zhou Optimal Margin Distribution Machine. Search on Bibsonomy CoRR The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Yanjie Fu, Hui Xiong, Yong Ge, Yu Zheng 0004, Zijun Yao, Zhi-Hua Zhou Modeling of Geographic Dependencies for Real Estate Ranking. Search on Bibsonomy TKDD The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Hang Li 0001, Dinh Q. Phung, Tru Cao, Tu Bao Ho, Zhi-Hua Zhou Introduction: special issue of selected papers from ACML 2014. Search on Bibsonomy Machine Learning The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiu-Shen Wei, Zhi-Hua Zhou An empirical study on image bag generators for multi-instance learning. Search on Bibsonomy Machine Learning The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Xiao-Dong Wang, Zhi-Hua Zhou Facial Age Estimation by Total Ordering Preserving Projection. Search on Bibsonomy PRICAI The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Carlotta Domeniconi, Francesco Gullo, Francesco Bonchi, Josep Domingo-Ferrer, Ricardo A. Baeza-Yates, Zhi-Hua Zhou, Xindong Wu (eds.) IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2016, December 12-15, 2016, Barcelona, Spain. Search on Bibsonomy ICDM Workshops The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Yue Zhu, Kai Ming Ting, Zhi-Hua Zhou Multi-label Learning with Emerging New Labels. Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Francesco Bonchi, Josep Domingo-Ferrer, Ricardo A. Baeza-Yates, Zhi-Hua Zhou, Xindong Wu (eds.) IEEE 16th International Conference on Data Mining, ICDM 2016, December 12-15, 2016, Barcelona, Spain Search on Bibsonomy ICDM The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Chao Qian, Yang Yu 0001, Zhi-Hua Zhou A Lower Bound Analysis of Population-Based Evolutionary Algorithms for Pseudo-Boolean Functions. Search on Bibsonomy IDEAL The full citation details ... 2016 DBLP  DOI  BibTeX  RDF
1Wei Gao 0008, Lu Wang, Yu-Feng Li, Zhi-Hua Zhou Risk Minimization in the Presence of Label Noise. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Yuting Qiang, Yanwei Fu, Yanwen Guo, Zhi-Hua Zhou, Leonid Sigal Learning to Generate Posters of Scientific Papers. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
1Yu-Feng Li, James T. Kwok, Zhi-Hua Zhou Towards Safe Semi-Supervised Learning for Multivariate Performance Measures. Search on Bibsonomy AAAI The full citation details ... 2016 DBLP  BibTeX  RDF
Displaying result #1 - #100 of 481 (100 per page; Change: )
Pages: [1][2][3][4][5][>>]
Valid XHTML 1.1! Valid CSS! [Valid RSS]
Maintained by Jörg Diederich.
Based upon DBLP by Michael Ley.
open data data released under the ODC-BY 1.0 license